Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1131/25.5.1994 Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994.Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους


Σχόλια: Προσοχή βλέπε και απόφαση Δ12Β1070914ΕΞ2010/28.5.2010


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1131/25.5.1994
Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994.Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους


 Αθήνα 25 Μαΐου 1994
Αρ. Πρ. 1060204/982/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (Δ26)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο : Δ12 3477166/144 Δ26 3645995-3329525

ΠΟΛ 1131

ΘΕΜΑ : Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοίομορφη εφαρμογή τους.

1060204/982/Α0012/ΠΟΛ.1131/25.5.1994

Α' ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43/22-3-1994), που ήδη σας έχουμε κοινοποιήσει με την 1037560/3773/0014/ΠΟΛ.1077/31.3.1994 δ/γή του Υπουργείου Οικονομικών, αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, που είχε προστεθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2187/1994 και αναφερόταν στην παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Περαιτέρω με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 2214/1994 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, συμπληρώνεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στο θέμα αυτό.

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 επιβάλλεται η υποχρέωση σε ορισμένους υποχρέους που αναφέρονται στη διάταξη αυτή να διενεργούν παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την καταβολή ή έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που προμηθεύονται ή δέχονται από επιχειρήσεις.

Β' ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. στ' της παραγρ. 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με τον πιο πάνω νόμο, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δέχονται από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής
της αξίας αυτών να παρακρατούν φόρο εισοδήματος κατά τα ειδικότερα στη διάταξη αυτή οριζόμενα.

Ειδικότερα ως προς τους υποχρέους σε παρακράτηση φόρου σας παρέχουμε τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

α) Στην έννοια του όρου οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας περιλαμβάνεται και κάθε επιχείρηση με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών της, εφόσον μοναδικός της μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης και κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, ως δημόσια επιχείρηση, με την μορφή Α.Ε. και με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας.
β) Στην έννοια των κοινωφελών ιδρυμάτν, περιλαμβάνεται κάθε κοινωφελές ίδρυμα ανεξάρτητα εάν αυτό έχει συσταθεί με τις διατάξεις του Ν. 2039/1939, τις διατάξεις των άρθρων 108 και επόμενα του Α.Κ. ή με οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου.

γ) Στους υποχρέους που ορίζονται από την πιο πάνω διάταξη περιλαμβάνονται και οι σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αποτελούσες Ν.Π.Δ.Δ.

δ) Στην έννοια του όρου νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου περιλαμβάνονται και η εκκλησία της Ελλάδος σύμφωνα με το νόμο που τη διέπει, οι Μητροπόλεις και οι ενοριακοί ναοί.

Γ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 2198/1994, οι υπόχρεοι παρακράτησης που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών.

Στην έννοια του όρου προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών νοείται η αγορά ή παροχή υπηρεσιών όπως υλικά, τρόφιμα, φάρμακα, εφημερίδες, επισκευές αυτοκινήτων, επισκευές υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συντηρήσεις μηχανημάτων, δαπάνες γευμάτων ή φιλοξενίας προσώπων, δαπάνες ασφαλίστρων,
δαπάνες προμήθειας βιβλίων που διανέμονται δωρεάν σε φοιτητές και μαθητές, δαπάνες σίτισης μαθητών ή φοιτητών.

Δεν υπάγονται στην παραπάνω έννοια οι μισθώσεις ακινήτων, μηχανών και μηχανημάτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών χωρίς χειριστή ή οδηγό. Ακόμα δεν υπάγονται οι δαπάνες κοινοχρήστων των πολυκατοικιών. Επίσης δεν υπάγονται οι επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης προς επιχειρήσεις για προγράμματα εκπαίδευσης
κ.τ.λ. που εκτελούνται υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ ή άλλων Δημόσιων υπηρεσιών. Ως επιχείρηση νοείται κάθε νομικής μορφής επιχείρηση όπως ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων κ.τ.λ. Σημειώνεται ότι σε επιχειρήσεις, που προμηθεύουν κάθε είδους αγαθά ή παρέχουν
υπηρεσίες, στους υποχρέους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, εφόσον αυτές με ρητή διάταξη νόμου απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, δεν διενεργείται η προβλεπόμενη παρακράτηση, όταν προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες στους υπόχρεους παρακράτησης.

Η παρακράτηση θα γίνεται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και των τυχόν κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου που βαρύνεται ο προμηθευτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρακράτηση αυτή θα διενεργείται από την υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά το χρόνο
της καταβολής (πληρωμής) της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών και ανεξάρτητα εάν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου αγοράς ή μέρος αυτής. Στην πρίπτωση εκδόσεως ενταλμάτων πληρωμής το ποσό του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί θα αναγράφεται στη στήλη των κρατήσεων κατά το χρόνο έκδοσης αυτών.

Οταν στα τιμολόγια περιλαμβάνεται προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών τότε, εφόσον είναι δυνατόν να διαχωριστεί η προμήθεια αγαθών από την παροχή υπηρεσιών, ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε κατηγορίας. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός αγαθών και
υπηρεσιών ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για δαπάνες που καταβάλλονται σε εστιατόρια, φοιτητικές εστίες, για σίτιση μαθητών κ.τ.λ., θα διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 4%. Ομοίως οι υπόχρεοι παρακράτησης (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) θα διενεργούν παρακράτηση με συντελεστή 4% στο σύνολο της καθαρής αξίας του τιμολογίου στις περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές
που παρέχεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης με συντελεστή 4% θα διενεργείται παρακράτηση από τους υποχρέους κατά την εξόφληση της αξίας τιμολογίων από επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων σε μέλη των ασφαλιστικών ταμείων κ.τ.λ. Αυτονόητο είναι ότι παρακράτησηδιενεργείται στο ποσό που καταβάλλει ο ασφαλιστικός φορέας (υπόχρεος παρακράτησης) σε κλινικές, κ.τ.λ. (επιχειρήσεις που προμηθεύουν) και όχι και σε τυχόν ποσά λόγω συμμετοχής που καταβάλλει ο ασφαλισμένος σε κλινικές, κ.τ.λ.
Στις περιπτώσεις που πριν την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών καταβληθεί από τους υπόχρεους παρακράτησης σε επιχείρηση κάποιο ποσό προκαταβολής, η παρακράτηση θα διενεργηθεί με την εξόφληση του τιμολογίου.

Αντίθετα, όταν γίνεται τμηματική καταβολή (εξόφληση) του τιμολογίου, θα διενεργείται, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, παρακράτηση στο ποσό που κάθε φορά καταβάλλεται.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εκδίδεται ξεχωριστά το δελτίο αποστολής και τμηματικά τιμολόγια, η παρακράτηση του φόρου θα γίνεται επί της αξίας κάθε τιμολογίου που εξοφλείται.

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου θα γίνει με βάση τους συντελεστές 1%, 4% και 8% ανάλογα με την κατηγορία των προμηθευόμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Στην περίπτωση που διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου με μεγαλύτερο συντελεστή η επιπλέον διαφορά θα τακτοποιηθεί (συμψηφισθεί) με την υποβολή της ετήσιας
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης.

Ο φόρος που παρακρατείται με τους ανωτέρω συντελεστές 1%, 4% και 8% εκπίπτει από το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα της φορολογούμενης επιχείρησης κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι η βεβαίωση ή οι βεβαιώσεις παρακράτησης του φόρου θα επισυνάπτονται στην δήλωση αυτή.

Αν το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο και αν η επιχείρηση δεν οφείλει φόρο (λόγω ζημιών ή άλλης αιτίας) η επιπλέον διαφορά θα επιστρέφεται στην επιχείρηση.

Γ' ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτ. στ' της παραγρ. 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος οι πιο πάνω αναφερόμενοι υπόχρεοι (δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.τ.λ.):

α) Οταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από επιχείρηση στις περιπτώσεις εκείνες που δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις, η κατάρτιση σύμβασης προμήθειας εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Συνεπώς στις εξωσυμβατικές περιπτώσεις εκδόσεως τιμολογίων αξίας, κατά συναλλαγή, κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, δεν θα ενεργείται καμμία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Αντίθετα στις περιπτώσεις που υπάρχει σύμβαση για προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών θα διενεργείται παρακράτηση έστω κι αν το ποσό της συναλλαγής είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

β) Οταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (τηλεφωνήματα), τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια μεταφορικών μέσων γενικά.

γ) Οπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου εισοδήματος από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο (όπως εξοφλήσεις πιστοποιήσεων δημόσιων έργων, στις μοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών κ.τ.λ.).

δ) Οταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ. Επίσης εξαιρείται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου η δημόσια επιχείρηση "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ" για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή.

2. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι δεν έχουν υποχρέωση παρακράτησης του πιο πάνω προβλεπόμενου φόρου οι ανωτέρω υπόχρεοι (δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπ. αυτοδιοίκησης κ.τ.λ.):

α) Οταν εξοφλούν δαπάνη για αγορά φαρμάκων, τεχνιτών μελών σώματος, ορθοπεδικών ειδών, μηχανημάτων ως και κάθε άλλου είδους που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, που προμηθεύονται οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων για δική τους
χρήση, ανεξάρτητα εάν μέρος ή ολόκληρη δαπάνη καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς. Τούτο, δεδομένου ότι η προμήθεια αγαθών αφορά τους ασφαλισμένους.

β) Οταν εξοφλούν δαπάνη για προμήθεια αγαθών που γίνεται απ' ευθείας από αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας ή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.δ. 3843/1958, κατά περίπτωση.

γ) Δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου από τους παραπάνω υποχρέους όταν αυτοί προμηθεύονται αγαθά ή δέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις ή από νομικά ρόσωπα γενικά που για τα έσοδά τους αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία.

δ) Οταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης προμηθεύεται αγαθά (τσιγάρα, αναψυκτικά κ.τ.λ.) για λογαριασμό των φυλακισμένων με δικά τους χρήματα.

Δ' ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ
Οι υπόχρεοι παρακράτησης του φόρου αυτής της κατηγορίας εσόδων (Δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, να αποδίδουν το φόρο που παρακρατούν με σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, στη ΔΟΥ της έδρας του υποχρέου σε παρακράτηση, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.

Ειδικά οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων γενικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 37α, σε υνδυασμό με τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 29, του ν.δ. 3323/1955, αποδίδουν το φόρο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη ΔΟΥ της περιφέρειάς τους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Εξαιρετικά φόρος αυτής της κατηγορίας που παρακρατήθηκε την περίοδο 8/2/1994 μέχρι 28/2/1994 από τους υπόχρεους παρακράτησης και δεν αποδόθηκε, αποδίδεται σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 μέχρι 15/4/1994, ημερομηνία απόδοσης και του φόρου που παρακρατήθηκε από 1/3/1994 μέχρι 31/3/1994 για την ίδια αιτία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 που προστέθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν. 2214/1994, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α, που αναφέρονται στην απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής, στις περιπτώσεις εκείνες που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος αυτός από τον υπόχρεο σε παρακράτηση, εφαρμόζονται αναλόγως και για τον παρακρατούμενο φόρο επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ο φόρος αυτής της κατηγορίας, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε από τους υποχρέους, που αναφέρονται πιο πάνω, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση της προμηθεύτριας επιχείρησης, κατά τα οριζόμενα παραπάνω για την απόδοσή του στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της.
Για την απόδοση του φόρου μέχρι να τυπωθεί νέο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους, κατάλληλα διαμορφωμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι στήλες του υποβαλλόμενου εντύπου για τα στοιχεία επιχειρήσεως, προκειμένου περί πωλήσεως αγαθών μέσω αντιπροσώπου και με την προϋπόθεση ότι στο σχετικό τιμολόγιο του αντιπροσώπου αναγράφεται ότι πωλεί για λογαριασμό άλλης επιχείρησης και όχι του ίδιου, θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία της επιχείρησης
για λογαριασμό της οποίας πωλεί ο αντιπρόσωπος.

Προκειμένου περί υποχρέων παρακράτησης του φόρου αυτής της κατηγορίας την ταμειακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο δεν θα υποβάλλεται η πιο πάνω δήλωση απόδοσης αλλά θα διενεργείται απευθείας βεβαίωση από τη ΔΟΥ του παρακρατούμενου ποσού φόρου ως δημόσιου εσόδου.

Στην ίδια περίπτωση υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. που δεν έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία.

Τέλος, όταν οι πληρωμές γίνονται με επιταγές θα εκδίδεται μία επιταγή και ο φόρος θα αποδίδεται από την προμηθεύτρια επιχείρηση ή θα εκδίδονται δύο πιταγές μία για το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο και μία στο όνομα του υπολόγου, με το ποσό του φόρου ο οποίος θα αποδίδει το φόρο αυτόν στη Δ.Ο.Υ. και θα συσχετίζονται οι δύο επιταγές.

Ε' ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου της περίπτ. στ' της παραγρ. 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, που παρακρατούν φόρο κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, να χορηγούν στις
επιχειρήσεις αυτές σχετική βεβαίωση, είτε μία κατά συναλλαγή, είτε συγκεντρωτική (άπαξ του έτους) για το σύνολο των συναλλαγών, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικον. έτους. Αντίθετα, οι υπόλογοι χρηματικών
ενταλμάτων και οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής θα χορηγούν μία βεβαίωση για κάθε πληρωμή.

Η παραπάνω βεβαίωση, προκειμένου περί πωλήσεως αγαθών μέσω αντιπροσώπου και με την προϋπόθεση ότι στο σχετικό τιμολόγιο του αντιπροσώπου αναγράφεται ότι πωλεί για λογαριασμό άλλης επιχείρησης και όχι του ίδιου, θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας πωλεί ο αντιπρόσωπος.
Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

- στοιχεία του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου (δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. κ.τ.λ.),

- στοιχεία επιχείρησης (που προμηθεύει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες),
- στοιχεία συναλλαγής (αριθμός και ημερομηνία εκδόσεως τιμολογίου, καθαρή αξία συναλλαγής),
- ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Στην περίπτωση που ο παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται από την προμηθεύτρια επιχείρηση αντί της παραπάνω βεβαίωσης θα υποβάλλεται ως δικαιολογητικό από την επιχείρηση στην αρμόδια ΔΟΥ για το συνυπολογισμό του παρακρατηθέντος φόρου το αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης. Το διπλότυπο καταβολής θα υποβάλλεται στον
υπόχρεο (δημόσιο, ΟΤΑ κ.τ.λ.).

2. Οι κωδικοί αριθμοί που θα καταχωρείται η παρακράτηση ως έσοδο και έξοδο στα Ν.Π.Δ.Δ. είναι ο ΚΑΕ 5291 - Εσοδα υπέρ Δημοσίου και ο ΚΑΕ 3391 - Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για το Δημόσιο, αντίστοιχα.
Ο δε ΚΑΕ εσόδου για τον κρατικό προϋπολογισμό που αφορά τις ΔΟΥ είναι ο 0149. Η υποχρέωση για παρακράτηση του φόρου πρέπει να αναφέρεται στις προκηρύξεις Διαγωνισμών και στις σχετικές συμβάσεις.

ΣΤ' ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, το ποσοστό παρακράτησης φόρου 1% για προμήθεια υγρών καυσίμων, και ποσοστό 4% για προμήθεια λοιπών αγαθών ισχύουν για τιμολόγια που εκδίδονται από 8 Φεβρουαρίου 1994 και μετά. Η παρακράτηση του φόρου ποσοστό 8% για παροχή υπηρεσιών ισχύει για τιμολόγια που εκδίδονται από 22 Μαρτίου 1994 και μετά. Διευκρινίζεται ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου για προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε τιμολόγια που εκδόθηκαν πριν τις 8.2.1994 ή 22.3.1994, κατά περίπτωση και εξοφλούνται μετά τις παραπάνω ημερομηνίες.

Ακόμη τονίζεται ότι διενεργείται η εν λόγω παρακράτηση φόρου προκειμένου για συμβάσεις για προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που έχουν συναφθεί πριν τις 8.2.1994 ή τις 22.3.1994, κατά περίπτωση, και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται μετά τις παραπάνω ημερομηνίες.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης