Αποτελέσματα live αναζήτησης

15268/ΔΒΕ 1537/13.7/2007 Τροποποίηση της υπ'αριθμ' 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: «Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων (VI), (VII), (VIII), (IX), και (X) της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (ΙΧ) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 . Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας , βαθμολόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων»

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

15268/ΔΒΕ 1537/13.7/2007
Τροποποίηση της υπ'αριθμ' 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: «Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων (VI), (VII), (VIII), (IX), και (X) της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (ΙΧ) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 . Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας , βαθμολόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων»


15268/ΔΒΕ 1537/13.7/2007 Τροποποίηση της υπ'αριθμ' 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 13-7 -2007
Α.Π. : 15268/ΔΒΕ 1537
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : A. ZAΡΚΑΔΑΣ / Σ. ΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 117-119
ΤΑΧ ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 92 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6965872-867-871

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπʼ αριθμʼ 6812/ΔΒΕ 3162/4.4.2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: «Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων (VI), (VII), (VIII), (IX), και (X) της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (ΙΧ) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004. Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας , βαθμολόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων» .


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 3299/2004 « Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α/23-12-04) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3299/2004» του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 και το άρθρο 7 παρ. 5 και 9 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-03-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/75 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89».
5. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) “Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας κʼ Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” και του ΠΔ 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Την υπʼ αριθμʼ 8356/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν.3299/2004».
7. Την υπʼ αριθμʼ 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: «Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων (VI), (VII), (VIII), (IX), και (X) της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (ΙΧ) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004. Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας , βαθμολόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων» .
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ' 6812/ΔΒΕ 3162/4.4.2005 απόφασή μας ως ακολούθως:


ΑΡΘΡΟ 1

Η παράγραφος β) τoυ άρθρου 3 της υπʼ αριθμʼ 6812/ΔΒΕ 3162/4.4.2005 ΚΥΑ τροποποιείται ως εξής:

«β) Οι υποδομές της επιχείρησης που θα συμβάλουν στην βελτίωση – διασφάλιση της ποιότητας

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:
Η λειτουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου πριν ή μετά την επένδυση. Εαν ναι παρέχονται 5- 10 βαθμοί, ανάλογα με την υποδομή και την επάρκεια του εργαστηρίου.
Η ύπαρξη διακριτού τμήματος διασφάλισης ποιότητας και επάρκεια στελέχωσης του, 5-10 βαθμοί.»


ΑΡΘΡΟ 2


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπʼ αριθμʼ 6812/ΔΒΕ 3162/4.4.2005 ΚΥΑ.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( τεύχος Β΄).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης