Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1154/10.6.1994 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που επιστρέφεται σε ασφαλισμένους Ταμείων Πρόνοιας, οι οποίοι δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα, δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν φορολογείται


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1154/10.6.1994
Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που επιστρέφεται σε ασφαλισμένους Ταμείων Πρόνοιας, οι οποίοι δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα, δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν φορολογείται


Αθήνα 10 Ιουνίου 1994
Αρ. Πρ. 1053011/858/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 13. 6. 94/Ε Μ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1154

ΘΕΜΑ : Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που επιστρέφεται σε ασφαλισμένους Ταμείων Πρόνοιας, οι οποίοι δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα, δεν αποτελεί εισόδημα απο μισθωτές υπηρεσίες και δεν φορολογείται.

1053011/858/Α0012/ΠΟΛ.1154/10.6.1994

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τη 217/1994 γνωμοδότηση έκανε δεκτό ότι, το ποσό που επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2084/1992, στον μη δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα, από εισφορές του προς φορείς ασφαλίσεως προνοίας, δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς δεν φορολογείται. Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Ερώτημα: 1060812/783/Α0012/1993 ΓΔΦ και ΔΠ, Τμ. Α'
Ερωτάται: Εάν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα τα επιστρεφόμενα ποσά ασφαλιστικών εισφορών σε φορείς ασφάλισης πρόνοιας, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 2084/1992.Επί του ερωτήματος τούτου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε, ως ακολούθως:

Ι. Δια του άρθρου 40 παρ. 1 και 3γ ν.δ. 3323/55 (άρθρο 37 παρ. 1 και 4γ ΠΔ 129/1989) ορίζεται ότι "εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους και ότι δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο "η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα Ταμεία Πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν.4153/1961 (ΦΕΚ Α' 45) α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ Α' 186), ν.103/1975 (ΦΕΚ Α' 167) και ν.303/1976".

Εξάλλου, δια του άρθρου 56 του νόμου 2084/1992 "Αναμόρφωση της Κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις" και υπό τον ειδικότερο τίτλο "προϋποθέσεις χορηγήσεως εφάπαξ βοηθήματος" ορίζονται τα ακόλουθα:

"1. Στον ασφαλισμένο σε κάθε φορέα ασφάλιης πρόνοιας απονέμεται εφάπαξ βοήθημα, εφόσον έτυχε κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του οικείου Ταμείου. Εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους κατά τις διατάξεις κάθε φορέα ασφάλισης πρόνοιας δικαιούχους θανόντος ασφαλισμένου, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω θανάτου που ισχύουν στο φορέα κύριας ασφάλισης.

Εφόσον οι ασφαλισμένοι φορέων ασφάλισης πρόνοιας υπάγονται σε επικουρικούς φορείς οι οποίοι χορηγούν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας ασφάλισης, για την απονομή εφάπαξ βοηθήματος ισχύουν οι προϋποθέσεις των φορέων αυτών. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 5 του άρθρου 9 του Νόμου 1976/91 εξακολουθούν να ισχύουν. Υφιστάμενες ευνοϊκότερες διατάξεις φορέων ασφάλισης πρόνοιας προσαρμόζονται κατά τα ανωτέρω μέχρι 31.12.1997.

2. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος επιστρέφονται οι εισφορές ασφαλισμένου που έχουν καταβληθεί σε φορείς ασφάλισης πρόνοιας, εντόκως, με επιτόκιο το εκάστοτε χορηγούμενο για τις καταθέσεις των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην τράπεζα της Ελλάδος".

Εκ των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι αποτελεί φορολογητέο εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών κάθε παροχή προς τον μισθωτό ή συνταξιούχο, καταβαλλομένη προς αυτόν δια παρούσα ή προηγουμένη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία ως και ότι η παροχή αυτή δια να αποτελεί τοιούτο εισόδημα, πρέπει να αποκτάται από τον
μισθωτό ως αντάλλαγμα των υπ' αυτού παρεχομένων ή παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Εξάλλου, ως δίδεται δια του ερωτήματος, τα καταβληθέντα προς φορείς ασφαλίσεως προνοίας ποσά υπό του μισθωτού προορισμένα δια την προς αυτόν εφάπαξ παροχή βοηθήματος, κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, έχουν εκπεσθεί από το φορολογητέο εισόδημα του ασφαλισμένου, όταν του καταβάλλετο ο μισθός, κατά τας
εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

Από της αποδόσεως των ποσών αυτών προς τους φορείς ασφαλίσεως, επληρώθη ο νόμιμος όρος εκπτώσεως των από το φορολογητέο εισόδημα, και έπαυσαν ταύτα έκτοτε να έχουν πλέον χαρακτήρα εισοδήματος, μη δυνάμενα να τον ανακτήσουν, δι' οιονδήποτε λόγο, ελλείψει ειδικής περί τούτου διατάξεως νόμου.

Ούτω, το, κατά τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 2 του νόμου 2084/1992, ποσό εξ εισφορών του προς φορείς ασφάλισης προνοίας, το επιστρεφόμενο προς τον μη δικαιούμενον εφάπαξ παροχής ασφαλισμένον, διότι δεν πληροί τας προς τούτο προϋποθέσεις, αποδίδεται ως αχρεωστήτως υπ' αυτού καταβληθέν και υπό του ταμείου παρακρατούμενο, ήτοι δι' αιτίαν μη επακολουθήσασα, δι' ον, ακριβώς, λόγον και ορίζεται ότι καταβάλλεται εντόκως προς το μνησθέν επιτόκιο. Ητοι αποδίδεται το βασικό ποσό των εισφορών και παν ό,τι το ταμείο ασφαλίσεως προσεπορίσθη εκ τούτου, έχον εις χείρας του τούτο, κατά τον μέχρι της αποδόσεως χρόνον. Η αιτία δε, ως άνω, και ο τρόπος της καταβολής του ποσού αυτού (εντόκως), δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμόν του ως φορολογητέου εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών του ασφαλισμένου.

ΙΙ. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω η απάντησις εις το ερώτημα είναι ότι το, κατ' άρθρο 56 παρ. 2 του Ν.2084/1992, επιστρεφόμενο εις τον μη δικαιούμενο εφάπαξ βοηθήματος ποσό εξ εισφορών του προς φορείς ασφαλίσεως προνοίας, δεν αποτελείεισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών και συνεπώς δεν φορολογείται.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης