Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1116/19.10.2007 Συμπλήρωση του συνημμένου παραρτήματος της ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 με διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων κρατών - μελών της Ε.Ε. και με ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Συνδρομής μέσω του συστήματος VIES


Σχόλια: Όπως το παράρτημα συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ.1147/8.7.2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2007 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1116/19.10.2007
Συμπλήρωση του συνημμένου παραρτήματος της ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 με διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων κρατών - μελών της Ε.Ε. και με ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Συνδρομής μέσω του συστήματος VIES


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1099599/8432/1745/Δ0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ. 1116
1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.


Θέμα: Συμπλήρωση του συνημμένου παραρτήματος της ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 με διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων κρατών - μελών της Ε.Ε. και με ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Συνδρομής μέσω του συστήματος VIES

Με την υπ' αριθ. 1071947/3632/4075/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και αγοράζονται από εμπόρους - μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στον ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας. Στο συνημμένο παράρτημα αναφέρονταν οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης, όταν οι πωλήσεις γίνονται με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους.

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από τις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, καθώς και από φορολογούμενους, λόγω των διευρύνσεων της Ε.Ε. την 1.5.2004 και την 1.1.2007, παρουσιάστηκε η ανάγκη να συμπληρωθεί το παράρτημα αυτό με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων κρατών - μελών και τις ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από πωλητές εγκατεστημένους σε αυτά τα κράτη - μέλη. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ληφθεί από τις φορολογικές Αρχές των νέων κρατών - μελών.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι και οι Έλληνες υποκείμενοι στον ΦΠΑ που πωλούν αυτοκίνητα (μεταχειρισμένα ή μη) σε Κοινοτικούς πελάτες (υποκείμενους ή μη), αναγράφουν στο τιμολόγιο που εκδίδουν, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες ενδείξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α', β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 18α' του Π.Δ. 186/1992:

α) Όταν η πώληση αυτοκινήτων απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ ως ενδοκοινοτική παράδοση, διότι ο πελάτης στο άλλο κράτος - μέλος είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, γίνεται αναφορά στο άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248/Α').

β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 11, παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ.

γ) Όταν ο Έλληνας υποκείμενος στον φόρο, πωλητής, ενταγμένος στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους, πωλεί σε άλλο κράτος - μέλος μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γίνεται αναφορά στο άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή.ΜΕΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (7η Οδηγία 94/5/ΕΟΚ) `Αρθρο 26α-Β-3 της Οδηγίας 77/338/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ `Αρθρο 28γ-Α της 6ης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
ΑΥΣΤΡΙΑ Αρθρο 24/1994 Αυστριακού Νόμου Par. 24 UstG 1994. "Verkauf mit Gewinnspannen" Αρθρο 6 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Αυστριακού Νόμου του 1994 "Verpflichtender Hinweis auf die Steuerfreiheit" (Artikel 11 Absatz 1 UstG 1994) RECHNUNG
ΒΕΛΓΙΟ Αρθρο 58 παρ. 4 του Βελγικού Νόμου ΦΠΑ Βασιλικό Διάταγμα αρ. 51/23-12-94 Art 58 par. 4. "Livraison soumis au regime particulier d'imposition de la marge beneficiaire - TVA non deductible" Αρθρο 39 - bis του Βελγικού Νόμου ΦΠΑ "Livraison intracommunataire exoneree article 39-bis du Code de la TVA" FACTURE
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κεφάλαιο 17, άρθρο 143 του Βουλγαρικού Νόμου
Αρθρο 7 του Βουλγαρικού Νόμου

ΓΑΛΛΙΑ `Αρθρο 297-Α του Γαλλικού Νόμου "TVA incluse" ¨η Prix TTC" ή "Livraison effetuee dans le cadre de la 7eme directive Αρθρο 262-ter-I του Γαλλικού Νόμου "Exeneration TVA, article 262-ter-I du code general des impost" FACTURE
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Αρθρο 25α του Γερμανικού Νόμου Par. 25a UstG. "Verkauf mit Gewinn-spannen" ή "Differenzbesteurerung" `Αρθρο 4 παρ. 1b, 6a του Γερμανικού Νόμου
RECHNUNG
ΔΑΝΙΑ Ενότητα 69-71 του Δανέζικου Νόμου για το Φ.Π.Α. "Varerne saelges efter de saerlige regler for brugte varer m.v." Momsbelobet, der er in deholdt I prisen, kan ikke fradrages som kobsmoms" Ενόηττα 34, παρ. 1 περιπτ. 1-4 του Δανέζικου Νόμου ΦΠΑ "Section 4, par. 1, no 1-4" FACTUR
ΕΣΘΟΝΙΑ Αρθρο 41 του Νόμου για το ΦΠΑ "Article 41" ή "Art. 26a (B) (3) EC Sixth Directive" Αρθρο 7 του Νόμου για το ΦΠΑ "Article 7" ή "Art. 28c-A EC Sixth Directive" ARVE
ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ιρλανδικός Νόμος για το ΦΠΑ του 1995 "Special Scheme - this invoice does not give the right to an input credit of VAT" Παρ. (1) (b) του 2ου παρ/τος του Ιρλανδικού νόμου για το ΦΠΑ του 1972 "Details as set out in Regulation SI No. 275/1992" INVOICE
ΙΣΠΑΝΙΑ `Αρθρο 135 του ΦΠΑ, Ισπανικός Νόμος 42/94 -"Entrega con arreglo a lo dispuesto en la directive 95/5/CE", -"IVA incluido si es una operacion interior, com mencion obligatoria del Regimen Espacial de bienes usados, obras de arte, antiguedades y objetos de coleccion" `Αρθρο 25 του Ισπανικού Νόμου ΦΠΑ "Exento. Articulo 25 LIVA" FATURA
ΙΤΑΛΙΑ Αρθρο 36 του Ιταλικού Νόμου 41/95 της 23/2/95 "Operazione soggetta al regime den margine, ai sensi dell' art. 36 del DL 23 febbraio 1995 no 41" ή "Operazione soggetta al regime del margine, ai sensi dell' art. 36 del DL 41/95" ή "IVA inclusa" `Αρθρο 41-1-α του Ιταλικού Νόμου 331/93 της 30/8/1993 "Operazione non imponibilie, ai sensi dell' art. 41-1-a del DL 30/8/93 no 331" ή "Operazione non imponibilie, ai sensi dell' art. 41-1-a del DL 331/93" FATTURA
ΚΥΠΡΟΣ Αρθρο 40 των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2005 "Αρθρο 40" Κανονισμός 88Α των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2004, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 25 των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2005 Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΠΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ Αρθρο 2 (15) "lietotas mantas" Αρθρο 28 (1) "precu piegade Eiropas Savienibas (ES) teritorija" (μη υποχρεωτική αναγραφή) NODOKLA REKINS
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Αρθρο 107 του Νόμου ΦΠΑ "PVM jstatymo XII skyrius treciasis skirsnis" ή "PVM jstatymo 106-110 straipsniai" ή "naudotu prekiu meno kuriniu, kolekciniu ir antikvariniu daiktu apmokestinimo schmema" ή άλλη σαφής ένδειξη Αρθρο 49 του Νόμου ΦΠΑ "PVM jstatymo 49 straipsinis" ή "PVM jstatymo 49 straipsnio 4 dalis" ή "prekes tiekiamos j kita Europos Sajungos valstybe" ή SASKAITA ή PVM SASKAITA FAKTURA
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΤΟ `Αρθρο 56-ter του νόμου ΦΠΑ της 12/2/79 και του Κανονισμού της 12/7/95 του Μεγάλου Δουκάτου, του Λουξεμβούργου "Regime particulier d' imposition de la marge beneficiaire, art. 56-ter de la TVA du 12/2/79" Αρθρο 3(α) του Κανονισμού της 12/7/95 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου L' operation facture n' est pas soumise a la taxe" FACTURE
ΜΑΛΤΑ Αρθρο 57/14ο σχέδιο τμήμα 11 "Margin scheme" Αρθρο 6/2ο σχέδιο "Intracommunity supply" FATTURA TA' TAXXA' ή INVOICE
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενότητα 50-Α του νόμου του 1994 για το ΦΠΑ "Input tax deduction has not been and will not be claimed by me in respect of the goods sold on this invoice" Ενότητα 30 (8) του νόμου του 1994 για το ΦΠΑ. Κανονισμός 134 από τους Κανονισμούς για το ΦΠΑ του 1995 "Intracommunity supply" INVOICE
ΟΛΛΑΝΔΙΑ Αρθρο 28b έως 28 I Wet op de Omzetblasting 1968, του Ολλανδικού Νόμου ΦΠΑ "Marge regeling 28b" Tabel II, post 6. Παράρτημα του Ολλανδικού Νόμου για το ΦΠΑ "Art 35 Wet op de Omzetbelasting 1968" FACTUR
ΟΥΓΓΑΡΙΑ Τμήμα 64/C, Κεφάλαιο XV του Νόμου ΦΠΑ Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης Τμήμα 29/Α του Νόμου ΦΠΑ Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης SZAMLA
ΠΟΛΩΝΙΑ Αρθρο 120 του Νόμου ΦΠΑ "faktura VAT marza" Αρθρο 13 του Νόμου ΦΠΑ. "faktura VAT" FAKTURA VAT
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Αρθρο 3 του ειδικού καθεστώτος για μεταχειρισμένα αγαθά. Πορτογαλικός Νόμος 199/96 της 18/10/96 Art 3 L. 199/96 "IVA - Bens em Segunda mao" `Αρθρο 14 του Πορτογαλικού Νόμου 290/92 της 28/12/92 "IVA - Isencao ao abrigo do artigo 14o do RIT" FATURA
ΡΟΥΜΑΝΙΑ Άρθρο 152Λ2 του φορολογικού κώδικα
"art. 152Λ2 din Codul
Fiscal al Romaniei"
ή
"art 313, 326, 333 din Directiva
Consiliului nr. 2006/112/EC"
ή
"regimul special al bunurilor second-hand"
ή
"marja profitului"
ή
οποιαδήποτε αναφορά ότι εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους
Άρθρο 143 (1) του φορολογικού κώδικα
"livrare scutita de TVA"
ή
"art. 143 (1) din Codul
Fiscal al Romaniei"
ή
"art 138(1) din Directiva
Consiliului nr.2006/112/EC" ή
οποιαδήποτε αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ
FACTURA
ΣΛΟΒΑΚΙΑ Παρ. 66, υποπαράγραφος 3 και 4 του Νόμου ΦΠΑ "dodanie tovaru podl' a osobitnej upravy v zmysle par. 66 Παρ. 43 Νόμου ΦΠΑ "oslobodene dodanie tovaru podl' a par. 43 zakona" FAKTURA
ΣΛΟΒΕΝΙΑ Αρθρο 49 του Νόμου ΦΠΑ posedna ureditev (49. clen ZDDV) "Article 49 VAT Law" ή "49 clen ZDDV" ή "posebna ureditev" `Αρθρο 31α του Νόμου ΦΠΑ dobava blaga znotraj Skupnosti (31 a.clen ZDDV) "Article 31 a VAT Law" ή "31 a.clen ZDDV" ή "dobaca blaga znotraj Skupnosti" RACUN
ΣΟΥΗΔΙΑ Κεφάλαιο 9-α Mervardeskattelagen (ML) του Σουηδικού Νόμου "Begagnade varor" ή "Vinstmarginalbeskattning" 3 Kap. 30a par. Mervardeskattelagen (ML) του Σουηδικού Νόμου "5 Kap. 2 par. Mervardeskattelagen (ML)" FAKTUR
ΤΣΕΧΙΑ Άρθρο 90 του νόμου ΦΠΑ 235/2004 όπως τροποποιήθηκε
"Vystaveno ve zvlastim rezimu die §90 zakona 235/2004 Sb. ο dani z pridane hodnoty ve zneni pozdejsich predpisu."
Άρθρο 64 του νόμου ΦΠΑ 235/2004 όπως τροποποιήθηκε
"Plneni osvobozene od dane die §64 zakona 235/2004 Sb. ο dani z pridane hodnoty ve zneni pozdejsich predpisu."
DANOVY DOKLAD
ή
FAKTURA
ΦΙΛΑΝΔΙΑ Αρθρο 79 του Φιλανδικού Νόμου ΦΠΑ (Arvonlisaverolaki 79a par.) "Marginaaliverotus, ei sisalla vahennettavaa veroa" Αρθρο 72 του Φιλνανδικού Νόμου ΦΠΑ (Arvonlisaverolaki 72a par.) "Yhteisomyynti, ALV 0%"


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τιμολόγια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκδίδονται προς υποκείμενη στο φόρο ελληνική επιχείρηση, στα οποία δεν υπάρχει ειδική ένδειξη για το περιθώριο κέρδους, φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα μας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης