Αρθρα

Πίνακες Αποσβέσεων - Συντελεστές Αποσβέσεων

12 Ιαν 2008

Taxheaven.gr

Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν μέχρι την 31.12.2012
Με το νόμο 4110/2013 ισχύουν νέοι συντελεστές οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο άρθρο 31 του ΚΦΕΠερ Υπ Υπ Περιγραφή Παγίων Κατ Ανωτ ΠΔ 100/98
Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για οικοδομές ή τμήματα αυτών που χρησιμοποιούνται ως οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, κλινικές, σανατόρια και καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού, γενικώς 5% 8% 8%
β)

Για οικοδομές ή τμήματα αυτών που χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία 3% 6% 8%
γ)

Για οικοδομές ή τμήματα αυτών, που χρησιμοποιούνται ως μπαγκαλόους ή κάμπιγκς και είναι κατασκευασμένες από ξύλο, καθώς και τις συναφείς εγκαταστάσεις, που επίσης είναι κατασκευασμένες από ξύλο 8% 12% 12%


Για τις ίδιες οικοδομές ή τμήματα αυτών και τις συναφείς εγκαταστάσεις τους, που είναι κατασκευασμένες από τσιμέντο 5% 8% 8%
δ)

Για οικοδομές ή τμήματα αυτών που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις 3% 5% 5%
ε)

Για πρόχειρες κατασκευές (ξύλινες, πλαστικές κ.λ.π.) που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση 8% 12% 12%
στ)

Για βιομηχανοστάσια, όπως αυτά νοούνται οπό τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα παραρτήματα και παρακολουθήματά τους, καθώς και τις αποθήκες που είναι συνεχόμενες με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών ή την πρώτη εναπόθεση των βιομηχανικών προϊόντων 5% 8% 8%
ζ)

Για οικοδομήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και συντήρηση καπνών σε φύλλα (αποθήκες καπνών ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων) και ως ξηραντήρια καπνού 5% 8% 8%
η)

Για οικοδομήματα αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται ως αεροσταθμοί επιβατών 2% 4% -
θ)

Για οδικά δίκτυα εντός χώρου εργοστασίων ή χώρου που βρίσκεται οικισμός προσωπικού 3% 5% -Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υπολογίζονται στην αξία μόνο των κτισμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους (συνήθης ή προκατασκευή).

Από το ποσό της με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγνωριζόμενης απόσβεσης αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. παρεχόμενη απόσβεση κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος


Για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα οποία εξορύσσονται ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις τους, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για ατμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:αα)
Για λιγνιτικές μονάδες, μονάδες πετρελαίου (ΜΑΖΟΥΤ) και μονάδες φυσικού αερίου 4% 5%
β)

Για αέριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ελαφρού πετρελαίου (ΝΤΗΖΕΛ) 5% 7%
γ)

Για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου:αα)
Για μονάδες ελαφρού πετρελαίου (ΝΤΗΖΕΛ) 4% 7%

ββ)
Για μονάδες φυσικού αερίου 6% 7%
δ)

Για ντηζελοηλεκτρικές μονάδες (μονάδες εσωτερικής καύσης) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 5% 6%
ε)

Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:αα)
Για φράγματα 2%


ββ)
Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις 3% 4%
στ)

Για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εναλλακτικών μορφών:αα)
Για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκές και γεωθερμικές μονάδες 5% 7% 10%-10%-15%
ζ)

Για σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας (ΣΗΘ) 5% 7% -
η)

Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας:αα)
Για γραμμές μεταφοράς 3% 4% 5%

ββ)
Για υποσταθμούς μεταφοράς 4% 5% 6%

γγ)
Για εναέρια καλώδια μεταφοράς δεδομένων 10% 12% -

δδ)
Για συστήματα τηλεποπτείας-τηλεχειρισμών 18% 20% -
θ)

Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας:αα)
Για δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης 5% 6% 6%

ββ)
Για δίκτυα διανομής μέσης τάσης 4% 5% 5%

γγ)
Για υποσταθμούς διανομής μέσης τάσης - χαμηλής τάσης 5% 6% 6%

δδ)
Για υποσταθμούς διανομής υψηλής τάσης - μέσης τάσης 4% 6% 6%

εε)
Για κέντρα διανομής υψηλής τάσης - μέσης τάσης 4% 6% 6%

στστ)
Για καλώδια μεταφοράς δεδομένων 7% 8%

ζζ)
Για συστήματα τηλεποπτείας - τηλεχειρισμών 18% 20%
ι)

Για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γενικά 10% 12%
ία)

Για ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία εξορύσσονται ορυκτές ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 8% 10%
ιβ)

Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις των παραπάνω ορυχείων:
αα) Για ηλεκτροκίνητο εκσκαπτικό εξοπλισμό (εκσκαφείς - αποθέτες - ταινιόδρομοι) 5% 6% 12%


ββ) Για τεχνικά έργα υποδομής και υποστήριξης 6% 7%


γγ) Για χωματουργικά μηχανήματα και οχήματα κατώτερος 14% 16%


δδ) Για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης 10% 12% 10%
Για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά έργα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για ψηφιακά κέντρα και ηλεκτρονικές τερματικές διατάξεις 15% 20%
β)

Για εξοπλισμό μετάδοσης (δικτύων) 11% 15%
γ)

Για τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και τηλετυπικές (ΤΕLΕΧ) εγκαταστάσεις κέντρων και ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις 15% 20%
5}

Για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια - σωληνώσεις (συμβατικά και οπτικών ινών) 4% 7%
ε)

Για καλώδια σωληνώσεων οπτικών ινών 5% 8%
στ)

Για εναέρια ενσύρματα δίκτυα 8% 12%Για εναέρια ασύρματα δίκτυα 5% 8%
ζ)

Για κύριες τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και ραδιοηλεκτρικές συνδέσεις - συσκευές και θαλάμους 11% 15%
η)

Για δευτερεύουσες εγκαταστάσεις 8,5% 12,5%
θ)

Για καλωδιακά πλοία 3% 5%
Για τα μηχανήματα και γενικά τον ειδικό εξοπλισμό των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως;
α)

Για κάμερες και παρελκόμενα, βίντεο και παρελκόμενα, καθώς και κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων 15% 20%
β)

Για κέντρα εκπομπής - αναμεταδότες (πομποί - αναμεταδότες και παρελκόμενα, πυλώνες - ιστοί και παρελκόμενα, καθώς και κεραίες εκπομπής - λήψης και παρελκόμενα) 7% 10%
γ)

Για λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών 11% 15%
Για τα έργα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων, έργων αντιρρύπανσης και κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για έργα δικτύων ύδρευσης:αα)
Για φράγματα 1%


ββ)
Για διυλιστήρια 1% 2%

γγ)
Για υδραγωγεία 1,5% 2,5%

δδ)
Για κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς 2% 3%

εε)
Για δευτερεύοντες τροφοδοτικούς αγωγούς 2,5% 3,5%

στστ)
Για δίκτυα διανομής, καθώς και εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια 7% 10%

ζζ)
Για δεξαμενές 1% 2%
β)

Για έργα δικτύων αποχέτευσης:αα)
Για έργα βαρείας υποδομής και βασικούς συλλεκτήρες 1% 2%

ββ)
Για δευτερεύοντες αγωγούς 1,5% 2,5%

γγ)
Για εξωτερικές διακλαδώσεις 2% 4%

δδ)
Για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 7% 10%
γ)

Για αντιπλημμυρικά έργα:αα)
Για διευθετήσεις ρεμάτων 1%


ββ)
Για συλλεκτήρες ομβρίων υδάτων 1% 2%

γγ)
Για δίκτυα ομβρίων υδάτων 1,5% 2,5%

δδ)
Για φρεάτια υδροσυλλογής 2% 4%
δ)

Για έργα αντιρρύπανσης και κέντρα επεξεργασίας λυμμάτων:αα)
Για ερευνητικά κέντρα λυμμάτων και κέντρα λυμμάτων 3% 5%
Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις καπνοβιομηχανίες οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για κοπτικές μηχανές, χαρμανιέρες, υγραντήρια και ξηραντήρια καπνών, εγκαταστάσεις μεταφοράς καπνών σε φύλλα και κεκομμένου, κλιματιστικές εγκαταστάσεις στους χώρους επεξεργασίας και βιομηχανοποίησης 7% 10%
β)

Για σιγαροποιητικές, κυτιοποιητικές, πακεταριστικές, λιθογραφικές μηχανές και σελλοφανέζες 8% 12%
Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντηρίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για αντλίες και εξοπλισμό αυτών (των πρατηρίων) 8% 12%
β)

Για αεροσυμπιεστές και γρασσαδόρους 11% 15%
Για τα δοχεία μεταφοράς υγρών και αερίων, δεξαμενές κ.λ.π. οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για δοχεία μεταφοράς υγρών υλών (βαρελιών κ.λ.π.) 24% 30%
β)

Για χαλύβδινες φιάλες υγραερίου 11% 15%
γ)

Για δίκτυα σωληνώσεων υγρών καυσίμων και τα σχετικά εξαρτήματα 7% 10%
δ)

Για μεταλλικές και από σκυρόδεμα δεξαμενές εναποθήκευσης υγρών καυσίμων 3% 5%
Για τα ψυκτικά μηχανήματα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για τα ψυκτικά μηχανήματα (ψυγείο διατήρησης τροφίμων κ.λ.π.) και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης (λέβητες - καυστήρες κ.λ.π.,) στους χώρους παραγωγής 8% 12%
β)

Για τα ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων γενικά σε εγκαταστάσεις τρίτων 15% 20%Για τα γερανοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα 11% 15%Για τα μηχανήματα παραγωγής ταινιών (κινηματογραφικών, βίντεο και συναφών) 11% 15%
Προκειμένου για ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των παρακάτω επιχειρήσεων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Κονσερβοποιίας και τυποποιημένων προϊόντων, βυρσοδεψίας, παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι, παραγωγής πλαστικών ειδών και εκτυπωτικών, εκδοτικών και βιβλιοδετικών εργασιών 8% 12%
β)

Υποδηματοποιίας, παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από μαλλί και μετάξι (φυσικό ή τεχνητό), παραγωγής χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, διυλιστηρίων, παραγωγής τσιμέντου και παραγωγής σιδήρου, χάλυβα, αλουμίνας και αλουμινίου 11% 15%Για τις μήτρες (καλούπια) που έχουν κατασκευασθεί από οποιαδήποτε ύλη, εκτός πλαστικής ή θερμοπλαστικής 11% 15%
Για τις οικιακές συσκευές ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης με τους κατωτέρω οριζόμενους κατώτερους και ανώτερους συντελεστές απόσβεσης:
α)

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερμοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου 2% 4%
β)

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερμοσιφωνικό οικιακό σύστημα 4,5% 6,5%
γ)

Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, μαγειρικές συσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακούς συλλέκτες 3% 5%
Για τα μηχανήματα και ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής του φυσικού αερίου οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για αγωγούς μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου χαλύβδινους ή πολυαιθυλαινίου και τις εγκαταστάσεις τους, δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου από σκυρόδεμα και ειδικό μέταλλο και υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου 1,5% 2,5%
β)

Για μηχανήματα ηλεκτρονικής εγκατάστασης καθοδικής προστασίας αγωγών φυσικού αερίου 4% 7%
γ)

Για σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης του φυσικού αερίου και σταθμούς συμπίεσης κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). 2% 4%
δ)

Για κρυογενικές εγκαταστάσεις αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά των εξαρτημάτων τους 1,5% 2,5%
Για τα λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και εκπαιδευτηρίων 15% 20%
β)

Των λοιπών επιχειρήσεων 11% 15%
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν δικαιούνται να διενεργήσουν τις κατά τα άρ. 3, 4 και 10 του παρόντος αποσβέσεις.Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα. 15% 20%Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που παράγουν πολεμικά είδη με εκρηκτικές ύλες ορίζονται σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) και τριάντα τρία τοις εκατό (33%) αντίστοιχα. 27% 33%Οι επιχειρήσεις λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών υλών εκτός από τις κατά τα άρθρα 3,4,10 και 11 του παρόντος αποσβέσεις διενεργούν ετήσια απόσβεση και επί της αξίας των λατομείων ή των μεταλλείων 7% 10%Για τα έξοδα κατασκευής ιδιωτικών οδών, πλατειών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικών έργων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4% 7%Για έξοδα κατασκευής υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμών μεταφοράς και γραμμών διανομής χαμηλής τάσης και γραμμών μεταφοράς αυτής των ίδιων επιχειρήσεων 7% 10%Για τους σπαστήρες λίθων, θραυστήρες, τριβεία, πετρελαιομηχανές και λοιπά μηχανήματα των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού 11% 15%Η απόσβεση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση κάθε φύσης μεταλλευτικών ερευνών, καθώς και των συναφών προς αυτές δαπανών γενικά διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 4029/1959 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 250).

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των λατομικών επιχειρήσεων.


Για λιμενικά έργα και ναυπηγεία οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για λιμένες, αποβάθρες, ορμητήρια και προβλήτες 7% 10%
β)

Για έργα ελάφρυνσης πρανών 11% 16%
γ)

Για ρυμούλκες, βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, ακάτους, πορθμεία, λέμβους, φορτηγίδες, πλωτήρες και λοιπά συναφή στοιχεία 8% 12%
δ)

Για μόνιμες δεξαμενές από σκυρόδεμα και πλωτές δεξαμενές 5% 8%
ε)

Για ναυπηγικές κλίνες 7% 10%
στ)

Για σχέδια ναυπήγησης πλοίων 27% 33%
Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για ξυλεία η οποία χρησιμοποιείται σε οικοδομικά και άλλα τεχνικά έργα 24% 30%
β)

Για μεταλλικά ικριώματα 7% 10%
γ)

Για προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες), φορτωτές, ισοπεδωτές, αεροσυμπιεστές, εκσκαφείς, ασφαλτικά μηχανήματα, γεωτρύπανα, αναβατόρια, μηχανικά φτυάρια, αυτοκινούμενους αποξεστήρες, θραυστήρες, τριβείς, σιλοκόσκινα, δονητές και αναμικτήρες σκυροδέματος, οδοστρωτήρες κ.λπ. 11% 15%Για τις εγκαταστάσεις γενικά των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διωρύγων 11% 16%Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού δεν δικαιούνται να διενεργούν τις κατά τα άρθρα 3, 4, 7 παράγραφος 1 και 10 του παρόντος αποσβέσεις.


Για τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για αεροδιάδρομους, γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, χώρους πίστας αεροδρομίου για στάθμευση αεροσκαφών, γέφυρες επιβίβασης επιβατών, σύστημα τροφοδοσίας επεξεργασμένου αέρα και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποσκευών 2% 4%
β)

Για υπόγειο σύστημα παροχής ρεύματος 400 ΗΖ στα αεροσκάφη 7% 10%
γ)

Για οπτικά αεροβοηθήματα:αα)
Για εργασίες κατασκευής 2% 4%

ββ)
Για εξοπλισμό 3% 5%
δ)

Για τηλεπικοινωνιακά συστήματα 2% 4%
Για τα γεωργικά μηχανήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις γενικά οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για ελκυστήρες, αλωνιστικές μηχανές, οδοντωτές σβάρνες, σκαλιστήρια, καλλιεργητές, άροτρα, δισκοσβάρνες, χορτοαναδευτές, χορτοσωρευτές, σπαρτικές μηχανές, φορητά αναβατόρια, μηχανές τεμαχισμού σανών για αποθήκευση (στάσιμες), μηχανές άλεσης τροφών, ρυμούλκες, θεριστικές μηχανές, αυτοδετικές, χαρτοσυλλεκτοδεματικές, πατατοσυλλεκτικές και θεριζοαλωνιστικές μηχανές, φορτωτικές, χορτοκοπτικές, συλλεκτικές βάμβακος και συλλεκτικές αραβόσιτου μηχανές, φρέζες, τευτλοεξαγωγείς, κινητήρες εσωτερικής καύσης και αντλητικά συγκροτήματα 8% 12%
β)

Για λιπάσματα διανομείς και φεκαστήρες 10% 14%
γ)

Για λοιπά μηχανήματα 7% 10%
Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των ακολουθών πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοκασέτες - D.V.D., καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για τις κινηματογραφικές ταινίες:

για το πρώτο έτος εκμετάλλευσης τους 75% 80%για το δεύτερο έτος εκμετάλλευσης τους 11% 12%για το τρίτο έτος εκμετάλλευσης τους 7% 8%για το τέταρτο έτος εκμετάλλευσης τους 7%
Η απόσβεση υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη βάση ανεξάρτητα από το χρόνο εκμετάλλευσης της ταινίας στο οικείο διαχειριστικό έτος, με τον περιορισμό ότι αυτή δεν μπορεί να υπερβεί κατά το πρώτο έτος τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από την εκμετάλλευση της ταινίας. Η τυχόν διαφορά της μειωμένης κατά το πρώτο έτος απόσβεσης προσαυξάνει τις αποσβέσεις του δεύτερου έτους ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, ώστε για τα πρώτα δύο (2) έτη η συνολική απόσβεση να ανέρχεται στο ογδόντα έξι τοις εκατό (75% + 11%= 86%) της αξίας της ταινίας στην περίπτωση επιλογής των κατώτερων συντελεστών ή στο ενενήντα δύο τοις εκατό (80% + 12% = 92%) της αξίας της ταινίας στην περίπτωση επιλογής των ανώτερων συντελεστών.


β)

Για τις βιντεοταινίες - D.V.D.:

για το έτος κτήσης 65% 70%για το δεύτερο έτος εκμετάλλευσης τους 25% 30%για το τρίτο έτος εκμετάλλευσης τους 10%

γ)

Οι τηλεταινίες, τηλεσειρές, μουσικές εκπομπές, εορταστικές εκπομπές, κινούμενα σχέδια, τηλεπαιχνίδια, ψυχαγωγικές εκπομπές, εκπομπές λόγου, αθλητικές και ποικίλου περιεχομένου αναλόγως του χρόνου εκμετάλλευσης τους αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 , αν η εκμετάλλευση τους διαρκεί ένα έτος ή περισσότερα του ενός αντίστοιχα.


Για τα μεταφορικά μέσα (εκτός από τα πλωτά και τα εναέρια) και το τροχαίο υλικό οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) και λεωφορεία μεταφορικών επιχειρήσεων 15% 20%
β)

Για φορτηγά αυτοκίνητα 15% 20%
γ)

Για επιβατηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:αα)
Εκπαιδευτηρίων 11% 15%

ββ)
Επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) 19% 25%

γγ)
Λοιπών επιχειρήσεων 11% 15%
δ)

Για μοτοποδήλατα και ποδήλατα 11% 15%
ε)

Για οχήματα χωματουργικών έργων εντός ορυχείου, εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 19% 25%
στ)

Για οχήματα μεταφοράς προσώπων εντός ορυχείου 11% 15%
ζ)

Για σιδηροτροχιές και τροχαίο υλικό 3% 5%
η)

Για λοιπά μέσα και μηχανήματα των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων 8% 12%
Για τα εναέρια μεταφορικά μέσα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για καινούργια αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα 4% 6%
β)

Για μεταχειρισμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, πλέον ένα τοις εκατό (1 %) για κάθε έτος το οποίο παρήλθε από το επόμενο έτος της κατασκευής μέχρι το έτος της απόκτησης. 4% 6%
Για τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων:για το πρώτο έτος εκμετάλλευσης τους υπό ελληνική σημαία 15% 20%ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος 7% 10%ετησίως για το έκτο και κάθε ένα από τα επόμενα έτη εκμετάλλευσης τους 3% 5%Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 3 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές από διατάξεις ειδικών νόμων.

Για ειδη εξοπλισμού γενικά (επίπλων, σκευών κ.λ.π.) των σανατορίων, κλινικών, εκπαιδευτηρίων, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης 24% 30%Για ειδη εξοπλισμού γενικά (επίπλων, σκευών κ.λ.π.) των λοιπών επιχειρήσεων 15% 20%Για τα είδη εξοπλισμού γραφείου, δηλαδή αριθμομηχανές, λογιστικές μηχανές, φωτοαντιγραφικά και φωτοτυπικά μηχανήματα, γραφομηχανές, μαγνητόφωνα, προβολείς διαφανειών, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές ΤΕLΕΧ, FΑΧ, καθώς και τα επιστημονικά όργανα και τις συσκευές εργαστηρίου χημείου 15% 20%Αν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου χρησιμοποιούνται ως μέσα εκπαίδευσης 29% 35%Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά συγκροτήματα, γενικώς 24% 30%Αν τα παραπάνω πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μέσα εκπαίδευσης 34% 40%Για λογισμικο (SOFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών 24% 30%Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFTWARE) μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία.

Για ειδη υγιεινής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων και κλινικών, στις περιπτώσεις που αυτά θεωρούνται εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων και όχι των ακινήτων 15% 20%Για φωτεινές επιγραφές που είναι εγκατεστημένες σε ακίνητα τρίτων 15% 20%
Για τα είδη τα οποία αποτελούν πάγια στοιχεία ασκούμενης δραστηριότητας, η οποία εντάσσεται στις υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α)

Για μηχανήματα και λοιπές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όργανα και συσκευές εργαστηρίου χημείου και συναφών ειδών και έπιπλα και σκεύη κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). 15% 20%
β)

Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό (SOFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατώτερος είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%). 24% 30%Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFTWARE) μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία.(H παράγραφος αυτή προστέθηκε με τον 3522/2006 Αρθ. 4 παρ. 9)


γ)

Για οικιακές συσκευές ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης με τους κατωτέρω οριζόμενους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης:αα)
Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερμοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου 2% 4%

ββ)
Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερμοσιφωνικό οικιακό σύστημα 4,5% 6,5%

γγ)
Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, μαγειρικές συσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακούς συλλέκτες 3% 5%
δ)

Για επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα 100%

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος ως μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός ή τεχνικός εξοπλισμός παραγωγής θεωρούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:
α)

στις παραγράφους 1 (εκτός της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης ε΄, των περιπτώσεων ι΄ και ια΄ κοιτών υποπεριπτώσεων ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ιβ΄), 5, 7 (εκτός των περιπτώσεων α΄ και β΄),8 (εκτός της περίπτωσης β΄), 9,11,12 και 14 (εκτός των περιπτώσεων α΄ και β΄) του άρθρου 4.


β)

Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και


γ)

στην παράγραφο 4του άρθρου 6.

Για τον υπολογισμό των τακτικών αποσβέσεων με τη φθίνουσα μέθοδο οι κατώτεροι ή ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται για τη σταθερή μέθοδο από τις διατάξεις του παρόντος πολλαπλασιάζονται για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο με συντελεστή τρία (3).

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο προκύπτοντες συντελεστές αποσβέσεων της φθίνουσας μεθόδου υπολογίζονται επί του εκάστοτε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου.

Κατά τη διαχειριστική περίοδο που η αναπόσβεστη αξία των παγίων περιουσιών στοιχείων, μειωμένη με τις αποσβέσεις που αντιστοιχούν σε αυτή τη διαχείριση, είναι μικρότερη από το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας κτήσης, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών ή βελτιώσεων, ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους, ολόκληρο το ποσό της αναπόσβεστης αξίας δύναται να αποσβεσθεί σε αυτή τη διαχείριση.Taxheaven.gr