Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/459/27.12.2007 Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/459/27.12.2007
Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/459/27.12.2007 Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς. 8/459/27.12.2007

ΦΕΚ 2456/Β'/31.12.2007
Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 8/459/27.12.2007 του Δ.Σ.)

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την παράγραφο 2 του άρθρου 72 και το άρθρο 81 του ν.3601/1.8.2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/1.8.2007).

β) Τα Παραρτήματα V και ΧΙ της Οδηγία 2006/48/ΕΚ, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.

γ) Την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Επενδύσεων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

ε) Την ανάγκη ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ και των Παραρτημάτων V και ΧΙ της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο, αποφασίζει ομόφωνα:

Κεφάλαιο Ι
Πεδίο εφαρμογής, συνεργασία εποπτικών αρχών, αρχή αναλογικότητας

¶ρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ)

Η Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (στο εξής ΔΕEΑ) εφαρμόζεται στις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007, σε ατομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3601/2007 και ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα άρθρα 70 παρ. 3 και 77 του ν. 3601/2007, κατά περίπτωση.

Αρθρο 2
Συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές

Κατά την εφαρμογή της ΔΕEΑ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου κρίνει απαραίτητο, συνεργάζεται με άλλες εποπτικές αρχές της Ελλάδας ή/και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 70 παρ. 6 και 80 παρ. 4, κατά περίπτωση του ν. 3601/2007.


Αρθρο 3
Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας

Κατά την εφαρμογή της ΔΕEΑ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Κατ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, η συχνότητα και η ένταση της εξέτασης και αξιολόγησης κάθε Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι ανάλογη με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, το προφίλ κινδύνου καθώς και τη συστημική της σημασία.

Κεφάλαιο ΙΙ
Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Αρθρο 4
Διαμόρφωση ΕΔΑΚΕ

1. Κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και εφαρμογή της ΕΔΑΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας καθορίζει στόχους ως προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, ανάλογους με τους κινδύνους που αναλαμβάνει και το περιβάλλον λειτουργίας της.

2. Η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την ΕΔΑΚΕ, ακόμη και στις περιπτώσεις που την έχει αναθέσει, εν μέρει ή εν όλω, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε τρίτους (άρθρο 14 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ»).

3. Ο σχεδιασμός της ΕΔΑΚΕ και η πολιτική που αφορά το ύψος, τη διαχείριση και κατανομή των κεφαλαίων σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους ή δυνητικούς κινδύνους, πρέπει να είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη.

4. Tο Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και την περιοδική επαναξιολόγηση της ΕΔΑΚΕ, κατ' αναλογία με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών λαμβάνουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εκθέσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ΕΔΑΚΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», άρθρο 9 παρ. 2 και 3.

Αρθρο 5
Βασικά χαρακτηριστικά ΕΔΑΚΕ

1. Η ΕΔΑΚΕ πρέπει να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται μια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ειδικότερα τις εξής κατηγορίες κινδύνων, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει:

α) Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.3601//2007, για τους οποίους υπολογίζεται κεφαλαιακή απαίτηση, σύμφωνα με τις σχετικές με την εφαρμογή του άρθρου αυτού αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή τις Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) Τους κινδύνους που δεν αντιμετωπίζονται πλήρως με τις υπό (α) μεθόδους, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

γ) Όλους τους σημαντικούς κινδύνους που δεν αναφέρονται στο άρθρο 72 του ν.3601/2007 αλλά στους οποίους η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ενδέχεται να εκτεθεί, όπως ο κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης, ο κίνδυνος στρατηγικής και ο κίνδυνος φήμης.

δ) Τους εξωτερικούς σε σχέση με την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών παράγοντες κινδύνου, όπως οι πρόσθετοι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από το θεσμικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον.

2. Η ΕΔΑΚΕ πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

α) να είναι επίκαιρη,

β) να αντανακλά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κινδύνου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

γ) να έχει δυναμικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές μελλοντικές εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος,

δ) να συνδυάζεται με πολιτική επίτευξης στόχων όσον αφορά το ύψος των κεφαλαίων,

ε) να ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα στόχων,

στ) να ορίζει τους τρόπους μελλοντικής άντλησης κεφαλαίων,

ζ) να ορίζει τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων,

η) να έχει σαφή κατανομή των σχετικών αρμοδιοτήτων αναφορικά με τα παραπάνω χαρακτηριστικά μεταξύ των διοικητικών οργάνων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και

θ) η ΕΔΑΚΕ πρέπει να παράγει ένα εύλογο αποτέλεσμα, το οποίο να τεκμηριώνεται και να συνδέεται με τη μελλοντική επιχειρησιακή στρατηγική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Αρθρο 6
Μέθοδοι υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο της ΕΔΑΚΕ

1. Ο υπολογισμός της κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο της ΕΔΑΚΕ γίνεται με κατάλληλη μέθοδο που επιλέγει η ίδια η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ανταποκρίνεται στα ειδικά χαρακτηριστικά της και να επαναξιολογείται με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με την ανάπτυξη των εργασιών της αλλά και των σχετικών μεθοδολογιών.

