ΠΟΛ.1174/12.7.1994

Μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994 κατά τη μίσθωση λεωφορείων των ΚΤΕΛΣχόλια:


12 Ιούλ 1994

Taxheaven.gr
 Αθήνα 8 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ. 1079430/1508/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 12. 7. 1994/Κ. Κ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 143, 144)

ΠΟΛ 1174

ΘΕΜΑ : Μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994 κατά τη μίσθωση λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 και τη συμπλήρωσή της με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 2214/1994, επιβάλλεται η υποχρέωση σε ορισμένους υποχρέους που αναφέρονται στη διάταξη αυτή να διενεργούν παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την καταβολή ή έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που προμηθεύονται ή δέχονται από επιχειρήσεις.

2) Με τη 345/1988 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1056112/593/Α0012/ΠΟΛ.1122/11.5.1989 διαταγή Υπ. Οικονομικών, διατυπώθηκε η γνώμη ότι το ΚΤΕΛ αποτελεί από το νόμο ηθελημένη (αναγκαστική) κοινή διοίκηση και διαχείριση περισσότερων ατομικών ανεξάρτητων επιχειρήσεων, δηλαδή των επιχειρήσεων των "κατ' ιδίαν μετόχων" του, των οποίων οι οικονομικές και όχι νομικές, μεταξύ τους σχέσεις διέπονται από τους κανονισμούς που τίθενται κάθε φορά σε ισχύ.

Επομένως τα ΚΤΕΛ δεν μπορεί να θεωρηθούν ως νομικά πρόσωπα και δεν έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ΚΤΕΛ δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 όταν παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου γενικά, για τα χρηματικά ποσά που του καταβάλλονται για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες.

 

Taxheaven.gr