Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2599/02.11.2007 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2599/02.11.2007
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2599/02.11.2007 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2599/2.11.2007

Θέμα :Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,

γ) τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) την ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει σχετικά με την παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, με την οποία καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ, ανά πελάτη, το ανώτατο όριο παροχής πιστώσεων από μέλη του Χ.Α. και πιστωτικά ιδρύματα, μη μέλη του Χ.Α., για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών,

ε) το 826/17.5.2006 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο έχει διευκρινιστεί ότι οι χρηματοδοτήσεις για αγορά ομολόγων, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Πράξης, όπως και οι περιπτώσεις χρηματοδότησης αγοράς μετοχών που υπάγονται στην ΠΔ/ΤΕ 2459/17.3.2000, όπως ισχύει, και έχουν εξαιρεθεί ρητά με βάση το υπό στοιχείο (β) της παρ. 2 του κεφ. Α της πιο πάνω Πράξης,

στ) την υπ΄ αριθμ. 5/436/26.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία διατυπώνει τη γνώμη του για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από μέλη του Χ.Α., ανά πελάτη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο υπό στοιχείο (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2843/2000 σχετική εξουσιοδότηση,

ζ) τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,

η) τη σκοπιμότητα σταδιακής απελευθέρωσης του ως άνω πλαισίου ενόψει των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά μετά από την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, με τους νόμους 3601/2007 και 3606/2007, αντίστοιχα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής:

Τροποποιούνται οι διατάξεις του στοιχείου (α) της παρ. 1 του κεφ. Α της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύουν και καταργείται το ανώτατο όριο παροχής πιστώσεων, ανά πελάτη, από μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), καθώς και από πιστωτικά ιδρύματα, μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τη διενέργεια συναλλαγών στο Χ.Α., σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες.

Με την Πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης