Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π.: 17060/ 03.08.2007 Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Α.Π.: 17060/ 03.08.2007
Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.


Α.Π.: 17060/ 03.08.2007 Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα, 3/8/07
Α.Π.: 17060/ ΔΒΕ 1717
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ    
1Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ    
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 117- 119    
Ταχ. Κωδ.: 101 92    
Πληροφορίες: Α. Γιαννουλάτος/ Μ. Θεοχάρη    
Τηλέφωνο: 210-6965846,7    
Φαξ: 210 6965865    

                
Κ Ο Ι Ν Η  Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα τις παραγράφους 1,5 και 6 του άρθρου 3 και την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/06 και του άρθρου 25 του Ν. 3470/06 (ΦΕΚ 132/Α/28-6-06) και ισχύουν.
2.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει
3.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και Τροποποίηση του Π.Δ. 396/98», του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-04) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
4.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/04 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5.    Την υπΆ αριθμ. C (2005) 166 fin/ 2-2-2005 –SG-Greffe (2004) D 200563/ 7-2-05 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 3299/04
6.    Τη με αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.3522/06, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006
7.    Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Ενισχυόμενη δαπάνη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται μετά την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 περίπτωση β του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 και στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 περίπτωση β του Ν. 3522/2006 και εντάσσεται στις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενισχύεται για τις ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου.
1.    Κτιριακές δαπάνες
α. Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και των ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων (ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές κα) καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
β. Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (Β.Ε.Π.Ε, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. κλπ) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
γ. Την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού (κτιριακών εγκαταστάσεων) που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι:
i.    Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της
ii.    Αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή
iii.    Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται από τους συνήθεις όρους της αγοράς
iv.    Αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά
δ. Την αγορά γηπέδων, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις
Το σύνολο των κτιριακών δαπανών (α, β και γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου ενώ η αγορά γηπέδου για τις μικρές επιχειρήσεις (δ) το 10% της ενισχυόμενης επένδυσης.
2.    Την κατασκευή, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των υπόλοιπων πλην κτιριακών, ειδικών & βοηθητικών εγκαταστάσεων (πχ δίκτυα που εξυπηρετούν την παραγωγή, γερανογέφυρες, ταινιόδρομοι, Η/Ζ  & μετασχηματιστές, σιλό, δεξαμενές κα)
3.    Τις δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφισταμένου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που είτε μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ, ΒΙ.ΠΑ. κλπ), είτε μεταφέρουν την παραγωγική- ερευνητική τους δραστηριότητα από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια.
4.    Τις δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν δρόμους, στοές, φρέατα και κεκλιμένα προσπέλασης και περιχάραξης, προκειμένου για μεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων.
5.    Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
6.    Την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού (μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός) που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι:
α. Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της
β. Αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή
γ. Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται από τους συνήθεις όρους της   αγοράς
δ. Αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά
7.    Τις δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού και ειδικών εργαστηριακών εγκαταστάσεων. Τις δαπάνες κατασκευής πιλοτικού βιομηχανικού πρωτοτύπου και πιλοτικής γραμμής παραγωγής υπό κλίμακα.
8.    Τις δαπάνες αγοράς λογισμικού, ανάπτυξης λογισμικού, του σχετικού εξοπλισμού, αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης, αυτοματοποίησης, διαχείρισης διαδικασιών, δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών. Για τις επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού, η δαπάνη για το αναγκαίο λογισμικό και  περαιτέρω ανάπτυξή του, δεν μπορεί να υπερβαίνει το  60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
9.    Τις δαπάνες προμήθειας, προσαρμογής και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τις δαπάνες κατασκευής δικτυακών υποδομών πρόσβασης, καθώς και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της διασύνδεσής του με υφιστάμενα δίκτυα.
10.    Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού.
11.    Τις δαπάνες για άυλες επενδύσεις και για αμοιβές συμβούλων, σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 2 της παρούσης και των διατάξεων του Ν.3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  Ειδικότερα:
(α) Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ενισχύσεις πρέπει να σχετίζονται με την παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες και να αφορούν:
(i)    Στις δαπάνες για αμοιβές εξωτερικών συμβούλων για την εκπόνηση μελετών σχετιζόμενων με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες αναφέρονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιμες θεωρούνται μελέτες, όπως οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, έρευνες αγοράς, μελέτες προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και μελέτες συγκριτικών επιδόσεων. Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επενδυτικού σχεδίου.
(ii)    Στις δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας υπό τη μορφή απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης ή τεχνικών γνώσεων, που καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή  τεχνικών γνώσεων, που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
(iii)    Στις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας/ τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
(iv)    Στις δαπάνες μελετών, αγοράς καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και στα έξοδα  πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης  ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.    
(v)    Στις δαπάνες συμμετοχής σε εμπορική έκθεση (δαπάνες αναγκαίες για τη μίσθωση, το στήσιμο και τη λειτουργία του περιπτέρου), αποκλειστικά και μόνο για την πρώτη συμμετοχή της επιχείρησης στη συγκεκριμένη εμπορική έκθεση
(vi)    Στις δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (κόστος εκπαιδευτή).
(β) Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άυλες δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας υπό τη μορφή απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης ή τεχνικών γνώσεων που καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τεχνικών γνώσεων που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

ΑΡΘΡΟ 2
 
1. Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώματα και άυλα. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.
Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά.
Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν  υπερβαίνει το 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.
Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατά ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

2. Στην περίπτωση αγοράς γηπέδου, η τιμή του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντικειμενική αξία και θα προκύπτει από τα συμβολαιογραφικά έγγραφα απόκτησης κυριότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από στοιχεία που τεκμηριώνουν την αντικειμενική αξία του γηπέδου.
 
3. Στην περίπτωση αγοράς ακινήτου (κτίριο), η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία και η υπόστασή του θα είναι σύμφωνη με την πολεοδομική  και λοιπή νομοθεσία

4. Στην περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού:
α) η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία και πρέπει να είναι χαμηλότερη από το κόστος όμοιου καινούργιου εξοπλισμού
β) ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την καλή λειτουργία της ενισχυόμενης παραγωγικής μονάδας και να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα
γ) να υπάρχει πιστοποίηση της προέλευσης του υλικού
5. Όλες οι παραπάνω δαπάνες υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του Ν. 3299/2004, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
6. Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.

ΑΡΘΡΟ 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει η ισχύς της υπ΄ αριθμ. 5274/ΔΒΕ 2981/16.3.2005 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
     ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης