Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1130/25.5.1994 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/11.5.1994 (ΦΕΚ. 75Α) άμεσης εφαρμογής (Εκπτωση δαπανών - αποζημίωση απόλυσης κλπ)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1130/25.5.1994
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/11.5.1994 (ΦΕΚ. 75Α) άμεσης εφαρμογής (Εκπτωση δαπανών - αποζημίωση απόλυσης κλπ)


 Αθήνα 25 Μαΐου 1994
Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 145, 147)

ΠΟΛ 1130

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2214/11.5.1994 (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

1060111/980/A0012/ΠΟΛ.1130/25.5.1994

Σας κοινοποιούμε ορισμένες διατάξεις του ν. 2214/1994 οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή, για ενημέρωσή σας, με τη διευκρίνιση ότι αναλυτικές οδηγίες γι' αυτές θα σας δοθούν σύντομα με πληρέστερη ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

1. Εκπτωση πρόσθετων δαπανών (παρ. 5 άρθρου 13) Εκτός από τις δαπάνες που εκπίπτουν μέχρι σήμερα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται ποσοστό 30% του συνολικού ετησίου ποσού των οικογενειακών δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα τους, που συνοικούν με αυτούς που τους βαρύνουν, για αγορά αγαθών και υπηρεσίες γενικά. Από τις δαπάνες αυτές εξαιρούνται:

αα) αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955.

ββ) πραγματικές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955.

γγ) αυτές που ήδη εκπίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων στ, η, θ, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε της παραγρ. 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955.

δδ) δαπάνες για αγορά τροφίμων και ποτών, γενικώς καθώς και καυσίμων,

εε) δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, συγκοινωνίες, φωταέριο, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, καθώς και για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

Για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής πρέπει το συνολικό ποσό των δαπανών, που καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες, να αναγράφεται στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος και να συνυποβάλλονται με αυτή τα πρωτότυπα των νόμιμων δικαιολογητικών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της έκπτωσης της δαπάνης που αντιπροσωπεύουν, μόνον εάν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή
φορολογούμενου και τίθεται η σφραγίδα του πωλητή.

Δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που γίνονται στην αλλοδαπή βάσει των διατάξεων της παραγρ. 5 του άρθρου 13 δεν αφαιρούνται. Τα ανωτέρω ισχύουν για δαπάνες αγοράς ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 1.1.1994 και μετά. 2. Αποζημίωση απολυομένων (παρ. 8 άρθρου 13)

Ο φόρος αποζημιώσεων υπολογίζεται με βάση τη νέα κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης που απομένει, μετά την αφαίρεση ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών που δεν θεωρείται εισόδημα και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για καταβολές αποζημιώσεων που γίνονται από 11.5.1994 και μετά.

3. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών
α) Παραγρ. 5 άρθρου 14
Ο φόρος που παρακρατείται, στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2019/1992 και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/1955, (Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο) μειώνεται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την παρακράτησή του. Η μείωση αυτή ισχύει για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. που καταβάλλονται από 1.7.1994 και μετά.

β) Παραγρ. 10 άρθρου 19
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 19 του Ν. 2214/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, σε τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ., καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α'). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α' του άρθρου 66 του Ν. 2214/1994, για εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 1994 και μετά. Συνεπώς στις ανωτέρω αμοιβές που καταβάλλονται από 1 Ιουνίου 1994 και μετά, θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2019/92.

4. Φορολογία προσωπικών εταιριών άρθρου 16α ν.δ. 3323/1955
α) Παραγρ. 2 άρθρου 16
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 2214/1994, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 δεν εφαρμόζονται για:

αα) Κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης για τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τη συνεκμετάλλευση με τη μορφή κοινωνίας μέχρι και δύο αυτοκινήτων. Τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση των πάνω από δύο αυτοκινήτων φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ββ) Τους λοιπούς υποχρέους, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.

γγ) Εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικώς φαρμακοποιοί.
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο οικον. έτος 1994 (χρήση 1993).
β) Παραγρ. 3 άρθρου 16
Με τη νέα αυτή διάταξη ορίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η αρχική δήλωση του άρθρου 16α υποβάλλεται εκπρόθεσμα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αφαίρεσης της επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για εισοδήματα κτηθέντα στο οικον. έτος 1994 και μετά.

γ) Παραγρ. 4 άρθρου 16
Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι η επιλογή για το δικαίωμα αφαίρεσης της επιχειρηματικής αμοιβής δηλώνεται με την οικεία αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη κατά περίπτωση, δήλωση της εταιρίας και δεν ανακαλείται. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για εισοδήματα κτηθέντα στο οικον. έτος 1994 και μετά.

δ) Αρθρο 18
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο της ομόρρυθμης εταιρίας, της ετερόρρυθμης εταιρίας, της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου κ.λπ., η αντικειμενική ή πραγματική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χωρών που περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στα μέλη αυτών. Το καθαρό κέρδος που προκύπτει με βάση τα έσοδα αυτά φορολογείται στο όνομα της εταιρίας, κοινωνίας ή κοινοπραξίας με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατά το έτος που
διαλύεται η εταιρία, κοινωνία ή κοινοπραξία. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 1994 και μετά.

5. Παρακράτηση φόρων
α) Παραγρ. 5 άρθρου 19
Με τις διατάξεις αυτές αυξάνεται από 2% σε 3%, το ποσοστό παρακράτησης του φόρου που εφαρμόζεται στα εισοδήματα των εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζομένου έργου ή του
μισθώματος. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για καταβολές που πραγματοποιούνται από 11 Μαϊου 1994 και μετά.

β) Παραγρ. 8 άρθρο 19
Με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή προμήθειας του δικαιούχου. Οι Α.Ε. Διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την καταβολή των προμηθειών ή αμοιβών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για αμοιβές ή προμήθειες που καταβάλλονται από 11 Μαϊου 1994 και μετά.

γ) Παραγρ. 6 άρθρου 19
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής παρέχονται σχετικές οδηγίες με ξεχωριστή διαταγή μας.
δ) Παραγρ. 9 άρθρου 23
Με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου προβλέπεται ότι οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι ανώνυμες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πρέπει να παρακρατούν φόρο με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) για όλες γενικά τις περιπτώσεις αμοιβών που καταβάλλουν στα μέλη του Δ.Σ. κ.λπ. της ανώνυμης εταιρίας. Αν όμως η ανώνυμη εταιρία έχει ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές, ο αυξημένος συντελεστής παρακράτησης φόρου εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ανώνυμων μετοχών που υπάρχουν κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το πενήντα τοις εκατό
(50%) του συνόλου των μετοχών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για καταβολές που γίνονται από 1 Μαϊου 1994 και μετά.

6. Παραγρ. 14 και 15 άρθρου 1
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. αυτών:
- Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου ίσο με εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές ετησίως, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω
από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, το ποσό αυτό ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές ετησίως.

- Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, είτε διαθέτουν ίδια προϊόντα είτε προϊόντα τρίτων, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου ίσο με εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, το ποσό αυτό ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές ετησίως.

Ο φόρος της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγούμενης, καταβάλλεται στην αρχή κάθε διαχειριστικής περιόδου, το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση ή την ανανέωση της οικείας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή. Εξαιρετικά, για τη διαχειριστική περίοδο 1994 οι υπόχρεοι αυτών των παραγράφων υποχρεούνται να καταβάλουν το φόρο μέχρι την 30η Ιουνίου 1994.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρο 23)

1. Αύξηση φορολογικών συντελεστών
- Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού τροποποιείται ο συντελεστής φορολογίας καθαρών κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών και των αλλοδαπών εταιριών και οργανισμών που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων στη χώρα μας ως εξής:

α.- Για τις ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι ανώνυμες και ΜΗ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο συντελεστής αυξάνεται από 35%, που ισχύει σήμερα για όλες ανεξαιρέτως τις ανώνυμες εταιρίες σε 40%.

β.- Για τις εγκατεστημένες στη χώρα μας αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ο συντελεστής φορολογίας αυξάνεται από 35% σε 40%.

γ.- Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.δ. 3843/58, ο συντελεστής φόρου παρέμεινε στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30.6.1994 και μετά.

2. Κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολογήτων αποθεματικών
α.- Αρθρο 23 παραγρ. 2
Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παραγρ. 4 του άρθρου 8Α του ν.δ. 3843/1958.

Με βάση τις νέες διατάξεις, όταν οι ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμοί κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει, αυτά θα φορολογούνται στο εξής κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, αυτοτελώς με τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών και οργανισμών σε περίπτωση που πιστώνουν το κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή με κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομα του υποκαταστήματος στη χώρα μας, ή όταν αναλαμβάνουν ή εξάγουν αυτά στην αλλοδαπή.

β.- Αρθρο 23 παραγρ. 3
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των επιχειρήσεων της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήματος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 11 Μαϊου 1994.

3. Δικαίωμα αφαίρεσης επιχειρηματικής αμοιβής (παραγρ. 4 άρθρου 23) Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη όταν η αρχική δήλωση της Ε.Π.Ε. υποβάλλεται εκπρόθεσμα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ποβολής της, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αφαίρεσης της επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη.

(παραγρ. 5 άρθρου 23). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή το δικαίωμα του διαχειριστή - εταίρου ΕΠΕ να επιλέξει την εταιρία από την οποία θα λάβει επιχειρηματική αμοιβή, μπορεί να γίνεται και με την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης, κατά περίπτωση, δήλωσης της ΕΠΕ και δεν ανακαλείται.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για εισοδήματα του οικον. έτους 1994 που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1993 και μετά.

4. Παρακράτηση φόρου
α.- (Παραγρ. 7 άρθρου 23)
- Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής φορολογίας των αλλοδαπών εταιριών, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τα εισοδήματα από κινητές αξίες (κυρίως τόκους) που αποκτούν στη χώρα μας από 11.5.1994 και μετά.

β.- (Παραγρ. 8 άρθρου 23)
- Με τις διατάξεις της παραγρ. 8 αυξάνονται οι συντελεστές φόρου εισοδήματος των αλλοδαπών εταιριών και οργανισμών που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα ως εξής: α) Για έργα του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, δημοσίων επιχειρήσεων από 3,5% σε 4%.

β) Για ιδιωτικά έργα με ίδια υλικά, από 4,20% σε 4,80%.

γ) Για ιδιωτικά έργα χωρίς ίδια υλικά, από 8,75% σε 10%.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για ποσά που καταβάλλονται από 11.5.1994 και μετά.

6. Επιβολή προστίμων (άρθρο 30)

1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 5, 11, 12, 14, 16α, 29, 30, 44, 50, 50α, 69 παράγραφοι 7 και 8, 70, 71 και 72 του ν.δ. 3323/1955 υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του φόρου που προκύπτει κάθε φορά, μη δυνάμενο να είναι μικρότερο των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών και μεγαλύτερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, στην περίπτωση δε που δεν προκύπτει ποσό οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο.

2. Τα πρόστιμα που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με το οικείο φύλλο ελέγχου ή με ιδιαίτερη πράξη του αρμόδιου προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.

Κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιμο που επιβλήθηκε μειούται στο ένα τρίτο (1/3) αυτού.
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για υποθέσεις οικον. έτους 1994 και μετά.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης