Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π. 14929/09.07.2007 Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x και xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όπως και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/06.

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Α.Π. 14929/09.07.2007
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x και xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όπως και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/06.


Α.Π. 14929/09.07.2007 Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα επιχε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα, 09-07-2007
Α.Π. 14929/ΔΒΕ 1495
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Iη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
& ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 117-119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ζουμπουλάκη
Τηλέφωνο : 210-69 65 869

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x και xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όπως και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989» .
3. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το Π.Δ. 121/04 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-04) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις των Ν.1892/1990 και Ν.2601/1998.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα της παρ. 15 του άρθρου 7 και της περίπτωσης (ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 12, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/22.12.2006) και ειδικότερα του άρθρου 37 αυτού περί «τροποποίησης διατάξεων του Ν. 3299/2004» και ισχύουν.
7. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

¶ρθρο 1

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x και xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όπως και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006.
1. Η καταβολή της επιχορήγησης από το Δημόσιο στον Επενδυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην Απόφαση υπαγωγής όπως ισχύει και μετά από έλεγχο και διαπίστωση από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις και τους όρους της Απόφασης υπαγωγής, όπως αυτή ισχύει.
2. Για τις καταβολές της επιχορήγησης θα εκδίδεται το σχετικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

¶ρθρο 2

Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (υποβάλλονται εις διπλούν).

Α. Εφάπαξ προκαταβολή:
Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική Απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στην υπΆ αρ. 40929/04-11-2005 (ΦΕΚ 1571/14-11-2005, τεύχος Β) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (όπου αναφέρεται στο κείμενο η φράση «ο Υφυπουργός/Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» αντικαθίσταται με τη φράση «ο Υπουργός/Υπουργείο Ανάπτυξης»).

Για τη χορήγηση της προκαταβολής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:
1. Αντίγραφο της Απόφασης υπαγωγής της επένδυσης, καθώς και αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων αυτής. Επίσης, αντίγραφο του ΦΕΚ (τεύχος Β) στο οποίο δημοσιεύτηκε η Απόφαση υπαγωγής ή η περίληψη της, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις της.
2. Για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τροποποιήσεις του. Για τις λοιπές επιχειρήσεις απαιτείται η έναρξη επιτηδεύματος.
3. Πρόσφατη βεβαίωση της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού της πέραν αυτών που υποβάλλονται. Για τις Ε.Π.Ε. απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πρόσφατη βεβαίωση του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, παύσης δραστηριοτήτων, θέσης της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, μη κατάθεσης αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, διορισμού εκκαθαριστού στην εταιρεία.
6.5. Αντίγραφο πρόσφατου πρακτικού του Δ.Σ, εφόσον η επένδυση πραγματοποιείται από Α.Ε. ή συνεταιρισμό, με το οποίο θα εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος για την είσπραξη των δόσεων της επιχορήγησης. Για τις λοιπές επιχειρήσεις απαιτείται η νόμιμη εκπροσώπηση.
7.6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του φορέα της επένδυσης, πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο, θεωρημένο από Δημόσια αρχή.
7. Βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη οφειλής του φορέα της επένδυσης θεωρημένο από Δημόσια αρχή.
9.8. Στην περίπτωση εκχώρησης της επιχορήγησης σε τράπεζα απαιτούνται:
α) σύμβαση ενεχυρίασης της απαίτησης.
β) βεβαίωση της τράπεζας (extrait) για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.
γ) εξουσιοδότηση της τράπεζας για την είσπραξη της επιταγής.
δ) απόδειξη παραλαβής της επιταγής, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους της τράπεζας.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπου δεν υπάρχει εκχώρηση της επιχορήγησης, απαιτείται στο παραπάνω (σημείο 5) Πρακτικό του Δ.Σ. να αναφέρεται επίσης ότι δεν έχει γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης της συγκεκριμένης επένδυσης (αρ. πρωτ. απόφασης υπαγωγής) σε καμία τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Β. Πρώτη δόση - 50% της επιχορήγησης (εφόσον δεν έχει ληφθεί προκαταβολή ύψους 50% της επιχορήγησης), με την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης:
Για τη χορήγηση της πρώτης δόσης - 50% της επιχορήγησης, απαιτείται η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο Α και επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχορηγούμενης επένδυσης, τα οποία περιλαμβάνουν:
α) ισολογισμό της τελευταίας χρήσεως της επιχείρησης.
β) σχετικές Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. και τα αντίστοιχα αντίγραφα του ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) στα οποία αυτές δημοσιεύτηκαν.
γ) θεωρημένο αντίγραφο των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (απόσπασμα).
2. Στην περίπτωση σύναψης δανείου για την εξυπηρέτηση της επιχορηγούμενης επένδυσης, απαιτείται η σύμβαση του δανείου για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο επιδοτείται σύμφωνα με την Απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Επιπλέον απαιτείται βεβαίωση της δανειοδοτούσας τράπεζας σχετικά με το συνολικό ποσό εκταμίευσης του καθώς επίσης και ότι το δάνειο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή.
3. Θεωρημένο αντίγραφο άδειας οικοδομής, στην περίπτωση που προβλέπονται δαπάνες κτιριακών. Εάν δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας για τα κτιριακά που περιλαμβάνονται στην επένδυση, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο της Πολεοδομίας ότι δεν απαιτείται γι' αυτά η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Γ. Τελευταία δόση της επιχορήγησης:
1. Απόφαση ολοκλήρωσης και οριστικοποίησης του κόστους της επένδυσης, όπως και το σχετικό αντίγραφο του ΦΕΚ (τεύχος Β) στο οποίο αυτή δημοσιεύτηκε.
2. Για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τροποποιήσεις του στο οποίο να εμφανίζεται η κεφαλαιοποίηση της ίδιας συμμετοχής στο πραγματοποιηθέν έργο της επένδυσης.
3. Όπου απαιτείται, άδεια λειτουργίας που να καλύπτει το μηχανολογικό εξοπλισμό της επένδυσης. Προκειμένου για ξενοδοχεία απαιτείται το ειδικό σήμα του ΕΟΤ.
4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο B του ίδιου άρθρου (2).

Δ. Πέραν των καθοριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους δικαιολογητικών, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται σε κάθε στάδιο καταβολής της επιχορήγησης και τα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τυχόν ειδικούς όρους που έχουν τεθεί κατά περίπτωση σε Αποφάσεις υπαγωγής ή σε τροποποιήσεις τους, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που προκύπτουν λόγω τυχόν ιδιαιτερότητας της επένδυσης. Τέλος η αρμόδια Δ/νση είναι δυνατόν να ζητά και άλλα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, που κατά την κρίση της θεωρούνται κατά περίπτωση απαραίτητα.

¶ρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης α, της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (ε), της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ), καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων xvii, xviii, xix, xx και xxi της περίπτωσης α, και της περίπτωσης στ, της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/98, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2941/2001 και των άρθρων 23Α και 23Β του Ν. 1892/90, διατηρούνται σε ισχύ η με αριθμ. 3503/729/(ΦΕΚ 147/12-03-1996) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και η με αριθμ. ΔΒΕ 22229 (ΦΕΚ 1007/07-12-1995) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και η με αριθμ. 1663/191 (ΦΕΚ 159/13-02-2002) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.
3. Για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x και xi της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όπως και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004), διατηρείται σε ισχύ η με αριθμ. 4902 /ΔΒΕ 2940/10-03-2005 (ΦΕΚ 325/11-03-2005) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
4. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 09-07-2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
• Γραφ. Υπουργού Ανάπτυξης
• Γενικός Γραμματέας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης