Αποτελέσματα live αναζήτησης

31430/9.8.2007 Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών (γενικό 2007)

Σχόλια:


Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

31430/9.8.2007
Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών (γενικό 2007)


31430/9.8.2007 Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών (γενικό 2007)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών (γενικό 2007)

Αριθμ. Πρωτ: 31430/09.08.2007

ΦΕΚ Β 1648/14-8-2007

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/89 "Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας" (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.06.89).
3. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 "Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 258/Α/6.11.01).
4. Τις διατάξεις του Ν.2434/96 "Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ.188/Α/20.08.1996).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παράγραφος 2 του Ν. 3144/2003.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 245/86 (ΦΕΚ 117/Α) καθώς και την υπ αριθμ. 3127/20.10.1997 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ σχετικά με την επιχορήγηση ελευθερίων επαγγελμάτων.
7. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/82 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων" όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1836/89 και το άρθρο 6 του Ν.2434/96.
9. Το Ν. 2601/1998 "Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων" (ΦΕΚ 81/Α/15.04.1998). όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α)
10. Την υπ΄ αριθμ. 80029/11.05.2007 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας" (Φ.Ε.Κ. 783/Β/17.05.2007).
11. Την υπ αριθμ. 2448/34/24.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (αριθμ. Συνεδρ.34/24.07.2007), που μας διαβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το υπ αριθμ. Β125206/27.07.2007 έγγραφό του.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18-64 ετών ανέργων με διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ 2007)". Οι θέσεις του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης, με δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος.
Η κατανομή και η ανακατανομή των θέσεων γίνονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση.

1.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από τις 6.000 θέσεις:
- ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:
- Ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18-25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
- ¶νεργους-ες ηλικίας 26-64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
- ποσοστό μέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:
- ¶νεργους νέους και νέες 18-25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
- ¶νεργους-ες ηλικίας 26-64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
- Θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη, σύμφωνα με την οποία, ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες
- Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία (3) μέλη εταιρειών :
- Ομορρύθμων (Ο.Ε.)
- Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους
- ΕΠΕ, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.
- Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών.
- Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία (3) μέλη Συνεταιρισμών.
Στα πλαίσια της εν λόγω ΚΥΑ παρέχεται εξουσι οδότηση στο Δ.Σ. του Οργανισμού να προβαίνει σε τροποποίηση των κατηγοριών των επιχειρήσεων που δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα καθώς και των λοιπών διαδικασιών εφαρμογής του προγράμματος.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
2.1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
2.2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

2.3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών,
2.4. Πλανόδιες επιχειρήσεις, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι Οικοδομικών εργασιών (ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, υδραυλικοί κλπ.)
Η ανωτέρω εξαίρεση δεν αφορά στους απόφοιτους των Σχολών του ΟΑΕΔ, που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συναφή με την ειδικότητά τους
2.5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ'''''''' αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
2.6. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
2.7. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ
2.8. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 μέχρι την νέα έναρξη επιτηδεύματος
2.9. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση σε νομό που υλοποιε ίται πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης
2.10. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία του προγράμματος περιλαμβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Υποβολή "αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνης δήλωσης", η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και στα πλαίσια της οποίας ελέγχονται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
- η ιδιότητα του άνεργου και η ισχύς του Δελτίου Ανεργίας μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
- η εξατομικευμένη παρέμβαση,
- η έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά από την 1/1/2007 και μετά,
- η Ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- η κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ή εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
- Η ύπαρξη κενών θέσεων ανά Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας θα λειτουργήσει η επιχείρηση
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική απόφαση και δεν προχωρά στο δεύτερο στάδιο
2ο στάδιο: Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης (ανά Περιφερειακή Διεύθυνση) που θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης, περιλαμβάνουν:
- Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
- Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού
- Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών.
- Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.
- Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις
- Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα, η οποία ολοκληρώνεται με την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της επιλογής της Τριμελούς Επιτροπής προς την Υπηρεσία και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα. Ελέγχονται τα κάτωθι:
3.3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
3.3.2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λ.π).
3.3.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
3.3.4. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση.
3.3.5. Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του
3.3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
3.3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ'''''''' εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς

4.ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται ως εξής:
1) Βασι κό ποσό επιχορήγησης 10.000,00 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται σε προκαταβολή και δύο(2) δόσεις
2) Ποσό 12.000,00 ευρώ που επιμερίζεται σε προκαταβολή και δύο(2) δόσεις και αφορά στις κάτωθι κατηγορίες ανέργων:
- ¶νεργες γυναίκες μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου
- ¶νεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών
- ¶νεργους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, μέχρι δύο χρόνια μετά την αποφοίτησή τους για τις γυναίκες ή τρία για τους άνδρες.
- Μακροχρόνια άνεργοι
3) Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 3.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/82, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

6. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα την αίτηση με τα δικαιολογητικά για την καταβολή προκαταβολής ή επιμέρους δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εάν μετά την υπαγωγή του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1.Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υποψηφίων ή ενταγμένων στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση Ειδικής Επιτροπής, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.
8.2. Η ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η επιχείρηση του ενιστάμενου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ

9.1. Η προθεσμία υποβολής των "αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα" των υποψηφίων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

10. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10.1. Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ υποχρεούται μετά από επιτόπιο έλεγχο, που γίνεται σύμφωνα με την αρ.2/34255/0022/6-6-01 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να συντάσσει έκθεση στην οποία θα καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης.
Για το σκοπό αυτό, οι έλεγχοι των εκπροσώπων του Οργανισμού θα αποτελούν ταυτόχρονα και υπεύθυνες δηλώσεις, η ακρίβεια των οποίων θα διαπιστώνεται με δευτεροβάθμιους ελέγχους.
10.2. Οι ελεγχόμενοι Ν.Ε.Ε. υποχρεούνται :
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.
10.3. Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα:
- οι δεσμευθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, των "αιτήσεων υπαγωγής το πρόγραμμα - υπεύθυνων δηλώσεων" των ενδιαφερομένων.
- οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
- η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.
10.4. Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται στην παροχή στοιχείων στην Υπηρεσία για σκοπούς αξιολόγησης του Προγράμματος, ακόμη και μετά το πέρας του δωδεκαμήνου της επιχορήγησης και ανεξάρτ ητα από την εξέλιξή της και τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της επιχείρησης.
10.5. Οι ελεγχόμενοι Ν.Ε.Ε. υποχρεούνται :
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Υ.Α. για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.

11. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τoν Προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 62.000.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 2493), η οποία επιμερίζεται ως εξής:
Για το έτος 2007 20.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2008 30.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2009 12.000.000,00 ευρώ

12. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος θα ορισθούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3469/06.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης