Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 116705/0092/31.08.2007 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δημοσίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 116705/0092/31.08.2007
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δημοσίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007


Αριθμ. 116705/0092/31.08.2007 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δημοσίου που επ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 116705/0092   
ΦΕΚ Β 1742 31.8.2007

Θέμα: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δημοσίου που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου "Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές" (Φ.Ε.Κ.205 Α').

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2362/1995 "Περί δημοσίου λογιστικού -ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 247 Α').

3. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη για το έτος 2007, ύψους 3.900.000 Ευρώ, περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν γραφεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,


αποφασίζουμε:

1. α) Τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ίσης με την καθαρή πληρωτέα σύνταξη μηνός Αυγούστου 2007 (αφαιρουμένων τυχόν αναδρομικών ποσών) στους πυρόπληκτους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους ή χορηγιούχους του Δημοσίου, καθώς επίσης και στους σιδηροδρομικούς συνταξιούχους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Φ.Ε.Κ. 276 Α'), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

β) Η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης της παραγράφου αυτής γίνεται άμεσα από τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του συνταξιούχου σε βάρος του ΚΑΕ 2755 του Ε.Φ. 200 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση την υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, η οποία αποτελεί τίτλο πληρωμής, θεωρημένης από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) ή από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.), ως προς το ύψος της σύνταξης και τον τόπο κατοικίας, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί παράρτημα της.

2. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι οι πυρόπληκτοι συνταξιούχοι των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι στις πληγείσες περιοχές. Ως μόνιμη κατοικία νοείται αυτή που έχει δηλωθεί ως τέτοια στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). σε χρόνο που ανάγεται προ της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και αναγράφεται στο τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα.

Δικαιούχοι που λαμβάνουν και άλλη σύνταξη, δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που προκύπτει από τη μεγαλύτερη σύνταξη.

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ως συνταξιούχοι νοούνται όσοι ήταν συνταξιούχοι κατά το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και αυτοί που κατά την κρίσιμη ημερομηνία βρίσκονται σε καθεστώς τριμήνου συντάξεως.

3. Μετά την πληρωμή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικά, εντός τριμήνου, βεβαίωση της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής ή Αστυνομικής ή Δημοτικής Αρχής, ότι ο δικαιούχος είναι πυρόπληκτος. Η Δ.Ο.Υ. επισυνάπτει τη βεβαίωση αυτή στον τίτλο πληρωμής.

4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει την αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση της ή της επιστροφής του ποσού και σε αντίθετη περίπτωση στον καταλογισμό αυτού. Το διπλότυπο είσπραξης επιστροφής του ποσού ή η καταλογιστική πράξη επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής, ο οποίος αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Οι τίτλοι πληρωμής της παρούσης παραμένουν στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον υφίστανται εκκρεμότητες λόγω μη προσκόμισης της βεβαίωσης της παραγράφου 3 μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία από την αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση, οπότε και θα αποσταλούν συμπληρωματικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Τα λογιστικά στοιχεία των Δ.Ο.Υ. και οι λοιποί τίτλοι πληρωμής αποστέλλονται, κατά τα ισχύοντα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της απόφασης αυτής είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε καμιά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κράτηση.

8. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1β της απόφασης αυτής υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ή τη δημοσίευση της παρούσης στο Φ.Ε.Κ., κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης