Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ./5285/Α32/31.08.2007 Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ./5285/Α32/31.08.2007
Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας.


Αριθμ. οικ./5285/Α32/31.08.2007 Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. οικ./5285/Α32     
ΦΕΚ Β΄ 1744/31.8.2007

Θέμα: Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις  πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας,  Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού  Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των  σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλ.π. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών  θεμάτων" που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 867/1979
(Φ.Ε.Κ. 24/Α/72.1979).

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.1981) ο οποίος κύρωσε την  από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας,  "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών  θεμάτων" όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και  43 του ν. 2412/1996 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα
Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 123/Α/17.6.1996).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982  (Φ.Ε.Κ. 81/Α) "Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και  συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις" όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο  25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 "Περί Δημοσίων Εργων και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 23/Α).

4. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως  διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25/Α/9.2.1998)  "Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων  και άλλες διατάξεις".

6. Το π.δ. 69/1988 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων".

7. Την υπ' αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας  και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων  και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

8. Την υπ' αριθμ. 50148/542/24.6.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν.  Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και  Εμπορίου "Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα" (Φ.Ε.Κ. 420/Β/1.7.1992).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού  ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.1995).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154/Α) και το γεγονός  ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  Κρατικού Προϋπολογισμού και η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της ΣΑΕ 069.

Η προκαλούμενη δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου βαρύνει το λογαριασμό  του ν. 128/1975. Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό  μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητας του. Το ύψος της δαπάνης αυτής θα είναι  της τάξης των ¤ 29.073.333.

11. Το π.δ. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α/10.3.2004), για τον διορισμό των Υπουργών  και Υφυπουργών.

12. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (Φ.Ε.Κ. 527/Β/24.3.2004) απόφαση του  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  Αποκέντρωσης, Αθανάσιο Νάκο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ' αριθμ. οικ. 1736/Α321/23.3.2007 (Φ.Ε.Κ. 503/Β/10.4.2007) απόφαση  Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής  για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστεγαση κτισμάτων που επλήγησαν από  πυρκαγιά".

14. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες σε κτίρια, που έχουν  δημιουργηθεί στους κατοίκους των περιοχών των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας,  Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας που  επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007, αποφασίζουμε:

Ι. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

- Την επέκταση κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων της από 28.7.1978 Πράξεως  Νομοθετικού Περιεχομένου "Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις  περιοχή Βορ. Ελλάδος κλπ.", όπως αυτή κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τους νόμους 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101/Α), 1133/1981  (Φ.Ε.Κ. 54/Α) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α) όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 καθώς και των σχετικών κανονιστικών πράξεων όπως ισχύουν σήμερα για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι  πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:

- Νομού Ηλείας

Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων, Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς και Δ.Δ. Πύργου του Δήμου Πύργου

Δ.Δ. Αμαλιάδος, Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου, Σαβαλίων και Δάφνης του Δήμου Αμαλιάδος

Δ.Δ. Αετορράχης και Ξενιών του Δήμου Βουπρασίας

Δ.Δ. Αντρωνίου του Δήμου Λασιώνος

Δ.Δ. Λυγιάς και Καλυβιών Μυρτουντίων του Δήμου Βαρθολομιού

Δ.Δ. Μπορσίου του Δήμου Λεχαινών

και των Δήμων Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως, Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ιαρδάνου.

- Νομού Μεσσηνίας

Δ.Δ. Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Βέργας, Ελαιοχωρίου, Καλαμάτας, Καρβελίου, Νεδούσης, Πηγών και Λαδά του Δήμου Καλαμάτας

Δ.Δ. Βρομόβρυσης του Δήμου Αρφαρών

Δ.Δ. Αλτομιρών, Κέντρου, Πηγαδιών και Σταυροπηγίου του Δήμου Αβίας

Δ.Δ. Πολιανής του Δήμου Θουρίας

Δ.Δ. Διαβολιτσίου, Δεσύλλα, Ηλέκτρας, Καρνασίου, Μάλτας, Παραπουγκίου και
Κωνσταντίνων του Δήμου Ανδ ανίας

Δ.Δ. Ζευγολατείου, Καλλιρόης, Μελιγαλά και Σκάλας του Δήμου Μελιγαλά

Δ.Δ. Βασιλικού, Κόκλα, Μάλθης και Δωρίου του Δήμου Δωρίου

Δ.Δ. Μεταξάδας, Χώρας, Παλαιού Λουτρού και Φλεσιάδος του Δήμου Νέστορος

Δ.Δ. Χριστιανουπόλεως, Φιλιατρών και Πλάτης του Δήμου Φιλιατρών

Δ.Δ. Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς του Δήμου Κορώνης

Δ.Δ. Βλάση, Κουρτακίου, Μηλιωτίου του Δήμου Βουβράδων

Δ.Δ. Πολυθέας και Μοναστηρίου του Δήμου Αετού

Δ.Δ. Αγ. Νίκωνος του Δήμου Λεύκτρου

Δ.Δ. Βαλύρας του Δήμου Ιθώμης

Δ.Δ. Αβραμίου του Δήμου Μεσσήνης

Δ.Δ. Αυλώνος του Δήμου Αυλώνα

και των Δήμων Οιχαλίας και Παπαφλέσσα.

- Νομού Λακωνίας

Δ.Δ. Γερακίου και Καλλιθέας του Δήμου Γερόνθρων

Δ.Δ. Κροκεών και Δαφνίου του Δήμου Κροκεών και των Δήμων Θεραπνών, Σκάλας, Αν. Μάνης και Οιτύλου.

- Νομού Αρκαδίας

Δ.Δ. Ασέας, Αραχαμιτών, Κεραστάρη, Αθηναίου, Παλαιοχούνης, Πάπαρη του Δήμου Βαλτετσίου,

Δ.Δ. Μαραθούσσης, Μαλλωτών, Μακρυσίου, Ραψομμάτη, Περιβολίων, Γέφυρας, Παραδεισίων, Τριποτάμου, Χρόνων, Χιράδων, Σουλίου, Ίσαρη, Σούλου, Ισώματος Καρυών, Μεγαλοπόλεως, Ανθοχωρίου και Νεοχωρίου Λυκοσούρας του Δήμου Μεγαλοπόλεως,

Δ.Δ. Κακουραίικων και Κοκκορά του Δήμου Ηραίας,

Δ.Δ. Κυπαρισσίων, Κατσίμπαλη και Ζώνης του Δήμου Γόρτυνος,

Δ.Δ. Μανθυρέας, Μαυρικίου και Κανδάλου του Δήμου Τεγέας και του Δήμου Φαλαισίας.

- Νομού Κορινθίας

Δ.Δ. Ζευγολατείου, Σουληναρίου, Χαλκείου του Δήμου Βόχας

Δ.Δ. Νεμέας και Αρχαίων Κλεωνών του Δήμου Νεμέας

Δ.Δ. Σοφικού του Δήμου Σολυγείας

Δ.Δ. Δερβενίου του Δήμου Ευρωστίνης

Δ.Δ. Αρχαίας Φενεού του Δήμου Φενεού

Δ.Δ. Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων.

- Νομού Εύβοιας

Δ.Δ. θεολόγου, Μίστρου και Πούρνου του Δήμου Διρφύων

Δ.Δ. Μαρμαρίου και Στουππαίων του Δήμου Μαρμαρίου

Δ.Δ. Ωρολογίου και Αγ. Γεωργίου του Δήμου Αυλώνος

Περιοχή Γέροντα του Δήμου Ερέτριας

και των Δήμων Στυραίων, Αμαρυνθίων, Κονίστρων και Ταμιναίων.

- Νομού Αττικής

Των Δήμων Καλυβίων Θορικού και Κερατέας Τις οδούς Παπανικολή και Αδελφών Διδασκάλου του Δήμου Παπάγου.

- Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Δ.Δ. Βλιζιανών, Μαχαιρά, Σκουρτούς και Μπαμπίνης του Δήμου Αστακού,

Δ.Δ. Αετού του Δήμου Μεδεώνος και Δήμου Φυτειών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ        ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α. ΝΑΚΟΣ                          Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης