Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1160/15.6.1994 Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος εταιριών κ.τ.λ. άρθρου 16α ν.δ.3323/1955 και δήλωση επιχειρηματικής αμοιβής από τα φυσικά πρόσωπα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1160/15.6.1994
Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος εταιριών κ.τ.λ. άρθρου 16α ν.δ.3323/1955 και δήλωση επιχειρηματικής αμοιβής από τα φυσικά πρόσωπα


 Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1072540/1338/ΑΟΟ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 3477166 (εσωτ. 143 - 144)

ΠΟΛ 1160

ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος εταιριών κτλ. άρθρου 16α ν.δ. 3323/1955 και δήλωση επιχειρηματικής αμοιβής από τα φυσικά πρόσωπα.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.- Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75/11.5.94), που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, ορίζεται ότι όταν η αρχική δήλωση του άρθρου 16α του ν.δ.3323/1955 υποβάλλεται εκπρόθεσμα και μέχρι 30 ημέρες από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αφαίρεσης της επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' του άρθρου 66 του ίδιου νόμου η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει για τα εισοδήματα του οικον. έτους 1994. Συνεπώς
καταλαμβάνει δηλώσεις ομορρύθμων και ετερόρρυθμων εταιριών οικον. έτους 1994 (χρήσεως 1993) και μετά.

2.- Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν.δ.3323/1955, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 29 του ν.2214/1994, οι υπόχρεοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο 2,5% επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου, για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

3.- Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.δ.3323/1955, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.2214/1994, τα πρόσωπα που παραβαίνουν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ.3323/1955, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο 10% επί του
φόρου που προκύπτει κάθε φορά, μη δυνάμενο να είναι μικρότερο των 60.000 δρχ. και μεγαλύτερο των 300.000 δρχ., στην περίπτωση δε που δεν προκύπτει ποσό οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο. Κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιμο που επιβλήθηκε μειούται στο 1/3 αυτού. Οι διατάξεις αυτές, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ιβ' του άρθρου 66 του ν.2214/1994, έχουν εφαρμογή για υποθέσεις οικον. έτους 1994 (χρήσεως 1993) και μετά.

4.- Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι από το οικον. έτος 1994 και μετά εφόσον ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες υποβάλλουν αρχική δήλωση του άρθρου 16α του ν.δ.3323/1955, εκπρόθεσμα, μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, δεν χάνουν το δικαίωμα, να αφαιρέσουν από τα καθαρά κέρδη τους την επιχειρηματική αμοιβή.

Εκτός από την ευνοϊκή αυτή μεταχείρηση της επιχειρηματικής αμοιβής, επειδή η πιο πάνω αρχική δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου 2,5% επί του προκύπτοντος με τη δήλωση αυτή συνολικού φόρου, ενώ ανάλογη εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν.δ.3323/1955, όπως
αναφέρονται πιο πάνω.

5.- Ειδικά για το οικον. έτος 1994, επειδή κάποιες από τις προαναφερόμενες δηλώσεις υποβλήθηκαν πριν από τις 11.5.1994, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.2214/1994 και ο φόρος εισοδήματος του νομικού προσώπου βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε υπολογιζόμενος με τις προϊσχύσασες διατάξεις, χωρίς την αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής από τα καθαρά κέρδη, θα πρέπει να διενεργηθεί διορθωτική εκκαθάριση με βάση τις νέες διατάξεις.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, για να γίνει διορθωτική εκκαθάριση, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση του φορολογούμενου νομικού προσώπου μαζί με συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση, φόρου εισοδήματος του άρθρου 16α οικον. έτους 1994 (χρήσεως 1993), στην οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι και τα αντίστοιχα ποσά της επιχειρηματικής αμοιβής που τους αναλογούν και θα υπολογίζεται μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής ο οφειλόμενος από το νομικό πρόσωπο της εταιρίας φόρος στο διαμορφωμένο νέο ποσό καθαρών κερδών.

Μετά τη νέα εκκαθάριση, τα επιπλέον βεβαιωθέντα ή καταβληθέντα ποσά φόρου και προκαταβολής φόρου, που προέκυψαν, με βάση την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, θα διαγραφούν ή θα επιστραφούν κατά περίπτωση. Το ποσό του πρόσθετου φόρου εκπροθέσμου 2,5%, που υπολογίστηκε με την αρχική δήλωση, θα παραμείνει και μετά τη νέα εκκαθάριση στο ίδιο ποσό.

Παράλληλα όμως με την υποβολή της συμπληρωματικής - τροποποιητικής δήλωσης του άρθρου 16α, θα ελέγχεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και η υποβολή δηλώσεων (αρχικών ή συμπληρωματικών, από τα φυσικά πρόσωπα, οικον. έτους 1994) των ομόρρυθμων εταίρων οι οποίοι με την τροποποιητική δήλωση του νομικού προσώπου ορίζονται ως δικαιούχοι της επιχειρηματικής αμοιβής.

Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται άμεσα, αν οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων υποβάλλονται στην ίδια Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης του νομικού προσώπου ή με την αποστολή πληροφοριακών δελτίων, αν αυτές υποβάλλονται σε διαφορετικές Δ.Ο.Υ.

6.- Τέλος, σημειώνεται ότι το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής που δηλώνεται με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση οικον. έτους 1994 του ομόρρυθμου εταίρου που τη δικαιούται, δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω με προσαύξηση εκπροθέσμου και αυτοτελές πρόστιμο των άρθρων 67 και 73 του ν.δ.3323/1955, αντίστοιχα.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης