Αρ. Πρ 1106809//07.11.2007

Οδηγίες για την αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.Σχόλια:


7 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ: 1106809/216/0013
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
- Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.


Σε συνέχεια των 1075871/265/0013/ΠΟΛ.1112/4.8.2005, 1025746/493/Α0012 ΠΟΛ.1042/9.3.2006, και 1021183/378/Α0012/ΠΟΛ.1039/28.2.2007 εγκυκλίων αναφορικά με την αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποστολή των δηλώσεων στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:


Μετά την τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100, θα αναγράφεται η ένδειξη της ομάδας που αφορά το δέμα ως ακολούθως:

1η Ομάδα: Αρχικές δηλώσεις έτους 2005
 
2η Ομάδα: Τροποποιητικές - Συμπληρωματικές - Ανακλητικές δηλώσεις έτους 2005
 
3η Ομάδα: Αρχικές δηλώσεις έτους 2006
 
4η Ομάδα: Τροποποιητικές - Συμπληρωματικές - Ανακλητικές δηλώσεις έτους 2006
 
5η Ομάδα: Αρχικές δηλώσεις έτους 2007
 
6η Ομάδα: Τροποποιητικές - Συμπληρωματικές - Ανακλητικές δηλώσεις έτους 2007
 


Στη συνέχεια οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.

Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ., ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1075, 10110 ΑΘΗΝΑ,

β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1 - Τ.Κ.18346 Μοσχάτο,

και η ένδειξη "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:


α) Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ., 32η Διεύθυνση ΤΜΗΜΑ Β΄ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

Η πρώτη αποστολή θα γίνει άμεσα με την παραλαβή του παρόντος

Η αποστολή των δηλώσεων θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2007

β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, στη Γ.Γ.Π.Σ., 32η Δ/νση ΤΜΗΜΑ Β΄, μέσα στις προθεσμίες που τέθηκαν πιο πάνω.

Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ.ΤΑ., θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, κοινοποιώντας το παράλληλα μέσω τηλεομοιοτυπίας και στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.

Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Π.Σ. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Οι επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν την συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές αρχές που εποπτεύουν.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας
 


Taxheaven.gr