Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/Α.Π. Ε99/31/14.11.2007 Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέμα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Διοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. .

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/Α.Π. Ε99/31/14.11.2007
Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέμα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Διοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. .


ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/Α.Π. Ε99/31/14.11.2007 Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέμα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέμα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
- Διοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. .

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/2007Α.Π.: Ε99/31/14-11-2007

Σχετικές Εγκύκλιες: 73/01, 86/01, 82/02, 40/03, 63/03, 26/05, 6/06, 99/07.
Σχετικά Γενικά Έγγραφα: Γ.Ε. Γ32/15/30-10-03, Γ.Ε. Γ99/3/14-1-04, Γ.Ε. Γ99/22/18-3-05 και Ε99/4/8-3-07, Ε99/19/18-6-07.

Με τις παραπάνω σχετικές Εγκύκλιες και Γενικά Έγγραφα έγινε πλήρης ενημέρωση, του τι είναι τα Κ.Ε.Π., ποια είναι η αποστολή τους, πως λειτουργούν και ποιες διοικητικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται μέσω αυτών.
Για την καλλίτερη πληροφόρηση και σωστή εφαρμογή των όσων ορίζονται με το θέμα αυτό, ανακεφαλαιώνουμε σε ενότητες τις βασικές οδηγίες και καταγράφουμε συγκεντρωτικά σε συνημμένη κατάσταση, όλες τις διοικητικές διαδικασίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
Θεσμικό πλαίσιο
Ν.3013/02 άρθρο 31 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-02)
Ν.3230/04 άρθρο 11 παρ.7 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-04)
Ν.3345/05 άρθρο 16 παρ. 1,2,3,4,5 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-05
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Με τις διατάξεις αυτές, ορίζεται το νομικό πλαίσιο της σύστασης, λειτουργίας και αποστολής των Κ.Ε.Π., καθώς και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω αυτών (των Κ.Ε.Π.).

Αποστολή των Κ.Ε.Π. είναι:
α)Η παροχή διοικητικών πληροφοριών.
β)Η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της
τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Αρμοδιότητες

Η ενημέρωση, πληροφόρηση των πολιτών για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων και για ότι αφορά στις σχέσεις τους, με την ευρεία έννοια «Δημόσια Διοίκηση»,πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. Τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων που έχει
καταρτίσει κεντρικά το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. – Γ.Γ.Δ.Δ. ή από άλλες τοπικές ή μη βάσεις δεδομένων και πηγές. Εκτός από τη γενική πληροφορία, τα Κ.Ε.Π. πρέπει να παρέχουν και κατά το δυνατόν εξατομικευμένη διοικητική πληροφόρηση ακόμη και για υποθέσεις και θέματα που δεν έχουν ακόμη επιληφθεί τα Κ.Ε.Π.
Στα πλαίσια διευκόλυνσης της επικοινωνίας των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση, οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. μπορούν να βοηθούν ή να συντάσσουν οι ίδιοι αιτήσεις των πολιτών προς υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ κ.λ.π. και να διευκολύνουν την επικοινωνία των πολιτών με τον ΑΣΕΠ.

Επίσης τα Κ.Ε.Π. παρέχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως:
Επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, Υπεύθυνων Δηλώσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε δημοσιεύματα του Εθνικού Τυπογραφείου (ΦΕΚ), βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κ.λ.π.

Επισημαίνουμε τέλος ότι η απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή του- που υποβάλλεται μέσω Κ.Ε.Π. – για την έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης από αυτή, δεν είναι σύννομη, ( εκτός αν προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.) αφού τα Κ.Ε.Π. έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας του αιτούντος.

Με το Ν.3230/04 άρθρο 11 παρ. 7 (προστίθεται εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) ορίζεται ρητά ότι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω Κ.Ε.Π., τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται, ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία.

Τέλος η πιο σύνθετη αρμοδιότητα των Κ.Ε.Π. είναι η μεσολάβησή τους για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων διοικητικών διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω
Διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
Οι διοικητικές διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν και από τα Κ.Ε.Π. ορίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Αφορούν υποθέσεις πολιτών από την υποβολή της αίτησής τους μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Με τις Κ.Υ.Α. καθορίζονται τα έντυπα (κοινά στη χρήση τόσο από τα Κ.Ε.Π. όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες) της κάθε διοικητικής διαδικασίας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τις διοικητικές διαδικασίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μπορούν να διεκπεραιωθούν και από τα Κ.Ε.Π. έχουν εκδοθεί, ήδη μέχρι τώρα έξι (6) Κ.Υ.Α. για τριάντα τρεις (33) διοικητικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, η μεσολάβηση των Κ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών πραγματοποιείται ως εξής:
Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των πολιτών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται με την αίτηση μετά από εξουσιοδότηση του πολίτη, αναζητούνται από το Κ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι από εκείνα που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες) και αφού γίνει ο έλεγχος, καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο.

Μετά διαβιβάζουν τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αίτησης από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή ή εφόσον το επιθυμεί από την υπηρεσία που το διεκπεραιώνει (ειδικά για τις αποφάσεις συνταξιοδότησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η απόφαση δεν αποστέλλεται στο Κ.Ε.Π., αλλά κοινοποιείται μόνο από τις υπηρεσίες μας στον πολίτη).

Πάντως οι υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Κ.Ε.Π. το οποίο τους διαβίβασε την υπόθεση, ότι έχει ολοκληρωθεί η διεκπεραίωσή της με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ώστε να μη θεωρείται από το Κ.Ε.Π. ότι η υπόθεση είναι σε εκκρεμότητα.

Σημειώνεται, ότι οι καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποξενώνονται από το αντικείμενό τους, όσον αφορά τις διαδικασίες, που έχει καθοριστεί, να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. Τα Κ.Ε.Π. έχουν μεσολαβητικό ρόλο διευκολύνοντας τους πολίτες στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, δικαιολογητικών αποστέλλοντας το φάκελο συμπληρωμένο στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία εξετάζει το αίτημα στην ουσία, ως μόνη αρμόδια να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη.

Επισημαίνουμε τέλος, ότι στα πλαίσια βελτίωσης της συνεργασίας των υπηρεσιών με τα Κ.Ε.Π. με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, κρίθηκε απαραίτητο να ορίζει κάθε υπηρεσία υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, αρμόδιο για την παραλαβή των αιτημάτων από τα Κ.Ε.Π.
Για τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρίθηκε σκόπιμο να ορίζεται για το θέμα αυτό υπάλληλος από το τμήμα ή γραφείο διοικητικού.

Επίσης οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα είτε για την υποβολή των αιτημάτων των πολιτών στα τμήματα ή γραφεία διοικητικού, είτε για ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων από τα λοιπά αρμόδια Τμήματα των μονάδων μας.

Επισήμανση
Ηλεκτρονικές εφαρμογές αποστολής –υποβολής αιτήσεων (φακέλων) από τα Κ.Ε.Π.
Τα Κ.Ε.Π. για την ταχεία και ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και για να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη τους προς τη δημόσια διοίκηση έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά τις υπηρεσίες τους, εισάγοντας νέες διαδικασίες, σχετικά με τη λήψη, διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών όπως:
Α)Αποστολή φακέλου – αίτησης πολίτη από τα Κ.Ε.Π. στην αρμόδια υπηρεσία με FAX (εφαρμογή e-kep).
Η δυνατότητα αυτή έχει αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα της χειροκίνητης αποστολής της αίτησης του πολίτη σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία, μέσω συσκευής FAX. Ο νέος αυτός τρόπος αφορά υποβολή αίτησης χωρίς απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εάν χρειάζονται δικαιολογητικά αυτά να μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι αφού η αίτηση καταχωρηθεί στο σύστημα e-kep (των Κ.Ε.Π.) μεταφέρεται ηλεκτρονικά ανυπόγραφα στο FAX της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διεκπεραίωση: Οι αιτήσεις των πολιτών μόλις εκτυπωθούν από το e-kep υπογράφονται από τους ενδιαφερόμενους και τηρούνται στο αρχείο των Κ.Ε.Π. διασφαλίζοντας έτσι τη βούληση των πολιτών.

Β) Υποβολή On line αιτήσεων πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου.
Επίσης στα πλαίσια διευκόλυνσης των πολιτών κατά την υποβολή αιτήσεων προς τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στο Κ.Ε.Π. υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στα Κ.Ε.Π., ON LINE, αιτήσεων πιστοποιημένων διαδικασιών τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και μέσω ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Έτσι ο πολίτης στην πρώτη περίπτωση υποβάλλει αίτηση μέσω τηλεφωνικού κέντρου (1564) χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ή αυτά που απαιτούνται για την έκδοση της διοικητικής πράξης, να μπορούν να αναζητηθούν είτε από τα Κ.Ε.Π. είτε αυτεπαγγέλτα από τους δημόσιους φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα να τα εκδώσουν. Όταν ο πολίτης προσέλθει στο Κ.Ε.Π. της επιλογής του, για να παραλάβει το πιστοποιητικό, που αναζήτησε τηλεφωνικά, προβλέπεται (βάσει παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004), να γίνεται ο έλεγχος ταυτοπροσωπείας του πολίτη, βάσει των στοιχείων της ταυτότητάς του.

Στη δεύτερη περίπτωση, όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, ο πολίτης εφοδιάζεται αρχικά με προσωπικό κωδικό αναγνώρισης ( όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) για να μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά την χωρίς απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτηση ή εάν αυτά χρειάζονται για τη διοικητική πράξη να τα αντλεί αυτεπάγγελτα η αρμόδια υπηρεσία.

Τέλος οι προαναφερόμενες εφαρμογές στην παρούσα φάση, δεν έχουν λειτουργικότητα στις μέχρι σήμερα πιστοποιημένες διαδικασίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διεκπεραιώνονται και από τα Κ.Ε.Π., δεδομένου ότι για τη διεκπεραίωσή τους απαιτούνται δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν υπαχθεί όλα στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους. Γι΄ αυτό το λόγο συνεχίζεται η χειροκίνητη αποστολή από τα Κ.Ε.Π. προς τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η γνωστοποίηση βέβαια γι΄ αυτές τις νέες διαδικασίες, εκτός από τη χρησιμότητά τους σε πιθανή μελλοντική εφαρμογή και στις πιστοποιημένες διαδικασίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. που εξυπηρετούν και τα Κ.Ε.Π., οπότε θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες, εξοικειώνει με τους νέους τρόπους δράσης της δημόσιας διοίκησης που θα ολοκληρωθούν με τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις, που απαιτούνται.
____________________________________________________________________

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης