Αρθρα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2008

12 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Την ίδια εποχή, κάθε χρόνο, επικοινωνούμε μέσω αυτού του φυλλαδίου προκειμένου να σας
διευκολύνουμε στη συμπλήρωση και διαδικασία υποβολής της φορολογικής δήλωσης και να σας
ενημερώσουμε για τις αλλαγές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος.

Με το ν.3522/2006 επήλθαν αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που επιφέρουν σημαντική φορολογική
ελάφρυνση στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2007.

Για τα εισοδήματα του 2007, που θα δηλωθούν με τη δήλωση του οικον. έτους 2008, έχουν θεσπιστεί οι
παρακάτω φορολογικές ελαφρύνσεις:
1. Αυξήθηκε το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 σε 12.000 ευρώ και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, αγρότες κ.λπ. από 9.500 σε 10.500 ευρώ.
2. Διευρύνθηκε το κλιμάκιο εισοδήματος των 23.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ και μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής αυτού από 30% σε 29%. Στο επόμενο κλιμάκιο των 45.000 ευρώ μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής από 40% σε 39%.
3. Μειώθηκαν οι αναλογικοί συντελεστές φορολογίας των ναυτικών του εμπορικού ναυτικού, των αξιωματικών από 6% σε 3% και του κατώτερου πληρώματος από 3% σε 1%.
4. Αυξήθηκε το ποσό της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά που εκπίπτει από το εισόδημα από 1.900 ευρώ που ίσχυε σε 2.400 ευρώ, για τον ίδιο το φορολογούμενο και τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, σε μια σειρά από περιπτώσεις όπως για π.χ. εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό 67% και πάνω.
5. Αυξήθηκε το ανώτατο ποσό της δαπάνης που αφαιρείται από το εισόδημα, από 500 σε 700 ευρώ, για την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, για νέα εγκατάσταση και για αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
Η έκπτωση αυτή επεκτείνεται και στις δαπάνες που καταβάλλονται:
α) για την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου και την εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης, με σκοπό τη θέρμανση των σπιτιών,
β) για την αγορά των ηλιακών συλλεκτών και την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με τη χρήση ηλιακής ενέργειας,
γ) για την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών,
δ) για τη θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων, για τα οποία δεν προβλεπόταν η τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών.
6. Αυξήθηκε το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών ακινήτων με δικαιολογητικά (για ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής και συντήρησης, δικαστικές δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στις δαπάνες που εκπίπτουν και δαπάνες αμοιβής δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους) για όλες γενικά τις οικοδομές, ανεξάρτητα από τη χρήση τους σε 40%, από 15% που ήδη ίσχυε για κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κ.λπ. και από 5% που ήδη ίσχυε για καταστήματα, γραφεία κ.λπ..
7. Μειώθηκε κατά το ήμισυ, από 3% σε 1,5%, το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα των εκμισθωμένων κατοικιών, οπότε η επιβάρυνση για τα μισθώματα που θα αποκτηθούν στο ημερολογιακό έτος του 2007 περιορίζεται σε ποσοστό 1,8% (1,5% πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) από το 3,6% (3% πλέον εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) που ίσχυε.
8. Απαλλάσσονται από το φόρο τα επιδόματα της πολύτεκνης μητέρας που έως τώρα φορολογούνταν αυτοτελώς με συντελεστή 10%.
9. Παράλληλα, με τον πρόσφατο ν. 3610/2007 θεσπίστηκε από 1-8-2007 η αφαίρεση από το εισόδημα ποσοστού 40% των δαπανών που καταβλήθηκαν για εστιατόρια, μεσίτες, ωδεία, γυμναστήρια, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κτλ. το συνολικό ποσό των πιο πάνω δαπανών που αφαιρείται, δεν μπορεί να υπερβεί τα 8.000 ευρώ και, για τους δύο συζύγους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της ταυτότητάς σας, στη διεύθυνσή σας ή στην οικογενειακή σας κατάσταση είναι απαραίτητο να δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων.
Για ειδικότερα θέματα που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με αυτό το φυλλάδιο, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


Ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑ

Taxheaven.gr