Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1018/30.1.2008 Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών- Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών

Σχόλια: Βλέπε και ΠΟΛ.1034/14.2.2008 η οποία συμπληρώνει την Παρούσα.


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1018/30.1.2008
Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών- Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών


ΠΟΛ.1018/30.1.2008 Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. πρωτ: 1011787/65/0015

Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3610065


ΘΕΜΑ: «Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών- Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 73 και 109 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α 265), του άρθρου 23 και του άρθρου 24 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α' 84) των κεφαλαίων Γ' και Δ' του σχεδίου νόμου «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που κατατέθηκε στις 13-12-2007 για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε στο σύνολό του στις 22.1.2008.
2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β' , γ' (υποπεριπτώσεις γα' , γδ' , γε' και γη') και ζ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222) όπως ισχύουν.
6. Tις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 ), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (ΦΕΚ Β'94) όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 «Διαδικασία υποβολής και ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)», που έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο 1010561/66/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1015/28.01.2008 «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού», που έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β' 1948/3.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

11. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης σε όλα τα στάδια των συναλλαγών του είδους αυτού, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τη μη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.

12. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζονται τα εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, το περιεχόμενο αυτών, η υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού και το περιεχόμενο αυτών, ως ακολούθως:

Aρθρο 1
Έκδοση παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

1. Οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) που τηρούν, ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων υποχρεούνται από την 15η Φεβρουαρίου 2008 να εκδίδουν όλα τα παραστατικά αξίας (συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης), διακίνησης κ.λ.π. για τις συναλλαγές του είδους αυτού από ειδικά τριπλότυπα στελέχη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. με την επιπλέον προσθήκη στα στοιχεία του εκδότη του αριθμού μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και στον τίτλο που φέρουν κατά περίπτωση, της ένδειξης «πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης».
Ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. αναγράφεται επίσης και στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου στην περίπτωση που και αυτός είναι από τα πρόσωπα- επιτηδευματίες του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Στο δεύτερο αντίτυπο των ως άνω παραστατικών αναγράφεται ακόμη και η ένδειξη «Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
2. Για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης από τους ως άνω επιτηδευματίες και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων εκδίδονται, από την 15η Φεβρουαρίου 2008, αποδείξεις λιανικής πώλησης από έντυπα θεωρημένα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σημαινόμενα με τη χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, στις οποίες πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. και της παραγράφου 1 ανωτέρω, αναγράφονται ως στοιχεία του περιεχομένου τους και οι ακόλουθες ενδείξεις:

2.1. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του προσώπου το οποίο βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, και στην περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα - πολυκατοικίες διπλοκατοικίες κ.λ.π. - και υπάρχει επαγγελματική διαχείριση, ο Α.Φ.Μ. του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ασκεί την επαγγελματική διαχείριση και το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συναποφασισθεί και ορισθεί ως συνδιαχειριστής.

2.2. Ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

2.3. Η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.) και η ώρα παράδοσης αυτού, το είδος του, ο αριθμός του σχετικού Δ.Α. ή Σ.Δ.Α. με το οποίο διακινήθηκε η σχετική πωληθείσα ποσότητα, η ποσότητα που παραδόθηκε, η συνολική της αξία και το είδος του μεταφορικού μέσου καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς.

2.4. Το ποσό που δεν επιβαρύνει τον πελάτη - αγοραστή το οποίο προκύπτει από τη διαφορά του εκάστοτε ισχύοντος υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. ανά λίτρο και του ελαχίστου συντελεστή Ε.Φ.Κ. των 0,021 ευρώ ανά λίτρο επί την ποσότητα και ο ΦΠΑ που αναλογεί «[(Υψηλός Συντ. Ε.Φ.Κ. ανά λίτρο - 0,021Ά ανά λίτρο) Χ ποσότητα] + ΦΠΑ που αναλογεί = ...................... » .

2.5. Το τελικό πληρωτέο ποσό από τον πελάτη - αγοραστή που προκύπτει από τη διαφορά της συνολικής αξίας της απόδειξης λιανικής πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (συνολική αξία παραδοθέντος πετρελαίου) με το ποσό που δεν επιβαρύνει τον πελάτη - αγοραστή που προκύπτει ως ανωτέρω περίπτωση 2.4.

2.6. Οι ενδείξεις των περιπτώσεων 2.4. και 2.5. ανωτέρω συμπληρώνονται μόνο για παραδόσεις στους τελικούς καταναλωτές που πραγματοποιούνται από 15/10 κάθε έτους έως 15/5 του επόμενου έτους.

3.Οι επιπλέον αναφερόμενες ενδείξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται αναλογικά στο περιεχόμενο όλων των αντιτύπων των ειδικών τριπλότυπων παραστατικών που εκδίδονται κατά περίπτωση για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης ανεξάρτητα αν αφορούν διακινήσεις ποσοτήτων του είδους αυτού, τιμολογήσεις, ιδιοχρησιμοποιήσεις, επιστροφές κ.λ.π. πλην των ενδείξεων 2.4 και 2.5 οι οποίες αναγράφονται μόνο στα σχετικά παραστατικά που ορίζονται από τα άρθρα 12 και 13 του Κ.Β.Σ. συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης και αφορούν συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.
Ειδικά στα παραστατικά που αφορούν συναλλαγές με επιτηδευματίες τελικούς καταναλωτές στις ανωτέρω ενδείξεις (2.4 και 2.5) θα αναγράφονται διακριτά η αξία και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί κατά περίπτωση.

4.Στα παραστατικά με τα οποία πραγματοποιείται η παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (Α.Λ.Π. ή Α.Λ.Π - Δ.Α. ή Τ.Π. – Δ.Α. ή Δ.Α. κ.λ.π.) αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του παραλαμβάνοντος και υπογράφονται από αυτόν.


5.Τα τυχόν ήδη υπάρχοντα αποθέματα των παραστατικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεώς τους με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τίθενται επ' αυτών κατά περίπτωση σε όλα τα αντίτυπά τους όλες οι επιπλέον οριζόμενες ανωτέρω ενδείξεις χειρόγραφα, εντύπως ή με σφραγίδα.

Αρθρο 2
Υποβολή καταστάσεων με τις συναλλαγές του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην τελωνειακή αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) μέχρι και την τελική κατανάλωση

1. Οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) υποβάλλουν από την 15η Φεβρουαρίου 2008 αναλυτική κατάσταση με τα δεδομένα των συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν κάθε ημέρα και για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 15η Μαΐου κάθε έτους και προκειμένου για τις αγορές μετά την κατάθεση στην τελωνειακή αρχή της Δήλωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας να περιλαμβάνει διακεκριμένα τα δεδομένα μερικών ή όλων των συναλλαγών περισσότερων ημερών π.χ. δυο ή τριών (2 ή 3) ημερών, όχι όμως πέραν των επτά (7), υποβαλλόμενη στην περίπτωση αυτή εντός επτά (7) ημερών από την τελευταία ημέρα που αφορά.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας η ως άνω προθεσμία μετακυλίεται ανάλογα.

Στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι της ηλεκτρονικής υποβολής. Η πρόσβαση στον ανωτέρω δικτυακό τόπο είναι εφικτή με τη χρήση ονόματος και του κωδικού χρήστη που έχουν καθορισθεί κατά την εγγραφή στο Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Ο συνδυασμός των στοιχείων του υποβάλλοντος και Αριθμός Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. καθώς και ο κωδικός χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο υπόχρεο, ο δε κωδικός χρήστη αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής, θα εμφανίζονται ως αποδεικτικό υποβολής όλες οι κινήσεις συγκεντρωτικά ή αναλυτικά με βάση την ημερομηνία υποβολής τους μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr. Το αποτέλεσμα της εμφάνισης μπορεί να εκτυπωθεί και αποτελεί ταυτότητα υποβολής των κινήσεων που έχουν καταγραφεί καθώς και της εμπρόθεσμης ή μη υποβολής τους.

2. Οι ως άνω καταστάσεις περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου για υποβολή τους, το επάγγελμα, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., την ταχυδρομική του διεύθυνση, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ημερομηνία υποβολής τους.

Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται ανά συναλλαγή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία του πελάτη ή προμηθευτή, ο Α.Φ.Μ. του, ο αριθμός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η παραδοθείσα ποσότητα, το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη - αγοραστή και ο συντελεστής του Φ.Π.Α. που αναλογεί σΆ αυτό, η ποσότητα, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού με το οποίο έγινε η παράδοση (Α.Λ.Π. ή Α.Λ.Π - Δ.Α. ή Τ.Π. – Δ.Α. ή Δ.Α. κ.λ.π.), το είδος του μεταφορικού μέσου και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, καθώς και την ποσότητα του αποθέματος που δεν έχει διατεθεί στην τελική κατανάλωση και έχουν στην κυριότητά τους κατά την 15η Μαΐου κάθε έτους ανά εγκατάσταση ή ανά τρίτο.

3.Στην πρώτη από τις ως άνω καταστάσεις που θα υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης για την καταβολή του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που είχε στην κυριότητά του ο υπόχρεος την 14η Φεβρουαρίου 2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ποσότητες των αποθεμάτων αυτών ανά εγκατάστασή του και ανά τρίτο κατά περίπτωση (στοιχεία του τρίτου, οδός, αριθμός, Τ.Κ.), ο εφάπαξ φόρος που καταβλήθηκε, ο συντελεστής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό του φόρου αυτού καθώς επίσης ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού αποδεικτικού καταβολής του εφάπαξ φόρου.

4.Στην περίπτωση μη ύπαρξης αποθεμάτων την 14η Φεβρουαρίου 2008 στην πρώτη από τις ως άνω καταστάσεις που θα υποβληθεί για ποσότητες πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που αγοράστηκαν και παραδόθηκαν από την 15η Φεβρουαρίου 2008 και μετά θα συμπληρώνεται σχετική ένδειξη.


Aρθρο 3
Λοιπές διατάξεις
Ο τρόπος υποβολής των αντιτύπων των παραστατικών, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - απαλλαγή πρώτης κατοικίας - ενιαίο τέλος ακίνητων - αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καύσιμων και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.01.2008 και με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., θα καθοριστούν με νεώτερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


Aρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 15η Φεβρουαρίου 2008.
Οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α.α ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης