Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π.Π.Δ Αρ. Πρ. 5466/25.07.2007 Παραβίαση άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 όταν κατά την τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών δεν εξασφαλίζεται η προηγούμενη, ρητή συγκατάθεση των καλούμενων συνδρομητών

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Α.Π.Π.Δ Αρ. Πρ. 5466/25.07.2007
Παραβίαση άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 όταν κατά την τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών δεν εξασφαλίζεται η προηγούμενη, ρητή συγκατάθεση των καλούμενων συνδρομητών


Α.Π.Π.Δ Αρ. Πρ. 5466/25.07.2007 Παραβίαση άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 όταν κατά την τηλεφωνική προώθησ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 25 - 7 -2007
Αριθ. Πρωτ.: 5466

Παραβίαση άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 όταν κατά την τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών δεν εξασφαλίζεται η προηγούμενη, ρητή συγκατάθεση των καλούμενων συνδρομητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 57 / 2007

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 31-05-07 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δ. Γουργουράκη, Πρόεδρο, και τους Ν. Φραγκάκη, Λ. Κοτσαλή, και Α. Παπανεοφύτου, τακτικά μέλη, και τα αναπληρωματικά μέλη Γ. Πάντζιου, Α. Πράσσο και Π. Φουντεδάκη, σε αντικατάσταση των τακτικών Α. Πομπόρτση, Σ. Σαρηβαλάση και Φ. Δωρή αντίστοιχα, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομίμως–εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση του θέματος παρέστησαν οι εισηγητές Ε. Μαρτσούκου και Γ. Ρουσόπουλος, υπάλληλοι του τμήματος ελεγκτών, οι οποίοι μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη της απόφασης αποχώρησαν καθώς και η Γ. Παλαιολόγου ως γραμματέας, υπάλληλος του Διοικητικού–Οικονομικού Τμήματος, μετά από εντολή του Προέδρου.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
Η X υπέβαλε στην Αρχή την υπΆ αρ. πρωτ. … καταγγελία σύμφωνα με την οποία την 29η Νοεμβρίου 2006 ενοχλήθηκε στο τηλέφωνό της από διαφημιστή της εταιρείας Εταιρίας ...... (εφεξής Εταιρίας), ο οποίος μάλιστα, όταν η καταγγέλουσα τον ενημέρωσε ότι της είχε τηλεφωνήσει και την προηγούμενη ημέρα προσθέτοντας ότι δεν ενδιαφέρεται και ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Αρχή απάντησε «κάντε μου μήνυση, δεν υπάρχει πρόβλημα».

Η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι δεν είχε δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή της για να δέχεται τηλεφωνήματα με σκοπό εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και επιπροσθέτως ότι έχει εγγραφεί από το 2003 στο μητρώο του άρθρου 13 του ν. 2472/1997, προκειμένου να μην περιλαμβάνεται σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.
Η Αρχή με το υπΆ αρ. πρωτ. … έγγραφο κάλεσε την εταιρεία Εταιρίας να απαντήσει επί της καταγγελίας και ταυτόχρονα να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο είχε λάβει τη συγκατάθεση της καταγγέλλουσας γνωστοποιώντας στην Αρχή:

α) ποια διαδικασία ακολουθεί για την απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και
β) με ποιον τρόπο εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των συνδρομητών των αυτών των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Η εταιρεία στο υπΆ αρ. πρωτ. … έγγραφό της απάντησε ότι από το τηλεφωνικό της κέντρο δεν έχει καταγραφεί καμία εξερχόμενη κλήση προς την καταγγέλλουσα ούτε τηρεί στο αρχείο της προσωπικά δεδομένα της τελευταίας. Ισχυρίστηκε, ότι οι έρευνές της σχετικά με το πρόσωπο που πραγματοποίησε την εν λόγω κλήση απέβησαν άκαρπες και περιέγραψε δύο πιθανά ενδεχόμενα: α) η κλήση να πραγματοποιήθηκε από κακόβουλο τρίτο πρόσωπο με σκοπό να βλάψει την εταιρεία ή β) η κλήση να πραγματοποιήθηκε από κάποιον από τους ειδικούς εμπορικούς συνεργάτες με τους οποίους η εταιρεία έχει συμβληθεί.

Ως προς το δεύτερο ενδεχόμενο, η εταιρεία ανέφερε τα εξής: στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, συνάπτει κατά καιρούς συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα που τους ονομάζει “ειδικούς εμπορικούς συνεργάτες” προκειμένου τα τελευταία να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Οι ειδικοί εμπορικοί συνεργάτες είναι σύμφωνα με την ίδια τη Εταιρίας «ανεξάρτητα προς την εταιρεία μας πρόσωπα, τα οποία παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες και δεν συνδέονται με την εταιρεία με κανένα άλλο δεσμό». Κατά δήλωση πάλι της Εταιρίας δεν διαβιβάζει στους συνεργάτες της καμία πληροφορία από το αρχείο προσωπικών δεδομένων που η ίδια τηρεί..

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι οι εμπορικοί της αντιπρόσωποι δεν αποτελούν “εκτελούντες την επεξεργασία” προσωπικών δεδομένων κατΆ εντολή και για λογαριασμό της υπό την έννοια του άρθρου 2 εδ. η΄ του ν. 2472/1997. Επεσήμανε μάλιστα ότι αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει πάντα στις συμβάσεις με τους εμπορικούς της συνεργάτες ειδικό όρο σύμφωνα με τον οποίο η εκ μέρους των συνεργατών της παραβίαση των διατάξεων του ν. 2472/1997 κατά την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της αποτελεί σπουδαίο λόγο που της επιτρέπει να καταγγείλει αζημίως την μεταξύ τους σύμβαση. Γενικότερα στις συμβάσεις με τους ειδικούς εμπορικούς συνεργάτες περιλαμβάνει όρους για την υποχρέωση συμμόρφωσης των τελευταίων τόσο με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006 όσο και με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997.

Επιπλέον η εταιρεία δήλωσε ότι η ίδια δεν δραστηριοποιείται στην απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας αλλά διατηρεί επικοινωνία με τους συνδρομητές της σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006.
Στη συνέχεια η Αρχή με το υπΆ αρ. πρωτ. … έγγραφο ζήτησε: α) κατάλογο των εμπορικών συνεργατών με τους οποίους η Εταιρίας συνήψε συμβάσεις ειδικής εμπορικής συνεργασίας με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ το διάστημα από 1-6-2006 έως και 31-11-2006 και β) αντίγραφα των συμβάσεων που υπέγραψε με τις ανωτέρω εταιρείες.
Η εταιρεία απάντησε με το υπΆ αρ. πρωτ. … έγγραφό της και προσκόμισε στην Αρχή κατάλογο έξι διαφορετικών εμπορικών συνεργατών της και αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων.
Οι προδιαληφθείσες έξι συμβάσεις ακολουθούν το ίδιο πρότυπο σύμβασης «εμπορικής συνεργασίας» με ελάχιστες διαφορές και τροποποιήσεις ανάλογα με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 2 εδ. ζ΄ του Ν. 2472/1997 ορίζει:
«“Υπεύθυνος επεξεργασίας” (είναι) οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.»

Το άρθρο 2 εδ. η' του ν. 2472/1997 ορίζει:
«“Εκτελών την επεξεργασία” (είναι) οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.»

Το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζει ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδομένα που τον αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.»

Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 3471/2006 ορίζει:
«”Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών” (είναι) οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσίες της Kοινωνίας της Πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄), και που δεν αφορούν, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»

Το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 ορίζει ότι: «Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.»

Το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006 ορίζει ότι: «Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.»

Από τη μελέτη του του φακέλου της υπόθεσης προέκυψαν τα ακόλουθα:
Η Εταιρίας συνάπτει με τους «ειδικούς εμπορικούς συνεργάτες» της συμβάσεις παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και τηλεφωνικών υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων από απόσταση επΆ ονόματι και για λογαριασμό της.

Ειδικότερα οι εμπορικοί συνεργάτες παρέχουν στη Εταιρίας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) Χρήση και παραμετροποίηση των συστημάτων Call-Center για λογαριασμό της Εταιρίας,
β) Μηχανογραφική εφαρμογή για την καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών για τη σύναξη συμβάσεων από απόσταση για λογαριασμό της Εταιρίας, γ) Πραγματοποίηση εξερχομένων κλήσεων προς υποψηφίους πελάτες της Εταιρίας για ενημέρωσή τους αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα πακέτα σταθερής τηλεφωνίας δ) Σύναψη συμβάσεων μέσω ηχογραφημένων κλήσεων και παράδοση των αρχείων αυτών στη Εταιρίας ανά εβδομάδα,
ε) Παράδοση στη Εταιρίας εβδομαδιαίων αρχείων σε υπολογιστικό φύλλο excel με όλα τα αποτελέσματα της επικοινωνίας. Οι εγγραφές στο αρχείο αυτό διακρίνονται σε: Συνδρομητής - Τέλος ορίου προσπαθειών – Αρνητικός – Εκκρεμότητα. Υπάρχει επίσης ένας μετρητής επιτυχημένων προσεγγίσεων ενώ ορίζεται μέγιστος αριθμός επανάκλησης στις τρεις (3) φορές ανά πελάτη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα κάθε κλήσης.

Επιπρόσθετα η Εταιρίας καθορίζει τις προδιαγραφές για τη δομή της βάσης δεδομένων που θα δημιουργηθεί ανά συνεργάτη και την οποία ο τελευταίος έχει υποχρέωση να της παραδώσει , ιδίως δε καθορίζει σαφώς ποιά στοιχεία αναζητούνται και καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τους πιθανούς πελάτες.

Από τους προδιαληφθέντες όρους μεταξύ Εταιρίας και εμπορικών της συνεργατών προκύπτει ότι η Εταιρίας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας κατΆ άρθρο 2 εδ. ζ΄ του ν. 2472/1997 γιατί καθορίζει τόσο τον σκοπό όσο και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ενώ και η ίδια τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων αφού κάθε εβδομάδα της αποστέλλονται από τους συνεργάτες της τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα αποτελέσματα της επικοινωνίας. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους οι «ειδικοί εμπορικοί συνεργάτες» συνιστούν εκτελούντες την επεξεργασία κατΆ άρθρο 2 εδ. η΄του ν. 2472/1997.
Στα παραρτήματα των συμβάσεων αναφέρονται οι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πελατών. Αναλυτικότερα:

