Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Πρωτ.70396/31.12.2007 Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3613/2007 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Πρωτ.70396/31.12.2007
Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3613/2007 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού


Αριθμ. Πρωτ.70396/31.12.2007 Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3613/2007 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου βαθμο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:70396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κων/νος Ζαφειρίου
Τηλ. : 210-3744837

Αριθμ. εγκυκλίου: 80

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3613/2007 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 263/Α΄/23.11.2007 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», με διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται σειρά οικονομικών θεμάτων που αφορούν στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις τους. Επί των διαλαμβανομένων σΆ αυτόν σχετικών ρυθμίσεων και σε συνέχεια της υπΆ αριθμ. 77/71245/19.12.2007 Εγκυκλίου του Υπουργείου μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου βαθμού
(άρθρο 25 παρ. 4γ και 5)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ, η παράγραφος 11 του άρθρου 269 του ΚΔΚ αναριθμείται σε παράγραφο 12 και η νέα παρ. 11 ορίζει ότι η εισφορά και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων ΟΤΑ που προσαρμόζονται ή μετατρέπονται ή συγχωνεύονται ή λύονται ή διασπώνται, συμπεριλαμβανομένης και της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ιδίου άρθρου, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, όπως και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη ή μεταγραφή αυτής, που απαιτούνται για την προσαρμογή ή τη μετατροπή της επιχείρησης απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 5, προστίθεται παράγραφος 13 στο ως άνω άρθρο του ΚΔΚ, σύμφωνα με την οποία, οι εκκαθαριστές οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 262 καθώς και κατ' εφαρμογή όλων των περιπτώσεων του άρθρου 269, δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων.


Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(άρθρο 25 παρ. 7 και 8)


Με τις διατάξεις της παραγράφου 7, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 267 του ΚΔΚ και οι υφιστάμενες αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατΆ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του ν.3274/2004, που συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία Γ' Κατηγορίας με τη διπλογραφική μέθοδο από 1.1.2008.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 8, προστίθεται παράγραφος 5 στο ως άνω άρθρο του ΚΔΚ και ορίζεται ρητά ότι οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εταίροι σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το καταστατικό τους και ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους σε αυτές, δεν συνιστούν επιχορήγηση. Περαιτέρω, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται από τους ανωτέρω φορείς στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην αύξηση κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών, δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόμιμη.


Ρυθμίσεις οφειλών δήμων, κοινοτήτων και νπδδ, συνδέσμων,αμιγών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑ και αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτών, προς το Ελληνικό Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ
(άρθρο 26 παρ. 2α)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 α του άρθρου 26, δίνεται παράταση των προθεσμιών των περιπτώσεων α΄ και β' της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) που έληξαν την 31.8.2007. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συνδέσμους και αμιγείς επιχειρήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, αλλά και στις αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες μετέχουν δήμοι και κοινότητες, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών, να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό της κύριας οφειλής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους προς το Δημόσιο και των υποχρεώσεών τους προς το ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, που δημιουργήθηκαν ως την 2.10.2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3491/2006), απαλλαγμένο από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε άλλης πρόσθετης επιβάρυνσης. Η βασική οφειλή θα πρέπει να καταβληθεί ως την 30 Απριλίου του έτους 2008. Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω, του ποσού των προαναφερομένων οφειλών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους νόμιμες προσαυξήσεις. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημοσίευση του νόμου και εφεξής καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι την 2.10.2006, μπορούν να υποβληθούν ομοίως έως την 30 Απριλίου του έτους 2008, χωρίς κυρώσεις. Τονίζεται ότι, τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν ήδη καταβληθεί για την παραπάνω αιτία δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.

Ομοίως δίνεται παράταση στην προθεσμία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 και οι παραπάνω οφειλές είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται με συνομολόγηση δανείου με το Κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς και ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του ΚΔΚ. Ειδικά για αυτή την κατηγορία δανείων, η απόφαση του Δημοτικού, Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και έως την 31 Ιανουαρίου του έτους 2008. Στο εισηγητικό μέρος της παραπάνω σχετικής απόφασης, θα πρέπει επιπρόσθετα να εμπεριέχεται (βλ. και προηγούμενη 50/66085/29.11.2006 εγκύκλιό μας):

- πίνακας ανά κατηγορία ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, μέχρι την 2.10.2006, με τα αντίστοιχα ποσά,
- ότι οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται.
- πιστοποίηση του αντίστοιχου φορέα (Ελληνικό Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ), από την οποία θα προκύπτει το σύνολο της κύριας οφειλής μέχρι την 2.10.2006 (χωρίς πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις κλπ.), όπου αυτό είναι δυνατόν, ή πιστοποίηση ιδίου περιεχομένου της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του δανειολήπτη.


Αναδοχή χρεών των ΔΕΥΑ και των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων, προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ
(άρθρο 26 παρ.2β)

Η παράγραφος 2β του ιδίου άρθρου αφορά στην αναδοχή χρεών των δημοτικών επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η εξόφληση εφάπαξ ή σε δόσεις του συνόλου των οφειλών (ληξιπροθέσμων και μη ληξιπροθέσμων, βεβαιωμένων ταμειακά ή μη που έχουν χρόνο γέννησης έως και την 23.2.2006), προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ, των ΔΕΥΑ, των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων, ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, που είχαν αναληφθεί από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου
29 του Ν.3448/2006, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 30.4.2008. Ομοίως, οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν έως την 30.4.2008, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν διαχειριστικές και φορολογικές περιόδους που έληξαν μέχρι την 23.2.2005, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, παράταση δίδεται μόνο στην προθεσμία καταβολής των οφειλομένων και δεν περιλαμβάνονται νέες οφειλές των επιχειρήσεων, πέραν αυτών που κάλυπτε ο ν.3448/2006.

Στην περίπτωση, όπου ο δήμος ή η κοινότητα κάνουν χρήση της ρυθμίσεως περί δανειοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (παρ. 6, άρθρο 29 του ν.3448/2006), η σχετική αίτηση στο εν λόγω Ταμείο, θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 23.1.2008 και η έγκριση του σχετικού δανείου από αυτό, να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι, οι προθεσμίες των δύο μηνών, υποβολής αίτησης δανειοδότησης και έγκρισης του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι ενδεικτικές, ενώ η 30.4.2008 είναι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των οφειλομένων.

Προκειμένου να μην καταστεί ανενεργός η εν λόγω ρύθμιση, θα πρέπει οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν άμεσα και να επισπευσθούν οι αιτήσεις δανειοδότησης.

Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
(άρθρο 26 παρ. 6)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου, προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 209 του ΚΔΚ και παρέχεται έτσι η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, που υποχρεούνται να εφαρμόζουν το π.δ. 315/1999, αλλά δεν υπηρετεί σε αυτούς λογιστής με την απαιτούμενη άδεια για το ύψος των εσόδων τους, ή όταν η οικεία υπηρεσία δεν είναι πλήρως στελεχωμένη από τους λοιπούς υπαλλήλους, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία, την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους και τη διεξαγωγή κάθε απαραίτητης εργασίας για την εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου.
Υπενθυμίζουμε ότι, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των οικονομικών λειτουργιών των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, προωθήθηκε η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους δήμους και στις κοινότητες της Χώρας μας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και σύγχρονο λογιστικό διαχειριστικό σύστημα, που θα εξασφαλίζει τις αναγκαίες πληροφορίες, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητά τους.

Στα πλαίσια εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ με εξειδικευμένο προσωπικό. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 9 του ν. 3051/2002, προβλέφθηκε η σύσταση θέσεων κλάδου Οικονομικού - Λογιστικού με πτυχίο λογιστικής κατεύθυνσης ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας. Οι υπάλληλοι που προσελήφθησαν με τις σχετικές προκηρύξεις και επόμενες είναι σαφές ότι πρέπει να διατίθενται πρωτίστως για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και εφόσον υπάρχει ευχέρεια να ασκούν και άλλα συναφή καθήκοντα εντός της οικονομικής υπηρεσίας.

Πέραν λοιπόν του αντικειμενικού προβλήματος έλλειψης της κατάλληλης άδειας λογιστή, στην περίπτωση που θα γίνει ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη ή λογιστικό γραφείο, εξαιτίας της μη πλήρους στελέχωσης της οικονομικής υπηρεσίας από λοιπούς υπαλλήλους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης ανάθεσης και σχετική εισήγηση της οικείας υπηρεσίας περί δυνατότητας ανταπόκρισής της στις ανάγκες εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος.


Με νεότερη Εγκύκλιό μας, θα δοθούν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26, σχετικά με τα έσοδα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ από τα παράβολα αδειών διαμονής των αλλοδαπών.

Την παρούσα εγκύκλιο, η οποία έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας -www.ypes.gr-, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε άμεσα στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, χωρικής αρμοδιότητάς σας, κοινοποιώντας μας το σχετικό έγγραφό σας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης