ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους.

27 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007

ΦΕΚ 2457/Β'/31.12.2007
Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ.)

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την παράγραφο 3 του άρθρου 74 και το άρθρο 81 του ν. 3601/1.8.2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/1.8.2007),

β) το Παράρτημα ΧΙΙ «Τεχνικά κριτήρια για τις δημοσιοποιήσεις» της υπ αριθμ. 2006/48/ΕΚ Οδηγίας σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων,

γ) την υπ' αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Επενδύσεων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,

δ) το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005),

ε) την ανάγκη ενσωμάτωσης της υπ αριθμ. 2006/49/ ΕΚ Οδηγίας και του Παραρτήματος ΧΙΙ της υπ αριθμ. 2006/48/ΕΚ Οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο, αποφασίζει ομόφωνα:


Αρθρο 1
Υποχρέωση δημοσιοποίησης πληροφοριών

1. Οι πληροφορίες του Παραρτήματος Ι της παρούσας Απόφασης δημοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

2. Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται:

α) Σε ενοποιημένη βάση, από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 80 του ν. 3601/2007, ή ελέγχονται από μητρική χρηματοδοτική εταιρία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 και υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β) σε ατομική βάση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εμπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 3601/2007.

3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που αποτελούν θυγατρικές Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών που έχουν έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποιούν μόνο τις πληροφορίες που αναφέρονται στις Ενότητες 3 (Ίδια κεφάλαια) και 4 (Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων) του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, σε ατομική βάση ή σε υποενοποιημένη βάση, εφόσον αποτελούν και μητρικές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, εάν οι εν λόγω θυγατρικές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται στις παρεχόμενες δημοσιοποιήσεις σε ενοποιημένη βάση στην Ελλάδα.

4. Κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογεί τη σκοπιμότητα συχνότερης δημοσιοποίησης πληροφοριών, ιδίως των στοιχείων που αναφέρονται στις παρ. 3.2 και 3.5 της Ενότητας 3 και στις παρ. 4.2 έως 4.5 της Ενότητας 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, καθώς και πληροφοριών για ανοίγματα ή άλλα στοιχεία που υπόκεινται σε συνεχείς και σημαντικές διακυμάνσεις. Η αξιολόγηση από την ίδια την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της αναγκαιότητας συχνότερης πληροφόρησης θα βασίζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, όπως το μέγεθος και οι κατηγορίες εργασιών της, η παρουσία σε άλλες χώρες ή σε άλλους τομείς χρηματοοικονομικής δραστηριότητας και ο βαθμός συμμετοχής της σε διεθνείς αγορές κεφαλαίων ή σε συστήματα διακανονισμού και εκκαθάρισης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει σκόπιμο οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου να δημοσιοποιούν για κάθε σημαντική, κατά την κρίση τους, θυγατρική Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τα στοιχεία που αναφέρονται στις Ενότητες 3 και 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.


Αρθρο 2
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσιοποίησης πληροφοριών

1. Οι υπόχρεες, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης, Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι δυνατόν να μη δημοσιοποιούν τις πληροφορίες εκείνες που δεν είναι ουσιώδεις, που προορίζονται για εσωτερική χρήση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα εξής:

α) Οι πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις, εάν η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίασή τους στις δημοσιοποιήσεις μπορεί να μεταβάλει ή να επηρεάσει την εκτίμηση ή την απόφαση ενός χρήστη, που στηρίζεται στις πληροφορίες αυτές για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

β) Οι πληροφορίες θεωρούνται ως προοριζόμενες για αποκλειστικά εσωτερική χρήση εάν η δημοσιοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο σε όρους ανταγωνισμού τη θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες για προϊόντα ή συστήματα, οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα μείωναν την αξία των επενδύσεων σε αυτά τα προϊόντα ή συστήματα.

γ) Οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, εάν υπάρχουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας έναντι πελατών ή άλλων αντισυμβαλλομένων, οι οποίες δεσμεύουν την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3. Στις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αναφέρει ρητά το γεγονός της μη δημοσιοποίησης πληροφοριών κατά τα ανωτέρω και τους λόγους της παράλειψης αυτής. Στη θέση των πληροφοριών που δεν δημοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορά η μη δημοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόμη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή εμπιστευτικές κατά τα προηγούμενα.


Αρθρο 3
Χρόνος και τόπος δημοσιοποίησης πληροφοριών

1. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα απόφαση δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή, εφόσον πρόκειται για συχνότερες των ετήσιων δημοσιοποιήσεις, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δημοσιοποίησης ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

2. Η δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα μέσω του ιστοχώρου κάθε Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να γίνει χρήση και άλλων μέσων (όπως διάθεση στο κοινό εντύπων, σχετική πληροφόρηση στους χώρους άσκησης των δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κ.λπ). Οι δημοσιοποιήσεις, στο μέτρο του δυνατού, πραγματοποιούνται με παρεμφερή τρόπο με αυτόν με τον οποίο δημοσιοποιούνται μέσω του ιστοχώρου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της, αλλά διακεκριμένα από αυτές. Στις Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να γίνεται μνεία στη διαθεσιμότητα των δημοσιοποιήσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

3. Οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το μέσο ενημέρωσης που χρησιμοποιείται, πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο σαφή και κατανοητό, να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. Κατά την κρίση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εξωτερικούς ελεγκτές ο έλεγχος ή η επισκόπηση, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, του συνόλου ή μέρους των δημοσιοποιούμενων στοιχείων και πληροφοριών της παρούσας απόφασης.


Αρθρο 4
Πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υιοθετούν πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και διαθέτουν πολιτικές αξιολόγησης της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεών τους, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης και της συχνότητάς τους.

Η πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν λόγω δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών. Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου εξομοιώνεται με την αντίστοιχη ευθύνη και αρμοδιότητά του, για την ακρίβεια και για τις διαδικασίες κατάρτισης των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.


Αρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Το επισυναπτόμενο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2008.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Γενικές υποχρεώσεις δημοσιοποίησης

1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δημοσιοποιούνται για κάθε χωριστή κατηγορία κινδύνου, περιλαμβανομένων των κινδύνων που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα. Οι δημοσιοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

1.1 τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων,

1.2 τη διάρθρωση και την οργάνωση του τμήματος διαχείρισης του σχετικού κινδύνου ή κάθε άλλο σχετικό μηχανισμό, σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ»,

1.3 την έκταση και τη φύση των συστημάτων αναφοράς και μέτρησης των κινδύνων και

1.4 τις πολιτικές αντιστάθμισης και μείωσης των κινδύνων και τις στρατηγικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση της διαρκούς αποτελεσματικότητας των αντισταθμίσεων και μέσων μείωσης του κινδύνου.

2. Πεδίο εφαρμογής

Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης:

2.1 Επωνυμία της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2.2 Συνοπτική παρουσίαση των διαφορών της βάσης υπαγωγής στην ενοποίηση, αφενός για λογιστικούς και αφετέρου για εποπτικούς σκοπούς, με σύντομη περιγραφή των επιχειρήσεων οι οποίες:

i) ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης,

ii) ενοποιούνται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης,

iii) δεν ενοποιούνται αλλά και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων δεν αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια,

καθώς επίσης και σύντομη περιγραφή των επιχειρήσεων, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια.

2.3 Κάθε υφιστάμενο ή προβλεπόμενο ουσιαστικό, πρακτικό ή νομικό κώλυμα στην άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή στην εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της.

2.4 Για τις θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ενοποιημένη βάση αλλά η συμμετοχή της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε αυτές αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια της υπόχρεης Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», το ποσό κατά το οποίο τα ίδια κεφάλαιά τους υπολείπονται των ελάχιστων απαιτούμενων (για κάθε μία από τις επιχειρήσεις αυτές και συνολικά), καθώς και τις επωνυμίες των εν λόγω θυγατρικών.

2.5 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που είναι θυγατρικές της υπόχρεης Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εξαιρούνται από την εποπτεία σε ατομική βάση, δυνάμει του άρθρου 76 του ν. 3601/2007.

2.6 Οι θυγατρικές της υπόχρεης Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις της σε ατομική βάση, δυνάμει του άρθρου 79 του ν. 3601/2007 (solo consolidation).

3. Ίδια κεφάλαια

Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών:

3.1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επιμέρους συστατικών στοιχείων κάθε κατηγορίας που αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα».

3.2 Το ποσό των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, με χωριστή παράθεση των θετικών και των αφαιρετικών στοιχείων τους.

3.3 Το συνολικό ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των συνολικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα».

3.4 Τα ποσά, τα οποία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», αφαιρούνται κατά το ήμισυ από τα βασικά και κατά το έτερο ήμισυ από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, περιλαμβανομένων των ποσών που θα αφαιρούνται κατά τον τρόπο αυτό μετά τη λήξη της σχετικής μεταβατικής περιόδου (31.12.2012). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στο στοιχείο του εδαφίου (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 της προαναφερομένης απόφασης (υστέρηση μεταξύ των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων και της αναμενόμενης ζημίας αυτών, όπως υπολογίζεται με την εφαρμογή της Προσέγγισης των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων» ).

3.5 Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, μετά την εφαρμογή των ορίων του άρθρου 7 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα».

4. Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων

Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών:

4.1 Περίληψη της μεθόδου που εφαρμόζει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την εκτίμηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων, που θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη των κινδύνων από τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητές της κατά το άρθρο 73 του ν. 3601/2007 και την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

4.2 Το 8% του σταθμισμένου ποσού για καθεμία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση».

4.3 Το 8% του σταθμισμένου ποσού για καθεμία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων, που προβλέπονται στο Τμήμα Β της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων».

Για την κατηγορία ανοιγμάτων σε μετοχές, η υποχρέωση δημοσιοποίησης αφορά:

α. σε καθεμία από τις μεθόδους της παραγράφου 2 του Τμήματος Ζ της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων»,

β. στα ανοίγματα σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά, στα ανοίγματα σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά που εντάσσονται σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και στα άλλα ανοίγματα,

γ. στα ανοίγματα που υπόκεινται σε μεταβατικό εποπτικό καθεστώς κεφαλαιακών απαιτήσεων, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων από μετοχές και συμμετοχές που υπόκεινται σε στάθμιση σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, βάσει της ρύθμισης της παρ. 3 του Τμήματος Ζ της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων».

4.4 Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς».

4.5 Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου».

4.6 Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου».

5. Πιστωτικός κίνδυνος

5.1 Γενικές υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών για τον πιστωτικό κίνδυνο

Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο:

5.1.1 Οι ορισμοί, για λογιστικούς σκοπούς
α) των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και
β) των επισφαλών απαιτήσεων.

5.1.2 Περιγραφή των προσεγγίσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προσαρμογών της αξίας των ανοιγμάτων και των προβλέψεων.

5.1.3 Το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων, μετά από τους λογιστικούς συμψηφισμούς, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και το μέσο ποσό, κατά την περίοδο αναφοράς, κάθε κατηγορίας ανοίγματος.

5.1.4 Γεωγραφική κατανομή των σημαντικότερων κατηγοριών ανοιγμάτων (κατά την κρίση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών).

5.1.5 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλόμενου.

5.1.6 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων, με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους.

5.1.7 Για κάθε σημαντικό (κατά την κρίση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) κλάδο δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου:

α. το ποσό τέλους περιόδου (πριν από τις προσαρμογές της αξίας και τις προβλέψεις) των επισφαλών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση, χωριστά,

β. τα σύνολα τέλους περιόδου των προσαρμογών της αξίας των ανοιγμάτων και των προβλέψεων,

γ. τα ποσά προσαρμογών της αξίας και προβλέψεων, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου.

5.1.8 Τα ποσά των επισφαλών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση, κατανεμημένων κατά σημαντικές, κατά την κρίση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, γεωγραφικές περιοχές και, εφόσον είναι εφικτό, τα ποσά των προσαρμογών αξίας και των προβλέψεων κατά περιοχή.

5.1.9 Την ετήσια συμφωνία της κίνησης των προσαρμογών της αξίας απαιτήσεων και των προβλέψεων, χωριστά. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

α) περιγραφή της μορφής των προσαρμογών αξίας και των προβλέψεων (εξατομικευμένων ή συλλογικών),

β) τα αρχικά υπόλοιπα,

γ) τα ποσά των προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς για τη διενέργεια διαγραφών και απομειώσεων,

δ) τα ποσά των νέων προβλέψεων, που σχηματίστηκαν σε βάρος των αποτελεσμάτων, αλλά και τα έσοδα από αντιστροφή (μείωση) προβλέψεων, που ωφέλησαν τα αποτελέσματα και κάθε άλλη προσαρμογή της αξίας, περιλαμβανομένων των προσαρμογών που οφείλονται σε συναλλαγματικές διαφορές, συνδυασμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξαγορές και πωλήσεις θυγατρικών, καθώς και τις μεταφορές μεταξύ ποσών προβλέψεων, και

ε) τα τελικά υπόλοιπα της περιόδου.

5.1.10 Οι προσαρμογές αξίας και τα έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν διαγραφεί και καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα, παρατίθενται χωριστά.

5.2 Τυποποιημένη Μέθοδος

Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων του άρθρου 3 της εν λόγω Απόφασης:

5.2.1 Οι επωνυμίες των επιλεγμένων εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) και οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (Ο.Ε.Π) και οι λόγοι τυχόν αλλαγής στις επιλογές αυτές.

5.2.2 Οι κατηγορίες ανοιγμάτων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις καθενός από τους Ε.Ο.Π.Α. ή τους Ο.Ε.Π.

5.2.3 Περιγραφή της διαδικασίας για τη μεταφορά των αξιολογήσεων των εκδοτών τίτλων και των πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.

5.2.4 Οι αξίες ανοίγματος, πριν και μετά την επίδραση των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, που αντιστοιχούν στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», καθώς και εκείνες που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια.

5. 3 Μέθοδος Εσωτερικών Διαβαθμίσεων Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων», δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

5.3.1 Την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας αρχής για τη συγκεκριμένη προσέγγιση ή για τη μετάβαση σ' αυτήν.

5.3.2 Επεξηγήσεις και συνοπτική παρουσίαση σχετικά με:

α. τη διάρθρωση των συστημάτων εσωτερικής διαβάθμισης και της σχέσης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών διαβαθμίσεων,

β. τη χρήση των εσωτερικών εκτιμήσεων για άλλους σκοπούς, εκτός από τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων»,

γ. τη διαδικασία διαχείρισης και αναγνώρισης της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου,

δ. τους μηχανισμούς ελέγχου και αναθεώρησης των συστημάτων διαβάθμισης, ιδίως από την άποψη της ανεξαρτησίας, καθώς και των σχετικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

5.3.3 Περιγραφή της διαδικασίας εσωτερικής διαβάθμισης (βλ. κατωτέρω στοιχείο 10), χωριστά για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγμάτων:

α. κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες,

β. ιδρύματα,

γ. επιχειρήσεις,

δ. πελάτες λιανικής,

ε. μετοχές.

5.3.4 Τις αξίες ανοίγματος για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων του Τμήματος Β της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων». Εάν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις της ποσοστιαίας ζημίας στην περίπτωση αθέτησης (LGD) και των συντελεστών μετατροπής για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών, τα ανοίγματα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων πρέπει να δημοσιοποιούνται χωριστά από τα ανοίγματα, για τα οποία οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν χρησιμοποιούν παρόμοιες εκτιμήσεις.

5.3.5 Για να καθίσταται δυνατή μια εύλογη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου για καθεμία από τις κατηγορίες «κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες», «ιδρύματα», «επιχειρήσεις» και «μετοχές» και για επαρκή αριθμό πιστοληπτικών βαθμίδων οφειλετών (περιλαμβανόμενης της βαθμίδας των οφειλετών σε αθέτηση), οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. το σύνολο των ανοιγμάτων (για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες», «ιδρύματα» και «επιχειρήσεις» δημοσιοποιείται το άθροισμα των ανεξόφλητων υπολοίπων δανείων και των ποσών ανοιγμάτων από μη εκταμιευθείσες πιστωτικές ευχέρειες, ενώ για τα ανοίγματα σε μετοχές τα υπόλοιπα ισολογισμού),

β. για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών, το σταθμισμένο, ως προς το άνοιγμα, μέσο LGD ως ποσοστό,

γ. το σταθμισμένο, ως προς το άνοιγμα, μέσο συντελεστή στάθμισης,

δ. για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις των συντελεστών μετατροπής για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών, το ποσό των μη εκταμιευθεισών πιστωτικών ευχερειών και τη σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση αξία ανοίγματος για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων.

5.3.6 Για την κατηγορία ανοιγμάτων πελατών λιανικής και για καθεμία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο σημείο (5.3.3δ), είτε τις πληροφορίες του στοιχείου (5.3.5) ανωτέρω (κατά περίπτωση και σε ομαδοποιημένη βάση), είτε ανάλυση των ανοιγμάτων για επαρκή αριθμό βαθμίδων αναμενόμενης ζημίας (ΕL), ώστε να καθίσταται δυνατή μια εύλογη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου (κατά περίπτωση και σε ομαδοποιημένη βάση).

5.3.7 Τις πραγματικές προσαρμογές αξίας που έγιναν στην προηγούμενη περίοδο για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων και στην περίπτωση των ανοιγμάτων πελατών λιανικής, για καθεμία από τις υποκατηγορίες που ορίζονται στο σημείο (5.3.3δ) και τις διαφορές σε σχέση με τις αντίστοιχες προσαρμογές προηγούμενων περιόδων.

5.3.8 Περιγραφή των παραγόντων που επηρέασαν τις πραγματικές ζημίες στην προηγούμενη περίοδο (για παράδειγμα, εάν η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είχε ποσοστά αθέτησης υψηλότερα από το μέσο όρο ή LGD και συντελεστές μετατροπής υψηλότερους από το μέσο όρο).

5.3.9 Σύγκριση των εκτιμήσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με τα πραγματικά αποτελέσματα σε μεγαλύτερη περίοδο. Η σύγκριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εκτιμήσεις ζημιών σε σχέση με τις πραγματικές ζημίες για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων σε περίοδο επαρκώς μεγάλη, ώστε να καθίσταται δυνατή μια εύλογη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εσωτερικής διαβάθμισης. Κατά περίπτωση, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αναλύουν λεπτομερέστερα τα στοιχεία αυτά και συγκρίνουν τις πιθανότητες αθέτησης (PD), και ειδικά οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις των ποσοστιαίων ζημιών σε περίπτωση αθέτησης (LGD) ή των συντελεστών μετατροπής (σύμφωνα με την εξελιγμένη μεθοδολογία της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων), συγκρίνουν τις πραγματικές τιμές του LGD και των συντελεστών μετατροπής, με τις εκτιμήσεις που παρέχονται στις ανωτέρω δημοσιοποιήσεις σχετικά με την ποσοτική αξιολόγηση των κινδύνων.

5.3.10 Για τους σκοπούς του σημείου (5.3.3) ανωτέρω, η περιγραφή περιλαμβάνει τα διάφορα είδη ανοιγμάτων κάθε κατηγορίας, τους ορισμούς, τις μεθόδους και τα δεδομένα για την εκτίμηση και την επικύρωση των πιθανοτήτων αθέτησης (PD) και, κατά περίπτωση, των ποσοστιαίων ζημιών σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και των συντελεστών μετατροπής, περιλαμβανομένων των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτών των μεταβλητών. Επίσης, περιγράφονται οι σημαντικές αποκλίσεις από τον ορισμό της αθέτησης των παραγράφων 17 έως 28 του Τμήματος Ε της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων» και των σημαντικών τμημάτων του χαρτοφυλακίου που επηρεάζονται από αυτές τις αποκλίσεις.

5.3.11 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 έως 11 του Τμήματος Ζ1 της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων», δημοσιοποιούν τα ανοίγματα αυτά ανά συντελεστή στάθμισης, όπως ορίζεται στις εν λόγω παραγράφους.

6. Τεχνικές μείωσης κινδύνου

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

6.1 Τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εκτός ισολογισμού στοιχείων, καθώς και το βαθμό, κατά τον οποίο η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κάνει χρήση των συμψηφισμών αυτών.

6.2 Τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων.

6.3 Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

6.4 Τα κυριότερα είδη εγγυητών και αντισυμβαλλομένων σε πράξεις πιστωτικών παραγώγων, καθώς και την πιστοληπτική τους αξιολόγηση.

6.5 Πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς ή πιστωτικού κινδύνου στα χρησιμοποιούμενα μέσα μείωσης κινδύνου.

6.6 Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» ή/και την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων», αλλά δεν παρέχουν εσωτερικές εκτιμήσεις των ποσοστιαίων ζημιών σε περίπτωση αθέτησης (LGD) ή των συντελεστών μετατροπής για τις κατηγορίες ανοιγμάτων, χωριστά για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων, τη συνολική αξία ανοίγματος (κατά περίπτωση, μετά το συμψηφισμό εντός ή εκτός ισολογισμού), που καλύπτεται μετά την εφαρμογή των προσαρμογών μεταβλητότητας από αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις ή από άλλες αποδεκτές εξασφαλίσεις.

6.7 Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» ή/και ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων», χωριστά για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων, το συνολικό άνοιγμα (κατά περίπτωση, μετά το συμψηφισμό εκτός ή εντός ισολογισμού) που καλύπτεται από εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα. Για την κατηγορία των ανοιγμάτων σε μετοχές ειδικότερα, η αναφορά γίνεται για καθεμία από τις μεθόδους του Τμήματος Ζ1 της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007.

7. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, όπως ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου»:

7.1 Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου και τον καθορισμό πιστωτικών ορίων για τα ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

7.2 Περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζεται για τη λήψη εξασφαλίσεων.

7.3 Περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζεται για τα ανοίγματα που υπόκεινται σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης.

7.4 Περιγραφή της επίπτωσης του ποσού εξασφαλίσεων, που θα πρέπει να παράσχει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του αντισυμβαλλομένου της.

7.5 Η ακαθάριστη θετική εύλογη αξία των συμβάσεων, το όφελος από συμψηφισμούς, το τρέχον πιστωτικό άνοιγμα μετά το συμψηφισμό, οι ληφθείσες εξασφαλίσεις και το καθαρό πιστωτικό άνοιγμα σε παράγωγα μέσα. Καθαρό πιστωτικό άνοιγμα είναι το πιστωτικό άνοιγμα σε συναλλαγές παραγώγων, αφού ληφθούν υπόψη τόσο τα κέρδη από (νομικά ισχυρές) συμφωνίες συμψηφισμού, καθώς και οι εξασφαλίσεις.

7.6 Μέτρα για τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος, βάσει των μεθόδων που ορίζονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου», ανεξαρτήτως της μεθόδου.

11 Η ονομαστική αξία αντισταθμίσεων πιστωτικών παραγώγων και η κατανομή του τρέχοντος πιστωτικού ανοίγματος ανά τύπο πιστωτικού ανοίγματος.

7.8 Συναλλαγές σε πιστωτικά παράγωγα (ονομαστική αξία), με διάκριση ανάμεσα σε εκείνες που αφορούν το χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων της ίδιας της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εκείνες που αφορούν τις διαμεσολαβητικές της δραστηριότητες, καθώς και την κατανομή των χρησιμοποιούμενων πιστωτικών παραγώγων, με περαιτέρω διάκριση μεταξύ αγορασθείσας και πωληθείσας πιστωτικής προστασίας για κάθε κατηγορία πιστωτικών παραγώγων.

7.9 Εκτίμηση του συντελεστή «άλφα», σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο Παράρτημα IV της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου».

8. Κίνδυνος αγοράς

8.1. Τυποποιημένη μέθοδος

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους μέσω της τυποποιημένης μεθόδου σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», δημοσιοποιούν τις απαιτήσεις αυτές χωριστά για κάθε κίνδυνο που αναφέρεται στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης.

8.2. Εσωτερικά υποδείγματα

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους μέσω εσωτερικών υποδειγμάτων σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

8.2.1. Για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο:

α. περιγραφή της μεθοδολογίας εσωτερικών υποδειγμάτων, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παραμέτρων και της δυνητικής ζημιάς,

β. περιγραφή του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που εφαρμόζεται σε κάθε χαρτοφυλάκιο,

γ. περιγραφή των διαδικασιών, που χρησιμοποιούνται για το δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο και την επικύρωση της ακρίβειας και της συνέπειας της εν λόγω μεθοδολογίας.

8.2.2. Αναφορά της έγκρισης της ακολουθούμενης μεθοδολογίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών, με τις οποίες επιτυγχάνεται η εφαρμογή των οριζόμενων στο Παράρτημα VII, Τμήμα Δ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς».

9. Λειτουργικός κίνδυνος

Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό κίνδυνο, σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου»:

9.1 Οι προσεγγίσεις εκτίμησης των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια για λειτουργικό κίνδυνο, τις οποίες ακολουθεί η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

9.2 Περιγραφή των Εξελιγμένων Μεθόδων Μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της ανάλυσης των κατάλληλων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη σε αυτές. Σε περίπτωση μερικής χρήσης, αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται.

9.3 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που χρησιμοποιούν τις Εξελιγμένες Μεθόδους Μέτρησης για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο, δημοσιοποιούν περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν «ασφάλιση» για σκοπούς μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

10. Ανοίγματα υπό τη μορφή μετοχών που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για τα ανοίγματα σε μετοχές, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών:

10.1 Κατάταξη των ανοιγμάτων αυτών με βάση το σκοπό κατοχής τους, όπως, για παράδειγμα, η επιδίωξη υπεραξιών ή η στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση και περιγραφή των λογιστικών τεχνικών αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης αποτίμησης των ανοιγμάτων αυτών, με ειδικότερη αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζεται η αποτίμηση και την επίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων στις παραδοχές αυτές.

10.2 Η αξία ισολογισμού και η εύλογη αξία των ανοιγμάτων και, προκειμένου περί μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, η διαφορά, αν αυτή είναι σημαντική, μεταξύ αγοραίας τιμής και εύλογης αξίας.

10.3 Τα είδη, τη φύση και τα ποσά των ανοιγμάτων σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, των ανοιγμάτων σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και των λοιπών ανοιγμάτων.

10.4 Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών από πωλήσεις και τις ρευστοποιήσεις της περιόδου αναφοράς.

10.5 Το συνολικό καθαρό ποσό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών και των κερδών ή ζημιών από αναπροσαρμογές αξίας, καθώς και κάθε παρόμοιο ποσό που περιλαμβάνεται στα βασικά ή τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Taxheaven.gr