«α) Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.
β) Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή η χρησιμοποίηση τεχνικών επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης σύμβασης όπως τηλεφώνου αυτόματης κλήσης, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.
γ) Ο Ειδικός Εμπορικός συνεργάτης οφείλει να τηρεί κατά τη συλλογή, καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων υποψηφίων συνδρομητών της Εταιρείας τις διατάξεις του ν. 2472/1997 ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων προσωπικών δεδομένων και τις πηγές άντλησης των δεδομένων αυτών. Ο Ειδικός Εμπορικός Συνεργάτης οφείλει να μεριμνά για τη διενέργεια κλήσεων μόνο προς φυσικά πρόσωπα, τα προσωπικά δεδομένα και τηλέφωνα των οποίων διαθέτει από δημόσια προσβάσιμες πηγές (κατάλογος ΟΤΕ), κατέχει νόμιμα και διαθέτει για τους σκοπούς της παρούσης
δ) Ο Ειδικός Εμπορικός Συνεργάτης οφείλει να λαμβάνει γνώση του Μητρώου του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαδικασία που ακολουθείται για την μέσω τηλεφωνικών κλήσεων εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών συνίσταται στα ακόλουθα: η Εταιρίας συνάπτει σύμβαση με ένα εμπορικό συνεργάτη ο οποίος μπορεί να συλλέγει τηλεφωνικούς αριθμούς από δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. κατάλογος ΟΤΕ). Ο εμπορικός συνεργάτης συμβουλεύεται το μητρώο του άρθρου 13 που τηρεί η Αρχή και πιθανολογείται ότι αφαιρεί όσα τηλέφωνα περιλαμβάνονται στη λίστα από το αρχείο της πελάτιδος Εταιρίας. Κατόπιν ο εμπορικός συνεργάτης πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις προς μη εγγεγραμμένα στο άρθρο 13 πρόσωπα χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεσή τους όπως επιτάσσει το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006. Τέλος παραδίδει στη Εταιρίας ένα αρχείο με όλα τα στοιχεία των πραγματοποιηθεισών επικοινωνιών, είτε κατέληξαν στη σύναψη σύμβασης είτε όχι. .
Παρά τη λεκτική διατύπωση του δεύτερου όρου της σύμβασης μεταξύ Εταιρίας και ειδικών εμπορικών συνεργατών (βλ. παραπάνω υπό β΄) σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κάθε “άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας” χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αποδείχθηκε ότι στην πράξη η Εταιρία.... δεν εξασφαλίζει την προηγούμενη συγκατάθεση πριν από την πραγματοποίηση τηλεφωνικών επικοινωνιών διαφημιστικού σκοπού χωρίς να υπαγάγει τις τελευταίες στον ορισμό της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η διάταξη ωστόσο του άρθρου 2 παρ. 9 του ν. 3471/2006 είναι σαφής ως προς το τί συνιστά και τί όχι ηλεκτρονική επικοινωνία, βάσει δε αυτής η τηλεφωνική επικοινωνία αποτελεί κατΆ εξοχήν υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας αφού συνίσταται στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επιπρόσθετα αποδείχθηκε ότι η Εταιρίας χρησιμοποιεί το μητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ως μέσο εξασφάλισης του δικαιώματος αντίρρησης που προβλέπει ο ίδιος νόμος στις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου. Το μητρώο αυτό δεν έχει όμως καμία εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση αφού για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες ισχύει ο ειδικότερος ν. 3471/2006 που εφαρμόζεται σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και επιτάσσει την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή (σύστημα opt-in). Το λεγόμενο μητρώο του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 αφορά σε όλους τους άλλους τρόπους επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση πωλήσεως αγαθών ή υπηρεσιών εξ αποστάσεως, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραδοσιακή επικοινωνία με το ταχυδρομείο, αλλά δεν εφαρμόζεται στην επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα οποιασδήποτε μορφής γιατί επΆ αυτής ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 οι οποίες και υπερισχύουν έναντι της γενικότερης του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 2472/1997.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η μη ζητηθείσα επικοινωνία προς τους συνδρομητές δεν αφορά ήδη συνδρομητές των υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Εταιρίας αλλά αντίθετα άγνωστους σΆ αυτή από προηγούμενες συναλλαγές συνδρομητές οι οποίοι μπορεί ή όχι να ενδιαφέρονταν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Συμπερασματικά, η Εταιρίας παραβιάζει το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, αφού οι εμπορικοί της συνεργάτες ως εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιούν τηλεφωνικές επικοινωνίες κατΆεντολή και για λογαριασμό της με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η ύπαρξη της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων με τα οποία επικοινωνούν τηλεφωνικώς. Οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που προαναφέρθηκαν δεν απαλλάσσουν τη Εταιρίας από την υποχρέωση να παρακολουθεί και να διαπιστώνει ότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις τηρούνται και εφαρμόζονται και στην πραγματικότητα από τους εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛOΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ στη Εταιρία ..... για την παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006. Η εταιρεία οφείλει να τροποποιήσει τη διαδικασία που εφαρμόζει για την τηλεφωνική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ώστε να εξασφαλίζεται η προηγούμενη ελεύθερη, ρητή και ειδική συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων που οι εκτελούντες την επεξεργασία κατΆ εντολή και για λογαριασμό της καλούν τηλεφωνικώς.Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας


Δημήτριος Γουργουράκης Γεωργία Παλαιολόγου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης