15803/ΔΒΕ 1601/19.7.2007

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΓΒ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3299/2004 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-ΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3522/06.

19 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα,      19  -7 -2007
Αρ. Πρωτ.: 15803/ΔΒΕ 1601
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                               
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : A. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ / A. ΖΑΡΚΑΔΑΣ  /
                                    Σ. ΠΕΡΙΔΗΣ / Μ. ΘΕΟΧΑΡΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6965846 – 872-867-847
ΦΑΞ: 210-6965865

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΓΒ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-ΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3522/2006.


Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1130/9-11-2006 του Υπουργού Οικονομικών και του ν.3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3522/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3522/2006 και του άρθρου 5 παρ. 26 περ. στ του Ν.3299/2004, οι φορείς επενδύσεων που επιλέγουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται να εφοδιαστούν με τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων τους από αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.  Με την παρούσα  εγκύκλιο  oρίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν τα επενδυτικά σχέδια που απαιτούν  τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό αρμοδιότητας ΓΓΒ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για χαρακτηρισμό των ειδικών επενδύσεων του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 παράγραφος 1 περίπτωση ε, υποπερ.  VI, VIII, IX, X, ΧΙ και παράγραφος 1, περίπτωση δ, υποπερ. IX  του ίδιου άρθρου, είναι τα εξής:  

1.    Ειδικό ερωτηματολόγιο που διανέμεται από την αρμόδια για την παραλαβή των αιτή-σεων Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή όσους θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης (για υπό ίδρυση επιχειρήσεις).
2.    Tεχνική μελέτη ειδικών επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
α) Εισαγωγή: γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα, μέγεθος επιχείρησης σύμφωνα με τον κανονισμό 2003/361/ΕΚ
β) Κεφάλαιο 1: σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης σήμερα, αντικείμενο δραστηριότητας, περιγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού (κτίρια, μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός κλπ), περιγραφή προϊόντων, αʼ  υλών.
γ) Κεφάλαιο 2: Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης (αναλυτική λίστα του προτεινόμενου εξοπλισμού με το αντίστοιχο κόστος– πχ τύπος μηχανήματος, κατασκευαστής, δυναμικότητα),  και αναλυτικό συγκεντρωτικό πίνακα με την προτεινόμενη επένδυση με ομαδοποίηση :  - κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων, τεχνικά έργα, μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, -ειδικές εγκαταστάσεις, - μεταφορικά μέσα, - έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, - ασώματες ακινητοποιήσεις, δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων.  Προσδιορισμός των τμημάτων προϊόντων – υπηρεσιών που σχετίζονται με την επένδυση.
3.    Καταστατικό της εταιρίας με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή δήλωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.
4.    Δημοσιευμένους ισολογισμούς των 3 τελευταίων ετών  (για το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης έτος, εάν δεν έχει συνταχθεί ακόμη ισολογισμός, υποβάλλεται ισοζύγιο) καθώς και τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις (μαζί και τα έντυπα Ε3 και Ε7).
5.    Οι κατά περίπτωση άδειες (σε ισχύ) για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης στην μονάδα που θα υλοποιηθεί η επένδυση, ή νόμιμη απαλλαγή εξʼ αυτών. Για τις υπό ίδρυση μονάδες η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση.
6.    Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, δικαιολογητικά, που να τεκμηριώνουν τον χαρακτηρισμό της επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια που αναφέρονται στην συνέχεια.
7.    Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την υποβολή κάθε άλλου πρόσθετου στοιχείου που       
      κρίνει απαραίτητο για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης.

Τα ειδικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 παράγραφος 1 περίπτωση ε, υποπερ.  VI, VIII, IX, X και παράγραφος 1, περίπτωση δ, υποπερ. IX  του ίδιου άρθρου είναι αυτά που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση με ΑΠ 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 (ΦΕΚ 428/Β/4-4-2005), όπως ισχύει.
Τα ειδικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των επιχειρηματικών σχεδίων του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 παράγραφος 1 περίπτωση ε, υποπερ.  XΙ είναι αυτά που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση με ΑΠ 6811/ΔΒΕ 3161/4-4-2005 (ΦΕΚ 428/Β/4-4-2005).                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας


                                                                            Σπ. Παπαδόπουλος


Taxheaven.gr