Αριθ.Πρωτ. Β130251/20.09.2007

Χορήγηση προκαταβολής επιδόματος και έναρξη επιδότησης ανεργίας στους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά (άρθρο 3 του Ν. 3302/04)

20 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ EΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία 20/09/2007
Αριθ.Πρωτ.: Β130251

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προκαταβολής επιδόματος και έναρξη επιδότησης ανεργίας στους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά (άρθρο 3 του Ν. 3302/2004)


Με αφορμή τη μεγάλη προσέλευση των απολυμένων μισθωτών από ξενοδοχειακές, τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, σας υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3302/2004 και της αριθμ. 31206/9-8-05 Υ.Α., όπως έχουν ερμηνευτεί με τα με αριθμ. Β127391/16-8-05, Β130121/16-9-05 και 1325/5.10.05 γενικά έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης.
Ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:

1. Το επίδομα ανεργίας στους δικαιούχους της παραπάνω κατηγορίας καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του εξαημέρου χρόνου αναμονής (με εξαίρεση τους δικαιούχους συνέχισης στους οποίους δεν υπολογίζεται το 6ήμερο) εφόσον η σχετική με την επιδότηση αίτηση υποβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της εργασιακής σχέσης.

2. Το έντυπο «Δήλωση Εποχιακά Απασχολούμενων» θα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και καθημερινά, λίγο πριν τη λήξη του ωραρίου, όλες οι δηλώσεις θα αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες Παροχών στα αντίστοιχα ΚΠΑ για την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθμ. 1325/5.10.05 εγκυκλίου μας.

3. Σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας να υπάρχει γραπτή σχετική πληροφόρηση, ευανάγνωστη και κατανοητή από τους ασφαλισμένους.
Τέλος , σας. ενημερώνουμε ότι, οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την με αριθμ. B121588/2.10.02 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης, σχετικά με τη' μη επικύρωση από τα αρμόδια.Υποκ/τα ΙΚΑ των «Βεβαιώσεων Εργοδότη» των εποχιακά απασχολουμένων, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και για τη χρονική περίοδο έτους 2007.

Taxheaven.gr