Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 118/2007 Ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της PROTON BANK A.E., από 1/9/2007 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές και εξαίρεσή του από την ασφάλιση στους αντίστοιχους κλάδους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 118/2007
Ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της PROTON BANK A.E., από 1/9/2007 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές και εξαίρεσή του από την ασφάλιση στους αντίστοιχους κλάδους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 118/2007 Ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της PROTON BANK A.E.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της PROTON BANK A.E., από 1/9/2007 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές και εξαίρεσή του από την ασφάλιση στους αντίστοιχους κλάδους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 118/2007

Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. 171/07 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 211/τ.Α΄/31-8-07) και σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό της PROTON BANK A.E. από 1/9/2007 εξαιρείται από τους κλάδους Παροχών Ασθενείας σε είδος και σε χρήμα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό εισφοράς 7,65%) και υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου Ασθενείας Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές.

Κατόπιν αυτών, το προσωπικό της PROTON BANK A.E. θα συνεχίσει να ασφαλίζεται από 1/9/07 στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και στους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, η χορήγηση των παροχών από το Ίδρυμα στα παραπάνω πρόσωπα θα ισχύσει μέχρι 30/11/07, δηλαδή μετά την πάροδο τριμήνου από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του νέου Ταμείου.
Συνεπώς τα παραπάνω πρόσωπα από 1/12/07 παύουν να έχουν παροχές σε είδος και σε χρήμα από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Στο εξής θα ακυρώσετε το βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα χορηγείτε βεβαίωση για τη λήξη της ασφ/κής προστασίας από το Ίδρυμα.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμερικαν Εξπρές του προσωπικού της PROTON ΒΑΝΚ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 271/1976 (Α'48).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του π.δ/τος 231/1986 (Α' 97).
3.Τις διατάζεις του άρθρου 15 παρ. 5 εδ. Α' του π.δ/τος 213/1992 (Α 102).

4.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τoς 63/2005' (Α' 98).

5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του π.δ/τος αυτού δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπoλογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό ταυ Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής - Αμερικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π. Πίστεως - Γενικής -Αμέρικαν Εξπρές ).

6.Τη γνώμη του Δ.Σ. Τ.Α.Α.Π Πίστεως-Γενικής-Αμέρικαν Εξπρές, που λήφθηκε κατά την υπ' αριθμ. 99/4.102006 συνεδρίασή του. 7.Tη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 3η/22.2.2007 συνεδρίασή του.

8.Την από τον Απρίλιο του 2007 εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη.

9.Την υπ' αριθμ. Δ144/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμερικαν Εξπρές, υπάγονται:
α) Το προσωπικό της PROTON BANK A.E.
β) Οι υπάλληλοι της ίδιας Τράπεζας που συνταξιοδοτούνται από τo IKA-ETAM.
γ) Τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β'.

Αρθρο 2

Η ασφάλιση των προσώπων του προηγουμένου άρθρου αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε χορήγηση των παροχών αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, οπότε και παύει η χορήγηση σε αυτά οποιασδήποτε παροχής από τον κλάδο ασθένειας του 1ΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης