Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1138/28.11.2007 Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1138/28.11.2007
Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών


ΠΟΛ.1138/28.11.2007 Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Αρ.Πρωτ:1065891/436/0015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ. :1138
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Προς: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο : 210-3610065

ΘΕΜΑ: «Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών»


Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με την αριθμ. 1027119/311/0015/ΠΟΛ.1107/17.5.1991 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών ρυθμίστηκε ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνητών μοσχευμάτων προς τους ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω νοσοκομείων, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, κατΆ αναλογία και μετά την εφαρμογή του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Ειδικότερα έγινε δεκτό ότι:α) Κατά την αποστολή των αγαθών αυτών από τις επιχειρήσεις διάθεσης προς τα νοσοκομεία, πρέπει να εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται και ο πραγματικός λόγος αποστολής και,

β)Τα φορολογικά στοιχεία πώλησης, δηλαδή το τιμολόγιο πώλησης- δελτίο αποστολής, για πωλήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ή οι αποδείξεις λιανικής πώλησης προς τους ασθενείς, μπορεί να εκδίδονται από τον υπόχρεο στο τέλος κάθε μήνα, με βάση την κατάσταση που στέλνουν τα νοσοκομεία, στην οποία θα αναγράφονται οι χρησιμοποιηθείσες συσκευές ή τα τοποθετηθέντα τεχνητά μοσχεύματα μέχρι την 25η κάθε μήνα και το ονοματεπώνυμο του ασθενούς που έλαβε αυτά ή το ασφαλιστικό ταμείο που αναλαμβάνει τη δαπάνη, με την προϋπόθεση ότι στο στέλεχος του δελτίου αποστολής (με το οποίο έχουν αποσταλεί αρχικά τα σχετικά είδη) θα αναγράφονται οι αριθμοί των εκδοθέντων στοιχείων πώλησης.

2. Περαιτέρω, με την αριθμ.1108214/790/0015/ΠΟΛ.1255/14.12.1999 εγκύκλιο οι περιπτώσεις των πωλήσεων που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1107/17.5.1991, ως προς το χρόνο τιμολόγησης, προσαρμόσθηκαν στις γενικές διατάξεις περί επαναλαμβανόμενων πωλήσεων του Κ.Β.Σ. και συνεπώς το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής καθώς και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, των πωλήσεων ,που προαναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, μπορούσε να εκδοθεί από τον υπόχρεο μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα ,με ημερομηνία έκδοσης πάντα την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που έλαβαν χώρα οι παραδόσεις των εν λόγω αγαθών.
Τα ανωτέρω ως προς το χρόνο έκδοσης του στοιχείου αξίας (τιμολόγιο πώλησης- δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση), όπως έχει γίνει δεκτό, ισχύουν και στις περιπτώσεις διάθεσης χειρουργικών εργαλείων μίας χρήσης σε ιδιώτες ασθενείς μέσω νοσοκομείων ή κλινικών (έγγραφο 1082641/592/20.9.1999), καθώς και για τις πωλήσεις τεχνητών ιατρικών μοσχευμάτων (π.χ. ενδοφακών) που χρησιμοποιούνται εγχειρηματικώς σε διάφορες παθήσεις (έγγραφο μας 1015945/102/9.3.2005).

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παράγραφο 13 του άρθρου 29 του ν.3522/2006 (ισχύς από 22.12.2006), όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η ) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.

4. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται βάσει κατάστασης ή χωρίς αυτήν (όταν τα δεδομένα της αναγράφονται στο τιμολόγιο ή προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10) την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά και με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του ιδίου άρθρου (όπως τέθηκαν και ισχύουν με την παρ. 12 του άρθρου 29 του ν.3522/2006-ισχύς από 22.12.2006) μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

5. Ενόψει των προαναφερομένων και ειδικότερα ότι ο χρόνος τιμολόγησης της διάθεσης ιατρικών συσκευών και τεχνητών μοσχευμάτων προς τους ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταμεία, ρυθμίστηκε με αυτόν της τιμολόγησης των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., τα φορολογικά στοιχεία πώλησης, δηλαδή το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, για πωλήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή οι αποδείξεις λιανικής πώλησης προς τους ασθενείς, από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα ως άνω σχετικά είδη μέσω των νοσοκομείων ή των ιδιωτικών κλινικών, μπορεί να εκδίδονται από τους υπόχρεους μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα και με ημερομηνία έκδοσης πάντα την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που έλαβαν χώρα οι παραδόσεις των αγαθών στους ασθενείς, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, με βάση την κατάσταση που στέλνουν τα νοσοκομεία ή οι κλινικές, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι χρησιμοποιηθείσες συσκευές ή τα τοποθετηθέντα τεχνητά μοσχεύματα και λοιπά συναφή μέχρι το τέλος κάθε μήνα, καθώς και το ονοματεπώνυμο του ασθενούς που έλαβε αυτά ή το ασφαλιστικό ταμείο που αναλαμβάνει τη δαπάνη με την προϋπόθεση ότι στο στέλεχος του σχετικού δελτίου αποστολής, με το οποίο είχαν αποσταλεί αρχικά τα είδη αυτά, θα αναγράφονται οι αριθμοί των εκδοθέντων στοιχείων πώλησης.


6. Τέλος, για τυχόν αμοιβή που εισπράττουν τα νοσοκομεία, κλινικές ή θεραπευτήρια για την προτίμηση τους στα συγκεκριμένα αγαθά οφείλουν να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 12 του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).Ακριβές Αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΦΟΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης