15267/ΔΒΕ 1536/13.7.2007

Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06 και ισχύει.

13 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
ΑΘΗΝΑ 13 -7-2007
ΑΡ ΠΡΩΤ 15267/ΔΒΕ 1536
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση Μεσογείων 117-119
Ταχ.Κωδ. 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Α. ΖΑΡΚΑΔΑΣ / Σ. ΠΕΡΙΔΗΣ
Τηλέφωνο 210 69 65 872 / 210 6965867

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 και ισχύει.
.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 « Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3299/2004» του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.229/1986 (ΦΕΚ/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ.189/1975 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.396/1989».
4. Tου Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας κΆ Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και του ΠΔ 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-03-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αρθρο 1
1. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N.3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής . Τα αντίστοιχα ποσοστά τους ορίζονται στο άρθρο 4 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων vii και x της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης ix της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του  N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται για υφιστάμενες επιχειρήσεις ή και για ίδρυση νέων. Για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων vi, viii και ix της περίπτωσης (ε) ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 , παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής μόνο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
3. Στα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης vi της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία», δεν περιλαμβάνεται ως επιλέξιμη δαπάνη και δεν επιχορηγείται η εγκατάσταση «Βιολογικού καθαρισμού» ή άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

4. Στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης x της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα , για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά» δεν εντάσσονται επενδυτικά σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων.

5. Στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης ix της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων) , θα πρέπει με την ολοκλήρωση της επένδυσης το εργαστήριο να έχει διαπιστευτεί από τον ΕΣΥΔ ή άλλο αρμόδιο Ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης σχετικά με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο ενισχύεται.

6. Στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης viii της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 «επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων ή και υπηρεσιών», θα πρέπει με την ολοκλήρωση της επένδυσης η επιχείρηση να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO .


ΑΡΘΡΟ 2
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΒΆ).
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπΆ αριθμΆ 5316/ΔΒΕ 2986/16-3-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ


Taxheaven.gr