Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 7228/62/23.10.2007 Παράνομη λειτουργία βιομετρικού συστήματος για έλεγχο εισόδου και εξόδου εργαζομένων και παράνομη λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στους χώρους εργασίας

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 7228/62/23.10.2007
Παράνομη λειτουργία βιομετρικού συστήματος για έλεγχο εισόδου και εξόδου εργαζομένων και παράνομη λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στους χώρους εργασίας


ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 7228/62/23.10.2007 Παράνομη λειτουργία βιομετρικού συστήματος για έλεγχο εισόδου και εξόδου εργ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 23-10-07
Αριθ. Πρωτ.: 7228


Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 62 / 2007

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 24-07-07 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δ. Γουργουράκη, Πρόεδρο, και τους Λ. Κοτσαλή, Ν. Φραγκάκη και Α. Παπανεοφύτου, τακτικά μέλη, και τo αναπληρωματικό μέλος Α. Πράσσο σε αντικατάσταση του τακτικού Σ. Σαρηβαλάση ο οποίος αν και εκλήθη νομίμως – εγγράφως, δεν παρέστη λόγω κωλύματος. Οι Αν. Πομπόρτσης και Φ. Δωρής, καθώς και τα αναπληρωματικά τους μέλη αν και εκλήθησαν νομίμως - εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση του θέματος παρέστη ο Κ. Μουλίνος, υπάλληλος του τμήματος Ελεγκτών, σε αντικατάσταση της εισηγήτριας Γ. Παναγοπούλου, υπαλλήλου του τμήματος Ελεγκτών, η οποία δεν παρέστη λόγω κωλύματος, ο οποίος μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη των αποφάσεων αποχώρησε, και η Α. Κανακάκη ως γραμματέας, υπάλληλος του Διοικητικού–Οικονομικού Τμήματος, μετά από εντολή του Προέδρου.


Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:


Η Αρχή έλαβε την υπ' αρ. πρωτ 1836/12-03-07 καταγγελία εκ μέρους των εργαζομένων της εταιρείας “..................”, που λειτουργεί ως φαρμακαποθήκη, σύμφωνα με την οποία στους χώρους εργασίας λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και σύστημα έλεγχου εισόδου και εξόδου των εργαζομένων με τη μέθοδο του ελέγχου των δακτυλικών αποτυπωμάτων.


Η Αρχή απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 2204/23-03-07 έγγραφο στην “.....................” με το οποίο ζήτησε να γνωστοποιήσει την τήρηση και λειτουργία του συγκεκριμένου αρχείου και να προσκομίσει διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία προκείμενου να εξετάσει την παραπάνω καταγγελία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απάντησε με την υπ' αρ. πρωτ. 502ΓΝ/07-05-07 γνωστοποίηση λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, στο οποίο δηλώνεται και η λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου των εργαζομένων με τη μέθοδο του ελέγχου των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση της εταιρείας λειτουργούν 48 κάμερες συνολικά, σε 8.000 τ.μ. Σύμφωνα με τις κατόψεις του κτιρίου οι κάμερες είναι τοποθετημένες σε εξωτερικούς χώρους, στους χώρους των γραφείων, της αποθήκης, της προετοιμασίας των παραγγελιών, στάθμευσης και φόρτωσης. Επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας απέστειλε και το υπΆ αρ. πρωτ. 46851/28-06-07 έγγραφο στο οποίο ο ΕΦΕΤ αναφέρει ότι οι φαρμακαποθήκες οφείλουν να διασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο μέσο την καλή φύλαξη και διακίνηση των φαρμάκων, λόγω της σπουδαιότητας των εν λόγω προϊόντων για τη δημόσια υγεία, αλλά και τους κινδύνους που αυτή ενέχει.


Η Ολομέλεια της Αρχής συζήτησε την υπόθεση στη συνεδρίαση της 21ης-06-07. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ως εκπρόσωποι της εταιρείας η κ. Κ. ..............., πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας και ο κ. X, τεχνικός, εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις του υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά με την υπόθεση.

Σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου των εργαζομένων με τη μέθοδο του ελέγχου των δακτυλικών αποτυπωμάτων ο κ. X υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων με βιομετρικά δεδομένα των εργαζομένων, αφού ο κάθε υπάλληλος έχει στην κατοχή του ατομική κάρτα όπου μόνο τοπικά αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Για τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος, η κ. Κ............... υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια λόγω του κινδύνου αλλοίωσης και νόθευσης φαρμάκων με αποτέλεσμα καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα ανέφερε ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν τέτοια φαινόμενα σε εταιρείες του κλάδου.

Κατόπιν η Αρχή αποφάσισε τη διενέργεια Διοικητικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια της υποβληθείσας γνωστοποίησης και η βασιμότητα των καταγγελιών. Τα ευρήματα του ελέγχου, ο οποίος διεξήχθη στις 06-07-07, από την ελέγκτρια Γ. Παναγοπούλου παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση της 24ης-07-07.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Έχουν τοποθετηθεί κάμερες και σε χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι αλλά δεν διακινούνται φάρμακα (στο χώρο των τηλεφωνητριών).
Δεν γίνεται καταγραφή εικόνας. Η παρακολούθηση της εικόνας των καμερών γίνεται από ένα φύλακα, ο οποίος παρακολουθεί κυρίως τις κάμερες εξωτερικού χώρου. Η δυνατότητα διαπίστωσης σε πραγματικό χρόνο κάποιας παράνομης πράξης στους χώρους εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
Το λογισμικό παρακολούθησης ήταν εγκατεστημένο στους προσωπικούς υπολογιστές του ιδιοκτήτη και του διευθυντή της εταιρείας.
Η ενημέρωση των εργαζομένων είναι ελλιπής, καθώς υπάρχει μεν πινακίδα όπου αναγράφεται ότι ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αλλά δεν υπήρξε ενημέρωση των εργαζομένων για το σκοπό, τις συνθήκες και όρους λειτουργίας και πρόσβασης στο σύστημα.
Κατά τον έλεγχο, το σύστημα έλεγχου εισόδου και εξόδου των εργαζομένων με τη μέθοδο του ελέγχου των δακτυλικών αποτυπωμάτων είχε απεγκατασταθεί, και η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο σημείο.

Στη συνέχεια, μετά από εξέταση και συνεκτίμηση όλων των παραπάνω στοιχείων και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, η Αρχή


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α΄ του Ν.2472/1997 και την κοινοτική Οδηγία 94/46, τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, η αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται με λήψη από σταθερή βιντεοκάμερα, που λειτουργεί μόνιμα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. δΆ Ν.2472/1997.

Επίσης, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 1122/2000: Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που λειτουργεί μονίμως, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα δεν επιτρέπεται, διότι προσβάλλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Κατ΄ εξαίρεση, τέτοιου είδους λήψη ( μόνιμη, συνεχής ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα) και επεξεργασία είναι νόμιμη, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.2472/1997, εφ΄ όσον ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επίσης, τα σημεία στα οποία εγκαθίστανται οι σταθερές βιντεοκάμερες και ο τρόπος λήψης να καθορίζονται έτσι ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκεται.

Το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτός ο σκοπός της προστασίας των διακινούμενων φαρμάκων από κλοπή, νοθεία και αλλοίωση μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μέσα λιγότερο επαχθή και προσβλητικά της προσωπικότητας των εργαζομένων, όπως επίσης και σε ποιο βαθμό τα μέσα αυτά (κάμερες) επιτυγχάνουν το σκοπό. Η συνεχής παρακολούθηση των εργαζομένων, χωρίς μάλιστα οι ίδιοι να γνωρίζουν τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η βιντεοσκόπηση, έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί το αίσθημα του “φόβου” προληπτικά για κάθε παράνομη ενέργεια που θα μπορούσαν να διαπράξουν. Είναι όμως προσβλητικό για την προσωπικότητα να εργάζεται κάποιος υπό συνθήκες “φόβου”. Η δυνατότητα διαπίστωσης παρανομίας μέσα από το σύστημα παρακολούθησης είναι μάλλον ελάχιστη, καθώς δεν γίνεται καταγραφή και η μεταδιδόμενη εικόνα από περισσότερες από 40 κάμερες παρακολουθείται μόνο από ένα φύλακα. Αυστηρά μέτρα ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο των εργαζομένων στους χώρους διακίνησης των φαρμάκων είναι ηπιότερα μιας συνεχούς παρακολούθησης.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. (α΄) του Ν. 2472/97, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία για νόμιμους, σαφείς και καθορισμένους σκοπούς. Με βάση τα ανωτέρω, η Οδηγία 115/2001 ρητά ορίζει περαιτέρω ότι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων για σκοπούς, που δεν αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τη σχέση απασχόλησης απαγορεύεται από την αρχή του σκοπού. Η συγκατάθεση των εργαζομένων δεν μπορεί να άρει την απαγόρευση της υπέρβασης του σκοπού. Εξάλλου, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθιερώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. (β΄) του Ν. 2472/97, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά χρειάζονται ενόψει των σκοπών επεξεργασίας, στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης και της οργάνωσης της εργασίας.

Η εισαγωγή και χρήση συστήματος ελέγχου εισόδου εξόδου των εργαζομένων με τη μέθοδο του ελέγχου δακτυλικού αποτυπώματος συνιστά μορφή ελέγχου τους βάσει βιομετρικού συστήματος. Τα δε βιομετρικά συστήματα είναι εφαρμογές της βιομετρικής τεχνολογίας, που αποσκοπούν στην αυτόματη ταυτοποίηση και / ή αυθεντικοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η συλλογή των βιομετρικών δεδομένων (εν προκειμένω, της απεικόνισης του δακτυλικού αποτυπώματος) γίνεται κατά την διαδικασία της εγγραφής του ατόμου στο σύστημα. Ως τέτοια, η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η σύσταση και λειτουργία του σχετικού αρχείου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2472/1997 (Βλ. σχετικά ιδίως τις Αποφάσεις της Αρχής 245/9, από 20/03/2000, 9/2003, 52/2003, 59/2005, 50/2007).

Συνεπώς, η Αρχή κρίνει τη λειτουργία του βιομετρικού συστήματος και του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στους χώρους εργασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας ως παράνομη.
Κριτήρια για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και του καθορισμού του ύψους του προστίμου αποτελούν η βαρύτητα των παραβάσεων (προσβολή εργαζομένων) καθώς και η οικονομική επιφάνεια του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Επειδή η καταγγελλόμενη εταιρεία προέβη σε παράνομη επεξεργασία των δεδομένων των εργαζομένων της, παραβιάζοντας το Ν. 2472/97, άρθρο 4.
Επειδή παρέλειψε να γνωστοποιήσει στην Αρχή την συγκεκριμένη επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2472/1997.
Επειδή δεν ενημέρωσε τους εργαζόμενους όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν.2472/1997.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή, υποχρεώνει την καταγγελλόμενη εταιρεία όπως προβεί αμέσως στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να απεγκαταστήσει το βιομετρικό σύστημα που έχει τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις της,
β) να καταστρέψει το αρχείο που έχει ήδη δημιουργήσει με τα δεδομένα των εργαζομένων της για τους παραπάνω σκοπούς και ειδικά τα βιομετρικά στοιχεία που τους αφορούν, σύμφωνα με τις επιταγές της οδηγίας 1/2005 της Αρχής περί ασφαλούς καταστροφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
γ) να αφαιρέσει τις κάμερες οι οποίες είναι τοποθετημένες στο χώρο εργασίας των υπαλλήλων και εστιάζουν στα γραφεία τους. Πρόκειται για τις τρεις (3) κάμερες στο τμήμα λήψης παραγγελιών (τηλεφωνικό κέντρο).
δ) να αφαιρέσει τις κάμερες που είναι τοποθετημένες στους χώρους αποθήκευσης και λαμβάνουν εικόνα των εργαζομένων.
ε) να αφαιρέσει τις κάμερες που είναι τοποθετημένες στους χώρους προετοιμασίας των παραγγελιών και λαμβάνουν εικόνα των εργαζομένων, εκτός από τις 4 κάμερες που παρακολουθούνται από τον προϊστάμενο βάρδιας και καλύπτουν τμήματα της γραμμής παραγωγής που είναι “κρυφά” και όπου σπάνια διακινούνται εργαζόμενοι.
στ) να απεγκαταστήσει το λογισμικό παρακολούθησης από τα PC του ιδιοκτήτη και του διευθυντή της εταιρείας.
ζ) να ορίσει ασφαλές όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο λογισμικό παρακολούθησης εικόνας των καμερών.
η) να ενημερώσει γραπτώς και πλήρως τους εργαζομένους για τους όρους λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

και θ) να ενημερώσει σχετικά την Αρχή για τα παραπάνω.

Τέλος, η Αρχή επιβάλλει στην καταγγελλόμενη εταιρεία πρόστιμο 8.000 ευρώ για την παράνομη λειτουργία του βιομετρικού συστήματος για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου εργαζομένων και 6.000 ευρώ για την παράνομη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε χώρο εργασίας.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Δημήτριος Γουργουράκης
Αγγελική Κανακάκη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης