Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1012/24.1.2008 Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)-θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1012/24.1.2008
Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)-θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)


ΠΟΛ.1012/24.1.2008 Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' & Β' ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 337.5882-885
E-mail : mitrwo-a1 @ ky.ypoik. gr
Αθήνα, 24 Iανουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1009071/191/ΔΜ
ΠΟΛ 1012

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)-θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ/Α'265) «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του σχεδίου νόμου «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που κατατέθηκε στις 13-12-07 για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε στο σύνολο του στις 22-1-2008.


2.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/97 (Φ.Ε.Κ.54 Α').

3.Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ.230 Α'/ 2.10.2002), όπως ισχύει.

4.Την 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ.1948 Β'/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».

5.Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

6.Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ


Οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Μητρώου, της αρμόδιας για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ., σχετική προεκτυπωμένη αίτηση εις διπλούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ν΄ αναζητούν την ανωτέρω αίτηση (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) στο δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr.

Η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον παραπάνω δικτυακό τόπο. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώνουν την αίτηση εις διπλούν, στην οποία θα εμφανίζεται και ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και θα την προσκομίζουν υπογεγραμμένη στις Δ.Ο.Υ.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ θα παραλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης. Μη ηλεκτρονικά συμπληρωμένες αιτήσεις (π.χ. δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες) δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης και όχι στη Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος.

Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του υπόχρεου, (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.) για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή για τους νομίμους εκπροσώπους μη φυσικών προσώπων.

Η αναγραφόμενη στην αίτηση επωνυμία των μη φυσικών προσώπων θα ταυτοποιείται με την επωνυμία που είναι καταχωρημένη στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ-TAXIS.

β) ¶δεια ή άδειες λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, ήτοι άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ και ΣΤ΄ ή άδεια πωλητή ή μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλλει διακριτές άδειες για κάθε υποκατάστημα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω αδειών και λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού και της επείγουσας ανάγκης δημιουργίας του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες, να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε, ο χρόνος υποβολής της αίτησης και το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. θα ισχύει μέχρι τις 15/9/2008. Μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη σχετική άδεια προκειμένου να διατηρήσουν τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζονται από το σύστημα.

γ) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ήτοι φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού ή βεβαίωση τραπέζης με τα στοιχεία του λογαριασμού, ή παραστατικά πιστωτικών ιδρυμάτων επ΄ ονόματι της επιχείρησης, φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας.

δ) Θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

Κατά την παραλαβή των ως άνω αιτήσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχεται εάν τα στοιχεία της επιχείρησης (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, έδρα, αριθμός εγκαταστάσεων και η διεύθυνσή τους καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου), τα οποία αναγράφονται στις υποβαλλόμενες αιτήσεις, συμπίπτουν με τα στοιχεία του υποσυστήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και με τα στοιχεία της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, τα οποία θεωρεί ο παραλαβών υπάλληλος με την επίδειξη των πρωτοτύπων.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου υπογράφονται και σφραγίζονται οι αιτήσεις. Το ένα αντίγραφο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επιστρέφεται στον υπόχρεο, ο οποίος υποχρεούται να το φυλάσσει και να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε έλεγχο εάν του ζητηθεί, ενώ το άλλο αντίγραφο μαζί με τα αντίγραφα των δικαιολογητικών αποστέλλεται άμεσα, επί αποδείξει, με σχετικό διαβιβαστικό και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στη


Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων - Διεύθυνση Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 22 Ιανουαρίου 2008.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης