Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υ.Α .46794/Β.2156/12.11.2007 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2007 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Υ.Α .46794/Β.2156/12.11.2007
Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46794/Β.2156/2007
Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΦΕΚ 2181/Β'/12.11.2007


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.α. Του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
β. Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005).

3. Tου άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).

4. Της υπ' αριθμ. 36730/Β.930/15.9.2006 (ΦΕΚ Β΄/1492/ 10.10.2006).

5. Του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α΄/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις».

6. Της υπΆ αριθμ. 1/435/12.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διαβιβάστηκε με το υπΆ αριθμ. 2954/16.7.2007 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 36730/Β.903/15.9.2006 (Φ.Ε.Κ. 1492 Β΄/10.10.2006) υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» ως εξής:

1. Οι παράγραφοι 1 και 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Τα χρηματιστήρια καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 10% των εσόδων τους που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται ή γνωστοποιούνται στις αγορές που διαχειρίζονται. Οι διαχειριστές πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης καταβάλλουν εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 5% των εσόδων τους που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που διαχειρίζονται. Η συνδρομή υπολογίζεται επί των εσόδων του χρηματιστηρίου ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης από την κατάρτιση συναλλαγών κατά το προηγούμενο εξάμηνο και καταβάλλεται ανά εξάμηνο εντός δύο μηνών από τη λήξη του.
6. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης μεταβολής, τροποποίησης ή επέκτασης της άδειας λειτουργίας ή του καταστατικού ή του κανονισμού λειτουργίας εποπτευομένων οργανωμένων αγορών, αποθετηρίων και εταιρειών εκκαθάρισης και διακανονισμού καταβάλλεται τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το τέλος αυτό καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της έγκρισης. Για τις δύο πρώτες αιτήσεις κάθε ημερολογιακού έτους δεν καταβάλλεται τέλος.2. Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας δημόσιας προσφοράς καθώς και για την εξέταση ενημερωτικών δελτίων καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη:

α) πάγιο τέλος αα) οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου ενιαίου ενημερωτικού δελτίου, αβ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του εγγράφου αναφοράς και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του σημειώματος κινητών αξιών για ενημερωτικό δελτίο που αποτελείται από χωριστά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3401/2005, αγ) χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005, αδ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για την εξέταση βασικού ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν.3401/2005, αε) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1 (β), 1(γ) και 2(γ), 2(δ) του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 και τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1(δ), 2(ε), 1(ε) και 2(στ) του προαναφερθέντος άρθρου και,

β) κυμαινόμενο τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της συνολικής αξίας των μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα ή τέλος, που ανέρχεται σε κυμαινόμενο ποσοστό δύο χιλιοστών τοις εκατό (0,002%) επί της συνολικής αξίας των ομολογιών, ομολόγων ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το κυμαινόμενο τέλος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

3. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 ως αξία εννοείται:

α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής μετοχών το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης.

β) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών, ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης.

γ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την ονομαστική αξία των μετοχών. Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ο υφιστάμενος αριθμός μετοχών επί τη διαφορά της νέας από την παλιά ονομαστική αξία. Δεν καταβάλλεται τέλος για το ποσό της αύξησης που προέρχεται από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί τέλος, όπως ενδεικτικά τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί τέλος κατά την εισαγωγή των μετοχών στην οργανωμένη αγορά.

δ) Στις περιπτώσεις σύνθετων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, όπως ενδεικτικά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής τιμής των υφιστάμενων μετοχών και διανομή δωρεάν μετοχών ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, το τέλος θα υπολογίζεται ανά κατηγορία αύξησης όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

ε) Στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

στ) Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη εισηγμένου στο χρηματιστήριο, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει το κατώτατο όριο του εδαφίου β της παραγράφου 1. Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ήδη εισηγμένου σε οργανωμένη αγορά, δεν οφείλεται το κυμαινόμενο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 1.

ζ) Στην περίπτωση αύξησης και ταυτόχρονης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, δεν οφείλεται το κυμαινόμενο τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1.

η) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, καταβάλλεται τέλος που υπολογίζεται επί της αξίας μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, κατά περίπτωση.

θ) Στην περίπτωση αντικατάστασης τίτλων ή αύξησης ή μείωσης του αριθμού των μετοχών, όπου δεν υπάρχει μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, δεν οφείλεται το τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1.

ι) Στην περίπτωση εισαγωγής ομολογιών, ομολόγων ή τίτλων σταθερού εισοδήματος σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου, το τέλος υπολογίζεται επί της αξίας της έκδοσης, δηλαδή αριθμός τίτλων που εισάγονται επί την τιμή έκδοσής τους.

5. Το χρηματιστήριο επιτρέπει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην περίπτωση της παραγράφου 1, εφόσον έχουν καταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους. Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το χρηματιστήριο ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τα στοιχεία της αύξησης το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση από την εταιρεία των δικαιολογητικών της αύξησης.


3. Οι παράγραφοι 9, 15, 16 και 17 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

9. Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.Δ.Α.Κ., και Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.3283/2004 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2778/1999 αντίστοιχα καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας μεταβίβασης μετοχών τους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.3283/2004 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2778/1999 αντίστοιχα το τέλος ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Για την εξέταση της αίτησης παροχής άδειας μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του ν.3371/2005, και Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999, καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

15. Για τη γνωστοποίηση Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 15 του ν. 2396/1996 και εταιρείας διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του ν. 3283/2004 καταβάλλεται τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ.»

16. α) Για τη γνωστοποίηση Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 του ν. 2396/1996, καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά κύρια επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.

β) Για τη γνωστοποίηση Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ για την υπηρεσία της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 και κατά πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε υπηρεσία της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004.


17. Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 και Α.Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005 καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.


4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Aρθρο 4

Τέλος πενήντα (50) ευρώ καταβάλλεται ολοσχερώς με την αίτηση για την εξέταση της καταλληλότητας μετόχου ή φυσικού προσώπου σε θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή διευθυντικού στελέχους σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Ε.Δ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Α.ΚΑ.Π., Α.Ε.Ε.Χ., Α.Ε.Ε.Α.Π., χρηματιστήρια, οργανωμένες αγορές, εταιρείες αποθετηρίων και εταιρείες εκκαθάρισης και διακανονισμού.

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

6. Επιπροσθέτως οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., οι οποίες προβαίνουν σε παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν ετήσια συνδρομή χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω:

α) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%,

β) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός (1.000.001) και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%,

γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός (5.000.001) και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%,
δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ενός (10.000.001) ευρώ το ποσοστό ορίζεται σε 0,05%.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους.

6. Προστίθεται νέα παράγραφος 6Α ως εξής:

6Α. Τα υποκαταστήματα των εταιρειών διαχείρισης που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3283/2004 καταβάλλουν ετησίως το ήμισυ των εισφορών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγουμένου έτους.

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 καταργείται και η παράγραφος 10 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 9.

8. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

Aρθρο 9

1. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ποσά, προσαυξημένα με χαρτόσημο 2,4%, καταβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 26215/4. Στην περίπτωση εισαγωγής για πρώτη φορά σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών, αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Η καταβολή των τελών και των εισφορών αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή της σχετικής αίτησης, γνωστοποίησης κ.λ.π. Αντίγραφο της απόδειξης καταβολής των εισφορών με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιστολή με αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των τελών και των εισφορών που καταβάλλονται


8. Προστίθεται νέο άρθρο 10 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» ως ακολούθως και το ήδη υπάρχον άρθρο 10 αναριθμείται σε 11:


Aρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Τα τέλη που έχουν καταβληθεί κατΆ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 36730/ Β.903/15.9.2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄/10.10.2006) υπουργικής απόφασης από την 1.1.2007 μέχρι και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συμψηφίζονται για το 2007 σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 6 του άρθρου 5 όπως τροποποιείται με την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης