Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1123/23.5.1994 Εκτακτη εφάπαξ εισφορά στα κέρδη από εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το οικον. έτος 1987


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1123/23.5.1994
Εκτακτη εφάπαξ εισφορά στα κέρδη από εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το οικον. έτος 1987


Αθήνα 23 Μαΐου 1994
Αρ. Πρ. 1058151/10442/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β΄
Τηλέφωνο : 3477166/εσ. 147

ΠΟΛ 1123

ΘΕΜΑ : Εκτακτη εφάπαξ εισφορά στα κέρδη απο εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το οικον. έτος 1987.

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 21 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α), που αναφέρεται στο πιο πάνω θέμα και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτού:

1. Με την αριθ. Ε 3789/128/15.3.1988 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 22 του ν. 1796/1988, επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα του οικον. έτους 1987 (χρήση 1986) όλων των επιχειρήσεων που είχαν τηρήσει, υποχρεωτικά από το νόμο, βιβλία τέταρτης κατηγορίας του ΚΦΣ (π.δ. 99/77), με εξαίρεση το μέρος των κερδών που προήλθε από εξαγωγική δραστηριότητα.

Με βάση το άρθρο 4 της πιο πάνω απόφασης, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις υπέβαλαν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση του ν.δ. 105/1969 με την οποία εδήλωσαν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποίησαν κατά το οικον. έτος 1987, καθώς και τα ακαθάριστα έσοδα από εξαγωγική δραστηριότητα του ίδιου οικον. έτους, προκειμένου να προσδιορισθούν τα καθαρά τους κέρδη που υπόκειντο στην έκτακτη εισφορά. Προς τούτο, επιμερίσθηκε το καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προέκυπτε μετά την αφαίρεση των ποσών που όριζε η απόφαση (μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχές, απαλλασσόμενο της φορολογίας έσοδα, αφορολόγητα
αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.), ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που είχαν προέλθει από εξαγωγές και τα λοιπά εισοδήματα (Ε.3790/129/ΠΟΛ. 102/1988 ερμην. εγκύκλιος).

2. Ηδη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2214/1994 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης. Μετά την τροποποίηση αυτή, απαλλάσσονται από την έκτακτη εφάπαξ εισφορά τα κέρδη του οικον. έτους 1987 που προήλθαν μόνο από εξαγωγές προς ΜΗ κοινοτικές χώρες. Η ρύθμιση αυτή έγινε μετά την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 1993 που εκδόθηκε επί της υποθέσεως C-183/91 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία, η εφάπαξ εισφορά έπρεπε με βάση τη Συνθήκη της Ρώμης, να έχει επιβληθεί και στα κέρδη των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών που υπόκεινται στην εφάπαξ εισφορά, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν μέσα σε ένα μήνα από τη
δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι και την 10η Ιουνίου 1994, υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράψουν τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του οικον. έτους 1987, καθώς και αυτά που προήλθαν από εξαγωγές προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται και με φωτοαντίγραφα των σχετικών διασαφίσεων εξαγωγής.
Αν δεν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση μέσα στην προθεσμία του ενός μηνός ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται στο συνολικό ποσό των κερδών χωρίς να αφαιρεθεί το μέρος των κερδών που αναλογεί στις εξαγωγές προς μη κοινοτικές χώρες.

4. Ενόψει των ανωτέρω, οι Δ.Ο.Υ. αμέσως μετά την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων θα προβαίνουν στον έλεγχο των δηλουμένων ακαθαρίστων εσόδων από εξαγωγές προς ΜΗ κοινοτικές χώρες με τις αντίστοιχες διασαφίσεις εξαγωγής και στη συνέχεια θα προχωρούν στην εκκαθάριση και υπολογισμό της εισφοράς. Οταν διαπιστώνεται ασυμφωνία, ως ακαθάριστα έσοδα από εξαγωγές θα λαμβάνονται αυτά που καλύπτονται με διασαφίσεις.
Περαιτέρω, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών που αντιστοιχούν στις πιο πάνω εξαγωγές θα επιμερίζεται το ποσό των καθαρών που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών που ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης (μερίσματα, ή κέρδη συμμετοχών, απαλλασσόμενα εισοδήματα κ.λπ.), ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που
έχουν προέλθει από εξαγωγές προς μη κοινοτικές χώρες και τα λοιπά εισοδήματα, στα οποία βέβαια θα συμπεριλαμβάνονται και οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΟΚ.
Για τις ανάγκες της εκκαθάριστης θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο έντυπο Ε 248 που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, αφού προηγουμένως διορθωθεί η ένδειξη "Ακαθάριστα Εσοδα από εξαγωγές" σε "Ακαθ. Εσοδα από εξαγωγές εκτός Ε.Ο.Κ.". Από το ποσό της εισφοράς που θα προκύψει με την εφαρμογή των αναφερομένων στο έντυπο συντελεστών θα αφαιρεθεί το ποσό της εισφοράς που είχε βεβαιωθεί αρχικά και θα προβείτε στη βεβαίωση του προκύπτοντος υπολοίπου.
Το βεβαιούμενο αυτό ποσό θα καταβληθεί, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2214/1994, σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες στους αμέσως επόμενους συνεχείς μήνες.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1987, της εξαγωγικής επιχείρησης έχει ελεγχθεί, ως ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη, αφορολόγητες εκπτώσεις κ.λπ. θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου για τον προσδιορισμό της οφειλόμενης εισφοράς, τα οριστικά στοιχεία, ή τα προσδιορισθέντα από τη Φορολογούσα Αρχή ή το Δικαστήριο κ.λπ., κατά περίπτωση.
Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. Ε.3790/129/ΠΟΛ.102/1988 ερμην. εγκύκλιο.

Αρθρο 21
Επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς στα κέρδη από εξαγωγές σε χώρες της

Ευρωπαϊκής Ενωσης με βάση την Ε.3789/128/15.3.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 της Ε.3789/128/15.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 22 του ν.1796/1988 (ΦΕΚ 152 Α') αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

"Δεν επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο μέρος των κερδών των επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγωγές προς μη κοινοτικές χώρες".

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία θα αναγράψουν το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποίησαν κατά το οικονομικό έτος 1987 από εξαγωγές προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με τη δήλωση αυτή θα συνυποβάλλονται και φωτοαντίγραφα των σχετικών διασαφήσεων εξαγωγής. Σε περίπτωση μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, ο υπολογισμός και η βεβαίωση της εισφοράς γίνεται χωρίς να αφαιρεθεί το μέρος των κερδών που αναλογεί στις εξαγωγές προς μη κοινοτικές χώρες.

3. Το ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης