Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π2α/ΓΠ/οικ.109463/29.8.2007 Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών από τις πυρκαγιές κατά το έτος 2007

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Π2α/ΓΠ/οικ.109463/29.8.2007
Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών από τις πυρκαγιές κατά το έτος 2007


Π2α/ΓΠ/οικ.109463/29.8.2007 Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών από τις πυρκαγιές κατά το έτος 2007

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Π2α/ΓΠ/οικ.109463 

ΦΕΚ Β 1724/29.8.2007

Θέμα: Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών από τις πυρκαγιές κατά το έτος 2007


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 29ης Αυγούστου
2007 "Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές"
(ΦΕΚ Α 205).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που  κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις  διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού που  εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού  του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ Β 1432).

4. Τα άρθρα 6 και 8 της υπ' αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και  του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο"
(ΦΕΚ Β 311).

5. Την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης όσων έχουν υποστεί ζημιές από τις εκτεταμένες  καταστρεπτικές πυρκαγιές του έτους 2007, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων στους πυροπαθείς του έτους 2007 ως εξής:

α) Οικονομική ενίσχυση ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε κάθε οικογένεια μονίμου  κατοίκου του οποίου καταστράφηκε ή υπέστη ζημία η οικία ή η λοιπή περιουσία από τις  πυρκαγιές κατά το έτος 2007 για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, προσαυξανόμενου με ποσό  χιλίων (1.000) ευρώ για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες και για κάθε άτομο  με αναπηρία που επιδοτείται από την Πρόνοια.

β) Οικονομική ενίσχυση ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά νοικοκυριό, για  αντικατάσταση οικοσκευής (κύριες κατοικίες και δευτερεύουσες) και άμεσα έξοδα επισκευής  κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας). Σε περίπτωση που ο κάτοικος είναι μισθωτής της  πληγείσας οικίας, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται κατ' ισομοιρία στον κύριο και στον  μισθωτή της οικίας.

γ) Οικονομική ενίσχυση οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ σε πρόσωπα που εξαιτίας της πυρκαγιάς  υπέστησαν μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη που οδηγεί σε αναπηρία 67% και άνω.

δ) Οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον ή στην σύζυγο ή, εάν δεν υπάρχει, στον πλησιέστερο συγγενή θανόντος εξαιτίας τέτοιας πυρκαγιάς.

2. Η καταβολή των ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στους δικαιούχους  άμεσα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος, της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή  άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, με την υποβολή από τον δικαιούχο αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης  του ν. 1599/1986 για τις ζημίες που υπέστη από τις πυρκαγιές. Στην υπεύθυνη δήλωση  αναφέρεται και ότι ο δικαιούχος δεν έλαβε την ίδια παροχή από άλλη πηγή και ότι θα
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από την πληρωμή της ενίσχυσης.  Κατ' εξαίρεση για την καταβολή της ενίσχυσης της περίπτωσης β της παραγράφου 1,  απαιτείται η συνυποβολή βεβαίωσης της Πυροσβεστικής ή της τοπικής αστυνομικής αρχής ή του  οικείου Δήμου ή Κοινότητας, περί του ότι η οικοσκευή καταστράφηκε ή / και η οικία έχει  υποστεί ζημιές.

Στην περίπτωση αίτησης για την ενίσχυση της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, η αίτηση  μπορεί να υπογράφεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του δικαιούχου.

3. Μετά την καταβολή των ανωτέρω οικονομικών ενισχύσεων, οι πληρώτριες τράπεζες  αποστέλλουν ανά εβδομάδα στην αρμόδια Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού  Λογιστηρίου του Κράτους καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και  αναλυτικά κατά δικαιούχο οι πληρωμές, επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις και την  προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο βεβαίωση, εφόσον απαιτείται.

4. Εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 2,  κάθε δίκαιουχος υποχρεούται να υποβάλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού  Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) τα ακόλουθα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο του εντύπου Ε9 ή βεβαίωση του Δήμου για την κυριότητα της πληγείσας κατοικίας, εφόσον η οικονομική ενίσχυση αφορά την περίπτωση (β) της παραγράφου 1.

β) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας κατά το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

γ) Μισθωτήριο συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση όταν πρόκειται για ενοικιαστές που έχουν  λάβει την οικονομική ενίσχυση της περίπτωσης (α) ή και της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1.

δ) Βεβαίωση από την οικεία επιτροπή ελέγχου δήμου ή κοινότητας ή νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης ή άλλου αρμόδιου οργάνου, για την επελθούσα ζημία στην κατοικία (κύρια ή  δευτερεύουσα) ή στην περιουσία, όταν πρόκειται για ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που έχουν  λάβει την οικονομική ενίσχυση της περίπτωσης (α) ή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1.

ε) Γνωμάτευση -Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. , θεωρημένη από το  διοικητικό διευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο δικαιούχος υπέστη  μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς και οδηγεί σε  αναπηρία 67% και άνω, εφόσον η οικονομική ενίσχυση αφορά την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1.

στ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, σε περίπτωση που η οικονομική ενίσχυση αφορά την περίπτωση (δ) της παραγράφου 1.

5. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων υποβάλλεται εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                      Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007

                       ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
        ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
          ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
         ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης