Α.Π.: 17058/03.08.2007

Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.

7 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα, 3/8/07
Α.Π.: 17058/ΔΒΕ 1715
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 117-119
Ταχ.Κωδ.: 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Γιαννουλάτος/ Μ. Θεοχάρη
Τηλέφωνο: 210 6965846,7

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.
.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Το Νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ 1, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3522/2006 και το Ν. 3470/06 (ΦΕΚ 132/Α/28-6-06) και ισχύουν.
2. Την υπ΄ αριθμ. C (2005) 166 fin/ 2-2-2005 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 3299/2004
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμ¬μα¬τείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ¬ματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/75 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89».
5. Tις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας κΆ Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και του ΠΔ 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-03-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη με αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.3522/2006, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
¶ρθρο 1
1) Για τα Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια που προβλέπονται στην υποπερίπτωση (xi) της περίπτωσης (ε) της παρ 1 του άρθρου 3 του N.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.
2) Η ενίσχυση παρέχεται σε:
α. Μεγάλες και μεσαίες μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις με επιχειρηματικό σχέδιο ελάχιστου ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, για τους φορείς των οποίων έχει παρέλθει πενταετία από τη σύσταση τους.
β. Μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού με επιχειρηματικό σχέδιο ελάχιστου ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, για τους φορείς των οποίων έχει παρέλθει πενταετία από τη σύσταση τους.
γ. Μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις με επιχειρηματικό σχέδιο επιχειρηματικό σχέδιο ελάχιστου ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, για τους φορείς των οποίων έχει παρέλθει τριετία από τη σύσταση τους.
δ. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού με επιχειρηματικό σχέδιο ελάχιστου ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, για τους φορείς των οποίων έχει παρέλθει τριετία από τη σύσταση τους.

3) Τα Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρηματικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων και πρέπει να έχουν έναν ή περισσότερους από τους επόμενους στόχους:
α. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.
β. Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
γ. Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.
δ. Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφισταμένων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.
ε. Μεταφορά παραγωγικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική επικράτεια.
στ. Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη σύμπραξη μη ομοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίμηση από διαφορετικούς κλάδους) με στόχο την παραγωγή σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφισταμένων προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.

Ο στόχος που θα τεθεί από την επιχείρηση αποτελεί δεσμευτικό όρο της απόφασης υπαγωγής, που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 6, παρ. 1 & 2 του Ν. 3299/2004.

Επιπρόσθετα, τα επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να ικανοποιούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Τη δημιουργία νέας μονάδας,
β. Την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,
γ. Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
δ. Τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.

4) Η αίτηση για υπαγωγή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την προϋπόθεση ότι για επενδύσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ η ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%).
Αίτηση επιχειρηματικού σχεδίου άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 ¤) και εφόσον το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού καθώς και αίτηση επιχειρηματικού σχεδίου άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000,00) ευρώ υποβάλλεται στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.).
Η αίτηση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 2

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει η ισχύς της υπ΄ αριθμ. 5273/ΔΒΕ 2980/16.3.2005 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΒΆ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣTaxheaven.gr