ΠΟΛ.1171/4.7.1994

Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994

4 Ιούλ 1994

Taxheaven.gr


Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1994. 1078262/6917/0014/

ΠΟΛ 1171

Με την τηλεγραφική διαταγή 1068012/5832/0014/10.6.1994, ζητήσαμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό των αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έτους 1994, που βρίσκονται στις υπηρεσίες σας.

Από τα στοιχεία που μας στείλατε προκύπτει ότι σε αρκετές Δ.Ο.Υ. υπάρχουν πλεονάσματα σημάτων, ενώ σε άλλες ελλείψεις.

Υστερα από τα ανωτέρω και προκειμένου να καλυφθούν οι προαναφερόμενες ελλείψεις, θα πρέπει να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες.
Οι Δ.Ο.Υ. και τα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. που έχουν ελλείψεις, θα απευθύνονται στην 14η Δ/νση (κα Ιωαννίδου τηλ. 3642570), προκειμένου να πληροφορούνται τις πλησιέστερες στην περιοχή τους Δ.Ο.Υ., που έχουν πλεόνασμα σημάτων.

Στη συνέχεια οι ανωτέρω Δ.Ο.Υ. θα επικοινωνούν μεταξύ τους τηλεφωνικά, προκειμένου να διαπιστώνεται η δυνατότητα χορήγησης της ζητούμενης ποσότητας σημάτων.

Για την παράδοση - παραλαβή των σημάτων θα συντάσσεται και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο, εις διπλούν. Στο πρωτόκολλο, θα αναγράφονται αναλυτικά οι διακινούμενες ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων.

Αντίγραφο του ως άνω πρωτοκόλλου θα αποστέλλεται άμεσα, με fax στη 14η Δ/νση (αρ. fax 3645413).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. που επιθυμούν να προμηθευτούν έντυπα υπευθύνων δηλώσεων (τρίπτυχα NCR), που απαιτούνται για τη διάθεση των ανωτέρω σημάτων, θα απευθύνονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) - Κλεομήδους 8 - 104 43 ΑΘΗΝΑ (Κα Κουλουβάρη τηλ. 5140436 - fax 5245042).


Taxheaven.gr