Αποτελέσματα live αναζήτησης

15269/ ΔΒΕ 1538 /17.7.2007 Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06, και εκάστοτε ισχύει.

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

15269/ ΔΒΕ 1538 /17.7.2007
Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06, και εκάστοτε ισχύει.


15269/ ΔΒΕ 1538 /17.7.2007 Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡ ΠΡΩΤ 15269/ ΔΒΕ 1538
ΑΘΗΝΑ 13-7 -2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση Μεσογείων 117-119
Ταχ.Κωδ. 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Α. ΖΑΡΚΑΔΑΣ , Σ. ΠΕΡΙΔΗΣ
Τηλέφωνο 210 69 65 872, 210 6965867
Φάξ 210 69 65 865

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006, και εκάστοτε ισχύει.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04) «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα τις υποπεριπτώσεις vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε), την υποπερίπτωση ix της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 καθώς και τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 « Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3299/2004» του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) «Μεταβολές στοιχείων στην φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3470/06 (ΦΕΚ 132/Α/28-6-06) και ειδικότερα την παράγραφο 1 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.229/1986 (ΦΕΚ/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/75 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) “Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας κʼ Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” και του ΠΔ 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-03-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αρθρο 1

1. Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία (υποπερίπτωση vi, της περίπτωσης (ε) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
(α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Την αγορά γηπέδων έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας (δεν περιλαμβάνεται η αγορά γηπέδων) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικά ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
(β) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού καθώς και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγικών διαδικασιών και μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού.
(γ) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγομένων προϊόντων.
(δ) Τις δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας , άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις .
(ε) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης αυτών (π.χ. EMAS, ISO 14000 κ.α.).
(στ) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων, την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων, για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

2. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών (υποπερίπτωση vii, της περίπτωσης (ε) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
(α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών ΒΕΠΕ (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. κλπ) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
Την αγορά γηπέδων έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
Οι συνολικές δαπάνες (χωρίς να περιλαμβάνεται η αγορά γηπέδου) αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 50% για ίδρυση νέων.
(β) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
(γ) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
(δ) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων καινοτομικών προϊόντων.
(ε) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων, την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων, για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
(στ) Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
(ζ) Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις .
(η) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
(θ) Τις δαπάνες ανάπτυξης και πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. EMAS, ISO 14000 κ.α.).
Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

3. Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών (υποπερίπτωση viii, της περίπτωσης (ε) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

(α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Την αγορά γηπέδων έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας (δεν περιλαμβάνεται η αγορά γηπέδων) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικά ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
(β) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
(γ) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
(δ) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
(ε) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων, την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων, για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
(στ) Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις .
(ζ) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

4. Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία επέκταση ή και ανάπτυξη στο χώρο του βιομηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. (υποπερίπτωση ix, της περίπτωσης (ε) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
(α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, στο υπάρχον βιομηχανοστάσιο με σκοπό την αριστοποίηση/ βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Την αγορά γηπέδων έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας (δεν περιλαμβάνεται η αγορά γηπέδων) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικά ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
(β) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
(γ) Την αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού.
(δ) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων, την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων, για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
(ε) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
(στ) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης των συστημάτων αυτών σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

5. Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά (υποπερίπτωση x, της περίπτωσης (ε) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες
(α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Την αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
Την αγορά γηπέδων έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας (δεν περιλαμβάνεται η αγορά γηπέδων) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 50% για ίδρυση νέων.
(β) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
(γ) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
(δ) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
(ε) Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
(στ) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
(ζ) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης αυτών (π.χ. EMAS, ISO 14000 κ.α.).
(η) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων, την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων, για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

6. Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων (υποπερίπτωση ix, της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
(α) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
Την αγορά γηπέδων έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας (δεν περιλαμβάνεται η αγορά γηπέδων) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 50% για ίδρυση νέων.
(β) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού.
(γ) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
(δ) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων.
(ε) Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας , άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις
(στ) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
(ζ) Τις δαπάνες μελετών για την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τις δαπάνες πιστοποίησης αυτών (π.χ. EMAS, ISO 14000 κ.α.).
(η) Τις δαπάνες για την διαπίστευση από τον ΕΣΥΔ ή άλλο αρμόδιο Ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης.
(θ) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων, την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων, για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
(ι) Την αγορά μεταφορικών μέσων και τις απαραίτητες δαπάνες διαμόρφωσής τους εφόσον αυτά αποτελούν κινητά εργαστήρια.

Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 2
1α. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 1 της παρούσας ενισχύονται οι δαπάνες συμβούλων σύμφωνα με τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιλέξιμες είναι οι μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης την αναδιοργάνωση των επί μέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση των μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών μελετών επιδόσεων.
Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου.
β. Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατʼ ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

2. Οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία ενσώματα και άυλα. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται. Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις το 25% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.

Αρθρο 3
Για όλες τις επιλέξιμες ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στο Ν. 3299/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.
Αρθρο 4
α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Β).
β. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η υπʼ αριθμʼ 5317/ΔΒΕ 2987/16.3.2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γρ Υπουργού
Γρ Γεν Γραμματέα
ΔΒΕ
Αυτ. Γρ Διαχ Κοινοτκών Προγραμμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΙΟ
ΕΥΔ ΕΠΑΝ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης