Αποτελέσματα live αναζήτησης

15323/ΔΒΕ 1548/13.7.2007 Οικονομοτεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των ειδικών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων VI, VII, VIII, IX, X της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης ΙΧ της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

15323/ΔΒΕ 1548/13.7.2007
Οικονομοτεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των ειδικών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων VI, VII, VIII, IX, X της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης ΙΧ της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.


15323/ΔΒΕ 1548/13.7.2007 Οικονομοτεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των ει

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 15323/ΔΒΕ 1548
Αθήνα, 13-7 -2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Β΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : A. ΖΑΡΚΑΔΑΣ / Σ. ΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6965872 / 210-6965867
ΦΑΞ: 210-6965865


ΘΕΜΑ: Οικονομοτεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των ειδικών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων VI, VII, VIII, IX, X της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης ΙΧ της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04) « Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ 4, περ. γ και της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει
3. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου και ειδικότερα το Παράρτημα I αυτού «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 10/13-1-2001), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.229/1986 (ΦΕΚ/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/75 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89».
5. Tου Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας κΆ Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και του Π.Δ.122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-03-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

A. Η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση εΆ υποπερ. VI, VII, VIII, IX, X και περίπτωση δΆ υποπερίπτωση ΙΧ της ίδιας παραγράφου και του ίδιου άρθρου, υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Στοιχεία του φακέλου της επένδυσης συμπληρώνονται βάσει του υποδείγματος ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος. Στην αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνεται και η δήλωση χορήγησης ή μη «επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας» της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε.

B. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν εις διπλούν ( 1 πρωτότυπο, 1 φωτοαντίγραφο) την αίτηση υπαγωγής των ειδικών επενδύσεων του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 παράγραφος 1 περίπτωση ε, υποπερ. VI, VII, VIII, IX, X και παράγραφος 1, περίπτωση δ, υποπερ. IX του ίδιου άρθρου, είναι τα εξής:

1. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Ειδικό ερωτηματολόγιο που διανέμεται από την αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή όσους θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης (για υπό ίδρυση επιχειρήσεις).
3. Οικονομικοτεχνική μελέτη ειδικών επενδύσεων, (σύμφωνα με υπόδειγμα που διανέμεται από την Διεύθυνση Βιομηχανικών επενδύσεων) η οποία περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια :
α) Εισαγωγή: γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα,
β) Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διάγνωση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης,
γ) Κεφάλαιο 2 : Ανάλυση και διάγνωση του ευρύτερου περιβάλλοντος της επιχείρησης καθώς και του κλαδικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αυτής, (κλαδική ανάλυση- θέση της επιχείρησης στον κλάδο)
δ) Κεφάλαιο 3 : Προσδιορισμός των αδύνατων σημείων και αιτιολόγηση της ανταγωνιστικής στρατηγικής της επιχείρησης,
ε) Κεφάλαιο 4: Συνοπτική παρουσίαση του ευρύτερου Ε/Σ της επιχείρησης, αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης, τεκμηρίωση με ειδικά τεχνικά στοιχεία της ένταξης της στις ειδικές επενδύσεις και αναλυτικό συγκεντρωτικό πίνακα με την προτεινόμενη επένδυση,
στ) Κεφάλαιο 5: Οικονομικά και συναφή στοιχεία της επένδυσης και της επιχείρησης της επόμενης πενταετίας.
Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου της υποπερ. vii της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 « παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών», θα πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης της περ. γ της παρ. 15 του άρθρου 5 με την οποία καθορίζονται και συμπληρώνονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από την ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΓΓΑ για τον χαρακτηρισμό προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών ως καινοτομικά.

Η επενδυτική πρόταση υπογράφεται από τους συντάκτες της , οι οποίοι σημειώνουν και το τυχόν ειδικό τμήμα που ενδεχομένως συνέταξε ο καθένας. Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συνολικού κό-στους άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο α-ντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.

4. Αναλυτικές προσφορές όλων των προτεινόμενων δαπανών από δύο τουλάχιστον προμηθευτές ή εργολάβους (σε περίπτωση που προβλέπονται κτιριακές δαπάνες) και προσπέκτους του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο απαιτείται μία μόνο προσφορά. Οι προσφορές ξένων οίκων να έχουν μετάφραση. Ειδικά για τις κτιριακές δαπάνες ή και για ιδιοκατασκευές, απαιτείται ανάλυση του κόστους ανά δραστηριότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την επαρκέστερη τεκμηρίωση των δαπανών αυτών (π.χ. σχέδια τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ).
5. Καταστατικό της εταιρίας με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή δήλωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις .
6. Δημοσιευμένους ισολογισμούς των 3 τελευταίων ετών (για το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης έτος, εάν δεν έχει συνταχθεί ακόμη ισολογισμός, υποβάλλεται ισοζύγιο) καθώς και τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις (μαζί και τα έντυπα Ε3 και Ε7 με συνημ. αναλυτικό πίνακα για υπολογισμό των θέσεων εργασίας σε ΕΜΕ). Επίσης υποβάλλεται ισοζύγιο του τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης.
7. Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας για τα 2 τελευταία έτη και τριμηνιαίες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) που αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού καθώς και μισθοδοτική κατάσταση του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα (για υπό ίδρυση επιχειρήσεις), που βεβαιώνει:
α. Αν ο φορέας έχει υπαχθεί στο παρελθόν στις ενισχύσεις του Ν.3299/2004, του Ν.2601/1998 και του Ν.1892/1990. Σε περίπτωση που έχει υπαχθεί προσκομίζονται α-ντίγραφα των αποφάσεων υπαγωγής και των τυχόν αποφάσεων ολοκλήρωσης.
β. Ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών για ενέργειες που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο, πριν τη χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6β του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 ή πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.5β του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006.
γ. Ότι πληρείται η προϋπόθεση της παρ. 2α του άρθρου 7 του Ν.3299/2004: « Δεν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες της μιας υπηρεσίας ή φορείς για επενδύσεις κατά βάση ίδιες, που εμφανίζουν όμως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις που αφορούν στην ίδια παραγωγική μονάδα. Εαν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις υπαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης είτε στο σύνολό της είτε κατά ένα τμήμα της που έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή του Ν.2601/98, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται και δεν επιστρέφεται το καταβληθέν γι' αυτές χρηματικό ποσό που προβλέπεται στην περ.(β) της παρ. 3.»
δ. Ότι πληρείται η προϋπόθεση της παρ. 2β του άρθρου 7 του Ν.3299/2004: «Εταιρία της οποίας επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του Ν.2601/1998 ή του Ν.1892/1990, δεν μπορεί κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα αίτηση υπαγωγής επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το υλοποιούμενο επιχειρηματικό σχέδιο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αυτή δεν εξετάζεται, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι' αυτήν χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην πιο κάτω περ. (β) παρ.3.»
ε. Τον αριθμό των θέσεων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης του προσωπικού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνολικά, και κατά μονάδα εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μίας μονάδες.
στ. τον αριθμό των θέσεων προσωπικού εποχιακής ή μερικής απασχόλησης
ζ. Τον αριθμό των νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από την επένδυση
η. Τον τρόπο κάλυψης της ίδιας συμμετοχής καθώς και της χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης .
θ. Εάν η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον Νόμο για σύσταση θα υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται η νομική μορφή, το ύψος και η σύνθεση του κεφαλαίου της.

9. Οι κατά περίπτωση άδειες (σε ισχύ) για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης στην μονάδα που θα υλοποιηθεί η επένδυση, ή νόμιμη απαλλαγή εξΆ αυτών. Για τις υπό ίδρυση μονάδες η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση.

10. Έγκριση μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου,στην περίπτωση που στην υπο-βαλλόμενη επένδυση γίνεται χρήση τραπεζικού δανείου. Το δάνειο αυτό πρέπει :
α) Να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας
β) να έχει την μορφή τραπεζικού δανείου η ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια η μη εγγραφή η δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς , αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού
γ) Να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου , όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση
δ) Να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα , ή το χρηματοδοτικό οργανισμό , κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής
Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης του δανείου πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του , τη διαρκειά του , το επιτόκιο , την περίοδο χάριτος ,και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο . Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

11. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Ενδεικτικά ανα-φέρονται τα εξής:
Aντίγραφο εξάμηνης τουλάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή βεβαίωση τρα-πέζης για το μέσο ύψος καταθέσεων του τελευταίου εξαμήνου, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων και μετοχών, αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων κλπ, προκειμένου για μετόχους ή εταίρους που είναι φυσικά πρόσωπα.
Ισολογισμούς των 2 τελευταίων ετών ή φορολογικές δηλώσεις (και έντυπο Ε3) των 2 τελευταίων ετών προκειμένου για μετόχους ή εταίρους που είναι νομικά πρόσωπα.

12. Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, δικαιολογητικά ,που να τεκμηριώνουν την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής.
13. Σε περίπτωση ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης του οικοπέδου καθώς και της θέσης που βρίσκεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπερ. ι της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004. Για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου υλοποίησης της επένδυσης. Εφόσον η προτεινόμενη επένδυση γίνει σε ΒΕΠΕ, κατάθεση του συμβολαίου παραχώρησης του αναγκαίου για την επένδυση χώρου ή την αίτηση προς το αρμόδιο φορέα διοίκησης ή διαχείρισης της ΒΕΠΕ για την παραχώρηση χώρου και βεβαίωση αυτού για τη δυνατό-τητα διάθεσης του αναγκαίου χώρου.
14. Για τις ΜΜΕ απαιτείται να τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός τους ως μεσαία ή μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ βάσει του Κανονισμού 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
15. Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση αδείας , το είδος της τεχνολογίας , οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κλπ.
16. Σε περίπτωση αιτήματος ενίσχυσης αγοράς γηπέδου: προσκόμιση στοιχείων για τον προσδιορισμό της τιμής του οικοπέδου (περιοχή, αγοραία ή αντικειμενική αξία κλπ).
17. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά την υποπερίπτωση x της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την συνεργασία του φορέα του Ε/Σ με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
18. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την υποβολή κάθε άλλου πρόσθετου στοιχείου που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση της επένδυσης.

ΑΡΘΡΟ 2

Α. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή δημιουργείται, και με τα παραγόμενα του Πληροφοριακού Συστήματος, ο φάκελος του επενδυτικού σχεδίου υπό τη μορφή δύο (2) τευχών.

Το 1ο τεύχος εμπεριέχει την αίτηση υπαγωγής καθώς και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2,3,12,14 της παραγράφου Β του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, που υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφοριακού Συστήματος.

Το 2ο τεύχος συναποτελούν τα λοιπά δικαιολογητικά.
1. Περιλαμβάνεται παράρτημα τεκμηρίωσης του κόστους. Η κατάσταση προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών του κόστους και ο πίνακας ανάλυσης του κόστους βά-σει των ως άνω δικαιολογητικών υποβάλλονται ως εκτυπώσεις του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι πρωτότυπες προσφορές και λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους επισυνάπτονται αριθμημένα κατΆ αντιστοιχία με την αρίθμηση αυτών στην προαναφερόμενη κατάσταση.
2. Περιλαμβάνεται κατάσταση η οποία υποβάλλεται ως εκτύπωση του Πληροφοριακού Συστήματος, στην οποία καταγράφονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται αριθμημένα κατ' αντιστοιχία με την αρίθμηση αυτών στην προαναφερόμενη κατάσταση.

B. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, εκτός των οριζομένων στην πα-ρούσα απόφαση.

Γ. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στις λοιπές διατάξεις του Ν. 3299/2004, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος γι' αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην παρ. 3 περ. β του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επι-τροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας επένδυσης.

ΑΡΘΡΟ 3
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει η ισχύς της υπΆ αριθμ. 4901/ΔΒΕ 2941/10.3.2005 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΔΗΜΗΤΡHΣ ΣΙΟΥΦΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης