ΣΛΟΤ Αρ. Πρ. 349ΑΠ/25.09.2007

Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής σε θυγατρική εταιρίαΣχόλια:


25 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)


Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος,
Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 
Fax: 210 3286 075,
e-mail: [email protected]


ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών    
Πίνακα Αποδεκτών    
Αθήνα,  25 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου  349ΑΠ                      


ΕΡΩΤΗΜΑ

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία, συμμετέχει με ποσοστό 99,99% σε άλλη εταιρεία. Η θυγατρική αυτή, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής αποτιμάται στην εύλογη αξία της με μεταβολές αναγνωριζόμενες σε αποθεματικό της καθαρής θέσης, στις δε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιείται ολικά.
Η θυγατρική έχει στην κατοχή της το 50% οικοπέδου μετά των επΆ αυτού κτιρίων το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως επένδυση σε ακίνητα  το οποίο έχει αποτιμηθεί κατά την 15.12.2006 στην εύλογη αξία του με την μέθοδο της -Εναπομένουσας ή Υπολειμματικής Αξίας- σύμφωνα με την οποία, η αξία του ακινήτου εκτιμάται με βάση την μελλοντική του εκμετάλλευση, μέσω του βέλτιστου σεναρίου αξιοποίησης του.

Ως αποτέλεσμα αυτού του χειρισμού, η μητρική αναγνώρισε απ΄ευθείας στην καθαρή θέση μέσω της αποτίμησης της θυγατρικής ποσό 18.000.000 Ευρώ, ενώ στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις το ποσό αυτό καταχωρήθηκε στα –Λοιπά Έσοδα-. Ερωτάται, αν η ως άνω μέθοδος αποτίμησης είναι σχετική με τις διατάξεις των Δ.Λ.Π. καθώς επίσης και αν είναι ορθοί οι εν λόγω χειρισμοί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.    H περιγραφή της εν λόγω μεθόδου γίνεται με την ορολογία του εκτιμητικού επαγγέλματος, η οποία   εκφράζει με διαφορετικό λεκτικό την προβλεπόμενη  από το Δ.Λ.Π. 40, μεθοδολογία. Συνεπώς, η εν λόγω μέθοδος είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από το Δ.Λ.Π. 40.
2.    Η επιμέτρηση της αξίας μίας συμμετοχής, ως συμμετοχικός τίτλος, δεν εξαρτάται μόνον από τα ακίνητα που κατέχει, αλλά από το σύνολο των χρηματοροών που αναμένονται από αυτή στο μέλλον. Πάντως, οι διαφορές από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία, μιας συμμετοχής σε θυγατρική, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, αναγνωρίζονται κατΆ ευθείαν στην καθαρή θέση, (θεωρουμένης της θυγατρικής, ως Διαθέσιμου για Πώληση Χρηματοοικονομικού Περιουσιακού  Στοιχείου, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 39)

      Συμπερασματικά, με την επιφύλαξη των αναφερομένων υπό (2) ανωτέρω και την αναγνώριση και των λοιπών κονδυλίων, ως συνέπεια αυτών των χειρισμών (π.χ. αναβαλλόμενοι φόροι),   οι λογιστικοί χειρισμοί, όσον αφορά τις λογιστικές εγγραφές αναγνώρισης των διαφορών επιμέτρησης, είναι οι προβλεπόμενοι από τα σχετικά  Δ.Π.Χ.Π.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ                                 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣTaxheaven.gr