Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 33/11.5.2001 Επιλογή φορέα – Νέοι ασφαλισμένοι

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 33/11.5.2001
Επιλογή φορέα – Νέοι ασφαλισμένοι


ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 33/11.5.2001 Επιλογή φορέα – Νέοι ασφαλισμένοι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 33/11.5.2001  Επιλογή φορέα – Νέοι ασφαλισμένοι


Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την επιλογή ασφαλιστικού φορέα, που υποβάλλονται τόσο από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, όσο και από τους ασφαλισμένους και προκειμένου να δίνονται σωστές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους, αλλά και να εφαρμόζονται σωστά όσα και στις υπΆ αριθ. 46/1992, 33/1995, 46/1995, 27/1997, 19/1998 και 16/1999 εγκυκλίους αναφέρονται για το θέμα αυτό από τις υπηρεσίες, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα.Γενικά

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2084/1992, οι νέοι ασφαλισμένοι, εκείνοι δηλαδή που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία (στην αγορά εργασίας) για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά και δεν έχει προϋπάρξει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, θα υπάγονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, σε ένα φορέα ασθένειας και σε ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.

Εάν συντρέχουν προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από έναν φορείς, λόγω παράλληλης απασχόλησης, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο στον ένα φορέα τον οποίο θα επιλέγουν με σχετική δήλωσή τους εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης.

Εφόσον όμως το επιθυμούν, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις του φορέα (εγκύκλιος 40/1998).Υπενθυμίζεται ότι:

Αρχικά, με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2335/1995, για την επιλογή φορέα δόθηκε τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης από την ημερομηνία που δημιουργείται η ασφάλιση στο δεύτερο φορέα.

Στη συνέχεια, με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.2556/1997 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2335/1995 και ορίστηκε – από την ισχύ του νόμου (24.12.1997) – ως προθεσμία για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα το εξάμηνο, ώστε να υπάρχει επάρκεια χρόνου για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την άσκηση του δικαιώματός τους.Μεταβατικό στάδιο

Ειδικά για τα πρόσωπα τα οποία μέχρι 23.12.1997 είχαν χάσει ή δεν άσκησαν το δικαίωμα επιλογής, δόθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2556/1997 νέα εξάμηνη προθεσμία, η οποία άρχιζε από τις 24.12.1997 και έληγε στις 24.6.1998, για να υποβάλουν σχετική δήλωση επιλογής.

Στις περιπτώσεις που ο φορέας επιλογής δεν ήταν το ΤΕΒΕ, οι καταβληθείσες εισφορές μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής δεν επιστρέφονται και ο αντίστοιχος χρόνος είναι ισχυρός χρόνος ασφάλισης.

Εάν όμως είχαν καταλογισθεί από το ΤΕΒΕ εισφορές με πράξεις επιβολής χωρίς να εισπραχθούν, οι πράξεις αυτές πρέπει να ακυρωθούν.

Εάν δεν είχε υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός του εξαμήνου και το ΤΕΒΕ ήταν πρώτος φορέας ασφάλισης, παραμένει υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ταμείου και διαγράφεται από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Αντίθετα, αν το ΤΕΒΕ είναι δεύτερος ασφαλιστικός φορέας και έχει παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία, υποβάλλει δε αίτημα εξαίρεσης μετά τις 24.6.1998, τότε τυχόν καταβληθείσες εισφορές μετά την 1.7.1998 επιστρέφονται.Ανάληψη δεύτερης δραστηριότητας μετά το Ν.2556/1997

Από της ισχύος του Ν.2556/1997 και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα επιλογής, θα πρέπει να το ασκήσει εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη της δεύτερης δραστηριότητας.

Αν μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής από τον ασφαλισμένο, τότε καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο που υπάγεται η πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία.

Στην περίπτωση αυτή, εάν το ΤΕΒΕ είναι δεύτερος φορέας, υποχρεούται στη διαγραφή του ασφαλισμένου από το ταμείο λόγω κακής υπαγωγής και επιστρέφονται τυχόν καταβληθείσες εισφορές, εφόσον υποβληθεί και σχετική βεβαίωση από τον άλλο φορέα.Επιλογή φορέα για δραστηριότητες υπαγόμενες στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) – ΙΚΑ

Παρατηρείται συχνά μεγάλος προβληματισμός από τις υπηρεσίες του ταμείου, όταν νέοι ασφαλισμένοι υποβάλλουν δήλωση επιλογής φορέα για δραστηριότητες υπαγόμενες στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) και στο ΙΚΑ.

Και αυτό γιατί στο ΙΚΑ δεν είναι πάντα συνεχής η ασφάλιση και πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε φορά που δημιουργείται ασφάλιση σε δεύτερο φορέα (π.χ. ΙΚΑ), έχει ο ασφαλισμένος το δικαίωμα επιλογής φορέα εντός εξαμήνου.

Συνεπώς θα ερευνάται κάθε φορά εάν η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι συνεχής ή διακοπτόμενη και θα ζητείται η σχετική βεβαίωση του άλλου φορέα, από την οποία θα φαίνεται ότι πρόκειται για νεοεισερχόμενο στην ασφάλιση από 1.1.1993 και θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης, καθώς και το ότι συνεχίζει να είναι ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της ανωτέρω βεβαίωσης ΙΚΑ ως προς τα χρονικά διαστήματα, θα ζητούνται βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη για τη συνέχιση της δραστηριότητας από τον ίδιο τον ασφαλισμένο.Παράδειγμα

α) Ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από το Φεβρουάριο του 1998, αναλαμβάνει δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΙΚΑ από 1.3.1999 και δεν υπέβαλε δήλωση επιλογής εντός εξαμήνου (δηλαδή μέχρι 30.8.1999).

Στην περίπτωση αυτή παραμένει στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) ως πρώτου φορέα ασφάλισης.

β) Ο ίδιος ασφαλισμένος σταμάτησε την προηγούμενη δραστηριότητα που υπαγόταν στο ΙΚΑ στις 5.12.1999, αλλά στις 7.5.2000 ανέλαβε πάλι εργασία που υπάγεται στο ΙΚΑ.

Στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα εντός εξαμήνου, δηλαδή από 7.5.2000 μέχρι 7.11.2000, να υποβάλει δήλωση επιλογής φορέα.

Εάν επιλέξει την ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), εξαιρείται της ασφάλισης του ΙΚΑ και συνεχίζει κανονικά την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).

Εάν επιλέξει την ασφάλιση του ΙΚΑ, εξαιρείται της ασφάλισης του ΤΕΒΕ από 7.5.2000 και επιστρέφονται τυχόν καταβληθείσες εισφορές από το Μάιο του 2000 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξαίρεση διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται παράλληλα οι δύο δραστηριότητες και σταματά όταν παύσει η δραστηριότητα για την οποία ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ, οπότε επιστρέφει στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ.

Κάθε φορά που θα δημιουργούνται προϋποθέσεις δεύτερης ασφάλισης, θα έχει ο ασφαλισμένος τη δυνατότητα για επιλογή φορέα εντός εξαμήνου, η οποία εάν παρέλθει άπρακτη θα υποχρεούται στην παραμονή της υποχρεωτικής ασφάλισης του πρώτου φορέα που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το ΤΕΒΕ.Εξαιρούνται της δυνατότητας επιλογής ασφαλισμένοι:

1. Στο ΝΑΤ, ως υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Στο ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και στο Ταμείο Νομικών, όπου η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και δεν παρέχεται δικαίωμα επιλογής (εγκύκλιοι 46/1995 και 16/1999).

3. Στο ΟΓΑ (άρθρο 43 του Ν.2084/1992).

Της παρούσας εγκυκλίου να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης