IKA Γ.Ε.: Γ99/1/86/03.08.2007

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01/01/2002 – 31/03/2007, ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Ή ΜΕΣΩ INTERNET.Σχόλια:


3 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01/01/2002 – 31/03/2007, ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Ή ΜΕΣΩ INTERNET.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ

Γ.Ε.: Γ99/1/86/3-8-2007

1. Διαχείριση επανυποβολών ΑΠΔ εργοδοτών που ανήκουν σε Υποκαταστήματα στα οποία δεν έχει εγκατασταθεί το ΟΠΣ.

Σας ενημερώνουμε, ότι όπως προέκυψε από την μηχανογραφική επεξεργασία των Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων από το Κ.Επ., που υποβλήθηκαν από τους εργοδότες που ανήκουν σε Υποκαταστήματα εκτός ΟΠΣ για χρονική περίοδο απασχόλησης 1/1/2002 – 31/03/2007, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω INTERNET, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν προβλήματα ή παραλείψεις που εντοπίζονται στη δομή των αρχείων τους ή των δεδομένων τους, με συνέπεια οι υποβληθείσες Α.Π.Δ. να μην είναι αναγνώσιμες και το περιεχόμενό τους μη επεξεργάσιμο.
Επιπλέον προβλήματα εντοπίστηκαν και σε περιορισμένο αριθμό χειρόγραφων Α.Π.Δ. οι οποίες είχαν συνταχθεί σε έντυπο, με μορφή μη προβλεπόμενη από το Νόμο, με συνέπεια το έντυπο αυτό να μην είναι αποδεκτό και άρα μη επεξεργάσιμο.

Προκειμένου να διορθωθούν τα παραπάνω λάθη στάλθηκε ατομική επιστολή – πρόσκληση στους εργοδότες που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που σας αποστέλλονται, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, που τους ενημερώνει για το είδος των λαθών που παρατηρήθηκαν στην/στις Α.Π.Δ. τους, της/των συγκεκριμένης/νων μισθολογικής/νών και τις οποίες και πρέπει να επανυποβάλουν, υποχρεωτικά με τύπο δήλωσης 03-επανυποβολή.
Οι επισυναπτόμενες καταστάσεις είναι δύο ειδών.
-Η πρώτη αφορά στους Εργοδότες που υπέβαλαν Α.Π.Δ. σε έντυπη μορφή
-και η δεύτερη με μαγνητικό μέσο ή Internet. Για κάθε εργοδότη παρατίθενται στοιχεία ταυτοποίησής του, η
μισθολογική περίοδος για την οποία απαιτείται επανυποβολή, ο τύπος της αρχικής υποβληθείσας Α.Π.Δ., οι κωδικοί λαθών και ανά Α.Π.Δ. η περιγραφή τους.

Οι παραπάνω πληροφορίες, περιέχονται και στην αποσταλείσα επιστολή προς τους εργοδότες, όπου σε συνημμένο παράρτημα γίνεται ειδική αναφορά για τα συγκεκριμένα λάθη που παρατηρήθηκαν και πρέπει να διορθωθούν.
Σας γνωρίζουμε ότι προσωρινά εξαιρέθηκαν (και μέχρι αποκατάστασης των προβλημάτων τους), από τις συνημμένες καταστάσεις οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ που έχουν υποβάλει περισσότερες από μία ΑΠΔ για την ίδια χρονική περίοδο, λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν σχετικά με τον εντοπισμό των παραρτημάτων τους.

Η επανυποβολή θα πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής επιστολής από τους εργοδότες.

Η επανυποβολή, ανάλογα με την νομική μορφή του Εργοδότη, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειρόγραφα ή με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ, είτε μέσω INTERNET, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες .
Επισημαίνεται, ότι αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ για την παραλαβή των Α.Π.Δ. που θα επανανυποβληθούν, είναι το Υποκατάστημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει έδρα ο εργοδότης κατά την στιγμή της επανυποβολής. Ενδέχεται κάποιος εργοδότης να μην είναι καταχωρημένος στις καταστάσεις που σας αποστάλησαν, λόγω πρόσφατης μεταφοράς της έδρας της επιχείρησής του και μη ενημέρωσης με τη μεταβολή αυτή του Ηλεκτρονικά Τηρούμενου Μητρώου Εργοδοτών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επανυποβληθείσες ΑΠΔ παραλαμβάνονται από το Υποκατάστημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει έδρα ο εργοδότης κατά την στιγμή της επανυποβολής, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει γίνει η απαιτούμενη Δήλωση Μεταβολής. Εάν αυτό δεν έχει γίνει, θα πρέπει να υποδειχθεί στον εργοδότη η άμεση υποβολή της Δήλωσης Μεταβολής στο αρμόδιο Υποκατάστημα.

Η παραλαβή των Α.Π.Δ. που επανυποβάλλονται στο Υποκατάστημα θα γίνεται από τις ίδιες θέσεις που παραλαμβάνονται και Α.Π.Δ. όλων των τύπων δήλωσης, αλλά θα καταχωρούνται σε ξεχωριστό έντυπο. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ζητάτε από τον Εργοδότη την επίδειξη της αποσταλείσας σε αυτούς επιστολής -πρόσκλησης για επανυποβολή και να ελέγχετε ότι η επανυποβολή γίνεται με το σωστό τύπο Δήλωσης 03 – επανυποβολή, το προβλεπόμενο κατά περίπτωση μέσο (χειρόγραφη ή μαγνητική μορφή) και για την/τις χρονικές περιόδους που ζητήθηκε.

ΚατΆ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ένας εργοδότης δεν παρέλαβε την επιστολή κλήσης για επανυποβολή αλλά μέσω προσωπικής του επικοινωνίας με το Help Desk ενημερώθηκε για την υποχρέωσή του να επανυποβάλει ή στις περιπτώσεις που την παρέλαβε μεν αλλά δεν την προσκομίζει κατά την προσέλευσή του στο Υποκατάστημα, εσείς θα πρέπει να παραλαμβάνετε τις ΑΠΔ που επανυποβάλει ο εργοδότης, αφού προηγουμένως ελέγξετε την κατάσταση για να βεβαιωθείτε ότι ο εν λόγω εργοδότης συμπεριλαμβάνεται σΆ αυτήν και ότι οι επανυποβαλόμενες ΑΠΔ αφορούν στο σύνολο των χρονικών περιόδων που απαιτείται.

Η αποστολή των επανυποβληθεισών ΑΠΔ από το Υποκατάστημα στο ΚEπ θα γίνεται ξεχωριστά και κατά προτεραιότητα , το αργότερο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

2. Διαχείριση επανυποβολών ΑΠΔ εργοδοτών που ανήκουν σε Υποκαταστήματα με ΟΠΣ.
Από τον έλεγχο των ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν μέσω Internet από εργοδότες που ανήκουν στα Υποκαταστήματα που λειτουργεί το ΟΠΣ και αφορούν μισθολογικές περιόδους για τις οποίες η ευθύνη διαχείρισης των ΑΠΔ ανήκει στο ΟΠΣ, προέκυψε ότι σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων εντοπίστηκαν στη δομή των αρχείων ή των δεδομένων παραλείψεις και προβλήματα με συνέπεια οι υποβληθείσες ΑΠΔ να μην είναι αναγνώσιμες και το περιεχόμενό τους μη επεξεργάσιμο.

Παρόμοια προβλήματα και παραλείψεις (στη δομή των αρχείων ή των δεδομένων τους) εντοπίστηκαν και στις ΑΠΔ εργοδοτών που ανήκουν σε Υποκαταστήματα στα οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το ΟΠΣ, οι οποίες υποβλήθηκαν μέσω Internet ή σε μαγνητικό μέσο και αφορούν περιόδους για τις οποίες η ευθύνη επεξεργασίας τους ανήκε στο ΚΕΠ.

Προκειμένου να διορθωθούν τα παραπάνω λάθη στάλθηκε κεντρικά ατομική επιστολή – πρόσκληση στους συγκεκριμένους εργοδότες, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, που τους ενημερώνει για το είδος των λαθών που παρατηρήθηκαν στην/στις Α.Π.Δ. τους, της/των συγκεκριμένης/νων μισθολογικής/νών και τις οποίες και πρέπει να επανυποβάλουν, υποχρεωτικά με τύπο δήλωσης 03-επανυποβολή.

Η επανυποβολή, ανάλογα με την νομική μορφή του Εργοδότη, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειρόγραφα ή με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ, είτε μέσω INTERNET, εφόσον ο εργοδότης είναι πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ..

Για τις ΑΠΔ για τις οποίες ζητήθηκε επανυποβολή είχαν επισημανθεί στο ΟΠΣ και στην καρτέλα του εργοδότη είχαν εισαχθεί οι αντίστοιχες πληροφοριακές κινήσεις οι οποίες επιτρέπουν την παραλαβή τους από τα Υποκ/τα του ΟΠΣ.
Εφόσον ο εργοδότης προσέλθει σε Υποκ/μα του ΟΠΣ για να υποβάλει ΑΠΔ με κωδικό 03 ο υπάλληλος παραλαβής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει στο σύστημα τη ύπαρξη της προηγούμενης υποβολής και την επισήμανση ότι αυτή εμφάνιζε πρόβλημα που απαίτησε επανυποβολή.

Οι επανυποβολές που θα πραγματοποιηθούν στο Υποκ/μα του ΟΠΣ από τους ελέγχους που διενεργεί το λογισμικό παραλαβής των ΑΠΔ θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον πραγματοποιηθούν μέχρι 17/09/2007 [καταληκτική ημερομηνία επανυποβολής μέσω διαδικτύου].

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας το σύστημα θα θεωρεί τις επανυποβολές εκπρόθεσμες, θα παρέχεται όμως η δυνατότητα να παραληφθούν ως εμπρόθεσμες εφόσον ο εργοδότης επικαλεσθεί και αποδείξει καθυστερημένη επίδοση της προς επανυποβολή κλήσης.

Taxheaven.gr