Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ3-8010/8.8.2007 Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση. (Ασφαλιστές - Πράκτορες ασφαλειών κλπ)


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 15953/02-10-2009,  ΠΔΤΕ 2647/7.11.2011, Ε.Π.Α.Θ. (Αριθ. Συνεδρίασης 40/25-5-2012) και την Πράξη 16/21.5.2013).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2007 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ3-8010/8.8.2007
Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση. (Ασφαλιστές - Πράκτορες ασφαλειών κλπ)


Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ    
ΤΜΗΜΑ Α'    

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος    
Ταχ. Κώδικας: 10181    
Πληρ.: Κ.Λόντου    
Τηλ.: 210 3840657    

ΘΕΜΑ: Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει.

β. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως ισχύει.

γ. Του Π.Δ. 27/1996  «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

δ. Του Π.Δ. 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

ε. Του Ν. 1569/85 όπως  ισχύει.

στ. Την με αριθμό Κ3/11087/27-11-2000 κανονιστική απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1531/Β/14-12-2000).

ζ. Την περίπτωση ε της παρ.1Α του άρθρου 4 του Π.Δ. 190/2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 3557/2007, (ΦΕΚ  100/14-5-2007).

2. Την με αριθμό  Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ4040 (249/Β/27-02-06) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».

3. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων που αποδεικνύουν την εκπαίδευση, εμπειρία, ικανότητας, τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των υποψηφίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών των υπαλλήλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των υπαλλήλων επιχειρήσεων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση περαιτέρω εκπαίδευσης των προσώπων αυτών.

4. Την ανάγκη διαφοροποίησης των προϋποθέσεων, που απαιτούνται όσον αφορά τις επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή που οι δραστηριότητές του συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητος υπό τον όρο ότι σκοπός αυτής της δραστηριότητος δεν είναι να βοηθηθεί ο πελάτης στην σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε η κατ' επάγγελμα διαχείριση περιπτώσεων ζημιών ασφαλιστικής επιχείρησης ή δραστηριότητες εκτίμησης και διακανονισμού ζημιών.

5. Τις αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών και τα σχετικά πρακτικά.

6. Την ανάγκη κωδικοποίησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έγγραφη ασφαλιστικού ή του αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, συνδεδεμένου ή μη στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις που αποδεικνύουν τις γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις και την εμπειρία και  τις ικανότητες των υποψηφίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των υπαλλήλων επιχειρήσεων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών ως εξής:

Α. Για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

α) απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ' υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών,

γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,

δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,

ε) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ' ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του.

στ. υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

(Η περίπτωση στ' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013)

Β.
Για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

α) Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του στοιχείου Α. της παρούσας.

β)  έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

ι. έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

ιι. ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. ι , εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους, σε ασφαλιστικά θέματα, ή

iii. Έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

iv. Έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, ή

v. έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ)  βεβαίωση ότι δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφισθεί σε βάρος του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1569/85, ως ισχύει.

δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέδου Α και Β και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

(Η περίπτωση δ' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013)

Γ. Για την εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 20 παρ. 1 ν. 1569/1985 απαιτούνται:

α) τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παρ. α−στ του στοιχείου Α της παρούσας,

β. υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

γ) έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

i. έχει εργασθεί επί τρία τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

ii. έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

iii. Έχει εργασθεί επί ένα έτος ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέματα, ή

iν. έχει διατελέσει επί δύο έτη ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμη αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

[Η περίπτωση β' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013, και η παράγραφος Γ' στο σύνολό της τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Ε.Π.Α.Θ. (Αριθ. Συνεδρίασης 40/25-5-2012)] 

Δ. Για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

α) Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του στοιχείου  Α. της παρούσας και

β) έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

ι. έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

ιι. ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ.ι εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους, σε ασφαλιστικά θέματα, ή

iii. έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

iv. έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, ή

v. έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ)  βεβαίωση ότι δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφισθεί σε βάρος του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1569/85, ως ισχύει.

δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέδου Α και Γ και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

(Η περίπτωση δ' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013)

Ε. Για την εγγραφή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:

τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του στοιχείου Α της παρούσας.

Στ. Για την εγγραφή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται: τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β και γ του σημείου Γ της παρούσας.

[Η παράγραφος Στ' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Ε.Π.Α.Θ. (Αριθ. Συνεδρίασης 40/25-5-2012)]

Ζ. Για την εγγραφή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα στο αρμόδιο Επιμελητήριο απαιτούνται:
τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α-δ του σημείου Β της παρούσας.

Ειδικά για τις περιπτώσεις εγγραφής των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης δεν απαιτείται, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής ή άλλης επιχείρησης εξ ονόματος και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής  και η οποία έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του.

Η ιδιότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εξ ορισμού είναι ασυμβίβαστη με αυτή του μεσίτη ασφαλίσεων.

Η. Για την εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο νομικού προσώπου ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις παραπάνω ιδιότητες απαιτούνται:

α) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης να κατέχουν τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α, Β, Γ, ή Δ , ανάλογα με το είδος της ασφαλιστικής δραστηριότητας που ασκεί το νομικό πρόσωπο και τον σκοπό που έχει τούτο.

β. οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για τους υπαλλήλους ατομικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

(Η περίπτωση β' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013)

Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για τους υπαλλήλους ατομικών επιχειρήσεων ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εφόσον αυτοί συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Το άρθρο 10 του Ν.1569/85 καταργείται και εφαρμόζεται το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.190/2006.

Θ. Για την εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Τράπεζας, υποκαταστήματος αλλοδαπής Τράπεζας ή νομικού προσώπου του οποίου η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι παρεπόμενη από την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή υποκαταστήματος ήδη εγγεγραμμένης ημεδαπής Τράπεζας, απαιτούνται:

α) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης να κατέχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Ε του παρόντος. Για την εγγραφή αυτή στο Επιμελητήριο αρκεί τα προσόντα αυτά να κατέχει ειδικά εξουσιοδοτημένο από την διοίκηση πρόσωπο, που διαχειρίζεται θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Σε αυτή την περίπτωση της εξουσιοδότησης απαιτείται να κατατεθεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το επικυρωμένο πρακτικό της διοίκησης που παρέχει την εξουσιοδότηση.

β. όσοι υπάλληλοι του υποκαταστήματος συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

(Τα εδάφια α', β' και γ' της περίπτωσης β' τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013)

Τα ίδια ισχύουν και για την εγγραφή ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αγροτικού συνεταιρισμού.
  
Όσοι ασκούν την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ως παρεπόμενη της κυρίας δραστηριότητας τους εγγράφονται μόνον ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
      
I. Η απαίτηση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος διδασκαλίας καταργείται και αντικαθίσταται από το κατάλληλο πιστοποιητικό εξέτασης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που προβλέπεται από Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

(Η παράγραφος Ι' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013)

Κ. Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης μπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χωρίς να υποχρεούται σε εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του, καταβαλλόμενα ως προμήθειες, από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ­).

Εάν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τις πράξεις αυτές υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό υποχρεούται να εγγραφεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ανάγονται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιλέγει να εγγραφεί.

Η ιδιότητα του Ασφαλιστικού Υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Συμβούλου.

Λ. Φυσικό πρόσωπο, που είτε ουδέποτε έκανε χρήση του πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για την εγγραφή του στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 είτε έκανε χρήση αλλά διαγράφηκε από το εν λόγω Μητρώο για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της επιβληθείσας σε βάρος του κύρωσης σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας, επανεγγράφεται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την οποία κατέχει πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης, είτε ατομικά είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, πιστοποιητικού οποτεδήποτε, αν αποδείξει ότι έχει εν τω μεταξύ παρακολουθήσει κανονικά την υποχρεωτική επανεκπαίδευση που προβλέπεται από τη σχετική Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

(Η παράγραφος Λ' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ και την Πράξη 16/21.5.2013)

Μ. ....................

(Η παράγραφος Μ' καταργήθηκε με την 2647/7.11.2011 ΠΔΤΕ)

Ν. Η αποκλειστικότητα της άσκησης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορα ή του μεσίτη ασφαλίσεων  καταργείται, σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006.
  
Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του μεσίτη ασφαλίσεων του ασφαλιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης.
  
Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων.

Για την εγγραφή Δοκίμου Ασφαλιστικού Συμβούλου στο αρμόδιο Επιμελητήριο, του οποίου η θητεία παραμένει ένα (1) εξάμηνο, δεν απαιτείται βεβαίωση εκπαιδευτικού κέντρου για την παρακολούθηση προγράμματος.

Μεταβατικές διατάξεις

Στα Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ως ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ή συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, δίδεται προθεσμία μέχρι 30.6.2011, μέσα στην οποία οι υπάλληλοι τους, που ασχολούνται άμεσα με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, πρέπει να αποκτήσουν την βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που προβλέπεται στο άρ. 4 παρ. 4 περ. β του π.δ. 190/2006, στην παράγραφο Η σημείο β της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. Κ3−8010/8.8.2007 (ΦΕΚ Β 1600/17.8.2007) και στην παράγραφο Θ σημείο β της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. Κ3−8010/8.8.2007 (ΦΕΚ Β 1600/17.8.2007).

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, τα ως άνω Νομικά Πρόσωπα εγγράφονται στο οικείο μητρώο του άρ. 3 του π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α΄ 196/14.9.2006) με την πλήρωση μόνο της προϋπόθεσης του άρ. 4 παρ. 4 περ. α του π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α΄ 196/14.9.2006), όπως αυτή εξειδικεύεται με την παρ. Η στοιχείο α της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αρ. Κ3−8010/8.8.2007 (ΦΕΚ Β 1600/17.8.2007) και με την παράγραφο Θ σημείο α της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Κ3−8010/8.8.2007 (ΦΕΚ Β 1600/17.8.2007). Η παρούσα διάταξη ισχύει από 17.8.2007, όταν ετέθη σε ισχύ η Κ3−8010/8.8.2007.

(Οι μεταβατικές διατάξεις τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την απόφαση 15953/02-10-2009 ΦΕΚ Β' 2211/02-10-2009)

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η παράβαση των υποχρεώσεων της απόφασης αυτής επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 190/2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης