Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/459/27.12.2007 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/459/27.12.2007
Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/459/27.12.2007 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 2/459/2007
ΦΕΚ 2457/Β'/31.12.2007


Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Απόφαση 2/459/27.12.2007 του Δ.Σ.)

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την παράγραφο 2 του άρθρου 72 και το άρθρο 81 του ν. 3601/1.8.2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/1.8.2007),

β) τα άρθρα 56 έως 61, τα άρθρα 63 έως 66 και το άρθρο 154 της υπ αριθμ. 2006/48/ΕΚ Οδηγίας σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων,

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων,

δ) το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005),

ε) την ανάγκη ενσωμάτωσης της υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγίας και των άρθρων 56 έως 61, των άρθρων 63 έως 66 και του άρθρου 154 της υπ αριθμ. 2006/48/ΕΚ Οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο, αποφασίζει ομόφωνα:

Αρθρο 1

Βασικά Ίδια Κεφάλαια

1. Στα κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία αυτά: α) το κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος και η διαφορά από έκδοση των μετοχών αυτών υπέρ το άρτιο, β) τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου που προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) η αξία ισολογισμού των ιδίων μετοχών που τυχόν κατέχει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

β. Αποθεματικά και Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού. Δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία αυτά

αα) Οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία, δηλαδή οι θετικές διαφορές που προκύπτουν μετά την αφαίρεση τυχόν αρνητικών διαφορών αναπροσαρμογής:

(i) των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και

(ii) των μετοχικών τίτλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

ββ) Οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφορές αναπροσαρμογής (θετικές ή αρνητικές) στην εύλογη αξία:

(i) των ομολογιακών τίτλων και δανείων που έχουν περιληφθεί στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και

(ii) των παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών.

γ. Αποτελέσματα εις νέον. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται:

αα. Τα Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων), με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης σχετικά με τα κέρδη από τη γενικευμένη αποτίμηση στοιχείων του ισολογισμού στην εύλογη αξία, σύμφωνα με τη σχετική ευχέρεια που παρέχει το ΔΛΠ 39.

Δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό:

(i) το ποσό του μερίσματος της χρήσεως που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή που έχει κυρωθεί με απόφαση της τελευταίας,

(ii) τα καθαρά κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς,

(iii) τα αποτελέσματα (κέρδη και ζημίες) που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία υποχρέωσης, για την οποία γίνεται χρήση της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία (ΔΛΠ 39), εφόσον τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από αλλαγές της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ββ. Το τυχόν σχηματισμένο από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους, που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη εφαρμογής των ΔΛΠ και υπό τις οριζόμενες σ' αυτά προϋποθέσεις.

γγ. Ως αφαιρετικό στοιχείο, οι Ζημίες εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων).

δ. Ενδιάμεσα αποτελέσματα περιόδου. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται:

αα. Τα ενδιάμεσα κέρδη περιόδου, υπό τους όρους ότι: α) έχουν ελεγχθεί από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με βάση τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και β) έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές που προβλέπονται από τα εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα.

Δεν περιλαμβάνεται στα ενδιάμεσα κέρδη το αναλογούν στην ενδιάμεση περίοδο προβλεπόμενο μέρισμα τρέχουσας χρήσεως που εκτιμάται από τη Διοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ββ. Ως αφαιρετικό στοιχείο, οι ενδιάμεσες ζημίες περιόδου.

Στην ειδική περίπτωση, κατά την οποία παρότι υπάρχουν ζημίες σε μία ενδιάμεση περίοδο, η Διοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει την πρόθεση να προτείνει τη διανομή μερίσματος, στα αφαιρετικά στοιχεία περιλαμβάνεται εκτός της ζημίας περιόδου και το ποσό του εκτιμώμενου μερίσματος που αναλογεί στη συγκεκριμένη ενδιάμεση περίοδο.

Από τα ποσά των στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (α) έως (δ), αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αφαιρείται κάθε προβλέψιμη κατά το χρόνο υπολογισμού τους φορολογική επιβάρυνση ή τα εν λόγω ποσά προσαρμόζονται καταλλήλως, στο μέτρο που η επιβάρυνση αυτή μειώνει το ποσό μέχρι το οποίο τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη κινδύνων ή ζημιών.

2. Στα πρόσθετα στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Οι υβριδικοί τίτλοι που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η εκδότρια των τίτλων θυγατρική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών περιλαμβάνεται, με ειδική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην εποπτεία σε ατομική βάση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 3601/2007 (solo consolidation).

Δεν περιλαμβάνονται τυχόν ιδιοκατεχόμενοι από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή από συγγενείς ή θυγατρικές της υβριδικοί τίτλοι.

3. Στα αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

β Η θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

γ. Η αξία συμμετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Αρθρο 2

Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια

1. Στα κύρια στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Αποθεματικά από αναπροσαρμογή κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ στην εύλογη αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (ιδιοχρησιμοποιούμενα και για επενδυτικούς σκοπούς) μετά από αναβαλλόμενους φόρους.

β. Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών, δηλαδή μετά την αφαίρεση των αρνητικών διαφορών, θετικών διαφορών αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία, προ αναβαλλόμενων φόρων, των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αυτών που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς (αφορά στις περιπτώσεις όπου τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται κατά παγία τακτική στην εύλογη αξία).

γ. Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών θετικών διαφορών αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία, προ αναβαλλόμενων φόρων, των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων.

δ. Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, περιλαμβανομένων των χρεωστικών τίτλων αόριστης διάρκειας που έχουν εκδοθεί από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και το ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με πρωτοβουλία του δανειστή ή των κομιστών χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(ii) στη σύμβαση του δανείου ή της έκδοσης των τίτλων προβλέπεται η δυνατότητα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να αναβάλει την πληρωμή τόκων,

(iii) οι απαιτήσεις του δανειστή ή των κομιστών των τίτλων κατατάσσονται, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συνολικά μετά από τις απαιτήσεις των πιστωτών που διατηρούν πλήρη, και όχι μειωμένα, δικαιώματα επί της πτωχευτικής περιουσίας,

(iv) η σύμβαση του δανείου ή της έκδοσης των τίτλων προβλέπει ότι το κεφάλαιο και οι μη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Δεν περιλαμβάνονται στo ως άνω στοιχείο τυχόν ιδιοκατεχόμενοι από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών χρεωστικοί τίτλοι.

ε. Προνομιούχες μετοχές αόριστης διάρκειας που παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος. Τυχόν ιδιοκατεχόμενες από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μετοχές της κατηγορίας αυτής αφαιρούνται από το εν λόγω στοιχείο.

στ. Η θετική διαφορά μεταξύ των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων, εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί εποπτικά, και της αναμενόμενης ζημιάς (EL) από τα αντίστοιχα ανοίγματα, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων» (ΠΕΔ).

Το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το 0,6% των σταθμισμένων έναντι του πιστωτικού κινδύνου ανοιγμάτων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και επί πλέον η ΠΕΔ που ακολουθείται θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Στα πρόσθετα στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Προνομιούχες μετοχές ορισμένης διάρκειας που παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος.

β. Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με τη μορφή χρεωστικών τίτλων είτε άλλης μορφής δανείου, ορισμένης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι:

(i) Η αρχική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφλησή τους, είναι πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στην περίπτωση που είτε η αρχική διάρκεια είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών είτε αυτή δεν είναι καθορισμένη, η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει μόνον μετά από 5ετή τουλάχιστον προειδοποίηση. Η πρόωρη εξόφληση δεν επιτρέπεται εκτός εάν τα δάνεια έχουν παύσει να υπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή εφόσον έχει ληφθεί έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόωρη εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον εκδότη και δεν θίγεται η κεφαλαιακή επάρκεια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

(ii) Το ποσό των δανείων της παρούσας παραγράφου που συνυπολογίζεται στα ίδια κεφάλαια, μειώνεται ισόποσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από τη λήξη τους, με βάση χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(iii) Δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθεί στη δανειακή σύμβαση ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, με εξαίρεση την περίπτωση εκκαθάρισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

(iv) Στη δανειακή σύμβαση πρέπει να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι απαιτήσεις των δανειστών δεν εξοφλούνται παρά μόνο μετά την εξόφληση όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών που εκκρεμούν κατά το χρόνο της πτώχευσης ή εκκαθάρισης και δεν αποτελούν μειωμένης εξασφάλισης απαιτήσεις.

Δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία (1) και (2) το τυχόν ιδιοκατεχόμενο μέρος των στοιχείων αυτών.

Αρθρο 3

Αφαιρετικά στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων

1. Τα κάτωθι στοιχεία αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 της παρούσας:

α. Οι τοποθετήσεις της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλου ιδρύματος ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, όπως ορίζονται κατωτέρω, στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου κατέχει συμμετοχή ποσοστού άνω του 10%.

Οι τοποθετήσεις αφορούν επιπλέον των κατεχόμενων κοινών μετοχών του ιδρύματος ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος, στο οποίο υπάρχει συμμετοχή και οποιοδήποτε άλλο από τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τους, που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 και στις παραγράφους 1.(δ), 1.(ε) και παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

β. Τοποθετήσεις των κατηγοριών της προηγουμένης παραγράφου (α) σε ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που πραγματοποιεί την τοποθέτηση συμμετέχει με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10%. Οι τοποθετήσεις αυτές αφαιρούνται κατά το ποσό που στο σύνολό τους υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που τις πραγματοποιεί. Ως ίδια κεφάλαια στην προκειμένη περίπτωση θεωρούνται τα ίδια κεφάλαια πριν την αφαίρεση των στοιχείων του παρόντος άρθρου.

Οι τοποθετήσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια (α) και (β), κατά κανόνα, δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΓ του ν. 3601/2007, λαμβανομένης πάντως υπόψη και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων εντός των εταιρειών του ομίλου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

γ. Οι συμμετοχές σε ποσοστό τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των κάτωθι επιχειρήσεων, άμεσα ή έμμεσα κατεχόμενες:

(i) ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθ. 2 του ν. 3455/2006,

(ii) αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006,

(iii) ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια της παραγράφου 8(β) του άρθρου 2 του ν. 3455/2006.

δ. Δάνεια και εκδοθέντες τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης, προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος (που αναφέρονται στο άρθρο 17α παρ. 3(ii) και 4(γ) του ν.δ. 400/1970) καθώς και λοιπά παρεμφερή στοιχεία, που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνονται στα κεφάλαια των επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου (γ), στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου των οποίων η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατέχει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ποσοστού τουλάχιστον 20%.

ε. Η αρνητική διαφορά (υστέρηση) μεταξύ των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εξαιρουμένων των αναγνωριζόμενων για σκοπούς εποπτείας τιτλοποιημένων απαιτήσεων) και της αναμενόμενης ζημιάς των εν λόγω στοιχείων κατά την έννοια του Τμήματος Δ, παρ. Δ.2 και Δ.3 της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων».

Το στοιχείο αυτό αφαιρείται μόνο στην περίπτωση Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν την Προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό των σταθμισμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τους.

στ. Η αξία των χρεωστικών υπολοίπων πελατών, που προκύπτει από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους.

2. Κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατόν επίσης να αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών:

α. οι συμμετοχές της σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα (λοιπές επιχειρήσεις πλην των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων) και δεν υπάγονται στην εποπτεία της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ενοποιημένη βάση και

β. οι πιστοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις του εδαφίου 2. (α) ανωτέρω, καθώς και προς πρόσωπα με τα οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατηρεί στενούς δεσμούς, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, εφόσον οι πιστοδοτήσεις αυτές έχουν συναφθεί με όρους με τους οποίους, σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θα ήταν δυνατόν να παρασχεθούν προς τρίτους.

3. Δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι συμμετοχές και οι τοποθετήσεις στα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εφαρμόζει, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τρόπο διαχρονικά σταθερό, τη «Μέθοδο της Αφαίρεσης και Συνένωσης» που αναφέρεται ως μέθοδος 2 στο άρθρο 25, Κεφάλαιο V, του ν. 3455/2006. Ειδικότερα:

Με την εφαρμογή της μεθόδου 2 αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η θετική διαφορά (ή το άθροισμα) της αξίας ισολογισμού της συμμετοχής μείον το πλεόνασμα (ή πλέον το έλλειμμα) φερεγγυότητας της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου επί το ποσοστό συμμετοχής της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην αντίστοιχη επιχείρηση. Ως πλεόνασμα ή έλλειμμα φερεγγυότητας ορίζεται η διαφορά μεταξύ των διαθεσίμων κεφαλαίων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου και του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτά υπολογίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αρθρο 4

Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των στοιχείων (β) έως (δ) του άρθρου 2 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» δύνανται να χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και τα στοιχεία που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του στοιχείου (α) του άρθρου 2 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» δύνανται να χρησιμοποιούν, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την εκπλήρωση αποκλειστικά των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και τα στοιχεία που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3. Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι:

(i) Η αρχική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφλησή τους, είναι δύο (2) τουλάχιστον έτη.

(ii) Δεν περιλαμβάνεται στη δανειακή σύμβαση καμία ρήτρα που να προβλέπει ότι, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εκτός από τη λύση και εκκαθάριση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πρέπει να εξοφληθεί το δάνειο πριν τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξόφλησης, εκτός εάν έχει ληφθεί σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(iii) Δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν οι τόκοι ή το κεφάλαιο του δανείου εάν η εξόφληση αυτή συνεπάγεται τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ποσοστό χαμηλότερο από το 100% των συνολικών κεφαλαιακών της απαιτήσεων.

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε εξόφληση του χρέους, η οποία συνεπάγεται τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ποσοστό χαμηλότερο από το 120% των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Αρθρο 5

Ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση

Για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΓ του ν. 3601/2007, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα σχετικά με το εύρος και τη μέθοδο της ενοποίησης για εποπτικούς σκοπούς, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία

1. Το ποσό των «Δικαιωμάτων μειοψηφίας» που προκύπτει κατά την ενοποίηση, κατανέμεται στα βασικά ή συμπληρωματικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, αναλόγως της κατηγορίας των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ενοποιούμενες θυγατρικές επιχειρήσεις και στους οποίους αντιστοιχούν.

2. Το ποσό των συναλλαγματικών διαφορών (χρεωστικών ή πιστωτικών), που προκύπτουν από τη μετατροπή σε εγχώριο νόμισμα των ενοποιούμενων για εποπτικούς λόγους θυγατρικών εξωτερικού, περιλαμβάνεται στο κύριο στοιχείο των βασικών κεφαλαίων «Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού».

3. Τα αποθεματικά που προκύπτουν από την αποτίμηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στον ενοποιημένο ισολογισμό της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συγγενούς επιχείρησης ή θυγατρικής που δεν ενοποιείται για εποπτικούς σκοπούς. Τα αποθεματικά αυτά περιλαμβάνονται στο κύριο στοιχείο των βασικών κεφαλαίων «Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού».

4. Οι «υβριδικοί τίτλοι», οι οποίοι περιλαμβάνονται ως πρόσθετα στοιχεία στα ενοποιημένα βασικά ίδια κεφαλαία της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, μέχρι των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας Απόφασης. Οι υβριδικοί τίτλοι διακρίνονται σε:

α. Υβριδικούς τίτλους, οι οποίοι εκδίδονται από θυγατρική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εταιρεία ειδικού σκοπού, έχουν τη μορφή προνομιούχων μετοχικών τίτλων αόριστης διάρκειας με δικαίωμα απόληψης μερίσματος υπό μορφή τόκου και εμπεριέχουν το δικαίωμα ανάκλησής τους (call option) από την εκδότρια εταιρεία μετά την πάροδο:

(i) πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έκδοσή τους, είτε

(ii) δέκα (10) τουλάχιστον ετών από την έκδοσή τους αλλά με ρήτρα προσαύξησης της προκαθορισμένης απόδοσής τους σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος ανάκλησής τους (step up).

β. Λοιπούς, αντίστοιχων χαρακτηριστικών με τους ως άνω, υβριδικούς τίτλους, οι οποίοι παρέχουν στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντίστοιχη διασφάλιση με αυτή των λοιπών στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της.

5. Ως αφαιρετικό στοιχείο, η υπεραξία. Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται και το αναγνωρισμένο στις οικονομικές καταστάσεις ποσό της υπεραξίας που αντιστοιχεί στους μετόχους μειοψηφίας μίας εξαγοραζόμενης από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών επιχείρησης, στους οποίους είτε παραχωρήθηκε δικαίωμα πώλησης των μεριδίων τους είτε έχει συναφθεί σύμβαση προθεσμιακής πώλησης αυτών στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Περιλαμβάνεται, επίσης, το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από εξαγοραζόμενη συγγενή ή θυγατρική επιχείρηση, που δεν υπάγεται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση αλλά αποτιμάται στον ενοποιημένο για σκοπούς εποπτείας ισολογισμό με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στην τελευταία περίπτωση, το ποσό της υπεραξίας διαχωρίζεται από το αντίστοιχο ποσό της συμμετοχής, το οποίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, αφαιρείται από τα συνολικά (ενοποιημένα) ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι το ποσό της υπεραξίας αφαιρείται κατ' αρχήν από τα πρόσθετα στοιχεία του βασικών ιδίων κεφαλαίων της προηγούμενης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τυχόν εναπομένον αφαιρετικό ποσό, όμως, μειώνει τα ενοποιημένα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων των παραγράφων 1 έως 3 ανωτέρω του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 6

Εφαρμογή της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων που δεν αποτιμώνται βάσει των γενικών διατάξεων των ΔΠΧΠ με τη μέθοδο αυτή (ΔΛΠ 39), θα περιλαμβάνονται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, στα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

α. η χρήση της ευχέρειας αυτής πρέπει να συνάδει με τα κριτήρια που τίθενται στις παραγράφους 9 και 11Α του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39,

β. η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν τη χρήση της ευχέρειας αποτίμησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, καθώς και καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης της θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα για τη διαχείριση των κινδύνων του συνόλου των χρηματοοικονομικών μέσων της, καθώς και τις κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους που θα διασφαλίζουν την ορθότητα της χρήσης της ευχέρειας αυτής.

Αρθρο 7

Ανώτατα όρια στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων

1. Το σύνολο των πρόσθετων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ως ποσοστό το 25%, κατ' ανώτατο όριο, των συνολικών βασικών ιδίων κεφαλαίων τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση. Δηλαδή η μέγιστη αναλογία πρόσθετων προς κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των αφαιρετικών στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αλλά πριν την αφαίρεση των αφαιρετικών στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας, κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου είναι 25% προς 75%.

Σε ότι αφορά την κατηγορία των υβριδικών τίτλων της παραγράφου 4.α.(ii) του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, το σύνολό τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% των συνολικών βασικών ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση που τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνουν τα επιμέρους αποδεκτά όρια αναγνώρισής τους ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων, είτε σε ατομική είτε σε ενοποιημένη βάση, τότε το υπερβάλλον ποσό περιλαμβάνεται στα κύρια στοιχεία των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (παρ 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης).

2. Το σύνολο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100%, κατ' ανώτατο όριο, του συνόλου των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

3. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50%, κατ ανώτατο όριο, του συνόλου των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

4. α. Τα αφαιρετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης αφαιρούνται τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση κατά το ήμισυ από τα βασικά ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και κατά το άλλο ήμισυ από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τηρουμένων των περιορισμών των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

β. Κατ εξαίρεση, τα αφαιρετικά στοιχεία των παραγράφων 1(γ) και 1(δ) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (συμμετοχές και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου) είτε τα αφαιρετικά στοιχεία που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή της εναλλακτικής μεθόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 3, της παρούσας απόφασης αφαιρούνται μέχρι την 31.12.2012 από τα συνολικά ίδια κεφάλαια, προκειμένου περί συμμετοχών που αποκτήθηκαν πριν την 31.12.2006.

Εάν το ήμισυ του αθροίσματος των στοιχείων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης είναι μεγαλύτερο από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, η διαφορά αφαιρείται από το βασικά ίδια κεφάλαια.

5. Το σύνολο των δανείων μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας, που αποτελούν συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης σε ατομική και ενοποιημένη βάση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 150%, κατ' ανώτατο όριο, των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 8

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται:

1. Να εγκρίνει, προσωρινά και σε έκτακτες περιπτώσεις, υπερβάσεις των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, καθορίζοντας και την προθεσμία επαναφοράς εντός των προβλεπομένων ορίων ή να καθορίζει χαμηλότερα ανώτατα όρια από εκείνα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

2. Να εγκρίνει εξαιρέσεις από την υποχρέωση για αφαίρεση των στοιχείων (α) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, όταν κατέχεται προσωρινά συμμετοχή σε άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη χρηματοδοτική συνδρομή για ανασυγκρότηση και διάσωση του εν λόγω ιδρύματος ή επιχείρησης.

3. Να αποφασίζει σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη στα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του συνόλου ή τμήματος των κερδών από αποτίμηση που προέρχονται από τη χρήση της ευχέρειας αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία ή να επιβάλλει στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, στο πλαίσιο της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

4. Να προσαρμόζει τους όρους σταδιακής απόσβεσης της εποπτικής αναγνώρισης των πρόσθετων στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (παράγραφος 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης), σε περιπτώσεις εκδόσεων των ως άνω τίτλων με αρχική διάρκεια άνω των πέντε (5) ετών.

Αρθρο 9

Ειδικές διατάξεις

1. Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται σε μεθόδους αποτίμησης και λογιστικές πρακτικές που δεν είναι συμβατές με αυτό.

2. Για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων τους οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και τις σημειώσεις της ίδιας της εταιρείας επί των οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

1. Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2008.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 1 Capital)

1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier Capital)

α. Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με εξαίρεση:

(i) τις προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος,

(ii) κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων(1)

[ 1 Περιλαμβάνονται εν τούτοις στο μετοχικό κεφάλαιο τα αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων που κεφαλαιοποιήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.]

β. Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού με εξαίρεση:

αα. Τις θετικές διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας:

(i) ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων,

(ii) μετοχικών τίτλων διαθεσίμων προς πώληση.

ββ. Τις διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των:

(i) διαθεσίμων προς πώληση ομολογιακών τίτλων και δανείων και

(ii) παραγώγων μέσων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών.

γ. Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) με εξαίρεση:

αα. το μέρισμα της χρήσεως (από τη στιγμή που προτείνεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων από τη Διοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών),

ββ. τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς,

γγ. τα κέρδη και οι ζημίες από αναπροσαρμογή της αξίας υποχρεώσεων που προκύπτουν από αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

δδ. τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία,

δ) Ενδιάμεσα κέρδη περιόδου (υπό όρους).

ε) Το τυχόν σχηματισμένο από το Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη εφαρμογής των ΔΛΠ .

στ) Δικαιώματα Μειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων2,3).

Μείον: Αφαιρετικά στοιχεία Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

1. Ίδιες μετοχές.

2. Ζημίες εις νέον (χρήσεως & παρελθουσών χρήσεων).

3. Ενδιάμεσες ζημίες περιόδου.

2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Τier Capital)

Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιρειών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη ή/και ατομική βάση.

3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

1. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

2. Η θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση), των άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

[ 2 Τα δικαιώματα μειοψηφίας που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια αφορούν τους μετόχους μειοψηφίας μόνον των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εποπτική ενοποίηση σύμφωνα με το ν. 3601/1.8.2007.

3 Σε περίπτωση που τα δικαιώματα μειοψηφίας αφορούν στοιχεία άλλης κατηγορίας κεφαλαίων (όπως πρόσθετα βασικά ή κύρια και πρόσθετα συμπληρωματικά) τα σχετικά ποσά εντάσσονται στην ανάλογη κατηγορία.]

3. Η υπεραξία (goodwill).

4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1+Α2.Α3) Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 2 Capital)

1. Κύρια στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 2 Capital)

1.1. α. Αποθεματικά αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων,

β. 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε μόνιμη βάση, στην εύλογη αξία,

γ. 45% καθαρών κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων.

1.2. Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, αόριστης διάρκειας.

1.3 Η θετική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (αφορά Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρμόζει την ΠΕΔ σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2589/20.8.2007: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων).

2. Πρόσθετα στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 2 Capital)

Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας.

3. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (B.1.) + (B.2.)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3. Συμμετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την παράγραφο 1.(γ) του άρθρου 3 της παρούσας4 απόφασης).

4. Αρνητική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων (αφορά τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν την ΠΕΔ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων».

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (Tier 3 Capital)

Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

[ 4 Κατ εξαίρεση, μέχρι την 31.12.2012 οι συμμετοχές αυτές αφαιρούνται από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εφόσον αποκτήθηκαν μέχρι 31.12.2006.]

Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ {[Α.4. (50%*Γ)] + [Β.3. (50%*Γ)] +Δ}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προκειμένου να κάνουν χρήση της ευχέρειας αποτίμησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τους στην εύλογη αξία, καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης της, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα για την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από το σύνολο των χρηματοοικονομικών μέσων τους, καθώς και σχετικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή τους.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:

(i) Η εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική ανάληψης και διαχείρισης κινδύνου καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της εν λόγω ευχέρειας και έχουν τεθεί σχετικά όρια έκθεσης σε κίνδυνο,

(ii) χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι αποτίμησης και έχουν υιοθετηθεί επαρκή συστήματα εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους,

(iii) παρέχονται σε ικανοποιητικό βαθμό και σε τακτά χρονικά διαστήματα οι απαιτούμενες πληροφορίες προς τη Διοίκηση σχετικά με τη χρήση της ευχέρειας αυτής και της επίπτωσής της στην οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

(iv) η καταλληλότητα της χρήσης της ευχέρειας αποτίμησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία με τη συνεκτίμηση των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, υπόκειται σε περιοδική επαναξιολόγηση από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εξετάζει την ορθότητα (με βάση τα ως άνω) της χρήσης της εν λόγω ευχέρειας. Πιο συγκεκριμένα:

α) Θα διερευνά εάν γίνεται χρήση της ευχέρειας αυτής σε χρηματοοικονομικά μέσα, για τα οποία πράγματι μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα η εύλογη αξία τους.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον έλεγχο στις περιπτώσεις χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία:

δεν υπάρχει οργανωμένη αγορά,

δεν υπάρχουν τακτικά συναλλαγές αγοράς και πώλησης ώστε η εύλογη αξία του προϊόντος να μπορεί να τεκμηριωθεί από ανεξάρτητη πηγή,

χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτίμησης, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους.

β) Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα ζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία για την εφαρμογή της ευχέρειας αυτής, ώστε να εκτιμηθεί η επίπτωση της χρήσης της στο σύνολο των κινδύνων που έχει αναλάβει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και κατ' επέκταση στην κεφαλαιακή επάρκεια.

Για το λόγο αυτό, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να παρακολουθούν χωριστά τις μεταβολές της εύλογης αξίας για κάθε είδος χρηματοοικονομικού μέσου που έχει προκαθορισθεί ως «αποτιμώμενο στην εύλογη αξία του μέσω των αποτελεσμάτων» και την επίπτωση των μεταβολών αυτών στα ίδια κεφάλαιά τους. Επίσης, για σκοπούς ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν προτίθενται να κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων, γνωστοποιούν εγγράφως την απόφασή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης αφορά αποκλειστικά στα χρηματοοικονομικά μέσα που προσδιορίζονται στον Κανονισμό 1864/2005 και όχι γενικά σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών επιλέγει να αποτιμά στην εύλογη αξία.

γ) Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, θα αξιολογεί την καταλληλότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται από κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε ότι αφορά τη χρήση της ευχέρειας αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποίαν δεν πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι και εφόσον τα σωρευτικά κέρδη εξ' αποτιμήσεως που οφείλονται στη χρήση της ευχέρειας αυτής αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τα ακόλουθα:

i) αφαίρεση από τα ίδια κεφάλαια των κερδών εξ αποτιμήσεως, που προκύπτουν από τη χρήση της ευχέρειας αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία, είτε

ii) πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στο πλαίσιο της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» εφόσον κριθεί ότι τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι ανεπαρκή σε σχέση με τη συνολική έκθεσή της σε κινδύνους.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, τα αποτελέσματα από την αποτίμηση της οποίας οφείλονται σε αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης