ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 1064/60/19.10.2007

Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από Δημόσια ΥπηρεσίαΣχόλια:


19 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

Αθήνα, 19-10-2007
Αριθ. πρωτ.: 1064


Α Π Ο Φ Α Σ Η  60/2007

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 14-6-2007 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δ. Γουργουράκη, Πρόεδρο και τους Ν. Φραγκάκη, Φ. Δωρή, Λ. Κοτσαλή, Α. Παπανεοφύτου, τακτικά μέλη, και τα αναπληρωματικά μέλη Γ. Πάντζιου και Α. Πράσσο, σε αναπλήρωση των τακτικών μελών Α. Πομπόρτση και Σ. Σαρηβαλάση αντίστοιχα, που αν και είχαν προσκληθεί νομίμως, δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και η Αρχή προχώρησε στην συζήτηση της υπόθεσης που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρούσα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η Ε. Ι. Τσακιρίδου, ελέγκτρια, ως εισηγήτρια. Καθήκοντα γραμματέα εκτέλεσε μετά από εντολή του Προέδρου η Α. Κανακάκη, υπάλληλος της Αρχής.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης είχαν κληθεί (με τη με αριθ. πρωτ. 3702/5.6.2007 κλήση σε ακρόαση προς το Α.Σ.Ε.Π. και το Σύλλογο των Εργαζομένων του) και παρέστησαν οι εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π.: X, Προϊστάμενος του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών και Y, Δ/ντρια Διοικητικού και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Εργαζομένων: Α, Πρόεδρος και Β, Γενικός Γραμματέας του συλλόγου.

Η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
1) Τις διατάξεις του Συντάγματος, και ιδίως τα άρθρ. 2, 5, 5Α, 9, 9Α, 19 αυτού
2) Την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (L 281) και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (L 201)
3) Τις διατάξεις του ν. 2472/1997, και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 7Α, 15, 19, 21 του νόμου αυτού και τις διατάξεις του ν. 3471/2006, και ιδίως τα άρθρα 3 και 4 αυτού
4) Την με αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής για την επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων
5) Το ερώτημα του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με την σκοπούμενη καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που γίνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο (ερώτημα) μας διαβίβασε η Α.Δ.Α.Ε. για να το εξετάσουμε κατά το μέρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας (βλ. το από 21.11.2006 έγγραφο της ΑΔΑΕ με το επισυναπτόμενο από 7.11.2006 ερώτημα του ΑΣΕΠ, όπως αυτό διευκρινίστηκε με το από 9.2.2007 έγγραφο του ΑΣΕΠ).
6) Τις καταθέσεις των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Συλλόγου των Εργαζομένων του που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση της 14.6.2007 (βλ. σχετικά πρακτικά συνεδρίασης)
Εξέτασε την παραπάνω υπόθεση και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Α.-  Σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Σ. «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει». Σύμφωνα δε με τον ν. 2472/1997, όπως αυτός σήμερα ισχύει, έχει συσταθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή) με αποστολή την εποπτεία της εφαρμογής του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά (άρθρο 15 § 1 του προαναφερθέντος νόμου).

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Σ. «Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. …»

    Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2472/97, νοούνται ως: “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι στο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (στοιχ. α΄, γ΄), “επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”  θεωρείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή (στοιχ. δ΄). Εξάλλου ως αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 4 § 1 στοιχ, α΄ και β΄ του ίδιου νόμου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 § 1 του ν. 2472/97 επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, ενώ κατά την παρ. 2 περ. α΄ του ίδιου άρθρου κατΆ  εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία, και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν η επεξεργασία είναι  αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων και κατά την περ. δ΄ του ιδίου άρθρου κατΆ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία, και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2472/97 απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, ενώ αυτή επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, ύστερα από άδεια της Αρχής, μόνο στις περιοριστικά προβλεπόμενες περιπτώσεις (περ. α΄ έως ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, βλ. και άρθρο 7Α και ιδίως την περ. α΄ της παρ. 1 αυτού). Έτσι επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όπως είναι η υγεία, η κοινωνική πρόνοια κλπ. (βλ. ορισμό άρθρ. 2 στοιχ. β΄ ιδίου νόμου), εφόσον το υποκείμενο δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του (περ. α΄ προαναφερόμενου άρθρου).

Κατά το άρθρο 11 του ν. 2472/97 ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων, υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων για όλα τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2472/97:
«1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες :
…γ)     Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές.
…στ)Επιβάλλει τις κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις.
…ιγ)    Εξετάζει τα παράπονα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την προστασία των δικαιωμάτων τους, όταν αυτά θίγονται από την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν. …»

Β.- Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου και από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Αρχής, προέκυψαν τα εξής:

1. Το Α.Σ.Ε.Π., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ερωτά αν είναι νόμιμο να εγκαταστήσει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών καταγραφέα εισερχομένων κλήσεων, ο οποίος θα καταγράφει και το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Το συγκεκριμένο μηχάνημα, όπως δηλώνει το ΑΣΕΠ, πέραν της καταγραφής της εισερχόμενης κλήσης, θα ενημερώνει τον πολίτη με ηχητικό μήνυμα ότι η συνομιλία του θα είναι διάρκειας 3 λεπτών και θα καταγράφεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Το ΑΣΕΠ επιθυμεί να εφαρμόσει το μέτρο αυτό, όπως δηλώνει, προς τον σκοπό της αποφυγής υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.               

2. Η Αρχή (ΑΠΔΠΧ) προκειμένου να εξετάσει την νομιμότητα της σκοπούμενης από το ΑΣΕΠ εγκατάστασης καταγραφέα εισερχομένων κλήσεων, ζήτησε με το με αριθ. πρωτ. 392/19.1.2007 έγγραφο διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα ζήτησε να διευκρινιστεί ο σκοπός της καταγραφής της εισερχόμενης κλήσης και της μαγνητοφώνησης της τηλεφωνικής συνομιλίας, δοθέντος ότι η μνεία στο προαναφερόμενο έγγραφο του ΑΣΕΠ ότι η «εφαρμογή αυτού του μέτρου της καταγραφής της συνομιλίας γίνεται προς αποφυγή υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΑΣΕΠ προς τον πολίτη», και προς καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι αόριστη και δεν επαρκεί για να κριθεί η νομιμότητα του σκοπού της επεξεργασίας, ώστε να γίνουν και οι περαιτέρω αξιολογήσεις, όπως η κρίση περί της απόλυτης αναγκαιότητας του επιλεγμένου μέσου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επίσης, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να διευκρινιστούν και τα εξής:

-    γιατί το ΑΣΕΠ θεωρεί την καταγραφή της εισερχόμενης κλήσης και της συνομιλίας απολύτως αναγκαία για τον/τους σκοπό/ούς που επιδιώκει (π.χ. για στατιστικούς, όπως καταρχήν αναφέρει, λόγους), και γιατί δεν υφίστανται ηπιότεροι τυχόν τρόποι που εξυπηρετούν τον/τους σκοπό/ούς που επιδιώκει
-    ποιες είναι οι τεχνικές δυνατότητες του υλικού/λογισμικού «καταγραφέα» εισερχομένων κλήσεων που προτίθεται να εγκαταστήσει στο τηλεφωνικό του κέντρο και συγκεκριμένα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών,
-    αν από τα τεχνικά στοιχεία εγκατάστασης του συστήματος καταγραφής των κλήσεων, για το οποίο κάνει λόγο, προκύπτει οποιαδήποτε ανάμειξη ή αρμοδιότητα του παρόχου διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. ΟΤΕ)
-    εάν έχει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώσει τους εργαζομένους του (π.χ. μέσω των εκπροσώπων τους) για την σκοπούμενη επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων, και εάν οι εργαζόμενοι στο ΑΣΕΠ, των οποίων οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις και συνδιαλέξεις θα καταγράφονται, δίνουν την συγκατάθεσή τους.

3. Σε απάντηση των ανωτέρω, το ΑΣΕΠ (βλ. το από 9.2.2007 έγγραφό του) αναφέρει ότι το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελεί τον κύριο άξονα του ΑΣΕΠ γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται η προσπάθεια ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με τη δραστηριότητα του ΑΣΕΠ και διευκόλυνσή του στην αναζήτηση πληροφοριών. Η αποστολή του συγκεκριμένου γραφείου είναι, όπως αναφέρει, διττή. Αφενός παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους πολίτες (διευκρινίσεις σχετικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις, καθοδήγηση για τη συμπλήρωση των αιτήσεων κλπ.), και αφετέρου κινητοποιεί έναν μηχανισμό που επιτρέπει, μετά από αξιολόγηση και κατάλληλη επεξεργασία, την διόρθωση ελλείψεων ή δυσλειτουργιών που έχουν διαπιστωθεί, ώστε να βελτιωθούν οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

Με την καταγραφή των συνομιλιών των εισερχομένων κλήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναφέρει το ΑΣΕΠ ότι θα είναι δυνατή η επεξεργασία στοιχείων, όπως ποιες διατάξεις, ποιες διαδικασίες και ποια σημεία των προκηρύξεων δημιουργούν και σε τι ποσοστό, τα περισσότερα ερωτήματα και απορίες, όχι μόνο για στατιστικούς λόγους αλλά και για επί της ουσίας επεξεργασία των ερωτημάτων, ώστε να γίνει με πραγματικά στοιχεία η βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Παράλληλα η παρακολούθηση και ο έλεγχος των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, «…διασφαλίζοντας τον πολίτη για την πληροφορία που λαμβάνει, ενώ παράλληλα θα εκμηδενίζεται τυχόν κατηγορία για παραπληροφόρηση ή απόκρυψη διατάξεων και διαδικασιών, δεδομένου του ευαίσθητου του αντικειμένου, όπως είναι οι προσλήψεις στη Δημόσια Διοίκηση».
Επίσης, όπως δηλώνει το ΑΣΕΠ, η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος θα γίνει στο εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς να έχει καμία ανάμειξη ή αρμοδιότητα ο πάροχος διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η πρόσβαση στα καταγεγραμμένα αρχεία θα γίνεται από τερματικά σταθμού του τοπικού δικτύου υπολογιστών, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες θα φυλάσσονται για τουλάχιστον 2 μήνες στο computer room, όπου πρόσβαση θα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, επίσης πρόσβαση στα δεδομένα θα έχει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών και ο Γενικός Δ/ντης Προσλήψεων, ώστε μετά την επεξεργασία να δίνουν τις σχετικές οδηγίες στα τμήματα.

 4. Τέλος, και μετά την ακροαματική διαδικασία (βλ. σχετικά πρακτικά συνεδριάσεως) προέκυψαν τα εξής:
4.1.  Σκοπός του ΑΣΕΠ είναι να καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για στατιστικούς λόγους, προκειμένου με την επεξεργασία των ερωτημάτων να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πολίτη.
4.2. Οι ερωτήσεις των πολιτών είναι κατά βάση γνωστές στην Υπηρεσία. Στόχος της καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων είναι να προκύψει η συχνότητα των κατηγοριών ερωτημάτων, που θέτουν οι πολίτες. Ο στόχος αυτός, ωστόσο, μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, όπως π.χ. αφού έχει γίνει η τυποποίηση των ήδη γνωστών  ερωτημάτων, καταγραφούν αυτά σε έντυπο (το οποίο σε κάθε περίπτωση μπορεί να εμπλουτίζεται ή/και να αναθεωρείται), μπορεί ευχερώς να εντάσσεται κάθε τηλεφωνικό ερώτημα στο έντυπο από τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.
4.3. Το ΑΣΕΠ, ωστόσο, δεν έχει αναζητήσει - όπως θα έπρεπε - επιεικέστερους και προσφορότερους τρόπους για τον σκοπό που επιδιώκει, πριν καταλήξει στο σκοπούμενο μέτρο της καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για στατιστικούς λόγους.

4.4. Δεν θα τίθεται στον πολίτη, που απευθύνεται τηλεφωνικώς στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ για παροχή πληροφοριών, δικαίωμα επιλογής σχετικά με την καταγραφή ή μη της τηλεφωνικής του συνδιάλεξης.
4.5. Το προσωπικό του ΑΣΕΠ έχει αντίρρηση στην εγκατάσταση του καταγραφέα κλήσεων στο υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, καθώς τεχνικά θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και όχι μόνο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
4.6. Επίσης, το προσωπικό του ΑΣΕΠ έχει αντίρρηση στη μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χωρίς τη συγκατάθεση όλων των εργαζομένων, των οποίων οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα μαγνητοφωνούνται.

Γ.- Η νομιμότητα της ανωτέρω σκοπούμενης καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (του συνόλου των στοιχείων της επικοινωνίας και του περιεχομένου της), που αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξετάζεται, καταρχήν, με βάση τις νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας των διατάξεων του άρθρ. 5 §§ 1, 2 περ. α΄ και δ΄ σε συνδυασμό με τις γενικές αρχές νόμιμης επεξεργασίας που καθιερώνει το άρθρ. 4 του ν. 2472/97.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίσταται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών (άρθρ. 4 § 1 α΄). Πρέπει επίσης να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας (άρθρ. 4 § 1 β΄,  έτσι και το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει, μεταξύ των άλλων, να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία). Συνεπώς, κριτήρια για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας.
Σύμφωνα με την Οδηγία της Αρχής με αριθ. 115/2001 για την επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων (κεφ. Ε΄ παρ. 4), «….Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις και γενικά επικοινωνίες (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο χώρο εργασίας επιτρέπεται εφΆ όσον είναι απολύτως αναγκαία για την οργάνωση και τον έλεγχο της διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης εργασίας ή του κύκλου εργασιών και ιδίως τον έλεγχο των δαπανών. Τα στοιχεία της επικοινωνίας που καταχωρίζονται πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα δεδομένα για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταχώριση και επεξεργασία ολόκληρου του αριθμού ή του συνόλου των στοιχείων της επικοινωνίας ούτε στοιχείων από το περιεχόμενό τους, τα οποία – υπενθυμίζεται – δεν επιτρέπεται να συλλεγούν παρά μόνον με άδεια της δικαστικής Αρχής και εφΆ όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων (άρθρ. 19 Σ., ν. 2225/1994 Α΄121). ….». Τέλος, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας επιβάλλεται να εκτυπώνονται οι αναλυτικές χρεωστικές καταστάσεις με διαγραφή των τριών τελευταίων αριθμών των κληθέντων αριθμών-συνδέσεων (Βλ. σχετικά απόφαση της Αρχής με αριθ. 637/18/21.6.2000 για σύστημα διαχείρισης χρέωσης γραμμών Τ/Κ/ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr/decs.htm. Πρβλ. άρθρ. 7 § 2 ν. 3471/2006, σύμφωνα με το οποίο και ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός οφείλει, μετά από αίτηση του συνδρομητή, να διαγράφει από τους αναλυτικούς λογαριασμούς τα τρία τελευταία ψηφία των κληθέντων αριθμών-συνδέσεων).

Κατά το άρθρ. 4 §§ 2, 3 του ν. 3471/2006 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ) σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών - στο μέτρο που ο νόμος αυτός εφαρμόζεται - καταρχήν, εκτός αν προβλέπεται άλλως από το νόμο, απαγορεύεται η καταγραφή/επιτήρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης (διευκρινίζεται ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη αποτελεί είδος ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την έννοια του νόμου και περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Επιτρέπεται δε η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης, όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη, μετά από προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό της καταγραφής, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Επισημαίνεται ότι ο νομοθέτης δεν προέβη σε καμία αντίστοιχη πρόβλεψη όσον αφορά τηλεφωνικές συνδιαλέξεις Υπηρεσιών της Διοίκησης.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι ο ν. 3471/2006 δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η σκοπούμενη καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αφορά το εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο του ΑΣΕΠ και το σύστημα αυτό δεν εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (βλ. πεδίο εφαρμογής άρθρ. 3 § 1 εδ. β΄ του νόμου αυτού, σύμφωνα με το οποίο «Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μη διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρμόζεται ο ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει». Σχετικά με την αποκλειστική εφαρμογή του ν. 2472/97 βλ. και την με αριθ. 637/18/21.6.2000 απόφαση της Αρχής για εσωτερικό σύστημα διαχείρισης χρέωσης γραμμών Τ/Κ σε Επιμελητήριο.

Δ.- 1. Κρίσιμα ζητήματα που εξετάζονται είναι η εγκυρότητα της τυχόν συγκατάθεσης (βλ. άρθρ. 2 στοιχ. ια΄ ν. 2472/97), τόσο των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, στην καταγραφή των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων.
Το ΑΣΕΠ θα μπορούσε ενδεχομένως να εξασφαλίσει γενικά χωρίς δυσκολία τη συγκατάθεση μόνο του ενός από τα δύο μέρη της επικοινωνίας, δηλ. τη συγκατάθεση των εργαζομένων του (όσο προβληματική μπορεί να είναι αυτή λόγω της σχέσεως εξάρτησης) και όχι των πολιτών.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και αν υπάρχει έγκυρη συγκατάθεση (σύμφωνα με τους όρους του προαναφερόμενου άρθρ. 2 στοιχ. ια΄), η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση της υπέρβασης του σκοπού, δηλ. όπως έχει κρίνει η Αρχή (βλ. μεταξύ άλλων την Οδηγία με αριθ. 115/2001 κεφ. Γ΄ παρ. 4, την απόφαση για τις ταυτότητες με αριθ. 510/17/2000 παρ. 13), η ύπαρξη της συγκατάθεσης δικαιολογεί την επεξεργασία μόνο στο μέτρο που τη δικαιολογεί το πλαίσιο και ο σκοπός της σχέσης για την οποία τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι η συγκατάθεση του υποκειμένου δεν επιτρέπει καθΆ εαυτήν την διεξαγωγή κάθε είδους επεξεργασίας, όταν είναι αθέμιτη ή όταν αντίκειται στην αρχή του σκοπού και της αναγκαιότητας.
2. Όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων: Η εφαρμογή του σκοπούμενου μέτρου, που θα επιτρέπει την καταγραφή και παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των εργαζομένων, συνεπάγεται τέτοιας φύσεως έλεγχο αυτών, που σύμφωνα και με την σχετική Οδηγία της Αρχής με αριθ. 115/2001 δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να νοηθεί ότι είναι το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρ. 4 του ν. 2472/97, απολύτως αναγκαίο και ανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλ. τον επικαλούμενο σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη και της αποφυγής υποβάθμισης (ή της αναβάθμισης) των παρεχόμενων υπηρεσιών, σκοπός, που, όπως τίθεται, είναι μάλιστα ασαφής και αόριστος.

Με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται οι γενικές αρχές που εισάγει το άρθρ. 4 του ν. 2472/1997, οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προς τον επιδιωκόμενο σκοπό (βλ. και γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του άρθρ. 29 για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εργασιακό πλαίσιο, όπου προσδιορίζονται οι θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων που αναφέρονται στους εργαζόμενους, σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τη διαφάνεια, τα κριτήρια της νομιμότητας κατά το άρθρ. 7 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, την αναλογικότητα κλπ. Σχετικά δε με την επιτήρηση και παρακολούθηση των εργαζομένων «… Κάθε παρακολούθηση του εργαζομένου πρέπει να αποτελεί απάντηση του εργοδότη ανάλογη με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, λαμβανομένων υπόψη της ιδιωτικής ζωής και των λοιπών νόμιμων συμφερόντων των εργαζομένων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια παρακολούθησης πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους δικαιολογείται η παρακολούθηση. Η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται με τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα»). Επισημαίνεται ότι η γενική αρχή του απορρήτου της επικοινωνίας καλύπτει τις επικοινωνίες στον τόπο εργασίας (βλ. σχετικά και έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας της 29.5.2002 της Ομάδας του άρθρ. 29 για την Προστασία των Δεδομένων, που συμπληρώνει τη Γνωμοδότηση με αριθ. 8/2001 για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εργασιακό πλαίσιο).