2. Ενδεικτικά οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δύνανται να υπολογίζουν τα αναγκαία για την κάλυψη των κινδύνων τους ίδια κεφάλαια με τους εξής τρόπους:

α) Προσαύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν, με βάση το άρθρο 72 του ν.3601/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση (Απόφαση 3/459/27.12.2007 για τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 για τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, Απόφαση 4/459/27.12.2007 για τον κίνδυνο αγοράς, Απόφαση 5/459/27.12.2007 για τον πιστωτικό κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου και Απόφαση 6/459/27.12.2007 για τον λειτουργικό κίνδυνο ). Η προσαύξηση αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής για την κάλυψη των υπολοίπων κινδύνων και ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους της τεκμηριωμένος.

β) ¶θροιση των επί μέρους πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε διακριτό κίνδυνο σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή ειδικών μεθόδων μέτρησης ή/και διαδικασιών για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου ή

γ) Υιοθέτηση υποδειγμάτων μέτρησης του οικονομικού κεφαλαίου (economic capital).

3. Κατά την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θα στηρίζονται αποκλειστικά σε ποσοτικές μεθόδους, αλλά και σε στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης και κρίσης από τα αρμόδια διοικητικά στελέχη.

4. Οι κίνδυνοι που είναι δυσχερές να αξιολογηθούν με ποσοτικά κριτήρια θα περιλαμβάνονται στην ΕΔΑΚΕ, εφόσον αξιολογούνται από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως σημαντικοί. Η συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή αξιολογείται ελαστικότερα στην περίπτωση που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει κατάλληλη πολιτική για τη διαχείριση και τον περιορισμό αυτής της μορφής των κινδύνων.

Αρθρο 7
Υποβολή στοιχείων σχετικά με την ΕΔΑΚΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορά σχετικά με τη ΕΔΑΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Κεφάλαιο ΙΙΙ
Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ΔΕEΑ) της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αρθρο 8
Αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Η προβλεπόμενη στην παρούσα Απόφαση Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (στο εξής ΔΕΕΑ) διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί όλων των υποκείμενων στην εποπτεία της Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε ατομική βάση καθώς και σε επίπεδο ομίλου.

2. Η ΔΕΕΑ διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον μια φορά το έτος. Το εύρος και η τυχόν μεγαλύτερη συχνότητα διενέργειας αυτής θα προσδιορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Αρθρο 9
Αντικείμενο της ΔΕΕΑ

1. Αντικείμενο της ΔΕΕΑ, που διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, αποτελεί η συμμόρφωση των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν.3601/2007 όπως εξειδικεύονται με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ θα εξετάζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η διάρθρωση, η μέτρηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος από την Επιχείρηση Παροχής

Επενδυτικών Υπηρεσιών των κινδύνων σε σχέση με όλες τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εκείνων, των οποίων οι κίνδυνοι ενδεχομένως δεν καλύφθηκαν από την ΕΔΑΚΕ.

3. Στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ η ΕΔΑΚΕ αξιολογείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς:

α) την τήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων και την πρόβλεψη σχετικών διαδικασιών για τη κάλυψη των κινδύνων του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και

β) την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της ΕΔΑΚΕ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Αρθρο 10
Εποπτικά μέτρα

1. Εφόσον προκύψει από τη ΔΕΕΑ ότι συντρέχει λόγος για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα γνωστοποιεί στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

2. Τα εποπτικά μέτρα που δύναται να λάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά το άρθρο 82 του ν.3601/2007:

α) Θα λαμβάνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

β) Θα είναι ανάλογα με τα τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη ΔΕΕΑ καθώς και με τον χρόνο που απαιτείται ώστε η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να προβεί σε πιθανές διαρθρωτικές βελτιώσεις σε σχέση με τις στρατηγικές, τις εσωτερικές ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζει καθώς και με τα ίδια κεφάλαιά της.

γ) Θα επεξηγούνται επαρκώς στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και θα υποδεικνύουν τις περιοχές που διαπιστώθηκε έλλειψη ή αδυναμία και το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

δ) Θα τεκμηριώνουν τους λόγους που τυχόν επιβάλλουν αναπροσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση θα επιβάλλεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στους κινδύνους που αντιμετωπίζει, εφόσον αυτή η αδυναμία δε μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα διορθωτικά μέτρα.

ε) Θα υποδεικνύουν τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στις διαδικασίες και εν γένει στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταστούν κατάλληλες προς το είδος των κινδύνων και των δραστηριοτήτων που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει και θα αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των σχετικών βελτιώσεων ώστε να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία προσδιορισμού του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής συμμόρφωσης, η αρμόδια Διεύθυνση εισηγείται τα μέτρα ή τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κεφάλαιο ΙV.

Αρθρο 11
Τελικές διατάξεις

1. Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2008.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1.1 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θεσπίζουν ρυθμίσεις για το διαχωρισμό των καθηκόντων και για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», άρθρα 6 έως 8 και 21 έως 23 αντίστοιχα.

1.2 To Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, έγκριση, εφαρμογή και περιοδική επαναξιολόγηση της ΕΔΑΚΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης.

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

2.1 Η παροχή πιστώσεων ή δανείων από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε επενδυτή, προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, βασίζεται σε εύλογα και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια. Η διαδικασία έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των πιστώσεων ορίζεται με σαφήνεια.

2.2 Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά συστήματα για τη διαχείριση και τον έλεγχο σε συνεχή βάση των ανοιγμάτων που είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο και ιδίως για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των προβληματικών πιστώσεων και για την πραγματοποίηση κατάλληλων προσαρμογών αξίας και το σχηματισμό των αναγκαίων προβλέψεων.

2.3 Η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων πρέπει να είναι επαρκής, λαμβανομένων υπόψη των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και της συνολικής πιστοδοτικής στρατηγικής.

3. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

3.1 Ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισμένες τεχνικές μείωσης που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών λιγότερο αποτελεσματικές απ' ότι αναμενόταν (υπολειπόμενος κίνδυνος) πρέπει να αντιμετωπίζεται και να ελέγχεται με γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες.

4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

4.1 Ο κίνδυνος συγκέντρωσης από ανοίγματα έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων, ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων και αντισυμβαλλόμενων στον ίδιο οικονομικό τομέα ή γεωγραφική περιοχή ή από την ίδια δραστηριότητα ή βασικό εμπόρευμα ή από την εφαρμογή τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και ιδίως ο κίνδυνος που συνδέεται με μεγάλα έμμεσα πιστωτικά ανοίγματα (π.χ. έναντι ενός μόνο εκδότη εξασφαλίσεων), πρέπει να αντιμετωπίζεται και να ελέγχεται με γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες.

5. . ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

5.1 Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση όλων των σημαντικών πηγών και επιπτώσεων των κινδύνων της αγοράς.

5.2 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χρησιμοποίηση εσωτερικού υποδείγματος για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του κινδύνου αγοράς, η ποσοτική ανάλυση στηρίζεται στα αποτελέσματα του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου και της προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

6.1 Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες για την εκτίμηση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, περιλαμβανομένου εκείνου που απορρέει από γεγονότα με χαμηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Με την επιφύλαξη του ορισμού του άρθρου 2 παρ. 18, του ν.3601/2007 για το λειτουργικό κίνδυνο, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατυπώνουν με σαφήνεια τι συνιστά λειτουργικό κίνδυνο για τους σκοπούς αυτών των πολιτικών και διαδικασιών.

6.2 Καταρτίζονται σχέδια αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων και συνέχισης της λειτουργίας, που διασφαλίζουν την ικανότητα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να συνεχίζει τη λειτουργία της και να περιορίζει τις ζημίες, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς της.

6.3 Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες αξιολόγησης της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων

7. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

7.1 Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια και αναθεωρούνται σε τακτική βάση οι παραδοχές, στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις σχετικά με την καθαρή χρηματοδοτική θέση.

7.2 Καταρτίζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κρίσεων ρευστότητας.

8. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8.1 Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο του ύψους, της διάρθρωσης και της σταθερότητας των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα».

8.2 Ειδικότερα αναλύονται η σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και συγκεκριμένα το ποσοστό συμμετοχής των καινοτόμων τίτλων, των δικαιωμάτων μειοψηφίας και των υβριδικών κεφαλαίων καθώς και η ποιότητα των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, με σκοπό την εξακρίβωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών, της διατηρησιμότητας των ιδίων κεφαλαίων και της δυνατότητας άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων.

9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής των λειτουργικών εσόδων και των κερδών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΕΑ

1. Επιπρόσθετα του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου, η εξέταση και αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλύπτει τα εξής:

α) τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιούν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων,

β) το βαθμό έκθεσης των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε κίνδυνο συγκέντρωσης καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου αυτού,

γ) την αρτιότητα, την καταλληλότητα και τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση του υπολειπόμενου κινδύνου που συνδέεται με τη χρήση αναγνωρισμένων τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου,

δ) τον κίνδυνο ρευστότητας που αναλαμβάνουν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο διαχείρισή του,

ε) τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης και τον τρόπο με τον οποίο οι επιπτώσεις αυτές παραμετροποιούνται στο σύστημα μέτρησης κινδύνων,

στ) τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιούν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κίνδυνο αγοράς,

ζ) κατά πόσο οι προσαρμογές αξίας και οι σχηματισθείσες προβλέψεις για θέσεις/χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών επιτρέπουν στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να πωλήσει ή να αντισταθμίσει τις θέσεις της σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς σημαντικές ζημίες, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς.

2. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στηρίζονται σε υποβολή αναφορών από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης