Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1158/22.6.1994 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/Α0009/ΠΟΛ.1099/27-4-1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1158/22.6.1994
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/Α0009/ΠΟΛ.1099/27-4-1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1072887/4472

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 9η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η - 14η
Τηλέφωνο: 3253767 (Δ9) 3647202 - 5 (ΦΠΑ)

ΠΟΛ 1158

ΘΕΜΑ: "Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/Α0009/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης της Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ".

1072887/4472/ΠΟΛ.1158/22.6.1994


Με αφορμή ορισμένα προφορικά και γραπτά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, που υποβλήθηκαν από Δ.Ο.Υ., παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή:

1. Κατά την έρευνα για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράβασης του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. στις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, όπως η παράβαση αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης, δεν απαιτείται η αξιολόγηση
των υφιστάμενων στοιχείων του ΚΕΠΥΟ, τα οποία περιέχουν αγορές ή εισαγωγές επιτηδευματιών.

2. Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους λαμβάνονται υπόψη όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης και όπως κοινοποιήθηκαν με την 1057481/16071/Γ0012/ΠΟΛ.1122/19.5.1994 διαταγή του ΥΠ.ΟΙΚ. και όχι όπως ίσχυαν κατά το συγκεκριμένο οικον. έτος που αφορά κάθε υπόθεση. Δεν υπολογίζονται επίσης οποιεσδήποτε μειώσεις των συντελεστών που
προβλέπονται από διατάξεις νόμου ή Υπουργικές Αποφάσεις. (π.χ. μειωμένοι συντελεστές στις νέες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε σεισμόπληκτες περιοχές κ.τ.λ.).

3. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε γεωργική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή οπωρικών προϊόντων, για τον οποίο προβλέπεται συντελεστής καθαρού κέρδους 5% - 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ. 4535/1966, για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη και κατά συνέπεια θα αναγράφεται στα σχετικά τετραγωνίδια των υποπινάκων του ΠΙΝΑΚΑ 2 του εντύπου Ε 414, ο μέσος όρος αυτών των συντελεστών, δηλαδή ο συντελεστής 6,5%.

4. Προκειμένου για επιτηδευματία που διενεργούσε παραγωγή για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες προερχόμενες από αυτούς, ο καθορισθείς μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους που ορίζεται για το αντίστοιχο επάγγελμα διπλασιάζεται. Αυτό δεν ισχύει αν από τον πίνακα προβλέπεται ίδιος συντελεστής για τις ενεργούμενες
από τις επιχειρήσεις αυτές εργασίες για λογαριασμό τρίτων, οπότε εφαρμόζεται ειδικά ο προβλεπόμενος για τις εργασίες αυτές συντελεστής.

5. Εφόσον υπόθεση επιτηδευματία έχει ανατεθεί για έλεγχο σε ειδικό συνεργείο ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.1914/1990, όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων αυτού του επιτηδευματία εξαιρούνται της υπαγωγής τους στην Υπουργική Απόφαση, ανεξάρτητα
αν ο έλεγχος διαρκεί ή έχει ολοκληρωθεί.

6. Η ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, στην οποία διαπιστώθηκε, μετά από μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων των πιστωτικών καρτών, ότι αυτός έχει δηλώσει με την αρχική του δήλωση ακαθάριστα έσοδα μικρότερα εκείνων που προκύπτουν από τις πιστωτικές κάρτες, εξαιρείται της
υπαγωγής της στην Υπουργική Απόφαση, ανεξάρτητα αν ο επιτηδευματίας έχει υποβάλει συμπληρωματική δήλωση, με την οποία δήλωσε τα επιπλέον ακαθάριστα έσοδα. Εννοείται, βέβαια, ότι και οι επόμενες της παραπάνω υπόθεσης δεν υπάγονται στην Υπουργική Απόφαση.

7. Αν η επιχείρηση είχε τεθεί υπό εκκαθάριση και σε ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος δεν έχει δηλώσει αγορές ή ακαθάριστα έσοδα ή ακαθάριστες αμοιβές, κατά περίπτωση, τότε υπολογίζεται το οικείο ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος για κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις. Σ' αυτή την περίπτωση,
θα συμπληρώνονται κανονικά οι ενδείξεις και τα τετραγωνίδια του οικείου υποπίνακα του ΠΙΝΑΚΑ 2 του εντύπου Ε 414, εκτός από τα τετραγωνίδια στα οποία αναγράφονται οι αγορές ή τα ακαθάριστα έσοδα ή οι ακαθάριστες αμοιβές, κατά περίπτωση, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός 1.

8. Αν επιτηδευματίας βρισκόταν σε αδράνεια και σε ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος δεν έχει δηλώσει αγορές ή ακαθάριστα έσοδα ή ακαθάριστες αμοιβές, κατά περίπτωση, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι ενδιάμεσες των ανέλεγκτων υποθέσεών του φορολογίας εισοδήματος που υπάγονται στην Υπουργική
Απόφαση, θα υπολογίζεται το οικείο ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος για κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις. Σ' αυτή την περίπτωση, οι ενδείξεις και τα τετραγωνίδια του οικείου υποπίνακα του ΠΙΝΑΚΑ 2 του εντύπου Ε 414 θα συμπληρώνονται με τον τρόπο που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Αντίθετα,
αν οι παραπάνω ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος είναι οι πρώτες ή οι τελευταίες από τις υπαγόμενες στην Υπουργική Απόφαση και είναι συνεχόμενες, δεν θα υπολογίζεται ποσό βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος για κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις, ούτε το ελάχιστο. Σ' αυτή την περίπτωση, οι ενδείξεις
και τα τετραγωνίδια του οικείου υποπίνακα του ΠΙΝΑΚΑ 2 του εντύπου Ε 414 θα συμπληρώνονται κανονικά, εκτός από τα τετραγωνίδια στα οποία αναγράφονται οι αγορές ή τα ακαθάριστα έσοδα ή οι ακαθάριστες αμοιβές, κατά περίπτωση, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός 2.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των οικον. ετών 1987 έως και 1993 του επιτηδευματία Α υπάγονται στην Υπουργική Απόφαση. Στις ανέλεγκτες υποθέσεις του των οικον. ετών 1987 και 1988 δεν έχει δηλώσει ακαθάριστα έσοδα, γιατί βρισκόταν σε αδράνεια. Επίσης και στην ανέλεγκτη υπόθεσή του του οικον.
έτους 1991 δεν έχει δηλώσει ακαθάριστα έσοδα για τον ίδιο λόγο. Σ' αυτή την περίπτωση, για τις ανέλεγκτες υποθέσεις του των οικον. ετών 1987 και 1988 δεν θα υπολογισθεί ποσό βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος, ενώ για τις υπόλοιπες ανέλεγκτες υποθέσεις του θα υπολογισθεί το οικείο ποσό βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος, το οποίο ειδικά για την ανέλεγκτη υπόθεσή του του οικον. έτους 1991 θα είναι εξ' ορισμού το ελάχιστο. Οσον αφορά τη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων στα οποία αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα, θα αναγραφεί ο αριθμός 2 για τα οικονομικά έτη 1987 και 1988 και ο αριθμός 1 για το οικονομικό έτος 1991.

9. Οσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, σχετικά με τον επιτηδευματία που δεν έχει δηλώσει, κατά περίπτωση, αγορές ή ακαθάριστα έσοδα ή ακαθάριστες αμοιβές σε ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος λόγω αδράνειας της επιχείρησής του και εφόσον αυτές είναι οι πρώτες ή οι τελευταίες από τις
υπαγόμενες στην Υπουργική Απόφαση ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος, ισχύουν αναλόγως και για τους επιτηδευματίες που δεν έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα στις ανέλεγκτες υποθέσεις τους φορολογίας εισοδήματος μέχρι και αυτής του οικον. έτους 1987, επειδή βρίσκονταν στο στάδιο κατασκευής των σχετικών επαγγελματικών εγκαταστάσεών τους. Εφόσον όμως δεν έχουν δηλωθεί για τον ίδιο λόγο ακαθάριστα έσοδα και κατά τα οικον. έτη 1988 και εφεξής, τότε εξαιρούνται της απόφασης όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, δηλαδή ακόμη και αυτές που αφορούν οικον. έτη μέχρι και το 1987.

10. Οταν μεταξύ των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία περιλαμβάνονται και υποθέσεις στις οποίες δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά εισοδήματα άλλων κατηγοριών, (π.χ. επιτηδευματίας Β διέκοψε την ατομική εμπορική
επιχείρησή του, στη συνέχεια απασχολήθηκε ως μισθωτός και μεταγενέστερα άσκησε νέα ατομική εμπορική επιχείρηση), το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει την υπαγωγή στην Υπουργική Απόφαση όλων των ανέλεγκτων υποθέσεών του φορολογίας εισοδήματος στις οποίες περιλαμβάνονται εισοδήματα των προαναφερόμενων πηγών εισοδήματος (από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα).

11. Σε κάθε περίπτωση ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών, οι οποίοι άσκησαν δύο ή και περισσότερους κλάδους ή δραστηριότητες και τήρησαν για κάθε κλάδο ή δραστηριότητα ιδιαίτερα βιβλία του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, ο φόρος υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία βιβλίων (π.χ. επιχείρηση με πρατήριο καυσίμων και λιπαντικών και εκμετάλλευσης πλυντηρίου αυτοκινήτων, η οποία για την εμπορία καυσίμων τήρησε βιβλίο αγορών και για την εμπορία λιπαντικών και την εκμετάλλευση πλυντηρίου τήρησε βιβλίο εσόδων - εξόδων).

12. Αν επιτηδευματίας της παραγράφου 1 του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955 σε ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος δεν έχει δηλώσει ακαθάριστα έσοδα από πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, αλλά από εκμίσθωση αυτών των οικοδομών, τότε για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος
λαμβάνονται υπόψη τα πιο πάνω δηλούμενα έσοδα και ο συντελεστής καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το αντικείμενο των εργασιών του (15%). Τα ίδια εφαρμόζονται και σε ανάλογες με αυτή περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα που σχετίζονται άμεσα με το δηλούμενο αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία, αλλά δηλώνονται έσοδα από άλλες κατηγορίες εισοδημάτων.

13. Αν επιτηδευματίας (νομικό πρόσωπο) έχει αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση εκμίσθωσης ακινήτων, για την οποία δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους της
κατηγορίας 8.

14. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε μικτή επιχείρηση (πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών) και σε ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος δεν έχει δηλώσει ξεχωριστά τα ακαθάριστα έσοδα του κάθε κλάδου, αλλά αυτά έχουν δηλωθεί ξεχωριστά στις οικείες εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, για τον υπολογισμό
του ποσού βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του κάθε κλάδου όπως αυτά έχουν δηλωθεί στις παραπάνω εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

15. Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος του επιτηδευματία ήταν υπερδωδεκάμηνη και αυτός έχει υποβάλει δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή αποτελεσμάτων, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και από τις οικείες δηλώσεις του δεν προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα της δωδεκάμηνης
διαχειριστικής περιόδου κα τις μικρότερης του δωδεκαμήνου διαχειριστικής περιόδου, θα διασπάτε τα ακαθάριστα έσοδα της υπερδωδεκάμηνης περιόδου στις δύο παραπάνω περιόδους με βάση τα δηλωθέντα κέρδη της κάθε περιόδου. Στη συνέχεια τα αναλογούντα σε κάθε περίοδο ακαθάριστα έσοδα θα αναγράφονται στα οικεία τετραγωνίδια των υποπινάκων του ΠΙΝΑΚΑ 2 του εντύπου Ε 414, προκειμένου να υπολογισθεί για την κάθε μία από αυτές τις ανέλεγκτες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος το ποσό του βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος.

16. Αν επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών την εμπορία καυσίμων έχει προβεί, από 19.10.1992 και μέχρι 31.12.1992, σε νόθευση του πετρελαίου θέρμανσης ή διάθεση ή μεταφορά ή χρησιμοποίησή του για άλλες εκτός από τη θέρμανση χρήσεις, τότε για τον υπολογισμό του ποσού βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος της οικείας
ανέλεγκτης υπόθεσής του φορολογίας εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη ο προβλεπόμενος γι' αυτόν μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους αφού τριπλασιασθεί, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του
άρθρου 35 του ν.2093/1992.

17. Σε περίπτωση που επιτηδευματίας δεν έχει υποβάλει εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποιο έτος, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγω μη υπαγωγής στην Υπουργική Απόφαση της σχετικής ανέλεγκτης υπόθεσής του φορολογίας εισοδήματος. Σε τέτοια περίπτωση, βέβαια, δεν περαιώνεται η ανέλεγκτη υπόθεση Φ.Π.Α. του έτους αυτού, καθώς και οι επόμενες αυτής, ανεξάρτητα αν γι' αυτές υποβλήθηκαν ή όχι οι οικείες εκκαθαριστικές δηλώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται έλεγχος ΦΠΑ με τις γενικές διατάξεις.

Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για τα λοιπά φορολογικά αντικείμενα.

18. Τα τετραγωνίδια με κωδ. 035 και 036 συμπληρώνονται μόνον εφόσον τα δηλωθέντα στα έντυπα Ε3 και Ε4 της δήλωσης εισοδήματος ή τα προσδιορισθέντα από παράβαση ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τις δηλωθείσες εκροές στον κωδ. 620 του πίνακα Ι της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ αφού αφαιρεθεί η αξία πωλήσεων παγίων, πράξεων λήπτη και όποιας άλλης πράξης δεν συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών της επιχ/σης (κωδ. 621).

19. Οσον αφορά στο τετραγωνίδιο με κωδ. 039 στην περίπτωση που προκύπτει διαφορά στις δηλωθείσες φορολογητέες δαπάνες, διευκρινίζεται ότι εφόσον οι δηλωθείσες φορολογητέες δαπάνες στον κωδ. 652 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ είναι μεγαλύτερες από τις δηλωθείσες φορολογητέες δαπάνες στα έντυπα Ε3 και Ε4
της δήλωσης εισοδήματος, ο κωδ. 039 συμπληρώνεται με το γινόμενο της διαφοράς επί τον Μ.Σ.Σ. δαπανών.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο κωδ. 039 συμπληρώνεται μόνον εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισμός των φορολογητέων (ως προς το ΦΠΑ) δαπανών που δηλώνονται στα έντυπα Ε3 και Ε4 της δήλωσης εισοδήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν από το σύνολο των δηλωθεισών στα έντυπα Ε3 και Ε4 δαπανών αφαιρεθούν τα ποσά των απαλλασσόμενων και εξαιρούμενων του ΦΠΑ δαπανών (ενοίκια, αποσβέσεις, αμοιβές προσωπικού κ.λπ.) και το υπόλοιπο είναι μικρότερο των δηλωθεισών στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ (κωδ. 652) φορολογητέων δαπανών, στη διαφορά αυτή θα υπολογισθεί ΦΠΑ εισροών (διαφορά επί τον Μ.Σ.Σ. δαπανών).

20. Στην περίπτωση που εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης δεν δηλώνουν δαπάνες στο έντυπο Ε3 της δήλωσης εισοδήματος, οι τυχόν δηλωθείσες φορολογητέες δαπάνες στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ θεωρούνται ειλικρινείς και δεν υπολογίζεται διαφορά φόρου εισροών στον κωδ. 039.

21. Στην περίπτωση που από τον πίνακα Ια της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ο υπολογισμός του φόρου εκροών έχει γίνει με λανθασμένη συντελεστή και προκύπτει διαφορά φόρου προς βεβαίωση, καλείται ο φορολογούμενος και εφόσον συμφωνεί, η διαφορά του φόρου προς βεβαίωση προστίθεται στον κωδ. 039. Εφόσον ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί, η δήλωση αυτή δεν περαιώνεται με την παρούσα απόφαση αλλά με τις κείμενες διατάξεις.
Η περίπτωση αυτή προστίθεται σαν τέταρτη, στη συμπλήρωση του τετραγωνιδίου με κωδ. 039 όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 6 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1129/25.5.1994.


22. Οταν η σύζυγος φορολογούμενου είναι επιτηδευματίας και δεν έχει δικό της ΑΦΜ ή χρησιμοποιεί τον ΑΦΜ του συζύγου της τότε: α) Θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο Ε 414 και δίπλα από τον τίτλο "Στοιχεία του επιτηδευματία" ο αριθμός της ταυτότητας της συζύγου, χωρίς να αναγράφεται στα οικεία τετραγωνίδια ο ΑΦΜ του συζύγου. β) Θα δεματοποιούνται τα έντυπα Ε 414 σε ξεχωριστά δέματα με την ένδειξη "ΟΜΑΔΑ Β για ΜΗΤΡΩΟ", με τη διαδικασία που αναγράφεται στην 1059892/ΠΟΛ.1129/25.5.1994 διαταγή μας (σελίδες 20 και 21), χωρίς όμως να γίνεται η αρίθμηση αυτών των εντύπων (από 1 - 100) και θα αποστέλλονται στο ΚΕΠΥΟ.

Το ΚΕΠΥΟ θα ελέγχει την ύπαρξη ΑΦΜ και στην περίπτωση που δεν έχει, θα χορηγεί ΑΦΜ που θα αρχίζει από 58.....

Στην περίπτωση που εμφανιστεί η υπόχρεος για να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις της φορολογίας εισοδήματος και ο ΑΦΜ αρχίζει από 58......, θα πρέπει να την υποχρεώσετε να κάνει έναρξη επιτηδεύματος με τον ΑΦΜ που αναγράφεται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και στη συνέχεια θα προωθείτε την έναρξη στο
ΚΕΠΥΟ.

23. Για την περαίωση ελεγμένης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης και εφόσον τα τηρηθέντα από αυτόν βιβλία του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ έχουν κριθεί ως ανεπαρκή, ως φορολογητέα ύλη νοούνται τα καθαρά κέρδη.

24. Η περαίωση της παράβασης του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον το επιθυμεί ο επιτηδευματίας, ανεξάρτητα από την περαίωση ή όχι της ελεγμένης υπόθεσής του φορολογίας εισοδήματος που αφορά.

25. Κατά τη διαδικασία έκδοσης των Ειδικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, είναι ενδεχόμενο το ΚΕΠΥΟ να μη βρεί στα αρχεία του τον ΑΦΜ επιτηδευματία, ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο Ε 414 που έστειλε η Δ.Ο.Υ. στο ΚΕΠΥΟ. Σ' αυτή την περίπτωση, το ΚΕΠΥΟ θα εκδίδει το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, στο οποίο θα
αναγράφει μόνο τον ΑΦΜ του επιτηδευματία και κανένα άλλο στοιχείο αυτού και θα στέλνει και τα δύο αντίτυπα του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος στη Δ.Ο.Υ. Η τελευταία, αφού αναγράψει σ' αυτά και τα λοιπά στοιχεία του επιτηδευματία, θα αποστέλει επί αποδείξει το ένα από τα αντίτυπα στον επιτηδευματία.

26. Σημειώνεται ότι, επειδή το ΚΕΠΥΟ είναι ενδεχόμενο να επιστρέψει σε Δ.Ο.Υ. έντυπα Ε 414 που του στάλθηκαν από αυτές, λόγω διαπίστωσης λαθών στη συμπλήρωσή τους, θα πρέπει να φροντίσετε να τακτοποιήσετε με τέτοιο τρόπο τα αντίγραφά τους, ώστε να ανευρίσκονται ευχερώς, εφόσον παραστεί ανάγκη.

27. Τέλος, τονίζεται και πάλι ότι η συμπλήρωση των εντύπων Ε 414 και η αποστολή στο ΚΕΠΥΟ είτε του αντιτύπου αυτών είτε των στοιχείων που αναγράφονται σ' αυτά, ανάλογα αν πρόκειται για μη μηχανογραφημένες ή μηχανογραφημένες ΔΟΥ, πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Σε όσες περιπτώσεις ανακύπτουν ζητήματα, σχετικά με τη συμπλήρωση του παραπάνω εντύπου, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ9) ή τη Διεύθυνση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Ειδικών Φορολογιών (Δ14) για την επίλυσή τους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης