Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/459/27.12.2007 Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/459/27.12.2007
Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/459/27.12.2007 Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007

ΦΕΚ 2456/Β'/31.12.2007
Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 7/459/27.12.2007 του Δ.Σ.)

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την παράγραφο 1(ε) του άρθρου 81 και την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/1.8.2007).

β) Τα άρθρα 106 έως 119 και το άρθρο 152 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.

γ) Την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Επενδύσεων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

ε) Την ανάγκη ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ και των άρθρων 106 έως 119, καθώς και του άρθρου 152 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο, αποφασίζει ομόφωνα:


Αρθρο 1
Προσδιορισμός χρηματοδοτικού ανοίγματος

1. Για τον προσδιορισμό της έννοιας του χρηματοδοτικού ανοίγματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Χρηματοδοτικό άνοιγμα: Τα στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση», χωρίς εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης ή μετατροπής. Ειδικότερα:

αα) Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που προκύπτουν από τα παράγωγα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση» υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου».

ββ) Όλα τα χρηματοδοτικά ανοίγματα ή τα τμήματα χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τα οποία καλύπτονται κατά 100% από ίδια κεφάλαια, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός Ιδίων Κεφαλαίων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», εξαιρούνται από τον υπολογισμό των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, εφόσον τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν τα εν λόγω ανοίγματα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

γγ) Στα χρηματοδοτικά ανοίγματα δεν περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν κανονικά κατά το διακανονισμό:

1. των πράξεων συναλλάγματος, για χρονικό διάστημα 48 ωρών από τη συμφωνία πληρωμής και

ii. των συναλλαγών για την αγοραπωλησία τίτλων, κατά τη διάρκεια των πέντε εργάσιμων ημερών που ακολουθούν την ημερομηνία συμφωνίας για την πληρωμή ή την παράδοση των τίτλων, εφόσον η τελευταία γίνει νωρίτερα.

δδ) Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα μιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που συνδέονται μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούνται ομάδα συνδεδεμένων πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 25 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», αθροίζονται και αποτελούν για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ενιαίο χρηματοδοτικό άνοιγμα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

β. Μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα: Ένα χρηματοδοτικό άνοιγμα προς έναν πελάτη ή προς μία ομάδα συνδεδεμένων πελατών θεωρείται μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα όταν το ύψος του είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

γ. Εγγύηση: Στον όρο εγγύηση, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, περιλαμβάνονται επίσης τα πιστωτικά παράγωγα μέσα, τα οποία αναγνωρίζονται ως τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου, βάσει των προβλεπομένων στο Κεφάλαιο II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση» και στο Τμήμα Η της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων». Στον όρο εγγύηση δεν περιλαμβάνονται τα ομόλογα που είναι συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου (credit linked notes).

2. Για τον προσδιορισμό της έννοιας του χρηματοδοτικού ανοίγματος για ανοίγματα και απαιτήσεις εντός χαρτοφυλακίου συναλλαγών ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα ανοίγματα έναντι κατ ιδίαν πελατών που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών υπολογίζονται αθροίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

αα) την αξία εφόσον είναι θετική κατά την οποία οι θετικές θέσεις της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υπερβαίνουν τις αρνητικές θέσεις σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από τον εν λόγω πελάτη. Η καθαρή θέση σε καθένα από τα διάφορα μέσα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»,

ββ) το καθαρό άνοιγμα, στην περίπτωση αναδοχής της έκδοσης χρεωστικών τίτλων ή μετοχών και

γγ) τα ανοίγματα που οφείλονται στις συναλλαγές, συμφωνίες και συμβάσεις που αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου», με τον οικείο πελάτη. Τα ανοίγματα αυτά υπολογίζονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην ίδια ως άνω Απόφαση για τον υπολογισμό του ύψους των ανοιγμάτων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία για τον υπολογισμό των ανοιγμάτων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων».

Για τους σκοπούς της υποπερίπτωσης (ββ) ανωτέρω, το καθαρό άνοιγμα υπολογίζεται αφαιρώντας τις θέσεις αναδοχής που αναλαμβάνουν ή υπαναδέχονται τρίτοι, βάσει τυπικής συμφωνίας, μειωμένες βάσει των συντελεστών που ορίζονται στο Τμήμα Ζ — του Παραρτήματος I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς».

β. Τα ανοίγματα έναντι ομάδας συνδεδεμένων πελατών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγματα έναντι κατ' ιδίαν πελατών εντός μιας ομάδας, όπως προβλέπει η περίπτωση (α) ανωτέρω.

γ. Τα συνολικά ανοίγματα έναντι μεμονωμένων πελατών ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγματα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και εκείνα που προκύπτουν από τις συναλλαγές εκτός χαρτοφυλακίου.

3. Επιτρέπεται η αναγνώριση της χρηματοδοτούμενης ή μη πιστωτικής προστασίας, για τις ανάγκες της εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης, εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας και οι άλλες ελάχιστες απαιτήσεις, κατά τα προβλεπόμενα για τις τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου στο Κεφάλαιο II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

Αρθρο 2
Διαδικασία παρακολούθησης Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να έχουν αποτελεσματική διοικητική και λογιστική οργάνωση και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό, τη λογιστική καταγραφή, τις μεταβολές και την εν γένει παρακολούθηση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, όπως προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση, στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει θεσπίσει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως προς τα χρηματοδοτικά της ανοίγματα.

2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρέπει να αναλύουν τα ανοίγματά τους κατά εκδότη εξασφαλίσεων, προκειμένου να παρακολουθούν την ύπαρξη πιθανού κινδύνου συγκέντρωσης επί των εξασφαλίσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να λαμβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή/και να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιοδήποτε σημαντικό εύρημα.

3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν σε εφαρμογή συστήματα με τα οποία να διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε προσωρινή μεταφορά ανοιγμάτων σε άλλη εταιρεία, ανήκουσα ή μη στον ίδιο όμιλο, ή/και για πραγματοποίηση συναλλαγών που έχουν ως σκοπό να κλείσουν το άνοιγμα κατά την περίοδο των δέκα ημερών και να δημιουργήσουν άλλο, πράξεις που συνεπάγονται την αποφυγή πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπταν από ανοίγματα που υπερβαίνουν τα όρια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης, από τη στιγμή που τα ανοίγματα αυτά θα διατηρούντο περισσότερο από δέκα ημέρες.

4. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν σε εφαρμογή συστήματα για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ανοίγματα που υφίστανται λόγω αναδοχής εκδόσεων από τη στιγμή της πρώτης ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με την φύση των κινδύνων των οικείων αγορών.

Αρθρο 3
Γνωστοποίηση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα χρηματοδοτικά τους ανοίγματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Αρθρο 4
Ανώτατα όρια

1. Κάθε μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα μιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι ενός πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Το ίδιο ποσοστό (20%) ισχύει για μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν ο πελάτης ή η ομάδα συνδεδεμένων πελατών είναι:

α. μητρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

β. μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

γ. μια ή περισσότερες από τις θυγατρικές της μητρικής της επιχείρησης.

2. Το σύνολο των ανοιγμάτων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι α) φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και β) των πέντε μεγαλύτερων μετόχων της, δεν θα υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται, σε κάθε περίπτωση αντιστοίχως, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν «ομάδα συνδεδεμένων πελατών» με τα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξαιρέσει τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την υποχρέωση τήρησης του ορίου που προβλέπεται σε αυτή την παράγραφο, καθορίζοντας ειδική διαδικασία και μέτρα ελέγχου της συγκέντρωσης κινδύνων που προκύπτουν.

3. Το άθροισμα των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων μιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 800% των ιδίων κεφαλαίων της.

4. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τα ανωτέρω όρια σε κάθε χρονική στιγμή. Εάν σε εξαιρετική περίπτωση τα χρηματοδοτικά ανοίγματα υπερβούν τα εν λόγω όρια, η υπέρβαση θα κοινοποιείται άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέψει προσωρινά την υπέρβαση, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την επαναφορά στα ισχύοντα, με βάση την παρούσα απόφαση, όρια.

5. Σε περίπτωση που Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση εποπτείας των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν.3601/2007 ή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 79 του εν λόγω νόμου, θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική κατανομή των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εντός του ομίλου.

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 ως 4 του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τα ακόλουθα στοιχεία της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισμός Ιδίων Κεφαλαίων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»:

α. το στοιχείο της παρ. 1(στ) του άρθρου 2, β. τα στοιχεία της παρ. 1(ε) και της παρ. 2 του άρθρου 3, και γ. τα στοιχεία του άρθρου 4.

Αρθρο 5
Εξαιρέσεις

Από τα όρια του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:

1. Τα ανοίγματα που αναλαμβάνει μια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι της μητρικής της επιχείρησης, των άλλων θυγατρικών της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών αυτής, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, σε κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, όπου εφαρμόζονται ισοδύναμοι, με της παρούσας απόφασης, κανόνες, στους οποίους υπόκειται και η εν λόγω Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

2. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών χωρίς εξασφάλιση, στις οποίες θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 0%, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

3. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι διεθνών οργανισμών ή πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης χωρίς εξασφάλιση, στις οποίες θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 0%, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

4. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, οι οποίες καλύπτονται από τη ρητή εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, διεθνών οργανισμών ή πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης, με την προϋπόθεση ότι, σε απαιτήσεις χωρίς εξασφάλιση έναντι της παρέχουσας την εγγύηση επιχείρησης, θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 0%, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

5. ¶λλα ανοίγματα έναντι, ή καλυπτόμενα από την εγγύηση, κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, διεθνών οργανισμών, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης ή νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, όταν σε απαιτήσεις χωρίς εξασφάλιση, κατά της οντότητας έναντι της οποίας υφίσταται το άνοιγμα ή της οποίας παρέχει την εγγύηση, θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 0%, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

6. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων ή των κεντρικών τραπεζών, που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκπεφρασμένες και ενδεχομένως χρηματοδοτούμενες στο εθνικό νόμισμα του αντισυμβαλλομένου.

7. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, καθώς και άλλα ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών ή στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγματα τα οποία είναι εγγυημένα από αυτές και στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 0%, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

8. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, καλυπτόμενα κατά ποσοστό 120% τουλάχιστον από την τρέχουσα αξία τίτλων, που έχουν εκδοθεί από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις δημοσίου τομέα και τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι του εκδότη, στις οποίες θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 0% βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

Στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγματα δεν καλύπτονται με την ως άνω υπεραξία, μειώνεται αντίστοιχα το εξαιρούμενο ποσό του ανοίγματος, έτσι ώστε το υπόλοιπό τους να καλύπτεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το ακάλυπτο ποσό που προκύπτει λαμβάνεται υπόψη κατά 100% για τον υπολογισμό των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης.

9. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγματα, κατά το τμήμα που είναι εξασφαλισμένα με δεσμευμένη για το σκοπό αυτό κατάθεση μετρητών σε πιστωτικό ίδρυμα, που είναι μητρική ή θυγατρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

10. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγματα, εξασφαλισμένα κατά ποσοστό 120% τουλάχιστον από την τρέχουσα αξία πιστοποιητικών καταθέσεων, που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που είναι μητρική ή θυγατρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και είναι κατατεθειμένα για το σκοπό αυτό στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή στο πιστωτικό ίδρυμα.

Στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγματα δεν καλύπτονται με την ως άνω υπεραξία, μειώνεται αντίστοιχα το εξαιρούμενο ποσό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 2 της ανωτέρω παραγράφου 8.

11. Καλυμμένα ομόλογα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 8 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

12. Ανοίγματα εξασφαλισμένα με ενέχυρο τίτλων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 8, υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι δεν έχουν εκδοθεί από την ίδια την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τη μητρική της ή θυγατρικές επιχειρήσεις της ίδιας ή της μητρικής της επιχείρησης, ούτε από τον εν λόγω πελάτη ή ομάδα συνδεδεμένων με αυτόν πελατών και πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α. αποτιμώνται σε τρέχουσες τιμές,

β. αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά που λειτουργεί κανονικά, είναι προσιτή στο κοινό και οι διαμορφούμενες τιμές ανακοινώνονται συστηματικά έτσι ώστε να είναι εφικτή κάθε στιγμή η αποτίμηση των τίτλων με βάση τις αγοραίες τιμές τους,

γ. η αξία των ενεχυριαζομένων τίτλων υπερβαίνει την αξία του ανοίγματος κατά 150%, στην περίπτωση των μετοχών ή παραγώγων ή δομημένων προϊόντων, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», με υποκείμενο μέσο μετοχές ή δείκτες μετοχών,

100%, σε κάθε άλλη περίπτωση συμπεριλαμβανομένων παραγώγων ή δομημένων προϊόντων, κατά την έννοια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», με υποκείμενο μέσο ομόλογα,

50%, στην περίπτωση ομολόγων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών-μελών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 8 ή από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, άλλες από εκείνες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0%, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση»,

δ. δεν υφίσταται αναντιστοιχία μεταξύ ληκτότητας του ανοίγματος και ληκτότητας της εξασφάλισης.

Στην περίπτωση που τα χρηματοδοτικά ανοίγματα δεν καλύπτονται με την ως άνω υπεραξία, μειώνεται αντίστοιχα το εξαιρούμενο ποσό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο 2 της ανωτέρω παραγράφου 8.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ανάλυση των ανωτέρω εξασφαλίσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση της παρούσας διάταξης.

13. Μέχρι 50% της αξίας των κατοικιών που αποτελούν εξασφάλιση για τις παρακάτω κατηγορίες ανοιγμάτων:

α. ανοίγματα που εξασφαλίζονται με εγγεγραμμένα βάρη επί κατοικιών,

β. ανοίγματα εξασφαλισμένα με μετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρείες, λειτουργούσες βάσει του φινλανδικού νόμου περί στεγαστικών εταιρειών του 1991 ή μεταγενέστερης ισοδύναμης νομοθεσίας και

γ. ανοίγματα σχετιζόμενα με πράξεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κατοικιών, στις οποίες ο εκμισθωτής διατηρεί την πλήρη κυριότητα του ακινήτου για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Η αξία των εντός της Ελλάδος ακινήτων προσδιορίζεται με βάση τις εμπορικές αξίες κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (γ.vi) και (δ) της παραγράφου 10 του τμήματος Ε της ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», για δε τα ακίνητα που ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες αποτίμησης που ισχύουν σε κάθε χώρα, οι οποίοι προβλέπονται από νομοθετικές ή διοικητικές-κανονιστικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως κατοικία θεωρείται εκείνη η οποία χρησιμοποιείται ή εκμισθώνεται ή θα χρησιμοποιηθεί ή θα εκμισθωθεί από τον αντισυμβαλλόμενο.

14. Τα ακόλουθα ανοίγματα, εφόσον λαμβάνουν συντελεστή στάθμισης 50%, βάσει των προβλεπομένων στην ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», Τμήμα Ε, και μόνο μέχρι το 50% της αξίας του εκάστοτε ακινήτου:

α. ανοίγματα που εξασφαλίζονται με εγγεγραμμένα βάρη επί εμπορικών ακινήτων ή με μετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρείες που λειτουργούν βάσει του φινλανδικού στεγαστικού νόμου του 1991 ή επακόλουθης ισοδύναμης νομοθεσίας, για γραφεία ή άλλα εμπορικά ακίνητα και

β. ανοίγματα σχετιζόμενα με πράξεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων για γραφεία ή άλλα εμπορικά ακίνητα.

15. Το 50% των στοιχείων εκτός ισολογισμού, μέτριου κινδύνου που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

16. Τα ανοίγματα που κατατάσσονται στα εκτός ισολογισμού στοιχεία με χαμηλό κίνδυνο, εφόσον έχει συναφθεί συμφωνία με τον πελάτη ή την ομάδα των συνδεδεμένων πελατών, η οποία προβλέπει ότι το άνοιγμα έχει ισχύ, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν οδηγεί σε υπέρβαση των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

17. Για τον υπολογισμό των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20%:

α. Στα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, εφόσον τα ως άνω στοιχεία δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων, απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι αναγνωρισμένων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τρίτων χωρών και αναγνωρισμένων οίκων διακανονισμού και εκκαθάρισης και χρηματιστηρίων, καθώς και τα εμπορικά και άλλα γραμμάτια με λήξη μέχρι ένα έτος, κατ ανώτατο όριο, που φέρουν οπισθογράφηση από ίδρυμα.

β. στα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, εφόσον στις απαιτήσεις αυτές θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 20%, καθώς και στα άλλα ανοίγματα έναντι αυτών των κυβερνήσεων και αρχών ή τα οποία είναι εγγυημένα από αυτές και στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης 20%, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».

18. Επιτρέπεται στις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που αναλαμβάνουν υπηρεσίες αναδόχου να υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

α. Η υπέρβαση, συνυπολογιζομένων όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έννοια του χρηματοδοτικού ανοίγματος, αλλά μετά την αφαίρεση του τμήματος που τυχόν έχουν αναλάβει άλλοι ανάδοχοι της έκδοσης, δεν θα υπερβαίνει το 40% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και θα προέρχεται αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών αναδόχου για το χρονικό διάστημα που προηγείται της τυχόν απόκτησης των τίτλων.

β. Για το υπερβάλλον, του 20% των ιδίων κεφαλαίων, ποσό θα υπολογίζεται πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» .

γ. Σε περίπτωση ανάληψης υπηρεσιών αναδοχής σε περισσότερες εκδόσεις, το σύνολο των υπερβάσεων δεν θα υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Αρθρο 6
Εκχώρηση απαιτήσεων

1. Για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα έναντι ενός πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών, που καλύπτονται με τη ρητή και άνευ όρων εγγύηση τρίτων προσώπων ή με ενεχυρίαση τίτλων που εκδίδονται από τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, ισχύει ότι:

α. μπορούν να θεωρηθούν, κατά την κρίση των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως ανοίγματα έναντι του εγγυητή ή του εκδότη των τίτλων και όχι έναντι του πελάτη ή

β. στην περίπτωση αγοράς / εκχώρησης απαιτήσεων, εφόσον στη σύμβαση προβλέπεται ότι υπάρχει οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα αναγωγής κατά του εκχωρητή των απαιτήσεων, η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την κρίση της, μπορεί να θεωρήσει ότι το άνοιγμα υφίσταται είτε έναντι του εκχωρητή είτε έναντι του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταχείριση που θα επιλεγεί θα είναι συνεπής με την πολιτική διαχείρισης και μέτρησης πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή με την ειδικότερη μεθοδολογία που προβλέπεται, στην περίπτωση που υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8. 2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων».

2. Όταν εφαρμόζεται η μεταχείριση που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α. σε περίπτωση που η εγγύηση είναι εκπεφρασμένη σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο του χρηματοδοτικού ανοίγματος, το ποσό του ανοίγματος που θεωρείται καλυμμένο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταχείριση των αναντιστοιχιών νομισμάτων για μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση»,

β. η αναντιστοιχία μεταξύ ληκτότητας του χρηματοδοτικού ανοίγματος και ληκτότητας της προστασίας υπόκειται στις διατάξεις που διέπουν τη μεταχείριση των αναντιστοιχιών ληκτότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση» και

γ. η μερική κάλυψη δύναται να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση».


Αρθρο 7
Τελικές Διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2008.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης