ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 13096/20.07.2007

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από την Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην χώρα τους.

20 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ  Αριθμ. οικ. 13096/2007
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ Β 1263/24-7-2007


Θέμα: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από την Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην χώρα τους.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
3. Την υπΆ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/Β΄).
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στο παρελθόν, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν, αποδεδειγμένα, από την Χώρα για να φοιτήσουν σε Α.Ε.Ι. χώρας του εξωτερικού, από το οποίο και αποφοίτησαν, ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου.

2. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), με τη σχετική θεώρηση εισόδου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

ε) Ακριβές φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή βεβαίωση των αρμοδίων αρχών της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

στ) Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.

ζ) Ακριβές φωτοαντίγραφο των ισχυουσών αδειών διαμονής των γονέων ή βεβαιώσεων ότι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την ανανέωση τους.

η) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.


3. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει πρόσβαση στην μισθωτή απασχόληση και έχει ετήσια ισχύ. Περαιτέρω ανανέωσή της, μπορεί να γίνει για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο ν. 3386/2005, χωρίς να απαιτείται, προς τούτο, νέα εθνική θεώρηση εισόδου.

4. Οι αιτήσεις για την χορήγηση των αδειών διαμονής της παρούσης υποβάλλονται, πριν τη λήξη της σχετικής θεώρησης εισόδου και όχι πέραν των έξι μηνών από τη λήψη του πτυχίου ή την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και οι άδειες διαμονής εκδίδονται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

5. Στις ρυθμίσεις της παρούσης υπάγονται και όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών διέμεναν, νομίμως, στο παρελθόν, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης, αναχώρησαν, αποδεδειγμένα, από την Χώρα για να φοιτήσουν σε Α.Ε.Ι. χώρας του εξωτερικού, από το οποίο και αποφοίτησαν ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και έχουν εισέλθει, νομίμως, στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι την δημοσίευση της παρούσης. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 30.9.2007 και συνοδεύονται με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, με εξαίρεση την υποχρέωση προσκόμισης εθνικής θεώρησης εισόδου.


6. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
 


Taxheaven.gr