Α.Π.: 17059/ 03.08.2007

Τεχνικοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.

3 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα, 3/8/07
Α.Π.: 17059/ ΔΒΕ 1716
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ταχ. Δνση: Λ. Μεσογείων 117-119 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Κωδ.: 101 92
Πληροφορίες: Α. Γιαννουλάτος /Μ. Θεοχάρη
Τηλέφωνο: 210-6965846,7
Φαξ: 210-6965865


ΘΕΜΑ: Τεχνικοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.
.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1,2,3, 4 περίπτωση β΄, και 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 7 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 και του άρθρου 25 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α/28-6-06) και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και Τροποποίηση του Π.Δ. 396/1998»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-04) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπΆ αριθμ. C (2005) 166 fin/ 2-2-2005 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 3299/2004.
7. Τη με αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.3522/2006, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
Δικαιολογητικά αίτησης υπαγωγής
A. Η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ εδάφιο xi υλοποίησης, ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων, που υπάγονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 17058/ΔΒΕ 1715/3-8-07 περί καθορισμού προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την προϋπόθεση ότι για επενδύσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ η ιδία συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%).
Αίτηση επιχειρηματικού σχεδίου άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 ¤) και εφόσον το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού καθώς και αίτηση επιχειρηματικού σχεδίου άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000,00) ευρώ υποβάλλεται στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.).
Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Στοιχεία του φακέλου της επένδυσης συμπληρώνονται βάσει του υποδείγματος ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος.

B. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά- εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται γνωμοδότηση από άλλες υπηρεσίες (π.χ. για τις επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού από ΓΓΕΤ, επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κα), όπου τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εις διπλούν (1 πρωτότυπο, 1 φωτοαντίγραφο):
1) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2) Eιδικό ερωτηματολόγιο, που διανέμεται από την αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση.
3) Απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης για την υποβολή και την πρόθεση υλοποίησης της επένδυσης που περιγράφεται στο Ε/Σ και για την παροχή εξουσιοδότησης προς ένα εκτελεστικό όργανο για την υπογραφή της αίτησης και την υποβολή της πρότασης.
4) Οικονομοτεχνική μελέτη (σύμφωνα με υπόδειγμα που διανέμεται από τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Eπενδύσεων) που περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
i) Εισαγωγή: γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης με βάση το καταστατικό αυτού
ii) Ανάλυση και διάγνωση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης (χρηματοοικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας ή τριετίας ανάλογα την περίπτωση)
iii) Ανάλυση και διάγνωση του ευρύτερου περιβάλλοντος της επιχείρησης καθώς και του κλαδικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αυτής,
iv) Προσδιορισμός των αδύνατων σημείων και αιτιολόγηση της ανταγωνιστικής στρατηγικής της επιχείρησης,
v) Συνοπτική παρουσίαση του Ε/Σ της επιχείρησης και προσδιορισμός των τμημάτων προϊόντων, υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ε/Σ
vi) Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης, τεκμηρίωση με ειδικά τεχνικά στοιχεία και αναλυτικό συγκεντρωτικό πίνακα με την προτεινόμενη επένδυση
vii) Προβλεπόμενα οικονομικά και συναφή με την επένδυση στοιχεία της επιχείρησης της επόμενης πενταετίας
Η οικονομοτεχνική μελέτη υπογράφεται από οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΕ). Αιτήσεις που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.
5) Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία και δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν τη βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004.
6) Αναλυτικές προσφορές όλων των προτεινόμενων δαπανών από δύο τουλάχιστον προμηθευτές ή εργολάβους (σε περίπτωση που προβλέπονται κτιριακές δαπάνες) και προσπέκτους του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο απαιτείται μία μόνο προσφορά. Οι προσφορές ξένων οίκων να έχουν μετάφραση. Ειδικά για τις κτιριακές δαπάνες ή και για ιδιοκατασκευές, απαιτείται ανάλυση του κόστους ανά δραστηριότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την επαρκέστερη τεκμηρίωση των δαπανών αυτών (π.χ. σχέδια τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ).
7) Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που υποβάλει το επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία βεβαιώνει:
α) Αν η επιχείρηση έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Σε περίπτωση που έχει επιδοτηθεί, προσκομίζονται αντίγραφα των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης της επιχορηγούμενης επένδυσης.
β) Ότι η επιχείρηση αυτή της οποίας επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως εκάστοτε ισχύει ή του 2601/1998 ή του Ν. 1892/1990 δεν έχει, κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του, υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα αίτηση υπαγωγής επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το υλοποιούμενο επιχειρηματικό σχέδιο.
γ) Ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών για ενέργειες που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο, πριν τη χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6β του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 ή πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.5β του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006.
δ) Ότι η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (Β.Ε.ΠΕ., ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. ΒΙΟ.ΠΑ. κλπ) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων αφορά κτίρια που δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση (όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων -Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
ε) Τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής καθώς και της χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης.
8) Καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις και δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης.
9) Αντίγραφα θεωρημένων καταστάσεων προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας για τα 2 τελευταία έτη και μισθοδοτικές καταστάσεις του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Αντίγραφο οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (έντυπο Ε7) μαζί με συνημμένο αναλυτικό πίνακα (για υπολογισμό των θέσεων εργασίας σε ΕΜΕ).
10) ¶δεια λειτουργίας, σε ισχύ, των παραγωγικών μονάδων της επιχείρησης στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση ή κάποια άλλη κατά περίπτωση άδεια ή νόμιμη απαλλαγή εξΆ αυτής για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης .
11) Δημοσιευμένους ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης των τελευταίων πέντε ή τριών ετών ανά περίπτωση, ισοζύγιο τελευταίου διαθέσιμου μηνός και φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων, ανά περίπτωση ως ανωτέρω, ετών.
12) Έγκριση της τράπεζας, σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, ότι προτίθεται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση που στο προτεινόμενο για ενίσχυση επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει να εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να είναι τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας,
β) να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,
γ) να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και
δ) Να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του Ν.3299/2004. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης του δανείου πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησής του και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκεια του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.
13) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης ίδιας συμμετοχής. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων, μετοχών, κλπ, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους. Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας ή τριετίας ανά περίπτωση καθώς και ισοζύγια τελευταίου μηνός για τα νομικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους.
14) Για τις ΜΜΕ απαιτείται να τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός τους ως μεσαία ή μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ της παρούσας απόφασης, βάσει του Κανονισμού 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
15) Σε περίπτωση ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης του οικοπέδου καθώς και της θέσης που βρίσκεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπερ. ι της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.
16) Σε περίπτωση αιτήματος ενίσχυσης αγοράς γηπέδου ή πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα:
α) Αγορά οικοπέδου: προσκόμιση στοιχείων για τον προσδιορισμό της τιμής του οικοπέδου (περιοχή, αγοραία ή αντικειμενική αξία κλπ)
β) Αγορά ακινήτου (κτιρίου): πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επίσημο φορέα ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και η υπόστασή του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία.
γ) Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού: προσκόμιση δήλωσης του πωλητή με την οποία πιστοποιείται η προέλευση του εξοπλισμού. Πραγματογνωμοσύνη από αναγνωρισμένο φορέα (πχ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) για την κατάσταση του εξοπλισμού και την ικανότητα επαναλειτουργίας σε σχέση με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη συμφωνία με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. Επίσης αποτίμηση από ορκωτό εκτιμητή, ο οποίος θα αποφαίνεται για την αγοραία αξία του μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
17) Σχέδια συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση αδείας, το είδος της τεχνολογίας, οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κλπ
18) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του επενδυτή ή της αρμόδιας υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητο για τη διευκρίνιση των ισχυρισμών του αιτούντος.

ΑΡΘΡΟ 2
Α. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή δημιουργείται, και με τα παραγόμενα του Πληροφοριακού Συστήματος, ο φάκελος του επενδυτικού σχεδίου υπό τη μορφή δύο (2) τευχών.

Το 1ο τεύχος εμπεριέχει την αίτηση υπαγωγής καθώς και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2,4,5,14 της παραγράφου Β του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, που υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφοριακού Συστήματος.

Το 2ο τεύχος συναποτελούν τα λοιπά δικαιολογητικά.
1. Περιλαμβάνεται παράρτημα τεκμηρίωσης του κόστους. Η κατάσταση προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών του κόστους και ο πίνακας ανάλυσης του κόστους βάσει των ως άνω δικαιολογητικών υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι πρωτότυπες προσφορές και λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους επισυνάπτονται αριθμημένα κατΆ αντιστοιχία με την αρίθμηση αυτών στην προαναφερόμενη κατάσταση.
2. Περιλαμβάνεται κατάσταση η οποία υποβάλλεται ως εκτύπωση του Πληροφοριακού Συστήματος, στην οποία καταγράφονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται αριθμημένα κατΆ αντιστοιχία με την αρίθμηση αυτών στην προαναφερόμενη κατάσταση.

Β. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, εκτός των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.

Γ. Aιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στις λοιπές διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως εκάστοτε ισχύει ή η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της επένδυσης, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.


ΑΡΘΡΟ 3
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει η ισχύς της υπΆ αριθμ. 5275/ΔΒΕ 2982/16.3.2005 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

Taxheaven.gr