Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 121/Αρ.Πρ. Γ99/53/16.11.07 Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 121/Αρ.Πρ. Γ99/53/16.11.07
Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 121/Αρ.Πρ. Γ99/53/16.11.07 Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 210-52.26.226
FAX : 210-52.22.994
E-mail : [email protected]
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/53
 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ. : 121
Π Ρ Ο Σ :
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

Θ Ε Μ Α : «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./22057/29.10.2007 (ΦΕΚ2155/Β΄/7.11.2007) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται οι ώρες εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,για γνώση και εφαρμογή.

Με την εγκύκλιο αυτή παύουν ταυτόχρονα να ισχύουν προηγούμενες οδηγίεςπου ρυθμίζουν με άλλο τρόπο τα θέματα εισόδου των πολιτών στις διοικητικέςυπηρεσίες του Ιδρύματος.

Συνημμένα : Φ. (2)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Γραμματειακής Υποστήριξης και ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διοικητικής Μέριμνας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2155
7 Νοεμβρίου 2007  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. .............. 1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./22057 (1)
Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 1157/1981 “Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης” (ΦΕΚ 126/Α΄).

2. Της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α) Τροποποιήσεως του ν. 1388/1983. «΄Ιδρυση Ε.Κ.Δ.Δ., ΄Ιδρυση Ε.Σ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
3. Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

4. Του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» και του π.δ. 205/2007
(ΦΕΚ 231/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων», με το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

5. Του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

6. Της υπΆ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΦΕΚ 1950/Β/3.10.2007) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
7. Της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27.6.2006) υπουργικής απόφασης «Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Τα έγγραφα: α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αριθ. πρωτ.: Φ 80000/22005/143
7/15.2.2007 με το οποίο γίνεται αποδεκτή η πρόταση της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. β) το έγγραφο αριθ. πρωτ.:
Ρ60/18/15.9.2006 του Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με το οποίο ζητείται η έκδοση υπουργικής απόφασης για την
καθιέρωση ειδικού ωραρίου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

γ) το έγγραφο του Συλλόγου εργαζομένων αριθ. πρωτ.: 371/23.4.2007 στο οποίο διατυπώνονται απόψεις υπέρ
της ειδικής ρύθμισης του ωραρίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως εξής:

(1) Υπηρεσία Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης: Από 7.30 έως 15.00
(2) Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ:Από 12.00 έως 14.00

Β'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ΠΕΡ/ΚΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ−
ΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ).

(1) Γραφεία Γενικού Πρωτοκόλλου: Από 7.30 έως 15.00
(2) Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Καθημερινά από 8.00 έως 13.00
(3) Υπηρεσίες Απονομών Συντάξεων:
(3.1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (οδός Νικηφόρου 14), ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

Γραφεία Πρωτοκόλλου:
− Κοινό: Καθημερινά από 8.00 έως 13.00
− Δικηγόροι: Καθημερινά από 8.00 έως 13.00
(3.2) ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κοινό: Καθημερινά από 10.00 έως 13.00
Δικηγόροι: Καθημερινά από 8.00 έως 13.00

Οι Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων για τις περιπτώσεις (3.1) και (3.2) πρέπει να ακολουθούν το ανωτέρω
ωράριο συναλλαγής στις περιπτώσεις που συλλειτουργούν στον ίδιο χώρο με τις Υπηρεσίες Απονομών Συ−
ντάξεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης