ΕΛΤΕ Αρ.Πρ: 598ΑΠ/20.03.2007

Σχετικά με την περιγραφή και το περιεχόμενο των λογαριασμών «Απαιτήσεις κατά Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα»Σχόλια:


10 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος,
Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 
Fax: 210 3286 075,
e-mail: [email protected]

Αθήνα 20 Μαρτίου 2007
                  
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 598ΑΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Με επιστολή σας της 1.11.2006 θέτετε το ερώτημα σχετικά με την περιγραφή και το περιεχόμενο των λογαριασμών «Απαιτήσεις κατά Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προτείνοντας την τροποποίησή τους σε «Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα» όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 30.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν και τα θέματα αυτά δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας, συμφωνούμε με την πρότασή σας, με δεδομένο ότι το ΔΛΠ 30 «Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και παρόμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» ισχύει μέχρι την 31.12.2006. Από 01.01.2007, ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει το ΔΛΠ 30 και τίθεται σε ισχύ το ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις», τέτοιου είδους πληροφορίες δεν προβλέπονται και συνεπώς η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να παραλειφθεί εντελώς.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ                                             ΝΙΚΗΤΑΣ      ΝΙΑΡΧΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Taxheaven.gr