Ο σκοπός δηλαδή της καλύτερης εξυπηρέτησης πολιτών που απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, πέραν του ότι κρίνεται ασαφής και αόριστος, εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, τα οποία το ΑΣΕΠ δεν αναζήτησε, όπως του ζητήθηκε. Τέτοια ηπιότερα μέσα μπορούν για παράδειγμα να αποτελούν: η καταγραφή από τους εργαζόμενους στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών των συχνών ερωτήσεων των πολιτών (π.χ. με ένταξη του ερωτήματος σε τυποποιημένο έντυπο, που περιέχει τις ήδη γνωστές στην Υπηρεσία κατηγορίες ερωτημάτων), η συνεχής και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων στα συγκεκριμένα καθήκοντα εργασίας, ώστε να δίνουν τις σωστές απαντήσεις στους πολίτες.

Συνεπώς, η σκοπούμενη καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, που αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δεν είναι, βάσει των ρυθμίσεων του ν. 2472/97, (απολύτως) αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας (βλ. άρθρ. 5 §§ 1, 2 περ. α΄ και δ΄ του ν. 2472/97 σε συνδυασμό με το άρθρ. 4 στοιχ. α΄ και β΄ του ιδίου νόμου), καθώς σε κάθε περίπτωση υφίστανται, όπως προαναφέρθηκε, ηπιότερα μέσα.

3. Όσον αφορά την προστασία των πολιτών: Λαμβανομένης υπόψη της κυριαρχικής σχέσης πολίτη/κράτους (Δημόσιες Υπηρεσίες), και του γεγονότος ότι ο πολίτης που επιθυμεί να λάβει μέρος σε δημόσιο διαγωνισμό, προκειμένου να προσληφθεί σε κάποια θέση, θα απευθυνθεί αναγκαστικά στον αρμόδιο φορέα, δηλ. το Α.Σ.Ε.Π., πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο πολίτης δεν έχει καμία άλλη επιλογή, και συνεπώς δεν νοείται υπό αυτές τις συνθήκες ως νομιμοποιητική βάση για την σκοπούμενη καταγραφή της τηλεφωνικής του συνδιάλεξης η «συγκατάθεσή» του. Χρειάζεται, λοιπόν, ειδική ρύθμιση του θέματος (κατά το άρθρ. 5 § 2 περ. β΄ του ν. 2472/97), που θα συνάδει και με τις διατάξεις του ν. 2472/97. Πρέπει να επισημανθεί ότι η σκοπούμενη καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από το ΑΣΕΠ (Δημόσια Διοίκηση) περιορίζει το συνταγματικά επιβαλλόμενο πεδίο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου των επικοινωνιών, χωρίς να υπάρχει προς τούτο η αναγκαία ρητή νομοθετική πρόβλεψη.

Τέλος, όσον αφορά τον επικαλούμενο σκοπό της καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων προκειμένου να «εκμηδενίζεται τυχόν κατηγορία για παραπληροφόρηση ή απόκρυψη διατάξεων ή διαδικασιών, δεδομένου του ευαίσθητου αντικειμένου, όπως των προσλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση», πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. Εφορία, Πολεοδομία κλπ.) χειρίζονται «ευαίσθητα» θέματα, για τα οποία μπορούν να αναζητηθούν ευθύνες λόγω κακής πληροφόρησης, που έχει αποτέλεσμα π.χ. να παρέρχονται προθεσμίες, να μην ασκηθούν κατάλληλα δικαιώματα κλπ. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται, ότι η Δημόσια Υπηρεσία (ή Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή) μπορεί νόμιμα να καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για αποδεικτικούς λόγους.

Ε.- Κατόπιν αυτών, η σκοπούμενη εγκατάσταση καταγραφέα εισερχόμενων κλήσεων στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που θα καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ με τους πολίτες, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και παραβιάζει το άρθρο 4 του ν. 2472/97.

Για τους λόγους αυτούς
Η Αρχή, εξετάζοντας το παραπάνω ερώτημα, αποφαίνεται ότι, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους, δεν είναι νόμιμη η σκοπούμενη εγκατάσταση στο ΑΣΕΠ καταγραφέα εισερχόμενων κλήσεων, προκειμένου να καταγράφονται οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των υπαλλήλων του στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών με τους πολίτες.
    
Ο Πρόεδρος                                           Η Γραμματέας
Δημήτριος Γουργουράκης                                    Αγγελική Κανακάκη   
Taxheaven.gr