ΠΟΛ.1137/15.11.2007

Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

15 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
ΤΜΗΜΑ: Α'
3. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α


ΘΕΜΑ: «Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 2 και 3), 13 (παρ. 1, 2 και 4) και 20 (παρ. 1 και 3) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.-Φ.Ε.Κ A/84 /26-5-1992), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε' και γστ΄ της περίπτωσης γ΄ και την περίπτωση ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992(Κ.Β.Σ.-ΦΕΚ Α/84/26-5-1992),όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α( ν. 2859/2000 -Φ.Ε.Κ. 248 ΑΆ), όπως ισχύουν.

4. Την 42362/Υ252/3.10.2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Το γεγονός: α) ότι τα βιβλία και τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. τηρούνται για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, β) ότι η καταχώριση σΆ αυτά του εσόδου στο σκέλος των εσόδων και του εξόδου στο σκέλος των εξόδων ή η καταχώρηση της θετικής διαφοράς αυτών στο σκέλος των εσόδων δεν διαφοροποιεί το οικονομικό αποτέλεσμα και γ) ότι οι συμβολαιογράφοι απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από τους συμβολαιογράφους ή στα συμβόλαια, όταν δεν εκδίδονται Α.Π.Υ. βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., αναγράφονται διακεκριμένα τα συνολικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα που εισπράττουν, τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. και το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ των πιο πάνω ταμείων, το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου.

Στο τηρούμενο από τους συμβολαιογράφους βιβλίο εσόδων - εξόδων και ειδικότερα στο σκέλος των εσόδων, καταχωρείται μόνο το κατά τα παραπάνω «καθαρό» ποσό, όπως αυτό αναγράφεται στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται.

Στα τηρούμενα από τον πελάτη - επιτηδευματία βιβλία καταχωρείται ως δαπάνη το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο επιτηδευματίας όπως αναγράφεται στις Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται («καθαρό» ποσό και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ.).

2. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι συμβολαιογράφοι και προμηθευτών που υποβάλλουν οι υπόχρεοι πελάτες τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. καταχωρείται ως έσοδο και δαπάνη αντιστοίχως το πιο πάνω «καθαρό» ποσό.

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 1-1-2007.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣTaxheaven.gr