Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1129/25.5.1994 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ. 1099/27.4.1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1129/25.5.1994
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ. 1099/27.4.1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


 Αθήνα 25 Μαΐου 1994
Αρ. Πρ. 1059892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 9η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12η - 14η
Τηλέφωνο : 3253767 (Δ9) - 3647202-5 (ΦΠΑ)

ΠΟΛ 1129

ΘΕΜΑ : "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/ 27.4.1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων".

1059892/ΠΟΛ.1129/25.5.1994

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 354/13.5.1994), καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, προαιρετικός, ειδικός τρόπος περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιτηδευματιών του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ.

2. Η απόφαση αυτή διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, τα οποία ρυθμίζουν τα ακόλουθα θέματα:

α) Το κεφάλαιο Α', που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 και 2, με βάση ορισμένα κριτήρια διαχωρίζει τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις σε δύο κατηγορίες, στις ανέλεγκτες και στις ελεγμένες, και καθορίζει τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς ορισμένων όρων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτής της απόφασης, τις γενικές προϋποθέσεις περαίωσης των υπόψη υποθέσεων, καθώς και ορισμένα από τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η περαίωσή τους.

β) Το κεφάλαιο Β', που περιλαμβάνει τα άρθρα 3 έως και 8, καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων, καθώς και τα συναφή θέματα (υπαγόμενες και εξαιρούμενες υποθέσεις και περαίωση των παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ.).

γ) Το κεφάλαιο Γ', που περιλαμβάνει τα άρθρα 9 έως και 12, καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία περαίωσης των ελεγμένων υποθέσεων, καθώς και τα συναφή θέματα (υπαγόμενες και εξαιρούμενες υποθέσεις και περαίωση των παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ.).

δ) Το κεφάλαιο Δ', που περιλαμβάνει τα άρθρα 13 έως και 15, καθορίζει τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, τελών κ.τ.λ. που προκύπτουν από την περαίωση των ανέλεγκτων και των ελεγμένων υποθέσεων, καθώς και των παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ.

3. Η παρούσα στοχεύει στην παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τις διατάξεις κατά την εφαρμογή των οποίων είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθούν απορίες ή ερωτηματικά και όχι για τις διατάξεις που είναι σαφείς, οι οποίες δεν
αναλύονται. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγίες και διευκρινίσεις παρέχονται με την παράθεση παραδειγμάτων, καθόσον με αυτό τον τρόπο γίνονται περισσότερο κατανοητές οι σχετικές διατάξεις.

4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα στις Δ.Ο.Υ. η αναγκαιότητα για την όσο το δυνατόν συντομότερη διαικπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιτηδευματιών στα πλαίσια των οδηγιών της παρούσας.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερόμενης απόφασης, παρέχουμε, κατά κεφάλαιο και άρθρο, τις ακόλουθες οδηγίες και αναγκαίες διευκρινίσεις:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου προσδιορίζουν την έννοια ορισμένων όρων για την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Κατά συνέπεια, όταν στα επόμενα άρθρα αυτής αναφέρονται αυτοί οι όροι και εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, λαμβάνονται υπόψη με την έννοια που τους δίδεται με το παρόν άρθρο. Αντίθετα, οι όροι των οποίων η έννοια δεν προσδιορίζεται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, λαμβάνονται υπόψη με την έννοια που τους δίδεται με τις κείμενες διατάξεις. Λόγω της σαφήνειας αυτών των διατάξεων περιττεύει η ανάλυσή τους, κρίνεται όμως σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Ο όρος "εκκρεμής υπόθεση φορολογίας εισοδήματος" που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, σημαίνει κάθε μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση αποτελεσμάτων. Το ίδιο ισχύει ανάλογα και για τον όρο "εκκρεμής υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων", που αναφέρεται στην
περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου. Τονίζεται ότι για τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των επιτηδευματιών, που χαρακτηρίζονται ως ανέλεγκτες σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις αυτής της απόφασης κατά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν επιτρέπεται
η διενέργεια ελέγχου με βάση τις κείμενες διατάξεις, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8, δηλαδή πριν από τη λήξη χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την παραλαβή του Ειδικού κκαθαριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία. Αντίθετα, αν πρόκειται για εκκρεμή υπόθεση οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, για την οποία έχει εκδοθεί το σχετικό φύλλο ελέγχου ή η πράξη, έχει καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο της ΔΟΥ και δεν έχει κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της
απόφασης (ελεγμένη υπόθεση), ακολουθείτε η κανονική διαδικασία κοινοποίησης. Εννοείται ότι μετά την κοινοποίηση του φύλλου ή της πράξης, η υπόθεση μπορεί να περαιωθεί με βάση αυτή την απόφαση, εφόσον βέβαια υπάγεται και δεν εξαιρείται από αυτή. Οσα αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν ανάλογα και για τις πράξεις επιβολής προστίμου του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ που αφορούν αυτές τις υποθέσεις.

2. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις γγ' και δδ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αυτού τυ άρθρου και αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που υπάγονται στη ρύθμιση αυτής της απόφασης, δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση στους επιτηδευματίες της σχετικής απόφασης επιβολής προστίμου πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7.

3. Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους λαμβάνονται υπόψη όπως αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, χωρίς να υπολογίζεται μείωση αυτών για τις νέες επιχειρήσεις. Για διευκόλυνση, παραθέτουμε τους μέσους όρους των συντελεστών καθαρού κέρδους, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου:

- Μέσος όρος συντελεστών καθαρού κέρδους γεωργικών επιχ/σεων 15%
- Μέσος όρος συντελεστών καθαρών αμοιβών των ελευθέριων επαγγελμάτων του μηχανικού και αρχιτέκτονα 28,2%
- Μέσος όρος συντελεστών καθαρών αμοιβών λοιπών ελευθέριων επαγγελμάτων 47,7%
- Μέσος όρος μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους:

Επί αγορών Επί ακαθ. εσόδων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η 15,5% 16%
" 2η 17% 13%
" 3η 18% 15%
" 4η 13% 11%
" 5η 8% 9%
" 6η 16% 14%
" 7η 22% 16,5%
" 8η -- 32%
" 9η 23% 21%

Αρθρο 2
Γενικές προϋποθέσεις και αποτελέσματα

1. Σχετικά με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου συνάγεται ότι τόσο οι ανέλεγκτες όσο και οι ελεγμένες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, που υπάγονται και δεν εξαιρούνται από τη ρύθμιση της απόφασης, περαιώνονται υποχρεωτικά κατά σειρά η πρώτη και οι συνεχόμενες με αυτή υποθέσεις, ανέλεγκτες ή ελεγμένες, κατά περίπτωση.

β) Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 συνάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας δικαιούται να περαιώσει είτε μία είτε περισσότερες ελεγμένες υποθέσεις του φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων που υπάγονται και δεν εξαιρούνται από τη ρύθμιση της απόφασης, κατά σειρά, όμως, την πρώτη ελεγμένη και τις συνεχόμενες με αυτή ελεγμένες υποθέσεις και με την επιφύλαξη, βέβαια, των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 11.

Παράδειγμα 1ο
Κατά του επιτηδευματία Α έχουν εκδοθεί, μετά από τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου για τα οικον. έτη 1989 έως και 1991, φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, τα οποία υπάγονται στη ρύθμιση της απόφασης ως ελεγμένες
υποθέσεις. Ο επιτηδευματίας δικαιούτι να περαιώσει είτε μόνο το φύλλο ελέγχου του οικον. έτους 1989 είτε μόνο τα φύλλα ελέγχου των οικον. ετών 1989 και 1990 είτε τα φύλλα ελέγχου όλων των οικον. ετών. Σε περίπτωση που το φύλλο ελέγχου του οικον. έτους 1990 εξαιρείται από τη ρύθμιση της απόφασης, ο επιτηδευματίας δικαιούται να περαιώσει μόνο το φύλλο ελέγχου του οικον. έτους 1989.


Παράδειγμα 2ο
Κατά του επιτηδευματία Β έχουν εκδοθεί, μετά από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου για τα οικον. έτη 1989 έως και 1991, φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τα οποία υπάγονται στη ρύθμιση της απόφασης ως ελεγμένες υποθέσεις. Ο επιτηδευματίας δικαιούται να περαιώσει είτε μόνο όλα τα φύλλα ελέγχου που αφορούν το οικον. έτος 1989 είτε μόνο όλα τα φύλλα ελέγχου που αφορούν τα οικον. έτη 1989 και 1990 είτε όλα τα φύλλα ελέγχου που αφορούν και τα τρία οικον. έτη.

γ) Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 συνάγεται ότι οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, που υπάγονται και δεν εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτής της απόφασης, περαιώνονται υποχρεωτικά όλες και δεν επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων μόνο από αυτές. Επίσης, δεν επιτρέπεται η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων που υπάγονται και δεν εξαιρούνται από αυτή τη ρύθμιση, αλλά έπονται των εξαιρούμενων υποθέσεων.

Παράδειγμα 1ο
Ο επιτηδευματίας Α έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικον. ετών 1988 έως και 1993. Κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1.1. - 31.12.1991 (οικον. έτος 1992) τα ακαθάριστα έσοδά του ανήλθαν σε 3.500.000.000 δρχ. Ο επιτηδευματίας αυτός δικαιούται να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του των οικον. ετών 1988 έως και 1991.

Παράδειγμα 2ο
Ο επιτηδευματίας Β έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικον. ετών 1988, 1989, 1990, 1992 και 1993, αλλά δεν έχει υποβάλει δήλωση για το οικον. έτος 1991. Ο επιτηδευματίας αυτός δικαιούται να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του των οικον. ετών 1988 έως και 1990.

Επίσης, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 συνάγεται ότι σε περίπτωση που κατά του επιτηδευματία έχουν εκδοθεί, μετά από προσωρινό έλεγχο, είτε ένα είτε περισσότερα φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, που αφορούν μέχρι και το οικον. έτος 1993 και υπάγονται στη ρύθμιση της απόφασης ως ελεγμένες υποθέσεις, υποχρεωτικά προηγείται η περαίωση αυτών των φύλλων ή των πράξεων και ακολουθεί η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων. Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και σε περίπτωση που κατά
του επιτηδευματία έχουν εκδοθεί, μετά από προσωρινό έλεγχο, φύλλα ελέγχου φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, που αφορούν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1992 και υπάγονται στη ρύθμιση της απόφασης ως ελεγμένες υποθέσεις. Κατά συνέπεια, σ' αυτές τις περιπτώσεις, η συμπλήρωση από τη Δ.Ο.Υ.
του σχετικού σημειώματος (έντυπο 414) για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8, πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την περαίωση των παραπάνω φύλλων ή των πράξεων.

Παράδειγμα 3ο
Κατά του επιτηδευματία Γ έχει εκδοθεί, μετά από τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου για το οικον. έτος 1990, φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, το οποίο υπάγεται στη ρύθμιση αυτής της απόφασης ως ελεγμένη υπόθεση. Επίσης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία των οικον. ετών 1988, 1989,
1991, 1992 και 1993 χαρακτηρίζονται ως ανέλεγκτες υποθέσεις και υπάγονται στη ρύθμιση της απόφασης. Εφόσον ο επιτηδευματίας επιθυμεί να περαιώσει τις παραπάνω ανέλεγκτες υποθέσεις, πρέπει να περαιώσει προηγουμένως το φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 1990, διαφορετικά δεν δικαιούται να περαιώσει καμμία ανέλεγκτη υπόθεση. Σημειώνεται ότι, με την περαίωση του υπόψη φύλλου, αυτή η υπόθεση χαρακτηρίζεται πλέον ως ανέλεγκτη.

Αντίθετα, στην περίπτωση που το πιο πάνω φύλλο ελέγχου δεν υπάγεται στη ρύθμιση της απόφασης, ο επιτηδευματίας μπορεί να περαιώσει, εφόσον το επιθυμεί, μόνο τις ανέλεγκτες υποθέσεις των οικον. ετών 1988 και 1989.

2. Επίσης, τονίζεται ότι η περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των επιτηδευματιών με αυτή την απόφαση, συνεπάγεται την εξάλειψη του αξιοποίνου και την παύση της ποινικής δίωξης για όλα τα ποινικά φορολογικά αδικήματα που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρθρο 3
Υπαγόμενες υποθέσεις


Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται, κατ' αρχήν, στη ρύθμιση, είναι σαφέστατες και δεν απαιτείται η παροχή διευκρινίσεων.


Αρθρο 4
Εξαιρούμενες υποθέσεις

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν ποιές από τις κατά το άρθρο 3 υπαγόμενες υποθέσεις εξαιρούνται από τη ρύθμιση της απόφασης. Σχετικά με αυτές τις διατάξεις, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Προκειμένου για τον επιτηδευματία της περίπτωσης β' αυτού του άρθρου, δηλαδή εκείνον του οποίου έχουν κατασχεθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία του, εξαιρούνται όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις του, ανεξάρτητα από το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της επεξεργασίας των κατασχεθέντων. Επίσης, η εξαίρεση ισχύει και όταν η επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί και η σχετική απόφαση επιβολής προστίμου (είτε μία είτε περισσότερες) δεν έχει κοινοποιηθεί ή έχει κοινοποιηθεί στον επιτηδευματία. Το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης ισχύει ανάλογα και για τον επιτηδευματία της περίπτωσης γ'.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (α', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι' και ια') η εξαίρεση αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση.

3. Στις περιπτώσεις ε' και στ' η υπόθεση εξαιρείται, ανεξάρτητα αν η διαχειριστική περίοδος ήταν δωδεκάμηνη ή υπερδωδεκάμηνη. Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων αυτών και σε ότι αφορά την έννοια των ακαθάριστων αμοιβών και των ακαθάριστων εσόδων, ισχύουν οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Η εξαίρεση των υποθέσεων των περιπτώσεων β', γ', δ', ζ', η', θ' και ια' ισχύει, εφόσον ο λόγος εξαίρεσής τους συντρέχει κατά την ημερομηνία εξέτασης των υποθέσεων του επιτηδευματία από τη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να κριθεί αν απαιτείται η σύνταξη του σχετικού σημειώματος (Ε 414).

5. Εφόσον για τις ανεκκαθάριστες υποθέσεις της περίπτωσης ια' δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσής τους από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, οι υποθέσεις αυτές εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτής της απόφασης και θα περαιωθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις. Οι ανέλεγκτες υποθέσεις που
έπονται των πιο πάνω υποθέσεων μπορούν να περαιωθούν με βάση αυτή την απόφαση, εφόσον βέβαια υπάγονται και δεν εξαιρούνται από αυτή, και θα συμπληρωθεί κανονικά γι' αυτές το σχετικό σημείωμα (έντυπο Ε 414). Σε περίπτωση, όμως, που για τις ανεκκαθάριστες υποθέσεις της περίπτωσης ια' συντρέχει λόγος εξαίρεσής τους από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, θα προηγηθεί η τακτοποίησή τους (περαίωση ή εξαίρεση) σύμφωνα με αυτές τις Υπουργικές Αποφάσεις και οι τυχόν εξαιρεθείσες, καθώς και οι επόμενες αυτών μπορούν να περαιωθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται από αυτή την απόφαση.

Αρθρο 5
Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου αναφέρονται στον τρόπο περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η περαίωση κάθε μιας τέτοιας υπόθεσης πραγματοποιείται με την αποδοχή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης επιπλέον φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις αυτού του άρθρου.

Ειδικά, σε περιπτώσεις υποθέσεων της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, δηλαδή σε υποθέσεις στις οποίες έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1563/85 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 50α' του ν.δ. 3323/55, το αποτέλεσμα του οποίου έχει οριστικοποιηθεί, ο υπολογιζόμενος βεβαιωτέος φόρος είναι δυνατόν να μειωθεί ή και να μηδενισθεί ανάλογα με το αποτέλεσμα του προσωρινού ελέγχου.

Πέραν των ως άνω γενικών παρατηρήσεων, παρέχονται και οι ακόλουθες πρόσθετες διευκρινίσεις που σχετίζονται με ειδικότερα θέματα του άρθρου αυτού:

1. Η περαίωση κάθε μιας ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται χωρίς να διενεργούνται οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες ελεγκτικές ενέργειες και διασταυρώσεις.

Ετσι, δεν γίνεται έλεγχος ορθής ή μη υποβολής της οικείας δήλωσης που έχει υποβληθεί (π.χ. έλεγχος εφαρμογής του προσήκοντος συντελεστή καθαρών κερδών, έλεγχος προσδιορισμού καθαρών κερδών με λογιστικό τρόπο, όπου υπήρχε τέτοια υποχρέωση κ.λπ.), δεν εξετάζεται και δεν αξιολογείται η σχέση αγορών - πωλήσεων σε συνδυασμό και με τα λοιπά πραγματικά δεδομένα κ.λπ.

2. Ο βεβαιωτέος σε κάθε περαιούμενη υπόθεση φόρος είναι επιπλέον του τυχόν βεβαιωθέντος φόρου με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή αποτελεσμάτων που υποβλήθηκε. Δυνατότητα συμφηψισμού βεβαιωτέου και ήδη βεβαιωθέντος φόρου, παρέχεται μόνο σε υποθέσεις της παραγράφου 10 του υπόψη άρθρου.

3. Οπου για τον υπολογισμό του βεβαιωτέου φόρου λαμβάνεται υπόψη τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα ή οι ακαθάριστες αμοιβές, συνυπολογίζονται τα πάσης φύσεως έσοδα, χωρίς να εξετάζεται η προέλευσή τους.
Ετσι, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζονται τυχόν απαλλασόμενα έσοδα ή αμοιβές, έσοδα ενοικίων (επί επιτηδευματιών μη φυσικών προσώπων), προμήθειες, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και οποιαδήποτε άλλα έσοδα.

Μοναδική περίπτωση μη συνυπολογισμού εισοδημάτων είναι τα τυχόν εισοδήματα που προέρχονται από συμμετοχή ή συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, κοινωνίες και κοινοπραξίες.

Σε καμμία περίπτωση, επίσης, δεν εξετάζεται η φορολογική μεταχείριση των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών και των πάσης φύσεως εσόδων. πί παραδείγματι, έσοδα εταιρίας από τόκους εντόκων γραμματίων του Δημοσίου,
συνυπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα αυτά απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

4. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του υπόψη άρθρου, που αφορούν τους επιτηδευματίες του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/55, έχουν γενικότερη εφαρμογή και για κάθε άλλο επιτηδευματία μη φυσικό πρόσωπο.

5. Προκειμένου να βρεθεί για κάθε υπόθεση ο προσήκων συντελεστής καθαρού κέρδους, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται το αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία, όπως αυτό προκύπτει από την υποβληθείσα σχετική δήλωση και αγνοείται ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τυχόν είχε εφαρμοστεί.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης παράβασης, όπως η έννοια της παράβασης καθορίζεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης, εξετάζεται αν αυτή εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται περιοριστικά στην παράγραφο 9 του υπόψη άρθρου και σε θετική περίπτωση προσαυξάνεται το ποσόν του βεβαιωτέου φόρου κατά ποσοστό 20%. Παράλληλα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. Για την εφαρμογή του εν λόγω εδαφίου και προκειμένου να θεωρηθεί ότι η αξία των αγορών ή ακαθάριστων εσόδων ή ακαθάριστων αμοιβών που προκύπτουν από παράβαση είναι απολύτως προσδιορισμένη, δεν απαιτείται να έχει οριστικοποιηθεί η οικεία παράβαση, αλλά αρκεί να προκύπτει η ακριβής αξία από τα υπάρχοντα στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε άλλες παραβάσεις, που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 9 του υπόψη άρθρου, αγνοούνται.

7. Για πληρέστερη κατανόηση του τρόπου υπολογισμού του βεβαιωτέου φόρου, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Παράδειγμα
Η Ο.Ε. "Α" ασκούσε κατά τα οικον. έτος 1993 επιχείρηση εμπορίας ταπήτων και πλαστικών δαπέδων και τηρούσε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Για το οικον. αυτό έτος υπέβαλε δήλωση αποτελεσμάτων, με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα 20.000.000 δρχ. από την εμπορία ταπήτων, (Μ.Σ.Κ.Κ. 14%) 14.000.000 δρχ. από την εμπορία πλαστικών δαπέδων (Μ.Σ.Κ.Κ. 11%), καθώς και με έσοδα από τόκους εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (απαλλασόμενα του φόρου εισοδήματος) 5.000.000 δρχ.

Για το ίδιο οικον. έτος υφίσταται στην αρμόδια ΔΟΥ δελτίο πληροφοριών άλλης ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει αναμφισβήτητα ότι η επιχείρηση αυτή δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για πώληση ταπήτων αξίας 2.000.000 δρχ.
Εστω ότι η υπόθεση αυτή είναι ανέλεγκτη, υπάγετα στη ρύθμιση της απόφασης και ότι η Ο.Ε. επιθυμεί την περαίωσή της.

Ο βεβαιωτέος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής:
Φόρος = (20.000.000 + 14.000.000 + 5.000.000 + 2.000.000) Χ 14% Χ 0,08 Χ 1 =
459.200 πλέον 91.840 (459.200 Χ 20%) = 551.040 δρχ.
Αν, κατά το ίδιο οικον. έτος, η παραπάνω επιχείρηση ασκούσε παράλληλα και
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα δραστηριότητα καθαριστηρίου
ταπήτων (Μ.Σ.Κ.Κ. 40%), με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή
40.000.000 δρχ., τότε ο βεβαιωτέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:
φόρος από δραστηριότητα εμπορίας = (20.000.000 + 14.000.000 + 2.000.000) Χ 14%
Χ 0,08 Χ 1 = 403.200 πλέον 80.640 (403.200 Χ 20%) = 483.840 δρχ.
φόρος από δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών = (40.000.000 + 5.000.000) Χ 40% Χ
0,08 Χ 1 = 1.440.000 πλέον 288.000 (1.440.000 Χ 20%) = 1.728.000 δρχ.
Σύνολο βεβαιωτέου φόρου = 483.840 + 1.728.000 = 2.211.840 δρχ.

8. Η παράγραφος 10 αυτού του άρθρου αναφέρεται στον τρόπο περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, στις οποίες έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' αναφέρεται πάντα σε υποθέσεις επιτηδευματιών του άρθρου 16α ν.δ. 3323/55, που αφορούν οικον. έτη κατά τα οποία επιβάλετο φόρος επί των επιτηδευματιών αυτών.

Αντίθετα, η υποπερίπτωση ββ' αναφέρεται πάντα σε υποθέσεις που αφορούν οικον. έτη κατά τα οποία δεν επιβάλετο φόρος επί αυτών των επιτηδευματιών. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της υποπερίπτωσης, ως φορολογητέα ύλη νοούνται τα καθαρά κέρδη.

β) Η περίπτωση β' καταλαμβάνει όλους τους λοιπούς επιτηδευματίες και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του προσωρινού ελέγχου.

9. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση περαίωσης ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, η περαίωση πραγματοποιείται κατά τον οριζόμενο από το υπόψη άρθρο τρόπο, δηλαδή με τη βεβαίωση του τυχόν επιπλέον ποσού φόρου, χωρίς να γίνεται καμμία άλλη ενέργεια ως προς τους εταίρους ή τα μέλη του. Δηλαδή με την περαίωση της υπόθεσης του επιτηδευματία, κατά τον παραπάνω τρόπο, θεωρείται ότι περαιώνονται και οι υποθέσεις των εταίρων ή μελών του, ως προς τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τις συμμετοχές τους.

Αρθρο 6
Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν τον τρόπο περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η περαίωση κάθε μιας ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την περαίωση ως ειλικρινών όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων που σχετίζονται με αυτή, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο.

Σε περίπτωση όμως που διαπιστώνεται η μη υποβολή των σχετικών δηλώσεων, τότε διενεργείται έλεγχος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν περαιώνεται η υπόθεση των λοιπών φορολογικών αντικειμένων με βάση τη ρύθμιση της απόφασης αυτής.

Διευκρινίζεται ότι για όσα φορολογικά αντικείμενα υπήρχε υποχρέωση υποβολής οριστικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων (π.χ. Φ.Μ.Υ. και Φ.Π.Α.), η υπόθεση δεν περαιώνεται με βάση την απόφαση, μόνο σε περίπτωση μη υποβολής οριστικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, δηλαδή δεν εξετάζεται αν υποβλήθηκαν οι οικείες προσωρινές δηλώσεις.

Οσον αφορά τα λοιπά φορολογικά αντικείμενα, για τα οποία δεν προβλέπετο η υποβολή οριστικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων (π.χ. Φ.Κ.Ε.), οι υποβληθείσες γι' αυτά δηλώσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών, θεωρούνται ως ειλικρινείς και η σχετική υπόθεση περαιώνεται.

Κατ' εξαίρεση, για την περαίωση κάθε μιας ανέλεγκτης υπόθεσης φόρου προστιθέμενης αξίας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του υπόψη άρθρου. Εφόσον συντρέχει λόγος προσδιορισμού βεβαιωτέου φόρου προστιθέμενης αξίας, το έντυπο Ε 414 συμπληρώνεται ως εξής:

α) Στο τετραγωνίδιο με τον κωδικό 035 θα αναγραφεί το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τα έντυπα Ε 3 (κωδ. 408, 415) και Ε 4 (κωδ. 541, 581) της δήλωσης εισοδήματος.

Σε περίπτωση που από παράβαση προκύπτει απόκρυψη απολύτως προσδιορισμένων ακαθάριστων εσόδων ή ακαθάριστων αμοιβών από επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. ή αγορών εμπορεύσιμων αγαθών από επιτηδευματία που τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας ή δεν τήρησε
βιβλία, τότε τα αποκρυφθέντα έσοδα ή οι αμοιβές ή το ποσό που προκύπτει από την αναγωγή των αποκρυφθεισών αγορών σε ακαθάριστα έσοδα, προστίθενται, κατά περίπτωση, στον κωδ. 035.

β) Στο τετραγωνίδιο με κωδικό 036 αναγράφεται το ποσό του συνόλου των εκροών, όπως αυτές προκύπτουν από τον κωδ. 620 του πίνακα Ι της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1992 και από τους αντίστοιχους κωδικούς των εντύπων προηγουμένων ετών, αφού αφαιρεθεί η αξία πωλήσεων παγίων, πράξεων λήπτη και όποιας άλλης
πράξης δεν συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (κωδ. 621).

γ) Στο τετραγωνίδιο με κωδικό 037 θα αναγραφεί ο μέσος σταθμικός ποσοστιαίος συντελεστής ΦΠΑ, ο οποίος βρίσκεται όταν το σύνολο του φόρου εκροών διαιρεθεί με το σύνολο των φορολογητέων εκροών, αφού προηγουμένως στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα (π.χ. το 13,71 στρογγυλοποιείται στο 14, και το 15,5 στο 15).

δ) Στο τετραγωνίδιο με κωδικό 038 θα αναγραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο: 1. Κατά το ποσό που μειώθηκε μετά από έλεγχο προσωρινό ή τακτικό και δεν βεβαιώθηκε ή δεν υποβλήθηκαν συμπληρωματικές δηλώσεις για την τακτοοποίησή του και αφορά την ίδια διαχειριστική περίοδο ή προηγούμενη.

2. Κατά το ποσό που μεταφέρθηκε για συμψηφισμό χωρίς να υπάρχει δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής.
ε) Στο τετραγωνίδιο με κωδικό 039 θα αναγραφεί ο φόρος εισροών προς βεβαίωση που προκύπτει:

1. Από τον πολλαπλασιασμό της διαφοράς δηλωθέντων φορολογητέων δαπανών (κωδ. 652 εντύπου 009/92 ΦΠΑ) και δηλωθέντων δαπανών στα έντυπα Ε 3, Ε 4 της δήλωσης εισοδήματος επί το μέσο σταθμικό ποσοστιαίο συντελεστή ΦΠΑ δαπανών, ο οποίος βρίσκεται όταν το σύνολο του φόρου δαπανών (κωδ. 670) διαιρεθεί με το σύνολο των φορολογητέων δαπανών (κωδ. 652) και στρογγυλοποιείται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο.

2. Από παράλειψη, ενώ υπήρχε υποχρέωση, διενέργειας διακανονισμού εμπορευσίμων ή και παγίων στοιχείων στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1642/86 (π.χ. αποζημίωση για καταστροφή εμπορευμάτων ή επενδυτικών αγαθών).

3. Από παράλειψη διενέργειας διακανονισμού κοινών εισροών βάσει της αναλογίας Pro-rata του άρθρου 24 παράγραφος 1 του ν. 1642/1986.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φόρος εισροών προς βεβαίωση, σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ε', θα υπολογισθεί μόνον εφόσον προκύπτει σαφώς από τα στοιχεία των δηλώσεων εισοδήματος και εκκαθαριστικής ΦΠΑ και από τα στοιχεία τυχόν προσωρινού ή τακτικού ελέγχου και σε καμμία περίπτωση δεν θα αναζητηθεί με έλεγχο των
βιβλίων της επιχείρησης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές, απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων και δεν συντρέχουν οι παραπάνω περιπτώσεις δ' και ε', η υπόθεση θεωρείται περαιωμένη ως ειλικρινής και δεν απαιτείται η συμπλήρωση των σχετικών τετραγωνιδίων του εντύπου Ε 414.

Αρθρο 7
Περαίωση παραβάσεων του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία περαίωσης παραβάσεων του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ, που σχετίζονται με ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος.

Σχετικά με αυτές τις διατάξεις, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τις παραβάσεις που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις ββ', γγ' και δδ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση περαίωσης των διαφορών που προκύπτουν από τις παραπάνω παραβάσεις, είναι η προηγούμενη περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων που αφορούν.

3. Η περαίωση των παραπάνω διαφορών συνίσταται στην οριστικοποίηση του ύψους του επιβληθέντος ή επιβλητέου προστίμου και πραγματοποιείται με την αποδοχή από τον επιτηδευματία του ύψους του προστίμου που προβλέπεται για κάθε περίπτωση παράβασης από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του υπόψη άρθρου και με την υπογραφή της σχετικής πράξης, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

Πέραν της οριστικοποίησης του ύψους του προστίμου και της βεβαίωσης αυτού, η περαίωση δεν επιφέρει καμμία άλλη επίπτωση ή συνέπεια, δεδομένου ότι οι τυχόν επιπτώσεις της περαιωθείσας παράβασης επί της φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν ληφθεί ήδη υπόψη κατά την προηγηθείσα περαίωση
των φορολογιών αυτών.

Αρθρο 8
Διαδικασία περαίωσης

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιτηδευματιών. Σχετικά με αυτές τις διατάξεις, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Η συμπλήρωση από τις ΔΟΥ του σχετικού σημειώματος (έντυπο Ε 414) για κάθε επιτηδευματία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα αυτού. Στα λοιπά τετραγωνίδια με τις ενδείξεις "ΑΓΟΡΕΣ", "ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ" & ΑΚΑΘ. ΑΜΟΙΒΕΣ" του υποπίνακα 1 του ΠΙΝΑΚΑ 2 αυτού του εντύπου, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω οδηγίες, αναγράφεται, αντίστοιχα, η αξία των αγορών, των ακαθάριστων εσόδων και των ακαθάριστων αμοιβών, όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5. Επίσης, στα τετραγωνίδια με τις ενδείξεις "Μ.Σ.Κ.Κ.", "Σ.Κ.Κ." & "Σ.Κ.Α." του ίδιου υποπίνακα αναγράφεται, αντίστοιχα, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, ο συντελεστής καθαρού κέρδους και ο συντελεστής καθαρών αμοιβών, όπως αυτός προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 5.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οταν ο συντελεστής είναι δεκαδικός και μικρότερος της μονάδας, στο οικείο τετραγωνίδιο θα γράφεται ο συντελεστής όπως έχει (π.χ. 0,9). Οταν ο συντελεστής είναι δεκαδικός και μεγαλύτερος της μονάδας, στο οικείο
τετραγωνίδιο θα αναγράφεται στργγυλοποιημένος στο πλησιέστερο δέκατο (π.χ. ο συντελεστής 1,15 αναγράφεται ως 1,1). Οταν ο συντελεστής είναι ακέραιος αριθμός, στο οικείο τετραγωνίδιο θα αναγράφεται ως δεκαδικός (π.χ. ο συντελεστής 12 θα αναγράφεται με τη μορφή 12,0).

Ακόμα, στο τετραγωνίδιο με τον κωδικό αριθμό 034 του ίδιου υποπίνακα, αναγράφεται το ποσό που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5, αφαιρείται από το ποσό του βεβαιωτέου κατά το ίδιο άρθρο φόρου εισοδήματος. Εννοείται ότι με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα τετραγωνίδια
των λοιπών υποπινάκων του ΠΙΝΑΚΑ 2.

2. Σε περίπτωση που οι ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία έχουν υποβληθεί σε περισσότερες από μια ΔΟΥ, είναι απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων ΔΟΥ, ώστε σε όλες να γίνει γνωστός ο συνολικός αριθμός αυτών, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να αναγραφεί στο έντυπο που θα συμπληρώσει η κάθε μία από αυτές.
Μετά την υπογραφή του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία και εφόσον στις λοιπές ΔΟΥ εκκρεμεί η επιβολή προστίμου του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ ή ανέλεγκτες υποθέσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων, θα αποσταλεί σ' αυτές επικυρωμένο αντίγραφο του υπογραφέντος Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

3. Οι μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα καταχωρούν τα δεδομένα κάθε συμπληρούμενου εντύπου σε μαγνητικό αρχείο του τοπικού Η/Υ με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος, το οποίο θα τους αποσταλεί έγκαιρα από το ΚΕΠΥΟ. Μετά την καταχώρηση των δεδομένων μέχρι τριακοσίων (300), κατ' ανώτατο όριο, συμπληρούμενων εντύπων στο
μαγνητικό αρχείο του τοπικού Η/Υ, τούτο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΠΥΟ με βάση ειδικές οδηγίες που θα αποσταλούν από αυτό. Οι μη μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα αποστέλουν τα συμπληρούμενα έντυπα στο ΚΕΠΥΟ ως
εξής:

Θα τοποθετούν ανά εκατό (100) έντυπα σε υποφακέλους, αφού προηγούμενα αριθμήσουν τα έντυπα από 1 μέχρι 100, αν είναι δυνατό σε μηχανικό αριθμητήρα και όχι με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα στο πάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας του εντύπου, όπου υπάρχει χώρος. Η χρήση μαρκαδόρου πρέπει να αποφεύγεται,
γιατί καλύπτονται τα ποσά της πίσω σελίδας.

Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργείται φάκελος που θα περιέχει τους υποφακέλους των 100 εντύπων. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται ο αριθμός των εμπεριεχομένων σημειωμάτων, ο κωδικός και η περιγραφή της ΔΟΥ. Οι φάκελοι θα συσκευάζονται σε σάκκους ή κιβώτια. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 'Η ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εξω από τους σάκκους ή τα κιβώτια θα αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ,
ΦΡΥΝΗΣ 1 & ΘΗΣΕΩΣ Τ.Κ. 176 81 ΚΑΛΛΙΘΕΑ και η ένδειξη "ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ" ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων. Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.


Παράδειγμα:
Σας στέλνουμε ένα σάκκο με 450 σημειώματα ανέλεγκτων υποθέσεων για επεξεργασία.

Οι φάκελοι μετά την επεξεργασία τους στο ΚΕΠΥΟ θα επιστραφούν στις ΔΟΥ. Στο στάδιο της επεξεργασίας των σημειωμάτων είναι δυνατό να εντοπισθούν λάθη. Τα λάθη αυτά θα αποτυπωθούν σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΘΩΝ κατά ΔΟΥ με αναφορά στον αριθμό υποφακέλου και τον αύξοντα αριθμό του σημειώματος στον υποφάκελο.

Οι καταστάσεις αυτές θα αποστέλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥ μαζί με τους φακέλους, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός των λαθών από τους υπαλλήλους της.

4. Προκειμένου για επιτηδευματίες των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής ανέλεγκτων υποθέσεών τους, εννοείται ότι τα σχετικά σημειώματα (έντυπο 414) θα υμπληρωθούν και θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ κατά προτεραιότητα.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τις υποθέσεις επιτηδευματιών του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του υπόψη άρθρου.

5. Σε περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε σε διαφορετική Δ.Ο.Υ. από εκείνη στην οποία υποβλήθηκαν οι δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας (π.χ. άσκηση επιχείρησης από τη σύζυγο με έδρα σε περιοχή που δεν υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. του συζύγου), θα αποσταλούν επικυρωμένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος. Αυτή η Δ.Ο.Υ. θα συντάξει και θα αποστείλει στο ΚΕΠΥΟ το σχετικό σημείωμα (έντυπο Ε 414).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση αυτή, στο έντυπο Ε 414 και στις ενδείξεις του Πίνακα 1, θα γραφούν τα στοιχεία της συζύγου, καθόσον αυτή είναι ο επιτηδευματίας. Οσο αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις τυχόν παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., εφόσον αυτές επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού του βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος και προστιθέμενης αξίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού ή για παρόμοιες περιπτώσεις (π.χ. ύπαρξη παράβασης του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. στη Δ.Ο.Υ. υποκαταστήματος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρθρο 9
Υπαγόμενες υποθέσεις
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, καθορίζουν τις ελεγμένες υποθέσεις που υπάγονται, κατ' αρχήν, στη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου της απόφασης. Οι διατάξεις αυτές είναι σαφείς και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυσή τους.

Αρθρο 10
Εξαιρούμενες υποθέσεις

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν ποιες από τις κατά το άρθρο 9 υπαγόμενες υποθέσεις εξαιρούνται από τη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου. Σχετικά με αυτές τις διατάξεις, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σε όλες τις περιπτώσεις εξαιρέσεων του υπόψη άρθρου η εξαίρεση αφορά τη συγκεκριμένη ελεγμένη υπόθεση του επιτηδευματία και όχι το σύνολο των ελεγμένων υποθέσεών του.

2. Στις περιπτώσεις β' και γ' η υπόθεση εξαιρείται, ανεξάρτητα αν η διαχειριστική περίοδος ήταν δωδεκάμηνη ή υπερδωδεκάμηνη. Για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων αυτών, ως ακαθάριστες αμοιβές ή
ακαθάριστα έσοδα κατά περίπτωση, λαμβάνονται οι αμοιβές ή τα έσοδα που προσδιορίσθηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, ανεξάρτητα της φορολογικής μεταχείρισής τους.

Αρθρο 11
Περαίωση υποθέσεων και παραβάσεων

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν τον τρόπο περαίωσης των υπαγόμενων και μη εξαιρούμενων από τη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου ελεγμένων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των επιτηδευματιών. Επίσης, καθορίζουν τον τρόπο περαίωσης των παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., που αφορούν τις παραπάνω ελεγμένες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, των οποίων η έννοια ορίζεται με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης. Σχετικά με αυτές τις διατάξεις, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Για την περαίωση των ελεγμένων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ως φορολογητέα ύλη, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα (περ. α' της παραγράφου 1) ή τα καθαρά κέρδη (περ. β' της παραγράφου 1).


Παράδειγμα 1ο
Στον επιτηδευματία Α διενεργήθηκε έλεγχος και τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδά του, ύψους 50.000.000 δρχ., προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 70.000.000 δρχ., λόγω χαρακτηρισμού των τηρηθέντων βιβλίων του Κ.Β.Σ. ως ανακριβών. Στην προκειμένη περίπτωση ως φορολογητέα ύλη νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα.

Παράδειγμα 2ο
Στον επιτηδευματία Β διενεργήθηκε έλεγχος και τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη του, ύψους 15.000.000 δρχ., προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 19.000.000 δρχ., λόγω μη αναγνώρισης προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ορισμένων δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα τηρηθέντα βιβλία του Κ.Β.Σ. Σ' αυτή την περίπτωση, ως
φορολογητέα ύλη νοούνται τα καθαρά κέρδη.

2. Στις περιπτώσεις περαίωσης των ελεγμένων υποθέσεων που οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα δεν διαγράφονται, αλλά περιορίζονται, ο περιορισμός γίνεται επί των ήδη επιβληθέντων πρόσθετων φόρων και προστίμων, χωρίς να προηγείται επαναπροσδιορισμός αυτών με τα νέα δεδομένα.

3. Για την καλύτερη κατανόηση της περαίωσης των ελεγμένων υποθέσεων φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 4, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Κατά του επιτηδευματία Α έχει εκδοθεί, μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ, η οποία υπάγεται στη ρύθμιση αυτής της απόφασης. Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν από τον έλεγχο ως ανακριβή. Η υπόθεση αυτή περαιώνεται με την απόφαση ως εξής:

Δεδομένα ελεγμένης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος
Ακαθάριστα έσοδα προσδιορισθέντα από τον έλεγχο 20.000.000
Ακαθάριστα έσοδα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 10.000.000


Διαφορά ακαθαρίστων εσόδων 10.000.000
Αποδεχόμενη διαφορά ακαθάριστων εσόδων
(10.000.000 Χ 50%) 5.000.000


Μη αποδεχόμενη διαφορά ακαθάριστων εσόδων 5.000.000
Υπολογισμός του προς βεβαίωση ΦΠΑ με την απόφαση
Εστω χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ λόγω ανακρίβειας,
όπως προκύπτει από το φύλλο ελέγχου 1.800.000
ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη μη αποδεχόμενη διαφορά
ακαθάριστων εσόδων (5.000.000 Χ Μ.Σ.Σ.ΦΠΑ, έστω 18%) 900.000


Υπόλοιπο ΦΠΑ προς βεβαίωση 900.000
Υπολογισμός πρόσθετου φόρου και προστίμου με την απόφαση
Ο επιβληθείς με την πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας
(100%), ποσού δρχ. 1.800.000, μειώνεται στο 1/3 αυτού, δηλαδή στο ποσό των
600.000 (1.800.000 Χ 1/3) δρχ.
Το επιβληθέν με την οικεία πράξη πρόστιμο του άρθρου 47 του ν. 1642/1986, έστω
ποσού 900.000 δρχ., μειώνεται στο 1/3 αυτού, δηλαδή στο ποσό των 300.000
(900.000 Χ 1/3) δρχ.

Αρθρο 12
Διαδικασία περαίωσης

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν τη διαδικασία περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων, καθώς και των παραβάσεων του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ της παραγράφου 7 του άρθρου 11 της απόφασης.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι εφόσον ο επιτηδευματίας επιθυμεί να περαιώσει μία ή περισσότερες τέτοιες υποθέσεις του, η περαίωση υλοποιείται με την υποβολή εκ μέρους του ανέκκλητης δήλωσης για κάθε μία υπόθεση χωριστά, με την οποία δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, όρων και προϋποθέσεων και την παραίτηση από την προσφυγή του, σε περίπτωση που έχει ασκήσει προσφυγή. Οσον αφορά την προθεσμία υποβολής της πιο πάνω δήλωσης (δίμηνη) και εφόσον πρόκειται για υποθέσεις των οποίων εκκρεμεί η διοικητική
επίλυση της διαφοράς, αυτή η προθεσμία λήγει την ίδια ημέρα που λήγει και η προθεσμία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, εκτός αν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή. Τούτο συμβαίνει, γιατί τόσο η δίμηνη προθεσμία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου όσο και η εικοσαήμερη προθεσμία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς τρέχουν παράλληλα, αλλά προηγείται η λήξη της δεύτερης. Π.χ., στον επιτηδευματία Α κοινοποιήθηκε φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος την 10/5/1994. Η σχετική ανέκκλητη δήλωσή του, για την περαίωση αυτής της υπόθεσης με βάση την απόφαση, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 30/5/1994, εκτός αν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή, οπότε ισχύει δίμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της απόφασης, πρέπει να υποβάλονται ταυτόχρονα οι σχετικές ανέκκλητες δηλώσεις για όλες τις ελεγμένες υποθέσεις, διαφορετικά δεν μπορεί να περαιωθεί καμία υπόθεση. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν αφορά τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου 11 της απόφασης.

Σε περίπτωση που η ελεγμένη υπόθεση εκκρεμεί στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της απόφασης, δηλαδή η κατάργηση της δίκης επέρχεται με την προσαγωγή στο δικαστήριο αντιγράφου της ανέκκλητης δήλωσης, σύμφωνα με τον οριζόμενο από τις διατάξεις αυτές τρόπο.

Είναι ευνόητο ότι τη διαδικασία του άρθρου 12 ακολουθεί ο υπολογισμός των διαφόρων φορολογικών υποχρεώσεων του επιτηδευματία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο 11 και εν συνεχεία η βεβαίωση των σχετικών ποσών. Ο υπολογισμός των φορολογικών υποχρεώσεων θα γίνει ανά φορολογικό αντικείμενο, επί του σώματος των αντίστοιχων φύλλων ελέγχου ή πράξεων που έχουν εκδοθεί.

Εφόσον πρόκειται για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία για τους εταίρους ή τα μέλη αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 13
Βεβαίωση των φόρων
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου αναφέρονται στον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και προστίμων που προκύπτουν από την περαίωση υποθέσεων με βάση αυτή την απόφαση.
Οι διατάξεις αυτές είναι σαφείς και δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυσή τους.

Αρθρο 14
Τρόπος καταβολής των φόρων
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν τον τρόπο καταβολής των πάσης φύσεως βεβαιούμενων ποσών φόρων, τελών και προστίμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Σχετικά με τις διατάξεις αυτές, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Ο τρόπος καταβολής των βεβαιούμενων ποσών εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης που αφορούν και καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τις επί μέρους διατάξεις αυτού του άρθρου.

2. Για τον υπολογισμό των δόσεων των φόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του υπόψη άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό για όλες τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας του επιτηδευματία, όπως αυτό προκύπτει από το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

3. Ειδικά σε ότι αφορά την έκπτωση 20% σε περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής των οφειλόμενων ποσών, διευκρινίζεται ότι αυτή παρέχεται μόνο σε περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του υπόψη άρθρου και όχι σε άλλες περιπτώσεις. Είναι αυτονόητο, εξάλλου, ότι σε περιπτώσεις που τα εν λόγω ποσά είναι μέχρι 500.000 δραχμές, υπάρχει υποχρέωση άμεσης καταβολής ολόκληρου του ποσού, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

4. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του υπόψη άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την καταβολή των προστίμων που αφορούν παραβάσεις του ΚΦΣ ή του ΚΒΣ και περαιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης.

Αρθρο 15
Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, η υπόψη Υπουργική Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 13 Μαϊου 1994 και μετά.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης